11115.htm

CÍMSZÓ: Dunapentele

SZÓCIKK: Danapentele, nagyk., Fejér vm., 4197 lak. Ennek a kis status quo hitközségnek a keletkezésére érdekesen világítanak rá a történelmi dokumentumok és a szájhagyományok. A hitközség alapításának időpontját homály fedi, de a Magyar Nemzeti Múzeum őriz egy nagyon becses s azelőtt a D.-i postaépületbe befalazott emléktáblát, amelynek tanúsága szerint D.-n már a rómaiak idejében, Kr. u. III. sz.-ban, is volt zsidó hitközség. A D.-n, az akkor Intercisa nevű római telepen talált emléktáblát egy Cosmus nevű palesztinai ember állította «az örök Istennek». A tábla szövegében előforduló «sinagogae» szóból, de főleg a nehezen kibetűzött szöveg tartalmából arra következtetnek a historikusok, hogy D.-n már azidőtájt fennállott a zsidó hitközség, melynek valószínűleg Cosmus volt az elöljárója. A szájhagyomány nem kevésbé érdekes. E szerint D. első zsidó lakosa egy proselyta volt, akinek személye körül egész mondakör keletkezett. Állítólag az Arad-megyei Simándról származott s ő is, testvére is katolikus pap volt. Mikor áttérésük kitudódott, menekülniük kellett. Fivérét megölték, ő nagy viszontagságok után eljutott D.-re, ahol egy malomban dolgozott. Utódai felvették a «Müller» nevet Ennek a proselytának a sírköve, melyet a hagyomány szerint maga vésett, ma is ott áll a D.-i temetőben s feliratának különösen két szavából («gér cedek» - igazságos idegen) következtetni lehet arra, hogy a közszájon forgó mondáknak némi pozitív alapjuk is van. A hitközség múltjával Kramer Simon, «A dunapentelei zsidó iskola története» c. munkája foglalkozik. Ebből kitűnik, hogy a XIX. sz. elején már 15-20 zsidó család lakott D.-n, akik 1833. létesítették Chevra Kadisát. Két év múlva épült fel a templom, melynek telkét a közbirtokosság évi tíz-tíz pengő forint haszonbérért adta ki. Jellemző a hitközség szegénységére, hogy a templom építési költségeinek nagy részét - 250 forintot és 225 forint ára téglát - Mérey László kamarás előlegezte kölcsönképpen. Felekezeti népiskolát 1877. alapított a hitközség, ezt az iskolát azonban 1907. államosították. Nőegylete 1888. alakult. A hitközség első szerződött rabbija Abeles A. H. volt 1855-ig, mikor anyahitközséggé deklarálták D.-t, a sárbogárdi rabbisághoz tartozott. Rabbit két ízben is választott a hitközség, de miután ezek visszaléptek, ténylegesen ma is a sárbogárdi rabbisághoz tartozik. A hitközség, melynek anyakönyvi kerületéhez Adony, Rácalmás és Nagyperkáta tartoznak, 32 családban 110 lelket számlál, akik közt 31 az adófizető. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai közt 1 gazdálkodó, 1 tanító, 12 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 1 orvos, 2 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 6 iparos, 2 magánzó és 2 egyéb. Évi költségvetése 3018 pengő, amelynek egy kis hányadát fordítja filantropikus és szociális célra. A világháborúban részt vett 32 tagja közül öten haltak hősi halált. Az októberi forradalom alatt kifosztották az összes jobbmódú zsidókat, a kommün után - noha egy zsidó sem szerepelt - sokakat bántalmaztak. A hitközség jelenlegi vezetősége: Farkas Sámuel elnök, Hegedűs Nándor alelnök, Szekulesz Mihály pénztáros, Farkas Mihály gondnok és Kramer Simon anyakönyvvezető-jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1115. címszó a lexikon => 207. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11115.htm

