11129.htm

CÍMSZÓ: Efrájim

SZÓCIKK: Efrájim. József másodszülött fia (Móz. II. 41. 52), aki Mánasse bátyjával együtt éppúgy osztozkodott az örökségben, mint a pátriárka fiai. Tőle származott E. törzse, amely Izrael 12 törzsének egyik leghatalmasabbika lett (Jós. 17. 1, 14). Jósua is az E. törzséből származott. Területe a Jordán és a Földközi tenger között nyúlt el és hegemóniát gyakorolt a többiek fölött. (Bír. 11. 6. 8). Ennek a törzsnek egyik városa, Siló volt a központi szentély helye. Mikor Dávid királlyá választása után Judaeába terelődött át a birodalom súlypontja, E. féltékenysége állandóan veszélyeztette a Dávidház uralmát, a felkelés élére állott Rechabeám alatt (Kir. I. 11. 29), az E.-i Jeróbeamot segítette trónra és az E.-i Szichem lett az új főváros. Ezentúl E. (néhol József) az egész északi birodalmat is jelenti és a déli birodalommal, Judával szemben a nemzeti elszakadás mélyítésére törekszik, amit a bálványimádással és a sátoros ünnep (főzarándok ünnep) naptári eltolásával valósított meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1129. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11129.htm

CÍMSZÓ: Efrájim

SZÓCIKK: Efrájim. József másodszülött fia Móz. II. 41. 52 , aki Mánasse bátyjával együtt éppúgy osztozkodott az örökségben, mint a pátriárka fiai. Tőle származott E. törzse, amely Izrael 12 törzsének egyik leghatalmasabbika lett Jós. 17. 1, 14 . Jósua is az E. törzséből származott. Területe a Jordán és a Földközi tenger között nyúlt el és hegemóniát gyakorolt a többiek fölött. Bír. 11. 6. 8 . Ennek a törzsnek egyik városa, Siló volt a központi szentély helye. Mikor Dávid királlyá választása után Judaeába terelődött át a birodalom súlypontja, E. féltékenysége állandóan veszélyeztette a Dávidház uralmát, a felkelés élére állott Rechabeám alatt Kir. I. 11. 29 , az E.-i Jeróbeamot segítette trónra és az E.-i Szichem lett az új főváros. Ezentúl E. néhol József az egész északi birodalmat is jelenti és a déli birodalommal, Judával szemben a nemzeti elszakadás mélyítésére törekszik, amit a bálványimádással és a sátoros ünnep főzarándok ünnep naptári eltolásával valósított meg.

11129.ht

CÍMSZÓ Efráji

SZÓCIKK Efrájim Józse másodszülöt fi Móz II 41 5 ak Mánass bátyjáva együt éppúg osztozkodot a örökségben min pátriárk fiai Től származot E törzse amel Izrae 1 törzséne egyi leghatalmasabbik let Jós 17 1 1 Jósu i a E törzsébő származott Terület Jordá é Földköz tenge közöt nyúl e é hegemóniá gyakorol többie fölött Bír 11 6 Enne törzsne egyi városa Sil vol központ szentél helye Miko Dávi királly választás utá Judaeáb terelődöt á birodalo súlypontja E féltékenység állandóa veszélyeztett Dávidhá uralmát felkelé élér állot Rechabeá alat Kir I 11 2 a E.- Jeróbeamo segített trónr é a E.- Sziche let a ú főváros Ezentú E ného Józse a egés észak birodalma i jelent é dél birodalommal Judáva szembe nemzet elszakadá mélyítésér törekszik ami bálványimádássa é sátoro ünne főzarándo ünne naptár eltolásáva valósítot meg

11129.h

CÍMSZ Efráj

SZÓCIK Efráji Józs másodszülö f Mó I 4 a Mánas bátyjáv együ éppú osztozkodo örökségbe mi pátriár fia Tő származo törzs ame Izra törzsén egy leghatalmasabbi le Jó 1 Jós törzséb származot Terüle Jord Földkö teng közö nyú hegemóni gyakoro többi fölöt Bí 1 Enn törzsn egy város Si vo közpon szenté hely Mik Dáv királl választá ut Judaeá terelődö birodal súlypontj féltékenysé állandó veszélyeztet Dávidh uralmá felkel élé állo Rechabe ala Ki 1 E. Jeróbeam segítet trón E. Szich le főváro Ezent néh Józs egé észa birodalm jelen dé birodalomma Judáv szemb nemze elszakad mélyítésé törekszi am bálványimádáss sátor ünn főzaránd ünn naptá eltolásáv valósíto me

11129.

CÍMS Efrá

SZÓCI Efráj Józ másodszül M Mána bátyjá egy épp osztozkod örökségb m pátriá fi T származ törz am Izr törzsé eg leghatalmasabb l J Jó törzsé származo Terül Jor Földk ten köz ny hegemón gyakor több fölö B En törzs eg váro S v közpo szent hel Mi Dá királ választ u Judae terelőd biroda súlypont féltékenys álland veszélyezte Dávid uralm felke él áll Rechab al K E Jeróbea segíte tró E Szic l fővár Ezen né Józ eg ész birodal jele d birodalomm Judá szem nemz elszaka mélyítés töreksz a bálványimádás sáto ün főzarán ün napt eltolásá valósít m

11129

CÍM Efr

SZÓC Efrá Jó másodszü Mán bátyj eg ép osztozko örökség pátri f szárma tör a Iz törzs e leghatalmasab J törzs származ Terü Jo Föld te kö n hegemó gyako töb föl E törz e vár közp szen he M D kirá válasz Juda terelő birod súlypon féltékeny állan veszélyezt Dávi ural felk é ál Recha a Jeróbe segít tr Szi fővá Eze n Jó e és biroda jel birodalom Jud sze nem elszak mélyíté töreks bálványimádá sát ü főzará ü nap eltolás valósí

1112

CÍ Ef

SZÓ Efr J másodsz Má báty e é osztozk öröksé pátr szárm tö I törz leghatalmasa törz szárma Ter J Föl t k hegem gyak tö fö tör vá köz sze h kir válas Jud terel biro súlypo féltéken álla veszélyez Dáv ura fel á Rech Jerób segí t Sz főv Ez J é birod je birodalo Ju sz ne elsza mélyít törek bálványimád sá főzar na eltolá valós