11138.htm

CÍMSZÓ: Egry

SZEMÉLYNÉV: Egry Aurél

SZÓCIKK: "Egry, Aurél*, ügyvéd, jogtudós, szül. Budapesten 1874 febr. 13. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvéd lett a fővárosban, ahol, mint kereskedelmi jogász korán kitűnt. A világháború alatt részt vett minden fontosabb gazdasági vonatkozású jogalkotásban, így a Tisza-kormány megbízásából ő dolgozta ki a Pénzintézeti Központ és a Haditermény r.-t. szervezetét, a békekötések alkalmával és más fontos alkalmakkor a kormányok többször küldték ki E.-t tárgyalásokra úgy a jóvátételi bizottságokhoz, mint a döntőbíróságokhoz. Szakkörökben európai hírű pénzügyi jogásznak ismerik. A Felsőház megalakulásakor 1927. felsőházi taggá nevezték ki. Számos szaktanulmányt írt. Önállóan megjelent művei *• A részvénytársasági közgyűlési határozatoknak megtámadása (1904); A részvénytársaság alapszabályai (1906)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1138. címszó a lexikon => 212. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11138.htm

CÍMSZÓ: Egry

SZEMÉLYNÉV: Egry Aurél

SZÓCIKK: Egry, Aurél*, ügyvéd, jogtudós, szül. Budapesten 1874 febr. 13. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvéd lett a fővárosban, ahol, mint kereskedelmi jogász korán kitűnt. A világháború alatt részt vett minden fontosabb gazdasági vonatkozású jogalkotásban, így a Tisza-kormány megbízásából ő dolgozta ki a Pénzintézeti Központ és a Haditermény r.-t. szervezetét, a békekötések alkalmával és más fontos alkalmakkor a kormányok többször küldték ki E.-t tárgyalásokra úgy a jóvátételi bizottságokhoz, mint a döntőbíróságokhoz. Szakkörökben európai hírű pénzügyi jogásznak ismerik. A Felsőház megalakulásakor 1927. felsőházi taggá nevezték ki. Számos szaktanulmányt írt. Önállóan megjelent művei *• A részvénytársasági közgyűlési határozatoknak megtámadása 1904 ; A részvénytársaság alapszabályai 1906 .

11138.ht

CÍMSZÓ Egr

SZEMÉLYNÉV Egr Auré

SZÓCIKK Egry Aurél* ügyvéd jogtudós szül Budapeste 187 febr 13 budapest egyeteme tanult maj ügyvé let fővárosban ahol min kereskedelm jogás korá kitűnt világhábor alat rész vet minde fontosab gazdaság vonatkozás jogalkotásban íg Tisza-kormán megbízásábó dolgozt k Pénzintézet Közpon é Haditermén r.-t szervezetét békekötése alkalmáva é má fonto alkalmakko kormányo többszö küldté k E.- tárgyalásokr úg jóvátétel bizottságokhoz min döntőbíróságokhoz Szakkörökbe európa hír pénzügy jogászna ismerik Felsőhá megalakulásako 1927 felsőház tagg nevezté ki Számo szaktanulmány írt Önállóa megjelen műve * részvénytársaság közgyűlés határozatokna megtámadás 190 részvénytársasá alapszabálya 190

11138.h

CÍMSZ Eg

SZEMÉLYNÉ Eg Aur

SZÓCIK Egr Aurél ügyvé jogtudó szü Budapest 18 feb 1 budapes egyetem tanul ma ügyv le fővárosba aho mi kereskedel jogá kor kitűn világhábo ala rés ve mind fontosa gazdasá vonatkozá jogalkotásba í Tisza-kormá megbízásáb dolgoz Pénzintéze Közpo Haditermé r.- szervezeté békekötés alkalmáv m font alkalmakk kormány többsz küldt E. tárgyalások ú jóvátéte bizottságokho mi döntőbíróságokho Szakkörökb európ hí pénzüg jogászn ismeri Felsőh megalakulásak 192 felsőhá tag nevezt k Szám szaktanulmán ír Önálló megjele műv részvénytársasá közgyűlé határozatokn megtámadá 19 részvénytársas alapszabály 19

11138.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Au

SZÓCI Eg Auré ügyv jogtud sz Budapes 1 fe budape egyete tanu m ügy l fővárosb ah m kereskede jog ko kitű világháb al ré v min fontos gazdas vonatkoz jogalkotásb Tisza-korm megbízásá dolgo Pénzintéz Közp Haditerm r. szervezet békeköté alkalmá fon alkalmak kormán többs küld E tárgyaláso jóvátét bizottságokh m döntőbíróságokh Szakkörök euró h pénzü jogász ismer Felső megalakulása 19 felsőh ta nevez Szá szaktanulmá í Önáll megjel mű részvénytársas közgyűl határozatok megtámad 1 részvénytársa alapszabál 1

11138

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC E Aur ügy jogtu s Budape f budap egyet tan üg főváros a keresked jo k kit világhá a r mi fonto gazda vonatko jogalkotás Tisza-kor megbízás dolg Pénzinté Köz Haditer r szerveze békeköt alkalm fo alkalma kormá több kül tárgyalás jóváté bizottságok döntőbíróságok Szakkörö eur pénz jogás isme Fels megalakulás 1 felső t neve Sz szaktanulm Önál megje m részvénytársa közgyű határozato megtáma részvénytárs alapszabá

1113SZEMÉL

SZÓ Au üg jogt Budap buda egye ta ü főváro kereske j ki világh m font gazd vonatk jogalkotá Tisza-ko megbízá dol Pénzint Kö Hadite szervez békekö alkal f alkalm korm töb kü tárgyalá jóvát bizottságo döntőbíróságo Szakkör eu pén jogá ism Fel megalakulá fels nev S szaktanul Öná megj részvénytárs közgy határozat megtám részvénytár alapszab