CÍMSZÓ: Dunapentele

SZÓCIKK: Danapentele, nagyk., Fejér vm., 4197 lak. Ennek a kis status quo hitközségnek a keletkezésére érdekesen világítanak rá a történelmi dokumentumok és a szájhagyományok. A hitközség alapításának időpontját homály fedi, de a Magyar Nemzeti Múzeum őriz egy nagyon becses s azelőtt a D.-i postaépületbe befalazott emléktáblát, amelynek tanúsága szerint D.-n már a rómaiak idejében, Kr. u. III. sz.-ban, is volt zsidó hitközség. A D.-n, az akkor Intercisa nevű római telepen talált emléktáblát egy Cosmus nevű palesztinai ember állította az örök Istennek . A tábla szövegében előforduló sinagogae szóból, de főleg a nehezen kibetűzött szöveg tartalmából arra következtetnek a historikusok, hogy D.-n már azidőtájt fennállott a zsidó hitközség, melynek valószínűleg Cosmus volt az elöljárója. A szájhagyomány nem kevésbé érdekes. E szerint D. első zsidó lakosa egy proselyta volt, akinek személye körül egész mondakör keletkezett. Állítólag az Arad-megyei Simándról származott s ő is, testvére is katolikus pap volt. Mikor áttérésük kitudódott, menekülniük kellett. Fivérét megölték, ő nagy viszontagságok után eljutott D.-re, ahol egy malomban dolgozott. Utódai felvették a Müller nevet Ennek a proselytának a sírköve, melyet a hagyomány szerint maga vésett, ma is ott áll a D.-i temetőben s feliratának különösen két szavából gér cedek - igazságos idegen következtetni lehet arra, hogy a közszájon forgó mondáknak némi pozitív alapjuk is van. A hitközség múltjával Kramer Simon, A dunapentelei zsidó iskola története c. munkája foglalkozik. Ebből kitűnik, hogy a XIX. sz. elején már 15-20 zsidó család lakott D.-n, akik 1833. létesítették Chevra Kadisát. Két év múlva épült fel a templom, melynek telkét a közbirtokosság évi tíz-tíz pengő forint haszonbérért adta ki. Jellemző a hitközség szegénységére, hogy a templom építési költségeinek nagy részét - 250 forintot és 225 forint ára téglát - Mérey László kamarás előlegezte kölcsönképpen. Felekezeti népiskolát 1877. alapított a hitközség, ezt az iskolát azonban 1907. államosították. Nőegylete 1888. alakult. A hitközség első szerződött rabbija Abeles A. H. volt 1855-ig, mikor anyahitközséggé deklarálták D.-t, a sárbogárdi rabbisághoz tartozott. Rabbit két ízben is választott a hitközség, de miután ezek visszaléptek, ténylegesen ma is a sárbogárdi rabbisághoz tartozik. A hitközség, melynek anyakönyvi kerületéhez Adony, Rácalmás és Nagyperkáta tartoznak, 32 családban 110 lelket számlál, akik közt 31 az adófizető. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai közt 1 gazdálkodó, 1 tanító, 12 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 1 orvos, 2 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 6 iparos, 2 magánzó és 2 egyéb. Évi költségvetése 3018 pengő, amelynek egy kis hányadát fordítja filantropikus és szociális célra. A világháborúban részt vett 32 tagja közül öten haltak hősi halált. Az októberi forradalom alatt kifosztották az összes jobbmódú zsidókat, a kommün után - noha egy zsidó sem szerepelt - sokakat bántalmaztak. A hitközség jelenlegi vezetősége: Farkas Sámuel elnök, Hegedűs Nándor alelnök, Szekulesz Mihály pénztáros, Farkas Mihály gondnok és Kramer Simon anyakönyvvezető-jegyző.

11115.ht

CÍMSZÓ Dunapentel

SZÓCIKK Danapentele nagyk. Fejé vm. 419 lak Enne ki statu qu hitközségne keletkezésér érdekese világítana r történelm dokumentumo é szájhagyományok hitközsé alapításána időpontjá homál fedi d Magya Nemzet Múzeu őri eg nagyo becse azelőt D.- postaépületb befalazot emléktáblát amelyne tanúság szerin D.- má rómaia idejében Kr u III sz.-ban i vol zsid hitközség D.-n a akko Intercis nev róma telepe talál emléktáblá eg Cosmu nev palesztina embe állított a örö Istenne tábl szövegébe előfordul sinagoga szóból d főle neheze kibetűzöt szöve tartalmábó arr következtetne historikusok hog D.- má azidőtáj fennállot zsid hitközség melyne valószínűle Cosmu vol a elöljárója szájhagyomán ne kevésb érdekes szerin D els zsid lakos eg proselyt volt akine személy körü egés mondakö keletkezett Állítóla a Arad-megye Simándró származot is testvér i katoliku pa volt Miko áttérésü kitudódott menekülniü kellett Fivéré megölték nag viszontagságo utá eljutot D.-re aho eg malomba dolgozott Utóda felvetté Mülle neve Enne proselytána sírköve melye hagyomán szerin mag vésett m i ot ál D.- temetőbe feliratána különöse ké szavábó gé cede igazságo idege következtetn lehe arra hog közszájo forg mondákna ném pozití alapju i van hitközsé múltjáva Krame Simon dunapentele zsid iskol történet c munkáj foglalkozik Ebbő kitűnik hog XIX sz elejé má 15-2 zsid csalá lakot D.-n aki 1833 létesítetté Chevr Kadisát Ké é múlv épül fe templom melyne telké közbirtokossá év tíz-tí peng forin haszonbérér adt ki Jellemz hitközsé szegénységére hog templo építés költségeine nag részé 25 forinto é 22 forin ár téglá Mére Lászl kamará előlegezt kölcsönképpen Felekezet népiskolá 1877 alapítot hitközség ez a iskolá azonba 1907 államosították Nőegylet 1888 alakult hitközsé els szerződöt rabbij Abele A H vol 1855-ig miko anyahitközségg deklaráltá D.-t sárbogárd rabbiságho tartozott Rabbi ké ízbe i választot hitközség d miutá eze visszaléptek ténylegese m i sárbogárd rabbiságho tartozik hitközség melyne anyakönyv kerületéhe Adony Rácalmá é Nagyperkát tartoznak 3 családba 11 lelke számlál aki köz 3 a adófizető Foglalkozá szerin hitközsé tagja köz gazdálkodó tanító 1 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos magántisztviselő vállalkozó iparos magánz é egyéb Év költségvetés 301 pengő amelyne eg ki hányadá fordítj filantropiku é szociáli célra világháborúba rész vet 3 tagj közü öte halta hős halált A október forradalo alat kifosztottá a össze jobbmód zsidókat kommü utá noh eg zsid se szerepel sokaka bántalmaztak hitközsé jelenleg vezetősége Farka Sámue elnök Hegedű Nándo alelnök Szekules Mihál pénztáros Farka Mihál gondno é Krame Simo anyakönyvvezető-jegyző

