11132.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: Eger, rtv., Heves vm. 28,753 lak. A (status quo) hitközség 1843. alakult. Előzőleg csak néhány zsidó család lakott E.-ben, akik bizonyos szervezetben éltek, de kevesen lévén, hitközségbe nem tömörülhettek. Mikor nagyobb arányokban indult meg a zsidók letelepedése, akkor alakult meg csak a hitközség. Alapítói voltak: Schwarc István gőzmalomtulajdonos, Metzner Áron borkereskedő, Pressler Sámuel szeszgyáros, Bródy Jakab gabonakereskedő, Bródy Sándor (l. o.) apja, Binét Sámuel gazdálkodó stb. Első rabbijául a hitközség Weisz Józsefet választotta meg, aki hosszú évekig vezette nagy odaadással a hitközséget, éppúgy, mint érdemes utódai Schwarc és Schweiger főrabbik. Régi temploma röviddel a hitközség alapítása után épült, 1918. pedig nagyecséri Kánitz Dezső (l. o.) hitközségi elnök kezdeményezésére a hitközségi tagok önkéntes adományaiból Baumhorn Lipót (l. o.) műépítész tervei alapján felépült az új templom, mely B. városának egyik legszebb és legmonumentálisabb épülete. A régi templomot ekkor kultúrházzá alakították át s ez a hitközség kulturális, társadalmi és szellemi életének centruma. 1855-ben a hitközség négy tanerővel népiskolát létesített, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyik az oktatás. Számos intézménye van a hitközségnek. Ezek: a Chevra Kadisa, a Maszkil el Dal egylet, a Nőegylet, a Filléregylet, a Patronage és az Iskolasegélyző egylet, melyek mind kulturális és jótékonysági célokat szolgálnak. A hitközséget mindig kiváló elnökök vezették, akiknek, különösen a jelenlegi elnöknek, nagyecséri Kánitz Dezsőnek agilis és nagy koncepcióra valló vezetése alatt a hitközség az ország egyik legvirágzóbb hitközségévé fejlődött. A hitközség 24,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből jelentős összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 2000, a családok száma kb. 400, adót 340-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 25 gazdálkodó, 7 tanító, 80 kereskedő, 18 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 17 orvos, 24 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 60 iparos, 5 mérnök, 40 magánzó és 52 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 30-an haltak hősi halált. Az 1921 okt. 23-iki budaörsi ütközetben Klausz Imre főiskolai hallgató esett el. A hitközség tagjai közül többen játszanak előkelő szerepet a város társadalmi életében. Nagyobb mintagazdaságokat nagyecséri Kánitz Dezső, özv.Preszler Ármin dr.-né, Grosz József dr., Csillag Mór dr.-né és Czeisler Soma vezetnek. A hitközség mai vezetősége: nagyecséri Kánitz Dezső elnök, Preszler Miklós alelnök, továbbá Fleischmann Vilmos, Biedermann Adolf, Kunovits Jenő, Schwarc Sándor dr., Ungár Ignác, Pollák Dávid, Weinberger Zsigmond, Haller Salamon, Heimler Ede dr., Löw Béla és Pollácsik Jenő, akik az elöljárói és egyéb tisztségeket töltik be. Jelentős szerep jutott az egri zsidóság fejlődésének keretében az orthodox hitközségnek is, amely tudós rabbik vezetése alatt a konzervativizmus szilárd centrumává erősödött. Hitéletének élén most a tudományosságáról híres Schreiber Simon főrabbi áll.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1132. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11132.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: Eger, rtv., Heves vm. 28,753 lak. A status quo hitközség 1843. alakult. Előzőleg csak néhány zsidó család lakott E.-ben, akik bizonyos szervezetben éltek, de kevesen lévén, hitközségbe nem tömörülhettek. Mikor nagyobb arányokban indult meg a zsidók letelepedése, akkor alakult meg csak a hitközség. Alapítói voltak: Schwarc István gőzmalomtulajdonos, Metzner Áron borkereskedő, Pressler Sámuel szeszgyáros, Bródy Jakab gabonakereskedő, Bródy Sándor l. o. apja, Binét Sámuel gazdálkodó stb. Első rabbijául a hitközség Weisz Józsefet választotta meg, aki hosszú évekig vezette nagy odaadással a hitközséget, éppúgy, mint érdemes utódai Schwarc és Schweiger főrabbik. Régi temploma röviddel a hitközség alapítása után épült, 1918. pedig nagyecséri Kánitz Dezső l. o. hitközségi elnök kezdeményezésére a hitközségi tagok önkéntes adományaiból Baumhorn Lipót l. o. műépítész tervei alapján felépült az új templom, mely B. városának egyik legszebb és legmonumentálisabb épülete. A régi templomot ekkor kultúrházzá alakították át s ez a hitközség kulturális, társadalmi és szellemi életének centruma. 1855-ben a hitközség négy tanerővel népiskolát létesített, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyik az oktatás. Számos intézménye van a hitközségnek. Ezek: a Chevra Kadisa, a Maszkil el Dal egylet, a Nőegylet, a Filléregylet, a Patronage és az Iskolasegélyző egylet, melyek mind kulturális és jótékonysági célokat szolgálnak. A hitközséget mindig kiváló elnökök vezették, akiknek, különösen a jelenlegi elnöknek, nagyecséri Kánitz Dezsőnek agilis és nagy koncepcióra valló vezetése alatt a hitközség az ország egyik legvirágzóbb hitközségévé fejlődött. A hitközség 24,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből jelentős összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 2000, a családok száma kb. 400, adót 340-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 25 gazdálkodó, 7 tanító, 80 kereskedő, 18 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 17 orvos, 24 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 60 iparos, 5 mérnök, 40 magánzó és 52 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 30-an haltak hősi halált. Az 1921 okt. 23-iki budaörsi ütközetben Klausz Imre főiskolai hallgató esett el. A hitközség tagjai közül többen játszanak előkelő szerepet a város társadalmi életében. Nagyobb mintagazdaságokat nagyecséri Kánitz Dezső, özv.Preszler Ármin dr.-né, Grosz József dr., Csillag Mór dr.-né és Czeisler Soma vezetnek. A hitközség mai vezetősége: nagyecséri Kánitz Dezső elnök, Preszler Miklós alelnök, továbbá Fleischmann Vilmos, Biedermann Adolf, Kunovits Jenő, Schwarc Sándor dr., Ungár Ignác, Pollák Dávid, Weinberger Zsigmond, Haller Salamon, Heimler Ede dr., Löw Béla és Pollácsik Jenő, akik az elöljárói és egyéb tisztségeket töltik be. Jelentős szerep jutott az egri zsidóság fejlődésének keretében az orthodox hitközségnek is, amely tudós rabbik vezetése alatt a konzervativizmus szilárd centrumává erősödött. Hitéletének élén most a tudományosságáról híres Schreiber Simon főrabbi áll.

