11113.htm

CÍMSZÓ: Dunaföldvár

SZÓCIKK: "Dunaföldvár, nagyk., a Duna jobbpartján, Tolna vm.-ben 12,069 magyar lak. A zsidó hitközséget Bergl Ignác kereskedő, Bischit Salamon gabonakereskedő, Braun Ignác földbérlő alapították 1854. Zsidók már előbb is voltak a községben, de csupán Chevra Kadisájuk volt, amely 1851. kezdte meg működését. A hitközségi keretek később épültek ki. De már alighogy megalakult, minden gondját a hitélet megszilárdítására fordította. Templomot épített és rabbi állást szervezett 1854. Első rabbija Fischer A. E. volt, utána Kohn E. H. került a hitélet élére és mikor ez a községből elköltözött, 1886. dr. Partos Sámuelt választották meg főrabbinak, aki most is még ott működik. Iskolát is nyitott a hitközség. Ez az iskola, amelyben alapítási évében rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, 1862. már nyilvánossági jogot nyert. Az akkori viszonyok között a tanítók gyakran változtak, bár köztük sok jeles tanerő is megfordult, így Ozer Zsigmond és a kiváló héber tudósnak ismert Eisenstadter B. A magyar kultúrába való bekapcsolódását azzal is demonstrálta, hogy már 1867. bevitte a templomba a magyar hitszónoklatot, amivel nagy gonddal rendezett Istentiszteleteinek fényét is emelte. A zsidó egyházi élet nagy válsága után a kongresszusi irányhoz csatlakozott, a X. községkerületbe osztatott és mint anyakönyvi területhez hozzácsatolták Bölcskét, Madocsát és Németkért. 1850-ben megalakult a szegények támogatására a Maszkil el Dal és 1868. a nőegylet. A hitközség ma 90 családban 305 lelket számlál 99 adófizetővel. Közöttük 47 kereskedő, 12 iparos, 10 magántisztviselő, 3 mérnök, 2 ügyvéd, 1 orvos, 5 munkás, 2 magánzó, 1 tanító, 3 egyéb, 2 munkanélkül és 1 közadakozásból él. A költségvetés évi 9000 P. A világháborúban 69 tagja vett részt, 9 elesett. Az ellenforradalom súlyos megpróbáltatásokat hozott a hitközségnek; Stark Endre kereskedősegéd és Stein Sándor bőrkereskedő 1919 augusztusában vértanúhalált halt. A hitközség elöljárósága: König Jakab elnök, Traub Árpád másodelnök, Kovács Henrik, Tusák Simon gondnokok, Gál György pénztárnok, Klein Adolf ellenőr, Lantos Simon jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Bleier Lipót, az iskolaszéké Traub Hermann, a nőegyleté Hauber Sándorné."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1113. címszó a lexikon => 207. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11113.htm

CÍMSZÓ: Dunaföldvár

SZÓCIKK: Dunaföldvár, nagyk., a Duna jobbpartján, Tolna vm.-ben 12,069 magyar lak. A zsidó hitközséget Bergl Ignác kereskedő, Bischit Salamon gabonakereskedő, Braun Ignác földbérlő alapították 1854. Zsidók már előbb is voltak a községben, de csupán Chevra Kadisájuk volt, amely 1851. kezdte meg működését. A hitközségi keretek később épültek ki. De már alighogy megalakult, minden gondját a hitélet megszilárdítására fordította. Templomot épített és rabbi állást szervezett 1854. Első rabbija Fischer A. E. volt, utána Kohn E. H. került a hitélet élére és mikor ez a községből elköltözött, 1886. dr. Partos Sámuelt választották meg főrabbinak, aki most is még ott működik. Iskolát is nyitott a hitközség. Ez az iskola, amelyben alapítási évében rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, 1862. már nyilvánossági jogot nyert. Az akkori viszonyok között a tanítók gyakran változtak, bár köztük sok jeles tanerő is megfordult, így Ozer Zsigmond és a kiváló héber tudósnak ismert Eisenstadter B. A magyar kultúrába való bekapcsolódását azzal is demonstrálta, hogy már 1867. bevitte a templomba a magyar hitszónoklatot, amivel nagy gonddal rendezett Istentiszteleteinek fényét is emelte. A zsidó egyházi élet nagy válsága után a kongresszusi irányhoz csatlakozott, a X. községkerületbe osztatott és mint anyakönyvi területhez hozzácsatolták Bölcskét, Madocsát és Németkért. 1850-ben megalakult a szegények támogatására a Maszkil el Dal és 1868. a nőegylet. A hitközség ma 90 családban 305 lelket számlál 99 adófizetővel. Közöttük 47 kereskedő, 12 iparos, 10 magántisztviselő, 3 mérnök, 2 ügyvéd, 1 orvos, 5 munkás, 2 magánzó, 1 tanító, 3 egyéb, 2 munkanélkül és 1 közadakozásból él. A költségvetés évi 9000 P. A világháborúban 69 tagja vett részt, 9 elesett. Az ellenforradalom súlyos megpróbáltatásokat hozott a hitközségnek; Stark Endre kereskedősegéd és Stein Sándor bőrkereskedő 1919 augusztusában vértanúhalált halt. A hitközség elöljárósága: König Jakab elnök, Traub Árpád másodelnök, Kovács Henrik, Tusák Simon gondnokok, Gál György pénztárnok, Klein Adolf ellenőr, Lantos Simon jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Bleier Lipót, az iskolaszéké Traub Hermann, a nőegyleté Hauber Sándorné.

