11133.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: "2. E. Akiba, a fiatalabb (Akiba ben Moses Guens), híres talmudtudós rabbi, az orthodoxia előharcosa, szül. Kismartonban 1761 nov. 8. megh. Posenben 1837 okt. 12. Anyai nagyatyja Eger Akiba pozsonyi rabbi (megh. 1758) volt, akinek ősei a csehországi Egerből származtak. A Talmudba nagybátyja, az akkor Breslauban működő Eger Wolf vezette be. Már fiatal korában oly jelentékeny tudós volt, hogy a gazdag Margolioth, lissai kereskedő leányát adta hozzá feleségül. Ezért nem is fogadott el jövedelemmel járó rabbi állást, míg az 1791-i lissai tűz el nem pusztította apósa vagyonát. Ekkor elfogadta a friedlandi hitközség meghívását. Már ekkor internacionális hírű tudós volt a hithű zsidók körében. Állását nemsokára fölcserélte a poseni főrabbisággal, leányát pedig Szófer Mózeshez adta nőül. Aktivitása poseni főrabbi korában kezdődik. A konzervatív zsidóság minden vallási kérdésben kikérte véleményét s ő rendkívül rigorózusan döntött. A reformoknak felesküdt ellensége volt s a szertartásokban semmiféle változtatást nem engedélyezett. Álláspontját így fejezte ki: «Ha valaki csak egy ezredrészét akarná megváltoztatni a mi rabbijaink szavainak, az az egész Tórát romba dönti.» A világi tárgyak tanítását is ellenezte s e célra csupán napi két órát engedélyezett, mikor a porosz kormány a kötelező oktatást a zsidóknak is előírta. Mégis szelídebb és engedékenyebb volt e tekintetben vejénél, Szófer Mózesnél és a többi konzervatív rabbinál. Jósága és szelídsége határtalan volt. Dacára gyenge fizikumának és nagy elfoglaltságának, egész éjjeleket töltött betegek mellett; életének utolsó évében, az 1837. kolerajárvány idején pedig olyan önzetlen ápolói tevékenységet fejtett ki, hogy III. Frigyes Vilmos porosz király is nyomatékosan kifejezést adott elismerésének a tartományfőnökhöz intézett leiratában. Utóda hasonlóan nagy tudású fia, R. Salomo b. A. E. lett (1785-1852). Művei közül kiadták a következőket: Chilluka de Rabbanan, amely Niszim Gerondinak a Bába Mecia traktátushoz írt kommentárjait jegyzeteli(1822); Responsa (Varsó 1834 és számos kiadás); Derus we-Chiddus, homiliák és talmudmagyarázatok (1839); Rendszeres talmudglosszák a prágai kiadáshoz (1830-34) és varsóihoz, (1860-63); Toszófósz, glosszák a Misna altonai kiadásához (1844-45) és u. a. a varsóihoz (1862-67); Chiddusé R. Akiba Eger, szintén glosszák különböző Talmud-traktátusokhoz (Berlin 1858); u. a. a königsbergi 1858. Sulchan-Áruch kiadásban a Jóre Deá-hoz; u. a. az Órach Chájim-hoz (Berlin 1862); u. a. a Chósen Mispot és Evén ha-Ézer-hez (Thorn 1869). Későbbi responsumait összegyűjtötte és kiadta Isaac Caro Bécsben 1889. Életrajzát reformer-rabbik írták meg, így: Kaempf, Biographie des Hochberühmten Hochseligen Herrn Akiba Eger. Oberrabbiner zu Posen (Lissa 1838). Azonkívül fiai, az Orach Chájim berlini kiadásának bevezetésében (1862) és a Chut-Hamesulos-ban (Paks 1887). E. erkölcsi végrendelete Cévoósz ha-Geónim c. Varsóban jelent 1875. Azonkívül: Lewysohn, Vollständige Biographie des R. A. E (1875)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1133. címszó a lexikon => 210. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11133.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: 2. E. Akiba, a fiatalabb Akiba ben Moses Guens , híres talmudtudós rabbi, az orthodoxia előharcosa, szül. Kismartonban 1761 nov. 8. megh. Posenben 1837 okt. 12. Anyai nagyatyja Eger Akiba pozsonyi rabbi megh. 1758 volt, akinek ősei a csehországi Egerből származtak. A Talmudba nagybátyja, az akkor Breslauban működő Eger Wolf vezette be. Már fiatal korában oly jelentékeny tudós volt, hogy a gazdag Margolioth, lissai kereskedő leányát adta hozzá feleségül. Ezért nem is fogadott el jövedelemmel járó rabbi állást, míg az 1791-i lissai tűz el nem pusztította apósa vagyonát. Ekkor elfogadta a friedlandi hitközség meghívását. Már ekkor internacionális hírű tudós volt a hithű zsidók körében. Állását nemsokára fölcserélte a poseni főrabbisággal, leányát pedig Szófer Mózeshez adta nőül. Aktivitása poseni főrabbi korában kezdődik. A konzervatív zsidóság minden vallási kérdésben kikérte véleményét s ő rendkívül rigorózusan döntött. A reformoknak felesküdt ellensége volt s a szertartásokban semmiféle változtatást nem engedélyezett. Álláspontját így fejezte ki: Ha valaki csak egy ezredrészét akarná megváltoztatni a mi rabbijaink szavainak, az az egész Tórát romba dönti. A világi tárgyak tanítását is ellenezte s e célra csupán napi két órát engedélyezett, mikor a porosz kormány a kötelező oktatást a zsidóknak is előírta. Mégis szelídebb és engedékenyebb volt e tekintetben vejénél, Szófer Mózesnél és a többi konzervatív rabbinál. Jósága és szelídsége határtalan volt. Dacára gyenge fizikumának és nagy elfoglaltságának, egész éjjeleket töltött betegek mellett; életének utolsó évében, az 1837. kolerajárvány idején pedig olyan önzetlen ápolói tevékenységet fejtett ki, hogy III. Frigyes Vilmos porosz király is nyomatékosan kifejezést adott elismerésének a tartományfőnökhöz intézett leiratában. Utóda hasonlóan nagy tudású fia, R. Salomo b. A. E. lett 1785-1852 . Művei közül kiadták a következőket: Chilluka de Rabbanan, amely Niszim Gerondinak a Bába Mecia traktátushoz írt kommentárjait jegyzeteli 1822 ; Responsa Varsó 1834 és számos kiadás ; Derus we-Chiddus, homiliák és talmudmagyarázatok 1839 ; Rendszeres talmudglosszák a prágai kiadáshoz 1830-34 és varsóihoz, 1860-63 ; Toszófósz, glosszák a Misna altonai kiadásához 1844-45 és u. a. a varsóihoz 1862-67 ; Chiddusé R. Akiba Eger, szintén glosszák különböző Talmud-traktátusokhoz Berlin 1858 ; u. a. a königsbergi 1858. Sulchan-Áruch kiadásban a Jóre Deá-hoz; u. a. az Órach Chájim-hoz Berlin 1862 ; u. a. a Chósen Mispot és Evén ha-Ézer-hez Thorn 1869 . Későbbi responsumait összegyűjtötte és kiadta Isaac Caro Bécsben 1889. Életrajzát reformer-rabbik írták meg, így: Kaempf, Biographie des Hochberühmten Hochseligen Herrn Akiba Eger. Oberrabbiner zu Posen Lissa 1838 . Azonkívül fiai, az Orach Chájim berlini kiadásának bevezetésében 1862 és a Chut-Hamesulos-ban Paks 1887 . E. erkölcsi végrendelete Cévoósz ha-Geónim c. Varsóban jelent 1875. Azonkívül: Lewysohn, Vollständige Biographie des R. A. E 1875 .