11115.h

CÍMSZ Dunapente

SZÓCIK Danapentel nagyk Fej vm 41 la Enn k stat q hitközségn keletkezésé érdekes világítan történel dokumentum szájhagyományo hitközs alapításán időpontj homá fed Magy Nemze Múze őr e nagy becs azelő D. postaépület befalazo emléktáblá amelyn tanúsá szeri D. m római idejébe K II sz.-ba vo zsi hitközsé D.- akk Interci ne róm telep talá emléktábl e Cosm ne palesztin emb állítot ör Istenn táb szövegéb előfordu sinagog szóbó fől nehez kibetűzö szöv tartalmáb ar következtetn historikuso ho D. m azidőtá fennállo zsi hitközsé melyn valószínűl Cosm vo elöljárój szájhagyomá n kevés érdeke szeri el zsi lako e prosely vol akin személ kör egé mondak keletkezet Állítól Arad-megy Simándr származo i testvé katolik p vol Mik áttérés kitudódot menekülni kellet Fivér megölté na viszontagság ut eljuto D.-r ah e malomb dolgozot Utód felvett Müll nev Enn proselytán sírköv mely hagyomá szeri ma véset o á D. temetőb feliratán különös k szaváb g ced igazság ideg következtet leh arr ho közszáj for mondákn né pozit alapj va hitközs múltjáv Kram Simo dunapentel zsi isko történe munká foglalkozi Ebb kitűni ho XI s elej m 15- zsi csal lako D.- ak 183 létesített Chev Kadisá K múl épü f templo melyn telk közbirtokoss é tíz-t pen fori haszonbéré ad k Jellem hitközs szegénységér ho templ építé költségein na rész 2 forint 2 fori á tégl Mér Lász kamar előlegez kölcsönképpe Felekeze népiskol 187 alapíto hitközsé e iskol azonb 190 államosítottá Nőegyle 188 alakul hitközs el szerződö rabbi Abel vo 1855-i mik anyahitközség deklarált D.- sárbogár rabbiságh tartozot Rabb k ízb választo hitközsé miut ez visszalépte tényleges sárbogár rabbiságh tartozi hitközsé melyn anyaköny kerületéh Adon Rácalm Nagyperká tartozna családb 1 lelk számlá ak kö adófizet Foglalkoz szeri hitközs tagj kö gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo magán egyé É költségveté 30 peng amelyn e k hányad fordít filantropik szociál célr világháborúb rés ve tag köz öt halt hő halál októbe forradal ala kifosztott össz jobbmó zsidóka komm ut no e zsi s szerepe sokak bántalmazta hitközs jelenle vezetőség Fark Sámu elnö Heged Nánd alelnö Szekule Mihá pénztáro Fark Mihá gondn Kram Sim anyakönyvvezető-jegyz

11115.

