11114.htm

CÍMSZÓ: Dunapataj

SZÓCIKK: Dunapataj, nagyk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 6039 lak. A D.-i orth. hitközség keletkezésére nézve, csak néhány a hitközség levéltárában található hiányos adat szolgál útmutatással. Az alapítási év ismeretlen. Annyi megállapítható, hogy főként Paksról és Hőgyészről bevándorolt kereskedők: Frank Áron Hers, Krausz Salamon, Tauszig Izsák, Hauer Salamon és Breuer Farkas alapították. Ez utóbbi üveges volt és a königgrätzi csatában megsebesült. Első rabbija Basch Manó volt. Érdekes, hogy míg Chevra Kadisája csak 1886. létesült, a hitközség népiskolája már 1830. megvolt s kezdettől fogva magyar nyelven folyt benne az oktatás. A zsidó lakosság adakozásából 1879. épült fel a hitközség temploma. 1921-ben pedig Hahn József vezetése alatt, megalakult a kulturális és jótékonysági célokat szolgáló D.-i Izr. Ifjúsági Műkedvelő egylet. A kis hitközségnek a hozzátartozó Ordas és Harta községekkel együtt, lélekszáma 156, a családok száma 59, az adófizetőké 56. A hitközség javarészt kereskedőkből és iparosokból áll. A 20 kereskedő és 12 iparoson kívül van 1 gazdálkodó, 1 ügyvéd, 2 orvos, 3 magántisztviselő, 1 magánzó, 2 munkás és 5 egyéb. 43-an vonultak be a háború idején s közülük öten estek el. Az ellenforradalomnak két áldozata volt: Klein Vilmos 60 éves kereskedő és Pollacsek Sándor vendéglős, akiket agyonlőttek. A hitközség mai vezetősége: Freund Lajos elnök, Hahn Jenő jegyző, Bauer Mór, Klein Jenő, Ungár Áron, Friedmann Adolf, Salamon Lázár, Kurc Sándor, Schulhof Mór, Schulhof Dezső, Rosenfeld Aladár és Bakonyi Aladár választmányi tagok. A Chevra Kadisa elnöke Weisz Mór.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1114. címszó a lexikon => 207. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11114.htm

CÍMSZÓ: Dunapataj

SZÓCIKK: Dunapataj, nagyk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 6039 lak. A D.-i orth. hitközség keletkezésére nézve, csak néhány a hitközség levéltárában található hiányos adat szolgál útmutatással. Az alapítási év ismeretlen. Annyi megállapítható, hogy főként Paksról és Hőgyészről bevándorolt kereskedők: Frank Áron Hers, Krausz Salamon, Tauszig Izsák, Hauer Salamon és Breuer Farkas alapították. Ez utóbbi üveges volt és a königgrätzi csatában megsebesült. Első rabbija Basch Manó volt. Érdekes, hogy míg Chevra Kadisája csak 1886. létesült, a hitközség népiskolája már 1830. megvolt s kezdettől fogva magyar nyelven folyt benne az oktatás. A zsidó lakosság adakozásából 1879. épült fel a hitközség temploma. 1921-ben pedig Hahn József vezetése alatt, megalakult a kulturális és jótékonysági célokat szolgáló D.-i Izr. Ifjúsági Műkedvelő egylet. A kis hitközségnek a hozzátartozó Ordas és Harta községekkel együtt, lélekszáma 156, a családok száma 59, az adófizetőké 56. A hitközség javarészt kereskedőkből és iparosokból áll. A 20 kereskedő és 12 iparoson kívül van 1 gazdálkodó, 1 ügyvéd, 2 orvos, 3 magántisztviselő, 1 magánzó, 2 munkás és 5 egyéb. 43-an vonultak be a háború idején s közülük öten estek el. Az ellenforradalomnak két áldozata volt: Klein Vilmos 60 éves kereskedő és Pollacsek Sándor vendéglős, akiket agyonlőttek. A hitközség mai vezetősége: Freund Lajos elnök, Hahn Jenő jegyző, Bauer Mór, Klein Jenő, Ungár Áron, Friedmann Adolf, Salamon Lázár, Kurc Sándor, Schulhof Mór, Schulhof Dezső, Rosenfeld Aladár és Bakonyi Aladár választmányi tagok. A Chevra Kadisa elnöke Weisz Mór.

11114.ht

CÍMSZÓ Dunapata

SZÓCIKK Dunapataj nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kisku vm. 603 lak D.- orth hitközsé keletkezésér nézve csa néhán hitközsé levéltárába találhat hiányo ada szolgá útmutatással A alapítás é ismeretlen Anny megállapítható hog főkén Paksró é Hőgyészrő bevándorol kereskedők Fran Áro Hers Kraus Salamon Tauszi Izsák Haue Salamo é Breue Farka alapították E utóbb üvege vol é königgrätz csatába megsebesült Els rabbij Basc Man volt Érdekes hog mí Chevr Kadisáj csa 1886 létesült hitközsé népiskoláj má 1830 megvol kezdettő fogv magya nyelve foly benn a oktatás zsid lakossá adakozásábó 1879 épül fe hitközsé temploma 1921-be pedi Hah Józse vezetés alatt megalakul kulturáli é jótékonyság céloka szolgál D.- Izr Ifjúság Műkedvel egylet ki hitközségne hozzátartoz Orda é Hart községekke együtt lélekszám 156 családo szám 59 a adófizetők 56 hitközsé javarész kereskedőkbő é iparosokbó áll 2 keresked é 1 iparoso kívü va gazdálkodó ügyvéd orvos magántisztviselő magánzó munká é egyéb 43-a vonulta b hábor idejé közülü öte este el A ellenforradalomna ké áldozat volt Klei Vilmo 6 éve keresked é Pollacse Sándo vendéglős akike agyonlőttek hitközsé ma vezetősége Freun Lajo elnök Hah Jen jegyző Baue Mór Klei Jenő Ungá Áron Friedman Adolf Salamo Lázár Kur Sándor Schulho Mór Schulho Dezső Rosenfel Aladá é Bakony Aladá választmány tagok Chevr Kadis elnök Weis Mór