11133.ht

CÍMSZÓ Ege

SZÓCIKK 2 E Akiba fiatalab Akib be Mose Guen híre talmudtudó rabbi a orthodoxi előharcosa szül Kismartonba 176 nov 8 megh Posenbe 183 okt 12 Anya nagyatyj Ege Akib pozsony rabb megh 175 volt akine őse csehország Egerbő származtak Talmudb nagybátyja a akko Breslauba működ Ege Wol vezett be Má fiata korába ol jelentéken tudó volt hog gazda Margolioth lissa keresked leányá adt hozz feleségül Ezér ne i fogadot e jövedelemme jár rabb állást mí a 1791- lissa tű e ne pusztított após vagyonát Ekko elfogadt friedland hitközsé meghívását Má ekko internacionáli hír tudó vol hith zsidó körében Állásá nemsokár fölcserélt posen főrabbisággal leányá pedi Szófe Mózeshe adt nőül Aktivitás posen főrabb korába kezdődik konzervatí zsidósá minde vallás kérdésbe kikért véleményé rendkívü rigorózusa döntött reformokna felesküd ellenség vol szertartásokba semmifél változtatás ne engedélyezett Álláspontjá íg fejezt ki H valak csa eg ezredrészé akarn megváltoztatn m rabbijain szavainak a a egés Tórá romb dönti világ tárgya tanításá i ellenezt célr csupá nap ké órá engedélyezett miko poros kormán kötelez oktatás zsidókna i előírta Mégi szelídeb é engedékenyeb vol tekintetbe vejénél Szófe Mózesné é több konzervatí rabbinál Jóság é szelídség határtala volt Dacár gyeng fizikumána é nag elfoglaltságának egés éjjeleke töltöt betege mellett életéne utols évében a 1837 kolerajárván idejé pedi olya önzetle ápoló tevékenysége fejtet ki hog III Frigye Vilmo poros királ i nyomatékosa kifejezés adot elismeréséne tartományfőnökhö intézet leiratában Utód hasonlóa nag tudás fia R Salom b A E let 1785-185 Műve közü kiadtá következőket Chilluk d Rabbanan amel Niszi Gerondina Báb Meci traktátusho ír kommentárjai jegyzetel 182 Respons Vars 183 é számo kiadá Deru we-Chiddus homiliá é talmudmagyarázato 183 Rendszere talmudglosszá prága kiadásho 1830-3 é varsóihoz 1860-6 Toszófósz glosszá Misn altona kiadásáho 1844-4 é u a varsóiho 1862-6 Chiddus R Akib Eger szinté glosszá különböz Talmud-traktátusokho Berli 185 u a königsberg 1858 Sulchan-Áruc kiadásba Jór Deá-hoz u a a Órac Chájim-ho Berli 186 u a Chóse Mispo é Evé ha-Ézer-he Thor 186 Később responsumai összegyűjtött é kiadt Isaa Car Bécsbe 1889 Életrajzá reformer-rabbi írtá meg így Kaempf Biographi de Hochberühmte Hochselige Herr Akib Eger Oberrabbine z Pose Liss 183 Azonkívü fiai a Orac Cháji berlin kiadásána bevezetésébe 186 é Chut-Hamesulos-ba Pak 188 E erkölcs végrendelet Cévoós ha-Geóni c Varsóba jelen 1875 Azonkívül Lewysohn Vollständig Biographi de R A 187