11113.ht

CÍMSZÓ Dunaföldvá

SZÓCIKK Dunaföldvár nagyk. Dun jobbpartján Toln vm.-be 12,06 magya lak zsid hitközsége Berg Igná kereskedő Bischi Salamo gabonakereskedő Brau Igná földbérl alapítottá 1854 Zsidó má előb i volta községben d csupá Chevr Kadisáju volt amel 1851 kezdt me működését hitközség kerete későb épülte ki D má alighog megalakult minde gondjá hitéle megszilárdításár fordította Templomo építet é rabb állás szervezet 1854 Els rabbij Fische A E volt után Koh E H kerül hitéle élér é miko e községbő elköltözött 1886 dr Parto Sámuel választottá me főrabbinak ak mos i mé ot működik Iskolá i nyitot hitközség E a iskola amelybe alapítás évébe rendszeresítetté magya nyelv oktatást 1862 má nyilvánosság jogo nyert A akkor viszonyo közöt tanító gyakra változtak bá köztü so jele taner i megfordult íg Oze Zsigmon é kivál hébe tudósna ismer Eisenstadte B magya kultúráb val bekapcsolódásá azza i demonstrálta hog má 1867 bevitt templomb magya hitszónoklatot amive nag gondda rendezet Istentiszteleteine fényé i emelte zsid egyház éle nag válság utá kongresszus irányho csatlakozott X községkerületb osztatot é min anyakönyv területhe hozzácsatoltá Bölcskét Madocsá é Németkért 1850-be megalakul szegénye támogatásár Maszki e Da é 1868 nőegylet hitközsé m 9 családba 30 lelke számlá 9 adófizetővel Közöttü 4 kereskedő 1 iparos 1 magántisztviselő mérnök ügyvéd orvos munkás magánzó tanító egyéb munkanélkü é közadakozásbó él költségveté év 900 P világháborúba 6 tagj vet részt elesett A ellenforradalo súlyo megpróbáltatásoka hozot hitközségnek Star Endr kereskedősegé é Stei Sándo bőrkeresked 191 augusztusába vértanúhalál halt hitközsé elöljárósága Köni Jaka elnök Trau Árpá másodelnök Kovác Henrik Tusá Simo gondnokok Gá Györg pénztárnok Klei Adol ellenőr Lanto Simo jegyző Chevr Kadis elnök Bleie Lipót a iskolaszék Trau Hermann nőegylet Haube Sándorné

11113.h

CÍMSZ Dunaföldv

SZÓCIK Dunaföldvá nagyk Du jobbpartjá Tol vm.-b 12,0 magy la zsi hitközség Ber Ign keresked Bisch Salam gabonakeresked Bra Ign földbér alapított 185 Zsid m elő volt községbe csup Chev Kadisáj vol ame 185 kezd m működésé hitközsé keret késő épült k m aligho megalakul mind gondj hitél megszilárdításá fordított Templom építe rab állá szerveze 185 El rabbi Fisch vol utá Ko kerü hitél élé mik községb elköltözöt 188 d Part Sámue választott m főrabbina a mo m o működi Iskol nyito hitközsé iskol amelyb alapítá évéb rendszeresített magy nyel oktatás 186 m nyilvánossá jog nyer akko viszony közö tanít gyakr változta b közt s jel tane megfordul í Oz Zsigmo kivá héb tudósn isme Eisenstadt magy kultúrá va bekapcsolódás azz demonstrált ho m 186 bevit templom magy hitszónoklato amiv na gondd rendeze Istentiszteletein fény emelt zsi egyhá él na válsá ut kongresszu irányh csatlakozot községkerület osztato mi anyaköny területh hozzácsatolt Bölcské Madocs Németkér 1850-b megalaku szegény támogatásá Maszk D 186 nőegyle hitközs családb 3 lelk száml adófizetőve Között keresked iparo magántisztvisel mérnö ügyvé orvo munká magánz tanít egyé munkanélk közadakozásb é költségvet é 90 világháborúb tag ve rész eleset ellenforradal súly megpróbáltatások hozo hitközségne Sta End kereskedőseg Ste Sánd bőrkereske 19 augusztusáb vértanúhalá hal hitközs elöljáróság Kön Jak elnö Tra Árp másodelnö Ková Henri Tus Sim gondnoko G Györ pénztárno Kle Ado ellenő Lant Sim jegyz Chev Kadi elnö Blei Lipó iskolaszé Tra Herman nőegyle Haub Sándorn

11113.

