11141.htm

CÍMSZÓ: Egyenlőség

SZÓCIKK: Egyenlőség, zsidó politikai hetilap. Megjelenik Budapesten. Alapította Bogdányi Mór (l. o.) 1881. Megindulása a tiszaeszlári pör (l. o.) idejére esett s szorosan össze is függött vele. A tiszaeszlári pör idején naponta jelent meg, kimerítő tudósításokat közölt a «nagy pör» állásáról, elszántan küzdött a vérvád barbár meséje ellen: a Verhovayakkal, Istóczyakkal és harcos, de felvilágosító munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a pör által felkavart vad szenvedélyek megnyugodtak és a meghurcolt magyar zsidóság reputációja ismét helyreállott. A pör után - mely az B. pozícióját és tekintélyét megerősítette - a lap tartalmában összezsugorodott, színtelenné vált és azon a ponton volt, hogy megszűnjék. Ekkor 1884. vette kezébe az E.-t mint felelős szerkesztő és 1886. mint kiadótulajdonos Szabolcsi Miksa (l. o.), ki már előbb is a lap munkatársa volt. Szerkesztése alatt gyors fejlődésnek indult az E., mely csakhamar a magyar zsidóság politikai, társadalmi és kulturális törekvéseinek szószólója és irányítója lett. A lap politikai küzdelmeinek ezidőben legnagyobb sikere: a recepció (l. o.) kivívása. Magyarország zsidó vezérférfiai az E. hasábjain indították meg a recepcióra irányuló mozgalmat. A zsidó kulturális és szociális munka terén is kezdeményező szerepet vitt az E. Szabolcsi Miksa életében. Sok országos jellegű, zsidó intézmény - az Izraelita Közalap, az Izr. Magyar Irodalmi Társulat, az Orsz. Izr. Patronage Egyesület, az Izr. Szünidei gyermektelep stb. - az E.-ben megjelent cikkek hatása alatt alakult meg. Programján szerepelt a magyar zsidóság egységesítésének gondolata. Makai Emil, Kóbor Tamás, Palágyi Lajos, Ignotus, Roboz Andor, Patai József, Újvári Péter,Mezei Sándor, Kiss Arnold dr., Feleki Sándor többé-kevésbé az E. hasábjain kezdték meg zsidó irodalmi munkásságukat. A régi E. illusztris cikkírói közé tartoztak Kiss József, Silberstein Ötvös Adolf, Mezei Ernő, Eötvös Károly, Ágai Adolf, Vázsonyi Vilmos, Ullmann Sándor, Vészi József, Zempléni Árpád, Mezei Mór, Mezey Ferenc, Fodor Ármin, Márkus Dezső, Visontai Soma, Lipcsey Ádám, Blau Lajos, Krausz Sámuel, Fleischmann Sándor, Varsányi Gyula, Révész Béla, Timár Szaniszló, Gerő Ödön, Soltész Adolf, Hajdú Miklós, Gábor Andor, Magyar Lajos, Sebestyén Károly, Lázár Béla, Pásztor Mihály, Salgó Ernő, Lőrinczy György, Telekes Béla, Thury Zoltán stb. A keresztény felekezetek vezető férfiai közül gyakran felkeresték az E. hasábjait cikkeikkel néhai Pap Gábor ref. püspök, néhai Haypál Benő, Balthazár Dezső püspök, Huber Lipót teológiai tanár stb. Szabolcsi Miksa halála után az 1915. E. szerkesztését fia Szabolcsi Lajos (l. o.) vette át. A lap, amely évtizedekig hevesen küzdött az orthodoxia ellen, 1917. megkezdte a harcot a tudományos antiszemitizmus ellen is, melyet Ágoston Péter A zsidók útja c. elfogult könyve és Jászi Oszkár zsidóellenes társadalomtudományi ankétje idéztek elő. A Károlyi-forradalom idején az E. élesen foglalt állást az egyre növekvő cionista mozgalom ellen. A proletárdiktatúra a többi polgári lappal együtt az E.-t is betiltotta, de 1919 szept. 11. újra megjelent. A dunántúli és az alföldi zsidóüldözések idejében Vázsonyi Vilmos nagyon sok cikket írt az E.-ben a zsidóság védelmére. Ebben a publicisztikai hadjáratban részt vettek: Sándor Pál, Gál Jenő, Bródy Ernő, Fábián Béla, a nemzsidó politikusok közül pedig: Pakots József és Ruppert Rezső. Az E. nagy szeretetettel ápolja most a chásszideus irodalmat és a kevéssé fejlett zsidó sajtó legolvasottabb hetilapja,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1141. címszó a lexikon => 213. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11141.htm