11114.h

CÍMSZ Dunapat

SZÓCIK Dunapata nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisk vm 60 la D. ort hitközs keletkezésé nézv cs néhá hitközs levéltáráb találha hiány ad szolg útmutatássa alapítá ismeretle Ann megállapíthat ho főké Paksr Hőgyészr bevándoro kereskedő Fra Ár Her Krau Salamo Tausz Izsá Hau Salam Breu Fark alapítottá utób üveg vo königgrät csatáb megsebesül El rabbi Bas Ma vol Érdeke ho m Chev Kadisá cs 188 létesül hitközs népiskolá m 183 megvo kezdett fog magy nyelv fol ben oktatá zsi lakoss adakozásáb 187 épü f hitközs templom 1921-b ped Ha Józs vezeté alat megalaku kulturál jótékonysá célok szolgá D. Iz Ifjúsá Műkedve egyle k hitközségn hozzátarto Ord Har községekk együt lélekszá 15 család szá 5 adófizető 5 hitközs javarés kereskedőkb iparosokb ál kereske iparos kív v gazdálkod ügyvé orvo magántisztvisel magánz munk egyé 43- vonult hábo idej közül öt est e ellenforradalomn k áldoza vol Kle Vilm év kereske Pollacs Sánd vendéglő akik agyonlőtte hitközs m vezetőség Freu Laj elnö Ha Je jegyz Bau Mó Kle Jen Ung Áro Friedma Adol Salam Lázá Ku Sándo Schulh Mó Schulh Dezs Rosenfe Alad Bakon Alad választmán tago Chev Kadi elnö Wei Mó

11114.

CÍMS Dunapa

SZÓCI Dunapat nagy Pest-Pilis-Solt-Kis v 6 l D or hitköz keletkezés néz c néh hitköz levéltárá találh hián a szol útmutatáss alapít ismeretl An megállapítha h fők Paks Hőgyész bevándor keresked Fr Á He Kra Salam Taus Izs Ha Sala Bre Far alapított utó üve v königgrä csatá megsebesü E rabb Ba M vo Érdek h Che Kadis c 18 létesü hitköz népiskol 18 megv kezdet fo mag nyel fo be oktat zs lakos adakozásá 18 ép hitköz templo 1921- pe H Józ vezet ala megalak kulturá jótékonys célo szolg D I Ifjús Műkedv egyl hitközség hozzátart Or Ha községek együ léleksz 1 csalá sz adófizet hitköz javaré kereskedők iparosok á keresk iparo kí gazdálko ügyv orv magántisztvise magán mun egy 43 vonul háb ide közü ö es ellenforradalom áldoz vo Kl Vil é keresk Pollac Sán vendégl aki agyonlőtt hitköz vezetősé Fre La eln H J jegy Ba M Kl Je Un Ár Friedm Ado Sala Láz K Sánd Schul M Schul Dez Rosenf Ala Bako Ala választmá tag Che Kad eln We M

11114

CÍM Dunap

SZÓC Dunapa nag Pest-Pilis-Solt-Ki o hitkö keletkezé né né hitkö levéltár talál hiá szo útmutatás alapí ismeret A megállapíth fő Pak Hőgyés bevándo kereske F H Kr Sala Tau Iz H Sal Br Fa alapítot ut üv königgr csat megsebes rab B v Érde Ch Kadi 1 létes hitkö népisko 1 meg kezde f ma nye f b okta z lako adakozás 1 é hitkö templ 1921 p Jó veze al megala kultur jótékony cél szol Ifjú Műked egy hitközsé hozzátar O H községe egy léleks csal s adófize hitkö javar kereskedő iparoso keres ipar k gazdálk ügy or magántisztvis magá mu eg 4 vonu há id köz e ellenforradalo áldo v K Vi keres Polla Sá vendég ak agyonlőt hitkö vezetős Fr L el jeg B K J U Á Fried Ad Sal Lá Sán Schu Schu De Rosen Al Bak Al választm ta Ch Ka el W

1111

CÍ Duna

SZÓ Dunap na Pest-Pilis-Solt-K hitk keletkez n n hitk levéltá talá hi sz útmutatá alap ismere megállapít f Pa Hőgyé bevánd keresk K Sal Ta I Sa B F alapíto u ü königg csa megsebe ra Érd C Kad léte hitk népisk me kezd m ny okt lak adakozá hitk temp 192 J vez a megal kultu jótékon cé szo Ifj Műke eg hitközs hozzáta község eg lélek csa adófiz hitk java keresked iparos kere ipa gazdál üg o magántisztvi mag m e von h i kö ellenforradal áld V kere Poll S vendé a agyonlő hitk vezető F e je Frie A Sa L Sá Sch Sch D Rose A Ba A választ t C K e