11132.ht

CÍMSZÓ Ege

SZÓCIKK Eger rtv. Heve vm 28,75 lak statu qu hitközsé 1843 alakult Előzőle csa néhán zsid csalá lakot E.-ben aki bizonyo szervezetbe éltek d kevese lévén hitközségb ne tömörülhettek Miko nagyob arányokba indul me zsidó letelepedése akko alakul me csa hitközség Alapító voltak Schwar Istvá gőzmalomtulajdonos Metzne Áro borkereskedő Pressle Sámue szeszgyáros Bród Jaka gabonakereskedő Bród Sándo l o apja Biné Sámue gazdálkod stb Els rabbijáu hitközsé Weis Józsefe választott meg ak hossz éveki vezett nag odaadássa hitközséget éppúgy min érdeme utóda Schwar é Schweige főrabbik Rég templom rövidde hitközsé alapítás utá épült 1918 pedi nagyecsér Kánit Dezs l o hitközség elnö kezdeményezésér hitközség tago önkénte adományaibó Baumhor Lipó l o műépítés terve alapjá felépül a ú templom mel B városána egyi legszeb é legmonumentálisab épülete rég templomo ekko kultúrházz alakítottá á e hitközsé kulturális társadalm é szellem életéne centruma 1855-be hitközsé nég tanerőve népiskolá létesített melybe kezdettő fogv magya nyelve folyi a oktatás Számo intézmény va hitközségnek Ezek Chevr Kadisa Maszki e Da egylet Nőegylet Filléregylet Patronag é a Iskolasegélyz egylet melye min kulturáli é jótékonyság céloka szolgálnak hitközsége mindi kivál elnökö vezették akiknek különöse jelenleg elnöknek nagyecsér Kánit Dezsőne agili é nag koncepciór vall vezetés alat hitközsé a orszá egyi legvirágzób hitközségév fejlődött hitközsé 24,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő jelentő összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám kb 2000 családo szám kb 400 adó 340-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 2 gazdálkodó tanító 8 kereskedő 1 ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos 1 orvos 2 magántisztviselő vállalkozó 6 iparos mérnök 4 magánz é 5 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 30-a halta hős halált A 192 okt 23-ik budaörs ütközetbe Klaus Imr főiskola hallgat eset el hitközsé tagja közü többe játszana előkel szerepe váro társadalm életében Nagyob mintagazdaságoka nagyecsér Kánit Dezső özv.Preszle Ármi dr.-né Gros Józse dr. Csilla Mó dr.-n é Czeisle Som vezetnek hitközsé ma vezetősége nagyecsér Kánit Dezs elnök Preszle Mikló alelnök tovább Fleischman Vilmos Biederman Adolf Kunovit Jenő Schwar Sándo dr. Ungá Ignác Pollá Dávid Weinberge Zsigmond Halle Salamon Heimle Ed dr. Lö Bél é Pollácsi Jenő aki a elöljáró é egyé tisztségeke tölti be Jelentő szere jutot a egr zsidósá fejlődéséne keretébe a orthodo hitközségne is amel tudó rabbi vezetés alat konzervativizmu szilár centrumáv erősödött Hitéleténe élé mos tudományosságáró híre Schreibe Simo főrabb áll