CÍMSZÓ: Egyenlőség

SZÓCIKK: Egyenlőség, zsidó politikai hetilap. Megjelenik Budapesten. Alapította Bogdányi Mór l. o. 1881. Megindulása a tiszaeszlári pör l. o. idejére esett s szorosan össze is függött vele. A tiszaeszlári pör idején naponta jelent meg, kimerítő tudósításokat közölt a nagy pör állásáról, elszántan küzdött a vérvád barbár meséje ellen: a Verhovayakkal, Istóczyakkal és harcos, de felvilágosító munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a pör által felkavart vad szenvedélyek megnyugodtak és a meghurcolt magyar zsidóság reputációja ismét helyreállott. A pör után - mely az B. pozícióját és tekintélyét megerősítette - a lap tartalmában összezsugorodott, színtelenné vált és azon a ponton volt, hogy megszűnjék. Ekkor 1884. vette kezébe az E.-t mint felelős szerkesztő és 1886. mint kiadótulajdonos Szabolcsi Miksa l. o. , ki már előbb is a lap munkatársa volt. Szerkesztése alatt gyors fejlődésnek indult az E., mely csakhamar a magyar zsidóság politikai, társadalmi és kulturális törekvéseinek szószólója és irányítója lett. A lap politikai küzdelmeinek ezidőben legnagyobb sikere: a recepció l. o. kivívása. Magyarország zsidó vezérférfiai az E. hasábjain indították meg a recepcióra irányuló mozgalmat. A zsidó kulturális és szociális munka terén is kezdeményező szerepet vitt az E. Szabolcsi Miksa életében. Sok országos jellegű, zsidó intézmény - az Izraelita Közalap, az Izr. Magyar Irodalmi Társulat, az Orsz. Izr. Patronage Egyesület, az Izr. Szünidei gyermektelep stb. - az E.-ben megjelent cikkek hatása alatt alakult meg. Programján szerepelt a magyar zsidóság egységesítésének gondolata. Makai Emil, Kóbor Tamás, Palágyi Lajos, Ignotus, Roboz Andor, Patai József, Újvári Péter,Mezei Sándor, Kiss Arnold dr., Feleki Sándor többé-kevésbé az E. hasábjain kezdték meg zsidó irodalmi munkásságukat. A régi E. illusztris cikkírói közé tartoztak Kiss József, Silberstein Ötvös Adolf, Mezei Ernő, Eötvös Károly, Ágai Adolf, Vázsonyi Vilmos, Ullmann Sándor, Vészi József, Zempléni Árpád, Mezei Mór, Mezey Ferenc, Fodor Ármin, Márkus Dezső, Visontai Soma, Lipcsey Ádám, Blau Lajos, Krausz Sámuel, Fleischmann Sándor, Varsányi Gyula, Révész Béla, Timár Szaniszló, Gerő Ödön, Soltész Adolf, Hajdú Miklós, Gábor Andor, Magyar Lajos, Sebestyén Károly, Lázár Béla, Pásztor Mihály, Salgó Ernő, Lőrinczy György, Telekes Béla, Thury Zoltán stb. A keresztény felekezetek vezető férfiai közül gyakran felkeresték az E. hasábjait cikkeikkel néhai Pap Gábor ref. püspök, néhai Haypál Benő, Balthazár Dezső püspök, Huber Lipót teológiai tanár stb. Szabolcsi Miksa halála után az 1915. E. szerkesztését fia Szabolcsi Lajos l. o. vette át. A lap, amely évtizedekig hevesen küzdött az orthodoxia ellen, 1917. megkezdte a harcot a tudományos antiszemitizmus ellen is, melyet Ágoston Péter A zsidók útja c. elfogult könyve és Jászi Oszkár zsidóellenes társadalomtudományi ankétje idéztek elő. A Károlyi-forradalom idején az E. élesen foglalt állást az egyre növekvő cionista mozgalom ellen. A proletárdiktatúra a többi polgári lappal együtt az E.-t is betiltotta, de 1919 szept. 11. újra megjelent. A dunántúli és az alföldi zsidóüldözések idejében Vázsonyi Vilmos nagyon sok cikket írt az E.-ben a zsidóság védelmére. Ebben a publicisztikai hadjáratban részt vettek: Sándor Pál, Gál Jenő, Bródy Ernő, Fábián Béla, a nemzsidó politikusok közül pedig: Pakots József és Ruppert Rezső. Az E. nagy szeretetettel ápolja most a chásszideus irodalmat és a kevéssé fejlett zsidó sajtó legolvasottabb hetilapja,