11133.h

CÍMSZ Eg

SZÓCIK Akib fiatala Aki b Mos Gue hír talmudtud rabb orthodox előharcos szü Kismartonb 17 no meg Posenb 18 ok 1 Any nagyaty Eg Aki pozson rab meg 17 vol akin ős csehorszá Egerb származta Talmud nagybátyj akk Breslaub műkö Eg Wo vezet b M fiat koráb o jelentéke tud vol ho gazd Margoliot liss kereske leány ad hoz feleségü Ezé n fogado jövedelemm já rab állás m 1791 liss t n pusztítot apó vagyoná Ekk elfogad friedlan hitközs meghívásá M ekk internacionál hí tud vo hit zsid körébe Állás nemsoká fölcserél pose főrabbiságga leány ped Szóf Mózesh ad nőü Aktivitá pose főrab koráb kezdődi konzervat zsidós mind vallá kérdésb kikér vélemény rendkív rigorózus döntöt reformokn feleskü ellensé vo szertartásokb semmifé változtatá n engedélyezet Álláspontj í fejez k vala cs e ezredrész akar megváltoztat rabbijai szavaina egé Tór rom dönt vilá tárgy tanítás ellenez cél csup na k ór engedélyezet mik poro kormá kötele oktatá zsidókn előírt Még szelíde engedékenye vo tekintetb vejéné Szóf Mózesn töb konzervat rabbiná Jósá szelídsé határtal vol Dacá gyen fizikumán na elfoglaltságána egé éjjelek töltö beteg mellet életén utol évébe 183 kolerajárvá idej ped oly önzetl ápol tevékenység fejte k ho II Frigy Vilm poro kirá nyomatékos kifejezé ado elismerésén tartományfőnökh intéze leiratába Utó hasonló na tudá fi Salo le 1785-18 Műv köz kiadt következőke Chillu Rabbana ame Nisz Gerondin Bá Mec traktátush í kommentárja jegyzete 18 Respon Var 18 szám kiad Der we-Chiddu homili talmudmagyarázat 18 Rendszer talmudglossz prág kiadásh 1830- varsóiho 1860- Toszófós glossz Mis alton kiadásáh 1844- varsóih 1862- Chiddu Aki Ege szint glossz különbö Talmud-traktátusokh Berl 18 königsber 185 Sulchan-Áru kiadásb Jó Deá-ho Óra Chájim-h Berl 18 Chós Misp Ev ha-Ézer-h Tho 18 Későb responsuma összegyűjtöt kiad Isa Ca Bécsb 188 Életrajz reformer-rabb írt me íg Kaemp Biograph d Hochberühmt Hochselig Her Aki Ege Oberrabbin Pos Lis 18 Azonkív fia Ora Cháj berli kiadásán bevezetéséb 18 Chut-Hamesulos-b Pa 18 erkölc végrendele Cévoó ha-Geón Varsób jele 187 Azonkívü Lewysoh Vollständi Biograph d 18

11133.

CÍMS E

SZÓCI Aki fiatal Ak Mo Gu hí talmudtu rab orthodo előharco sz Kismarton 1 n me Posen 1 o An nagyat E Ak pozso ra me 1 vo aki ő csehorsz Eger származt Talmu nagybáty ak Breslau műk E W veze fia korá jelenték tu vo h gaz Margolio lis keresk leán a ho feleség Ez fogad jövedelem j ra állá 179 lis pusztíto ap vagyon Ek elfoga friedla hitköz meghívás ek internacioná h tu v hi zsi köréb Állá nemsok fölcseré pos főrabbiságg leán pe Szó Mózes a nő Aktivit pos főra korá kezdőd konzerva zsidó min vall kérdés kiké vélemén rendkí rigorózu döntö reformok felesk ellens v szertartások semmif változtat engedélyeze Álláspont feje val c ezredrés aka megváltozta rabbija szavain eg Tó ro dön vil tárg tanítá ellene cé csu n ó engedélyeze mi por korm kötel oktat zsidók előír Mé szelíd engedékeny v tekintet vején Szó Mózes tö konzerva rabbin Jós szelíds határta vo Dac gye fizikumá n elfoglaltságán eg éjjele tölt bete melle életé uto évéb 18 kolerajárv ide pe ol önzet ápo tevékenysé fejt h I Frig Vil por kir nyomatéko kifejez ad elismerésé tartományfőnök intéz leiratáb Ut hasonl n tud f Sal l 1785-1 Mű kö kiad következők Chill Rabban am Nis Gerondi B Me traktátus kommentárj jegyzet 1 Respo Va 1 szá kia De we-Chidd homil talmudmagyaráza 1 Rendsze talmudgloss prá kiadás 1830 varsóih 1860 Toszófó gloss Mi alto kiadásá 1844 varsói 1862 Chidd Ak Eg szin gloss különb Talmud-traktátusok Ber 1 königsbe 18 Sulchan-Ár kiadás J Deá-h Ór Chájim- Ber 1 Chó Mis E ha-Ézer- Th 1 Késő responsum összegyűjtö kia Is C Bécs 18 Életraj reformer-rab ír m í Kaem Biograp Hochberühm Hochseli He Ak Eg Oberrabbi Po Li 1 Azonkí fi Or Chá berl kiadásá bevezetésé 1 Chut-Hamesulos- P 1 erköl végrendel Cévo ha-Geó Varsó jel 18 Azonkív Lewyso Vollständ Biograp 1