CÍMS Dunaföld

SZÓCI Dunaföldv nagy D jobbpartj To vm.- 12, mag l zs hitközsé Be Ig kereske Bisc Sala gabonakereske Br Ig földbé alapítot 18 Zsi el vol községb csu Che Kadisá vo am 18 kez működés hitközs kere kés épül aligh megalaku min gond hité megszilárdítás fordítot Templo épít ra áll szervez 18 E rabb Fisc vo ut K ker hité él mi község elköltözö 18 Par Sámu választot főrabbin m működ Isko nyit hitközs isko amely alapít évé rendszeresítet mag nye oktatá 18 nyilvánoss jo nye akk viszon köz taní gyak változt köz je tan megfordu O Zsigm kiv hé tudós ism Eisenstad mag kultúr v bekapcsolódá az demonstrál h 18 bevi templo mag hitszónoklat ami n gond rendez Istentiszteletei fén emel zs egyh é n váls u kongressz irány csatlakozo községkerüle osztat m anyakön terület hozzácsatol Bölcsk Madoc Németké 1850- megalak szegén támogatás Masz 18 nőegyl hitköz család lel szám adófizetőv Közöt kereske ipar magántisztvise mérn ügyv orv munk magán taní egy munkanél közadakozás költségve 9 világháború ta v rés elese ellenforrada súl megpróbáltatáso hoz hitközségn St En kereskedőse St Sán bőrkeresk 1 augusztusá vértanúhal ha hitköz elöljárósá Kö Ja eln Tr Ár másodeln Kov Henr Tu Si gondnok Gyö pénztárn Kl Ad ellen Lan Si jegy Che Kad eln Ble Lip iskolasz Tr Herma nőegyl Hau Sándor

11113

CÍM Dunaföl

SZÓC Dunaföld nag jobbpart T vm. 12 ma z hitközs B I keresk Bis Sal gabonakeresk B I földb alapíto 1 Zs e vo község cs Ch Kadis v a 1 ke működé hitköz ker ké épü alig megalak mi gon hit megszilárdítá fordíto Templ épí r ál szerve 1 rab Fis v u ke hit é m közsé elköltöz 1 Pa Sám választo főrabbi műkö Isk nyi hitköz isk amel alapí év rendszeresíte ma ny oktat 1 nyilvános j ny ak viszo kö tan gya változ kö j ta megford Zsig ki h tudó is Eisensta ma kultú bekapcsolód a demonstrá 1 bev templ ma hitszónokla am gon rende Istentisztelete fé eme z egy vál kongress irán csatlakoz községkerül oszta anyakö terüle hozzácsato Bölcs Mado Németk 1850 megala szegé támogatá Mas 1 nőegy hitkö csalá le szá adófizető Közö keresk ipa magántisztvis mér ügy or mun magá tan eg munkané közadakozá költségv világhábor t ré eles ellenforrad sú megpróbáltatás ho hitközség S E kereskedős S Sá bőrkeres augusztus vértanúha h hitkö elöljárós K J el T Á másodel Ko Hen T S gondno Gy pénztár K A elle La S jeg Ch Ka el Bl Li iskolas T Herm nőegy Ha Sándo

1111

CÍ Dunafö

SZÓ Dunaföl na jobbpar vm 1 m hitköz keres Bi Sa gabonakeres föld alapít Z v közsé c C Kadi k működ hitkö ke k ép ali megala m go hi megszilárdít fordít Temp ép á szerv ra Fi k hi közs elköltö P Sá választ főrabb műk Is ny hitkö is ame alap é rendszeresít m n okta nyilváno n a visz k ta gy válto k t megfor Zsi k tud i Eisenst m kult bekapcsoló demonstr be temp m hitszónokl a go rend Istentisztelet f em eg vá kongres irá csatlako községkerü oszt anyak terül hozzácsat Bölc Mad Német 185 megal szeg támogat Ma nőeg hitk csal l sz adófizet Köz keres ip magántisztvi mé üg o mu mag ta e munkan közadakoz költség világhábo r ele ellenforra s megpróbáltatá h hitközsé kereskedő S bőrkere augusztu vértanúh hitk elöljáró e másode K He gondn G pénztá ell L je C K e B L iskola Her nőeg H Sánd