11134.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: "Eger, 1. Akiba, az idősebb, pozsonyi rabbi, szül. Halberstadtban 1720 körül, megh. Pozsonyban 1758 szept. 17. Húsz éves korában tűnt fel, amikor vitába bocsátkozott Eisenstadt Meirrel (l. o.). 1756-ban segédrabbi lett Mózes Charif pozsonyi rabbi mellett. Műve: Misnasz di R. Akiba (Fürth 1781), amely különböző Talmudtraktátusokat kommentárokkal látott el; több responsum, Bené Achuvah címen Prágában jelent meg (1819) Eybenschütz Jonathán kiadásában. (Életét és műveit Steinschneider is említi az Ersch és Gruber-fele Encyclopediában, továbbá Auerbach: Gesch. d. israelit. Gemeinde in Halberstadt.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1134. címszó a lexikon => 210. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11134.htm

CÍMSZÓ: Eger

SZÓCIKK: Eger, 1. Akiba, az idősebb, pozsonyi rabbi, szül. Halberstadtban 1720 körül, megh. Pozsonyban 1758 szept. 17. Húsz éves korában tűnt fel, amikor vitába bocsátkozott Eisenstadt Meirrel l. o. . 1756-ban segédrabbi lett Mózes Charif pozsonyi rabbi mellett. Műve: Misnasz di R. Akiba Fürth 1781 , amely különböző Talmudtraktátusokat kommentárokkal látott el; több responsum, Bené Achuvah címen Prágában jelent meg 1819 Eybenschütz Jonathán kiadásában. Életét és műveit Steinschneider is említi az Ersch és Gruber-fele Encyclopediában, továbbá Auerbach: Gesch. d. israelit. Gemeinde in Halberstadt. .

11134.ht

CÍMSZÓ Ege

SZÓCIKK Eger 1 Akiba a idősebb pozsony rabbi szül Halberstadtba 172 körül megh Pozsonyba 175 szept 17 Hús éve korába tűn fel amiko vitáb bocsátkozot Eisenstad Meirre l o 1756-ba segédrabb let Móze Chari pozsony rabb mellett Műve Misnas d R Akib Fürt 178 amel különböz Talmudtraktátusoka kommentárokka látot el töb responsum Ben Achuva címe Prágába jelen me 181 Eybenschüt Jonathá kiadásában Életé é művei Steinschneide i említ a Ersc é Gruber-fel Encyclopediában tovább Auerbach Gesch d israelit Gemeind i Halberstadt

11134.h

CÍMSZ Eg

SZÓCIK Ege Akib időseb pozson rabb szü Halberstadtb 17 körü meg Pozsonyb 17 szep 1 Hú év koráb tű fe amik vitá bocsátkozo Eisensta Meirr 1756-b segédrab le Móz Char pozson rab mellet Műv Misna Aki Für 17 ame különbö Talmudtraktátusok kommentárokk láto e tö responsu Be Achuv cím Prágáb jele m 18 Eybenschü Jonath kiadásába Élet műve Steinschneid emlí Ers Gruber-fe Encyclopediába továb Auerbac Gesc israeli Gemein Halberstad

11134.

CÍMS E

SZÓCI Eg Aki időse pozso rab sz Halberstadt 1 kör me Pozsony 1 sze H é korá t f ami vit bocsátkoz Eisenst Meir 1756- segédra l Mó Cha pozso ra melle Mű Misn Ak Fü 1 am különb Talmudtraktátuso kommentárok lát t respons B Achu cí Prágá jel 1 Eybensch Jonat kiadásáb Éle műv Steinschnei eml Er Gruber-f Encyclopediáb tová Auerba Ges israel Gemei Halbersta

11134

CÍM

SZÓC E Ak idős pozs ra s Halberstad kö m Pozson sz kor am vi bocsátko Eisens Mei 1756 segédr M Ch pozs r mell M Mis A F a külön Talmudtraktátus kommentáro lá respon Ach c Prág je Eybensc Jona kiadásá Él mű Steinschne em E Gruber- Encyclopediá tov Auerb Ge israe Geme Halberst

1113SZÓ A idő poz r Halbersta k Pozso s ko a v bocsátk Eisen Me 175 segéd C poz mel Mi külö Talmudtraktátu kommentár l respo Ac Prá j Eybens Jon kiadás É m Steinschn e Gruber Encyclopedi to Auer G isra Gem Halbers