11141.ht

CÍMSZÓ Egyenlősé

SZÓCIKK Egyenlőség zsid politika hetilap Megjeleni Budapesten Alapított Bogdány Mó l o 1881 Megindulás tiszaeszlár pö l o idejér eset szorosa össz i függöt vele tiszaeszlár pö idejé napont jelen meg kimerít tudósításoka közöl nag pö állásáról elszánta küzdöt vérvá barbá meséj ellen Verhovayakkal Istóczyakka é harcos d felvilágosít munkájáva nagyba hozzájárul ahhoz hog pö álta felkavar va szenvedélye megnyugodta é meghurcol magya zsidósá reputációj ismé helyreállott pö utá mel a B pozíciójá é tekintélyé megerősített la tartalmába összezsugorodott színtelenn vál é azo ponto volt hog megszűnjék Ekko 1884 vett kezéb a E.- min felelő szerkeszt é 1886 min kiadótulajdono Szabolcs Miks l o k má előb i la munkatárs volt Szerkesztés alat gyor fejlődésne indul a E. mel csakhama magya zsidósá politikai társadalm é kulturáli törekvéseine szószólój é irányítój lett la politika küzdelmeine ezidőbe legnagyob sikere recepci l o kivívása Magyarorszá zsid vezérférfia a E hasábjai indítottá me recepciór irányul mozgalmat zsid kulturáli é szociáli munk teré i kezdeményez szerepe vit a E Szabolcs Miks életében So országo jellegű zsid intézmén a Izraelit Közalap a Izr Magya Irodalm Társulat a Orsz Izr Patronag Egyesület a Izr Szünide gyermektele stb a E.-be megjelen cikke hatás alat alakul meg Programjá szerepel magya zsidósá egységesítéséne gondolata Maka Emil Kóbo Tamás Palágy Lajos Ignotus Robo Andor Pata József Újvár Péter,Meze Sándor Kis Arnol dr. Felek Sándo többé-kevésb a E hasábjai kezdté me zsid irodalm munkásságukat rég E illusztri cikkíró köz tartozta Kis József Silberstei Ötvö Adolf Meze Ernő Eötvö Károly Ága Adolf Vázsony Vilmos Ullman Sándor Vész József Zemplén Árpád Meze Mór Meze Ferenc Fodo Ármin Márku Dezső Visonta Soma Lipcse Ádám Bla Lajos Kraus Sámuel Fleischman Sándor Varsány Gyula Révés Béla Timá Szaniszló Ger Ödön Soltés Adolf Hajd Miklós Gábo Andor Magya Lajos Sebestyé Károly Lázá Béla Pászto Mihály Salg Ernő Lőrincz György Teleke Béla Thur Zoltá stb keresztén felekezete vezet férfia közü gyakra felkeresté a E hasábjai cikkeikke néha Pa Gábo ref püspök néha Haypá Benő Balthazá Dezs püspök Hube Lipó teológia taná stb Szabolcs Miks halál utá a 1915 E szerkesztésé fi Szabolcs Lajo l o vett át lap amel évtizedeki hevese küzdöt a orthodoxi ellen 1917 megkezdt harco tudományo antiszemitizmu elle is melye Ágosto Péte zsidó útj c elfogul könyv é Jász Oszká zsidóellene társadalomtudomány ankétj idézte elő Károlyi-forradalo idejé a E élese foglal állás a egyr növekv cionist mozgalo ellen proletárdiktatúr több polgár lappa együt a E.- i betiltotta d 191 szept 11 újr megjelent dunántúl é a alföld zsidóüldözése idejébe Vázsony Vilmo nagyo so cikke ír a E.-be zsidósá védelmére Ebbe publicisztika hadjáratba rész vettek Sándo Pál Gá Jenő Bród Ernő Fábiá Béla nemzsid politikuso közü pedig Pakot Józse é Rupper Rezső A E nag szeretetette ápolj mos chásszideu irodalma é kevéss fejlet zsid sajt legolvasottab hetilapja

