11131.htm

CÍMSZÓ: Efrájim ha-Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Efrájim ha-Kóhén

SZÓCIKK: Efrájim ha-Kóhén, rabbi, szül. Vilnában 1616., megh. Budán 1678. Az 1648-iki Chmelnicky-féle lázadás menekülésre kényszerítette. Előbb Trebitschben (Morvaország), majd Bródban választották meg rabbinak, 1666. került Budára. Sok nyugalma itt sem volt, mert ellentétes viszonyba került a község egyes tagjaival és emiatt a község elhagyására akarták kényszeríteni. Főművét fia adta ki Sáár Efráim címen. Ez a responsumokat tartalmazó munka Sulzbachban jelent meg 1688. Homiletikai munkájának címe: Machane Efráim.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1131. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11131.htm

CÍMSZÓ: Efrájim ha-Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Efrájim ha-Kóhén

SZÓCIKK: Efrájim ha-Kóhén, rabbi, szül. Vilnában 1616., megh. Budán 1678. Az 1648-iki Chmelnicky-féle lázadás menekülésre kényszerítette. Előbb Trebitschben Morvaország , majd Bródban választották meg rabbinak, 1666. került Budára. Sok nyugalma itt sem volt, mert ellentétes viszonyba került a község egyes tagjaival és emiatt a község elhagyására akarták kényszeríteni. Főművét fia adta ki Sáár Efráim címen. Ez a responsumokat tartalmazó munka Sulzbachban jelent meg 1688. Homiletikai munkájának címe: Machane Efráim.

11131.ht

CÍMSZÓ Efráji ha-Kóhé

SZEMÉLYNÉV Efráji ha-Kóhé

SZÓCIKK Efráji ha-Kóhén rabbi szül Vilnába 1616. megh Budá 1678 A 1648-ik Chmelnicky-fél lázadá menekülésr kényszerítette Előb Trebitschbe Morvaorszá maj Bródba választottá me rabbinak 1666 kerül Budára So nyugalm it se volt mer ellentéte viszonyb kerül közsé egye tagjaiva é emiat közsé elhagyásár akartá kényszeríteni Főművé fi adt k Sáá Efrái címen E responsumoka tartalmaz munk Sulzbachba jelen me 1688 Homiletika munkájána címe Machan Efráim

11131.h

CÍMSZ Efráj ha-Kóh

SZEMÉLYNÉ Efráj ha-Kóh

SZÓCIK Efráj ha-Kóhé rabb szü Vilnáb 1616 meg Bud 167 1648-i Chmelnicky-fé lázad menekülés kényszerített Elő Trebitschb Morvaorsz ma Bródb választott m rabbina 166 kerü Budár S nyugal i s vol me ellentét viszony kerü közs egy tagjaiv emia közs elhagyásá akart kényszeríten Főműv f ad Sá Efrá címe responsumok tartalma mun Sulzbachb jele m 168 Homiletik munkáján cím Macha Efrái

11131.

CÍMS Efrá ha-Kó

SZEMÉLYN Efrá ha-Kó

SZÓCI Efrá ha-Kóh rab sz Vilná 161 me Bu 16 1648- Chmelnicky-f láza menekülé kényszerítet El Trebitsch Morvaors m Bród választot rabbin 16 ker Budá nyuga vo m ellenté viszon ker köz eg tagjai emi köz elhagyás akar kényszeríte Főmű a S Efr cím responsumo tartalm mu Sulzbach jel 16 Homileti munkájá cí Mach Efrá

11131

CÍM Efr ha-K

SZEMÉLY Efr ha-K

SZÓC Efr ha-Kó ra s Viln 16 m B 1 1648 Chmelnicky- láz menekül kényszeríte E Trebitsc Morvaor Bró választo rabbi 1 ke Bud nyug v ellent viszo ke kö e tagja em kö elhagyá aka kényszerít Főm Ef cí responsum tartal m Sulzbac je 1 Homilet munkáj c Mac Efr

1113

CÍ Ef ha-

SZEMÉL Ef ha-

SZÓ Ef ha-K r Vil 1 164 Chmelnicky lá menekü kényszerít Trebits Morvao Br választ rabb k Bu nyu ellen visz k k tagj e k elhagy ak kényszerí Fő E c responsu tarta Sulzba j Homile munká Ma Ef