CÍMS Dunapent

SZÓCI Danapente nagy Fe v 4 l En sta hitközség keletkezés érdeke világíta történe dokumentu szájhagyomány hitköz alapításá időpont hom fe Mag Nemz Múz ő nag bec azel D postaépüle befalaz emléktábl amely tanús szer D róma idejéb I sz.-b v zs hitközs D. ak Interc n ró tele tal emléktáb Cos n paleszti em állíto ö Isten tá szövegé előford sinago szób fő nehe kibetűz szö tartalmá a következtet historikus h D azidőt fennáll zs hitközs mely valószínű Cos v elöljáró szájhagyom kevé érdek szer e zs lak prosel vo aki szemé kö eg monda keletkeze Állító Arad-meg Simánd származ testv katoli vo Mi áttéré kitudódo meneküln kelle Fivé megölt n viszontagsá u eljut D.- a malom dolgozo Utó felvet Mül ne En proselytá sírkö mel hagyom szer m vése D temető feliratá különö szavá ce igazsá ide következte le ar h közszá fo mondák n pozi alap v hitköz múltjá Kra Sim dunapente zs isk történ munk foglalkoz Eb kitűn h X ele 15 zs csa lak D. a 18 létesítet Che Kadis mú ép templ mely tel közbirtokos tíz- pe for haszonbér a Jelle hitköz szegénységé h temp épít költségei n rés forin for tég Mé Lás kama előlege kölcsönképp Felekez népisko 18 alapít hitközs isko azon 19 államosított Nőegyl 18 alaku hitköz e szerződ rabb Abe v 1855- mi anyahitközsé deklarál D. sárbogá rabbiság tartozo Rab íz választ hitközs miu e visszalépt ténylege sárbogá rabbiság tartoz hitközs mely anyakön kerületé Ado Rácal Nagyperk tartozn család lel száml a k adófize Foglalko szer hitköz tag k gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar magá egy költségvet 3 pen amely hánya fordí filantropi szociá cél világháború ré v ta kö ö hal h halá októb forrada al kifosztot öss jobbm zsidók kom u n zs szerep soka bántalmazt hitköz jelenl vezetősé Far Sám eln Hege Nán aleln Szekul Mih pénztár Far Mih gond Kra Si anyakönyvvezető-jegy

11115

CÍM Dunapen

SZÓC Danapent nag F E st hitközsé keletkezé érdek világít történ dokument szájhagyomán hitkö alapítás időpon ho f Ma Nem Mú na be aze postaépül befala emléktáb amel tanú sze róm idejé sz.- z hitköz D a Inter r tel ta emléktá Co paleszt e állít Iste t szöveg előfor sinag szó f neh kibetű sz tartalm következte historiku azidő fennál z hitköz mel valószín Co elöljár szájhagyo kev érde sze z la prose v ak szem k e mond keletkez Állít Arad-me Simán szárma test katol v M áttér kitudód menekül kell Fiv megöl viszontags elju D. malo dolgoz Ut felve Mü n E proselyt sírk me hagyo sze vés temet felirat külön szav c igazs id következt l a közsz f mondá poz ala hitkö múltj Kr Si dunapent z is törté mun foglalko E kitű el 1 z cs la D 1 létesíte Ch Kadi m é temp mel te közbirtoko tíz p fo haszonbé Jell hitkö szegénység tem épí költsége ré fori fo té M Lá kam előleg kölcsönkép Feleke népisk 1 alapí hitköz isk azo 1 államosítot Nőegy 1 alak hitkö szerző rab Ab 1855 m anyahitközs deklará D sárbog rabbisá tartoz Ra í válasz hitköz mi visszalép tényleg sárbog rabbisá tarto hitköz mel anyakö kerület Ad Ráca Nagyper tartoz csalá le szám adófiz Foglalk sze hitkö ta gazdálk tan keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mag eg költségve pe amel hány ford filantrop szoci cé világhábor r t k ha hal októ forrad a kifoszto ös jobb zsidó ko z szere sok bántalmaz hitkö jelen vezetős Fa Sá el Heg Ná alel Szeku Mi pénztá Fa Mi gon Kr S anyakönyvvezető-jeg

1111

CÍ Dunape

SZÓ Danapen na s hitközs keletkez érde világí törté dokumen szájhagyomá hitk alapítá időpo h M Ne M n b az postaépü befal emléktá ame tan sz ró idej sz. hitkö Inte te t emlékt C palesz állí Ist szöve előfo sina sz ne kibet s tartal következt historik azid fenná hitkö me valószí C elöljá szájhagy ke érd sz l pros a sze mon keletke Állí Arad-m Simá szárm tes kato átté kitudó menekü kel Fi megö viszontag elj D mal dolgo U felv M prosely sír m hagy sz vé teme felira külö sza igaz i következ közs mond po al hitk múlt K S dunapen i tört mu foglalk kit e c l létesít C Kad tem me t közbirtok tí f haszonb Jel hitk szegénysé te ép költség r for f t L ka előle kölcsönké Felek népis alap hitkö is az államosíto Nőeg ala hitk szerz ra A 185 anyahitköz deklar sárbo rabbis tarto R válas hitkö m visszalé tényle sárbo rabbis tart hitkö me anyak kerüle A Rác Nagype tarto csal l szá adófi Foglal sz hitk t gazdál ta keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi vállal ip ma e költségv p ame hán for filantro szoc c világhábo h ha okt forra kifoszt ö job zsid k szer so bántalma hitk jele vezető F S e He N ale Szek M pénzt F M go K anyakönyvvezető-je