11141.h

CÍMSZ Egyenlős

SZÓCIK Egyenlősé zsi politik hetila Megjelen Budapeste Alapítot Bogdán M 188 Megindulá tiszaeszlá p idejé ese szoros öss függö vel tiszaeszlá p idej napon jele me kimerí tudósítások közö na p állásáró elszánt küzdö vérv barb mesé elle Verhovayakka Istóczyakk harco felvilágosí munkájáv nagyb hozzájáru ahho ho p ált felkava v szenvedély megnyugodt meghurco magy zsidós reputáció ism helyreállot p ut me pozíciój tekintély megerősítet l tartalmáb összezsugorodot színtelen vá az pont vol ho megszűnjé Ekk 188 vet kezé E. mi felel szerkesz 188 mi kiadótulajdon Szabolc Mik m elő l munkatár vol Szerkeszté ala gyo fejlődésn indu E me csakham magy zsidós politika társadal kulturál törekvésein szószóló irányító let l politik küzdelmein ezidőb legnagyo siker recepc kivívás Magyarorsz zsi vezérférfi hasábja indított m recepció irányu mozgalma zsi kulturál szociál mun ter kezdeménye szerep vi Szabolc Mik életébe S ország jelleg zsi intézmé Izraeli Közala Iz Magy Irodal Társula Ors Iz Patrona Egyesüle Iz Szünid gyermektel st E.-b megjele cikk hatá ala alaku me Programj szerepe magy zsidós egységesítésén gondolat Mak Emi Kób Tamá Palág Lajo Ignotu Rob Ando Pat Józse Újvá Péter,Mez Sándo Ki Arno dr Fele Sánd többé-kevés hasábja kezdt m zsi irodal munkásságuka ré illusztr cikkír kö tartozt Ki Józse Silberste Ötv Adol Mez Ern Eötv Károl Ág Adol Vázson Vilmo Ullma Sándo Vés Józse Zemplé Árpá Mez Mó Mez Feren Fod Ármi Márk Dezs Visont Som Lipcs Ádá Bl Lajo Krau Sámue Fleischma Sándo Varsán Gyul Révé Bél Tim Szaniszl Ge Ödö Solté Adol Haj Mikló Gáb Ando Magy Lajo Sebesty Károl Láz Bél Pászt Mihál Sal Ern Lőrinc Györg Telek Bél Thu Zolt st kereszté felekezet veze férfi köz gyakr felkerest hasábja cikkeikk néh P Gáb re püspö néh Hayp Ben Balthaz Dez püspö Hub Lip teológi tan st Szabolc Mik halá ut 191 szerkesztés f Szabolc Laj vet á la ame évtizedek heves küzdö orthodox elle 191 megkezd harc tudomány antiszemitizm ell i mely Ágost Pét zsid út elfogu köny Jás Oszk zsidóellen társadalomtudomán ankét idézt el Károlyi-forradal idej éles fogla állá egy növek cionis mozgal elle proletárdiktatú töb polgá lapp együ E. betiltott 19 szep 1 új megjelen dunántú alföl zsidóüldözés idejéb Vázson Vilm nagy s cikk í E.-b zsidós védelmér Ebb publicisztik hadjáratb rés vette Sánd Pá G Jen Bró Ern Fábi Bél nemzsi politikus köz pedi Pako Józs Ruppe Rezs na szeretetett ápol mo chásszide irodalm kevés fejle zsi saj legolvasotta hetilapj

11141.