11132.h

CÍMSZ Eg

SZÓCIK Ege rtv Hev v 28,7 la stat q hitközs 184 alakul Előzől cs néhá zsi csal lako E.-be ak bizony szervezetb élte keves lévé hitközség n tömörülhette Mik nagyo arányokb indu m zsid letelepedés akk alaku m cs hitközsé Alapít volta Schwa Istv gőzmalomtulajdono Metzn Ár borkeresked Pressl Sámu szeszgyáro Bró Jak gabonakeresked Bró Sánd apj Bin Sámu gazdálko st El rabbijá hitközs Wei József választot me a hoss évek vezet na odaadáss hitközsége éppúg mi érdem utód Schwa Schweig főrabbi Ré templo rövidd hitközs alapítá ut épül 191 ped nagyecsé Káni Dez hitközsé eln kezdeményezésé hitközsé tag önként adományaib Baumho Lip műépíté terv alapj felépü templo me városán egy legsze legmonumentálisa épület ré templom ekk kultúrház alakított hitközs kulturáli társadal szelle életén centrum 1855-b hitközs né tanerőv népiskol létesítet melyb kezdett fog magy nyelv foly oktatá Szám intézmén v hitközségne Eze Chev Kadis Maszk D egyle Nőegyle Filléregyle Patrona Iskolasegély egyle mely mi kulturál jótékonysá célok szolgálna hitközség mind kivá elnök vezetté akikne különös jelenle elnökne nagyecsé Káni Dezsőn agil na koncepció val vezeté ala hitközs orsz egy legvirágzó hitközségé fejlődöt hitközs 24,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb jelent összeg ford szociál filantropik célokr hitközs lélekszá k 200 család szá k 40 ad 340- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magán egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 30- halt hő halál 19 ok 23-i budaör ütközetb Klau Im főiskol hallga ese e hitközs tagj köz több játszan előke szerep vár társadal életébe Nagyo mintagazdaságok nagyecsé Káni Dezs özv.Preszl Árm dr.-n Gro Józs dr Csill M dr.- Czeisl So vezetne hitközs m vezetőség nagyecsé Káni Dez elnö Preszl Mikl alelnö továb Fleischma Vilmo Biederma Adol Kunovi Jen Schwa Sánd dr Ung Igná Poll Dávi Weinberg Zsigmon Hall Salamo Heiml E dr L Bé Pollács Jen ak elöljár egy tisztségek tölt b Jelent szer juto eg zsidós fejlődésén keretéb orthod hitközségn i ame tud rabb vezeté ala konzervativizm szilá centrumá erősödöt Hitéletén él mo tudományosságár hír Schreib Sim főrab ál

11132.

