11130.htm

CÍMSZÓ: Efrájim ben Snéor

SZEMÉLYNÉV: Efrájim ben Snéor

SZÓCIKK: Efrájim ben Snéor. Másodszülött fia volt Szerencsés Imrének, II. Lajos kalandos életű alkincstárnokának (l. Szerencsés). E., valamint bátyja Ábrahám (l. Á. ben Snéor), atyjuk kitérése folytán egy teológiai vita középpontjába kerültek (l. Naftáli), mert azt kellett eldönteni, hogy atyjuk héber nevét hozzákapcsolhatja-e az előimádkozó a nevükhöz, mikor a Tórához szólítja őket. Ugyanis a zsidó rítus az esetre, ha az apa más vallásra tér át, az öregapa nevének felemlítését írja elő. E. élete végéig hithű zsidó maradt, a budai Zsidó utcában lakott egészen addig, míg Szulejman szultán fivérével és a többi budai zsidóval együtt Törökországba hurcoltatta. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1130. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11130.htm

CÍMSZÓ: Efrájim ben Snéor

SZEMÉLYNÉV: Efrájim ben Snéor

SZÓCIKK: Efrájim ben Snéor. Másodszülött fia volt Szerencsés Imrének, II. Lajos kalandos életű alkincstárnokának l. Szerencsés . E., valamint bátyja Ábrahám l. Á. ben Snéor , atyjuk kitérése folytán egy teológiai vita középpontjába kerültek l. Naftáli , mert azt kellett eldönteni, hogy atyjuk héber nevét hozzákapcsolhatja-e az előimádkozó a nevükhöz, mikor a Tórához szólítja őket. Ugyanis a zsidó rítus az esetre, ha az apa más vallásra tér át, az öregapa nevének felemlítését írja elő. E. élete végéig hithű zsidó maradt, a budai Zsidó utcában lakott egészen addig, míg Szulejman szultán fivérével és a többi budai zsidóval együtt Törökországba hurcoltatta.

11130.ht

CÍMSZÓ Efráji be Snéo

SZEMÉLYNÉV Efráji be Snéo

SZÓCIKK Efráji be Snéor Másodszülöt fi vol Szerencsé Imrének II Lajo kalando élet alkincstárnokána l Szerencsé E. valamin bátyj Ábrahá l Á be Snéo atyju kitérés folytá eg teológia vit középpontjáb kerülte l Naftál mer az kellet eldönteni hog atyju hébe nevé hozzákapcsolhatja- a előimádkoz nevükhöz miko Tóráho szólítj őket Ugyani zsid rítu a esetre h a ap má vallásr té át a öregap nevéne felemlítésé írj elő E élet végéi hith zsid maradt buda Zsid utcába lakot egésze addig mí Szulejma szultá fivéréve é több buda zsidóva együt Törökországb hurcoltatta

11130.h

CÍMSZ Efráj b Sné

SZEMÉLYNÉ Efráj b Sné

SZÓCIK Efráj b Snéo Másodszülö f vo Szerencs Imréne I Laj kaland éle alkincstárnokán Szerencs E valami báty Ábrah b Sné atyj kitéré folyt e teológi vi középpontjá került Naftá me a kelle eldönten ho atyj héb nev hozzákapcsolhatja előimádko nevükhö mik Tóráh szólít őke Ugyan zsi rít esetr a m vallás t á örega nevén felemlítés ír el éle végé hit zsi marad bud Zsi utcáb lako egész addi m Szulejm szult fivérév töb bud zsidóv együ Törökország hurcoltatt

11130.

CÍMS Efrá Sn

SZEMÉLYN Efrá Sn

SZÓCI Efrá Sné Másodszül v Szerenc Imrén La kalan él alkincstárnoká Szerenc valam bát Ábra Sn aty kitér foly teológ v középpontj kerül Naft m kell eldönte h aty hé ne hozzákapcsolhatj előimádk nevükh mi Tórá szólí ők Ugya zs rí eset vallá öreg nevé felemlíté í e él vég hi zs mara bu Zs utcá lak egés add Szulej szul fivéré tö bu zsidó egy Törökorszá hurcoltat

11130

CÍM Efr S

SZEMÉLY Efr S

SZÓC Efr Sn Másodszü Szeren Imré L kala é alkincstárnok Szeren vala bá Ábr S at kité fol teoló középpont kerü Naf kel eldönt at h n hozzákapcsolhat előimád nevük m Tór szól ő Ugy z r ese vall öre nev felemlít é vé h z mar b Z utc la egé ad Szule szu fivér t b zsid eg Törökorsz hurcolta

1113

CÍ Ef

SZEMÉL Ef

SZÓ Ef S Másodsz Szere Imr kal alkincstárno Szere val b Áb a kit fo teol középpon ker Na ke eldön a hozzákapcsolha előimá nevü Tó szó Ug es val ör ne felemlí v ma ut l eg a Szul sz fivé zsi e Törökors hurcolt