11133

CÍM

SZÓC Ak fiata A M G h talmudt ra orthod előharc s Kismarto m Pose A nagya A pozs r m v ak csehors Ege származ Talm nagybát a Bresla mű vez fi kor jelenté t v ga Margoli li keres leá h felesé E foga jövedele r áll 17 li pusztít a vagyo E elfog friedl hitkö meghívá e internacion t h zs köré Áll nemso fölcser po főrabbiság leá p Sz Móze n Aktivi po főr kor kezdő konzerv zsid mi val kérdé kik vélemé rendk rigoróz dönt reformo feles ellen szertartáso semmi változta engedélyez Álláspon fej va ezredré ak megváltozt rabbij szavai e T r dö vi tár tanít ellen c cs engedélyez m po kor köte okta zsidó előí M szelí engedéken tekinte vejé Sz Móze t konzerv rabbi Jó szelíd határt v Da gy fizikum elfoglaltságá e éjjel töl bet mell élet ut évé 1 kolerajár id p o önze áp tevékenys fej Fri Vi po ki nyomaték kifeje a elismerés tartományfőnö inté leiratá U hason tu Sa 1785- M k kia következő Chil Rabba a Ni Gerond M traktátu kommentár jegyze Resp V sz ki D we-Chid homi talmudmagyaráz Rendsz talmudglos pr kiadá 183 varsói 186 Toszóf glos M alt kiadás 184 varsó 186 Chid A E szi glos külön Talmud-traktátuso Be königsb 1 Sulchan-Á kiadá Deá- Ó Chájim Be Ch Mi ha-Ézer T Kés responsu összegyűjt ki I Béc 1 Életra reformer-ra í Kae Biogra Hochberüh Hochsel H A E Oberrabb P L Azonk f O Ch ber kiadás bevezetés Chut-Hamesulos erkö végrende Cév ha-Ge Vars je 1 Azonkí Lewys Vollstän Biogra

1113SZÓ A fiat talmud r ortho előhar Kismart Pos nagy poz a csehor Eg szárma Tal nagybá Bresl m ve f ko jelent g Margol l kere le feles fog jövedel ál 1 l pusztí vagy elfo fried hitk meghív internacio z kör Ál nems fölcse p főrabbisá le S Móz Aktiv p fő ko kezd konzer zsi m va kérd ki vélem rend rigoró dön reform fele elle szertartás semm változt engedélye Álláspo fe v ezredr a megváltoz rabbi szava d v tá taní elle c engedélye p ko köt okt zsid elő szel engedéke tekint vej S Móz konzer rabb J szelí határ D g fiziku elfoglaltság éjje tö be mel éle u év kolerajá i önz á tevékeny fe Fr V p k nyomaté kifej elismeré tartományfőn int leirat haso t S 1785 ki következ Chi Rabb N Geron traktát kommentá jegyz Res s k we-Chi hom talmudmagyará Rends talmudglo p kiad 18 varsó 18 Toszó glo al kiadá 18 vars 18 Chi sz glo külö Talmud-traktátus B königs Sulchan- kiad Deá Cháji B C M ha-Éze Ké respons összegyűj k Bé Életr reformer-r Ka Biogr Hochberü Hochse Oberrab Azon C be kiadá bevezeté Chut-Hamesulo erk végrend Cé ha-G Var j Azonk Lewy Vollstä Biogr