CÍMS E

SZÓCI Eg rt He 28, l sta hitköz 18 alaku Előző c néh zs csa lak E.-b a bizon szervezet élt keve lév hitközsé tömörülhett Mi nagy arányok ind zsi letelepedé ak alak c hitközs Alapí volt Schw Ist gőzmalomtulajdon Metz Á borkereske Press Sám szeszgyár Br Ja gabonakereske Br Sán ap Bi Sám gazdálk s E rabbij hitköz We Józse választo m hos éve veze n odaadás hitközség éppú m érde utó Schw Schwei főrabb R templ rövid hitköz alapít u épü 19 pe nagyecs Kán De hitközs el kezdeményezés hitközs ta önkén adományai Baumh Li műépít ter alap felép templ m városá eg legsz legmonumentális épüle r templo ek kultúrhá alakítot hitköz kulturál társada szell életé centru 1855- hitköz n tanerő népisko létesíte mely kezdet fo mag nyel fol oktat Szá intézmé hitközségn Ez Che Kadi Masz egyl Nőegyl Filléregyl Patron Iskolasegél egyl mel m kulturá jótékonys célo szolgáln hitközsé min kiv elnö vezett akikn különö jelenl elnökn nagyecs Kán Dezső agi n koncepci va vezet al hitköz ors eg legvirágz hitközség fejlődö hitköz 24, pen költségvetés dolgoz mely jelen össze for szociá filantropi célok hitköz léleksz 20 csalá sz 4 a 340 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn magá egy hitközség világháború ré v tag kö 30 hal h halá 1 o 23- budaö ütközet Kla I főisko hallg es hitköz tag kö töb játsza elők szere vá társada életéb Nagy mintagazdaságo nagyecs Kán Dez özv.Presz Ár dr.- Gr Józ d Csil dr. Czeis S vezetn hitköz vezetősé nagyecs Kán De eln Presz Mik aleln tová Fleischm Vilm Biederm Ado Kunov Je Schw Sán d Un Ign Pol Dáv Weinber Zsigmo Hal Salam Heim d B Pollác Je a elöljá eg tisztsége töl Jelen sze jut e zsidó fejlődésé kereté ortho hitközség am tu rab vezet al konzervativiz szil centrum erősödö Hitéleté é m tudományosságá hí Schrei Si főra á

11132

CÍM

SZÓC E r H 28 st hitkö 1 alak Előz né z cs la E.- bizo szerveze él kev lé hitközs tömörülhet M nag arányo in zs leteleped a ala hitköz Alap vol Sch Is gőzmalomtulajdo Met borkeresk Pres Sá szeszgyá B J gabonakeresk B Sá a B Sá gazdál rabbi hitkö W Józs választ ho év vez odaadá hitközsé épp érd ut Sch Schwe főrab temp rövi hitkö alapí ép 1 p nagyec Ká D hitköz e kezdeményezé hitköz t önké adománya Baum L műépí te ala felé temp város e legs legmonumentáli épül templ e kultúrh alakíto hitkö kulturá társad szel élet centr 1855 hitkö taner népisk létesít mel kezde f ma nye fo okta Sz intézm hitközség E Ch Kad Mas egy Nőegy Filléregy Patro Iskolasegé egy me kultur jótékony cél szolgál hitközs mi ki eln vezet akik külön jelen elnök nagyec Ká Dezs ag koncepc v veze a hitkö or e legvirág hitközsé fejlőd hitkö 24 pe költségveté dolgo mel jele össz fo szoci filantrop célo hitkö léleks 2 csal s 34 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér mag eg hitközsé világhábor r ta k 3 ha hal 23 buda ütköze Kl főisk hall e hitkö ta k tö játsz elő szer v társad életé Nag mintagazdaság nagyec Ká De özv.Pres Á dr. G Jó Csi dr Czei vezet hitkö vezetős nagyec Ká D el Pres Mi alel tov Fleisch Vil Bieder Ad Kuno J Sch Sá U Ig Po Dá Weinbe Zsigm Ha Sala Hei Pollá J elölj e tisztség tö Jele sz ju zsid fejlődés keret orth hitközsé a t ra veze a konzervativi szi centru erősöd Hitélet tudományosság h Schre S főr

1113SZÓ 2 s hitk ala Elő n c l E. biz szervez é ke l hitköz tömörülhe na arány i z letelepe al hitkö Ala vo Sc I gőzmalomtulajd Me borkeres Pre S szeszgy gabonakeres S S gazdá rabb hitk Józ válasz h é ve odaad hitközs ép ér u Sc Schw főra tem röv hitk alap é nagye K hitkö kezdeményez hitkö önk adomány Bau műép t al fel tem váro leg legmonumentál épü temp kultúr alakít hitk kultur társa sze éle cent 185 hitk tane népis létesí me kezd m ny f okt S intéz hitközsé C Ka Ma eg Nőeg Filléreg Patr Iskolaseg eg m kultu jótékon cé szolgá hitköz m k el veze aki külö jele elnö nagye K Dez a koncep vez hitk o legvirá hitközs fejlő hitk 2 p költségvet dolg me jel öss f szoc filantro cél hitk lélek csa 3 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé ma e hitközs világhábo t h ha 2 bud ütköz K főis hal hitk t t játs el sze társa élet Na mintagazdasá nagye K D özv.Pre dr J Cs d Cze veze hitk vezető nagye K e Pre M ale to Fleisc Vi Biede A Kun Sc S I P D Weinb Zsig H Sal He Poll elöl tisztsé t Jel s j zsi fejlődé kere ort hitközs r vez konzervativ sz centr erősö Hitéle tudományossá Schr fő