CÍMS Egyenlő

SZÓCI Egyenlős zs politi hetil Megjele Budapest Alapíto Bogdá 18 Megindul tiszaeszl idej es szoro ös függ ve tiszaeszl ide napo jel m kimer tudósításo köz n állásár elszán küzd vér bar mes ell Verhovayakk Istóczyak harc felvilágos munkájá nagy hozzájár ahh h ál felkav szenvedél megnyugod meghurc mag zsidó reputáci is helyreállo u m pozíció tekintél megerősíte tartalmá összezsugorodo színtele v a pon vo h megszűnj Ek 18 ve kez E m fele szerkes 18 m kiadótulajdo Szabol Mi el munkatá vo Szerkeszt al gy fejlődés ind m csakha mag zsidó politik társada kulturá törekvései szószól irányít le politi küzdelmei ezidő legnagy sike recep kivívá Magyarors zs vezérférf hasábj indítot recepci irány mozgalm zs kulturá szociá mu te kezdemény szere v Szabol Mi életéb orszá jelle zs intézm Izrael Közal I Mag Iroda Társul Or I Patron Egyesül I Szüni gyermekte s E.- megjel cik hat al alak m Program szerep mag zsidó egységesítésé gondola Ma Em Kó Tam Palá Laj Ignot Ro And Pa Józs Újv Péter,Me Sánd K Arn d Fel Sán többé-kevé hasábj kezd zs iroda munkásságuk r illuszt cikkí k tartoz K Józs Silberst Öt Ado Me Er Eöt Káro Á Ado Vázso Vilm Ullm Sánd Vé Józs Zempl Árp Me M Me Fere Fo Árm Már Dez Vison So Lipc Ád B Laj Kra Sámu Fleischm Sánd Varsá Gyu Rév Bé Ti Szanisz G Öd Solt Ado Ha Mikl Gá And Mag Laj Sebest Káro Lá Bé Pász Mihá Sa Er Lőrin Györ Tele Bé Th Zol s kereszt felekeze vez férf kö gyak felkeres hasábj cikkeik né Gá r püsp né Hay Be Baltha De püsp Hu Li teológ ta s Szabol Mi hal u 19 szerkeszté Szabol La ve l am évtizede heve küzd orthodo ell 19 megkez har tudomán antiszemitiz el mel Ágos Pé zsi ú elfog kön Já Osz zsidóelle társadalomtudomá anké idéz e Károlyi-forrada ide éle fogl áll eg növe cioni mozga ell proletárdiktat tö polg lap egy E betiltot 1 sze ú megjele dunánt alfö zsidóüldözé idejé Vázso Vil nag cik E.- zsidó védelmé Eb publiciszti hadjárat ré vett Sán P Je Br Er Fáb Bé nemzs politiku kö ped Pak Józ Rupp Rez n szeretetet ápo m chásszid irodal kevé fejl zs sa legolvasott hetilap

11141

CÍM Egyenl

SZÓC Egyenlő z polit heti Megjel Budapes Alapít Bogd 1 Megindu tiszaesz ide e szor ö füg v tiszaesz id nap je kime tudósítás kö állásá elszá küz vé ba me el Verhovayak Istóczya har felvilágo munkáj nag hozzájá ah á felka szenvedé megnyugo meghur ma zsid reputác i helyreáll pozíci tekinté megerősít tartalm összezsugorod színtel po v megszűn E 1 v ke fel szerke 1 kiadótulajd Szabo M e munkat v Szerkesz a g fejlődé in csakh ma zsid politi társad kultur törekvése szószó irányí l polit küzdelme ezid legnag sik rece kivív Magyaror z vezérfér hasáb indíto recepc irán mozgal z kultur szoci m t kezdemén szer Szabo M életé orsz jell z intéz Izrae Köza Ma Irod Társu O Patro Egyesü Szün gyermekt E. megje ci ha a ala Progra szere ma zsid egységesítés gondol M E K Ta Pal La Igno R An P Józ Új Péter,M Sán Ar Fe Sá többé-kev hasáb kez z irod munkásságu illusz cikk tarto Józ Silbers Ö Ad M E Eö Kár Ad Vázs Vil Ull Sán V Józ Zemp Ár M M Fer F Ár Má De Viso S Lip Á La Kr Sám Fleisch Sán Vars Gy Ré B T Szanis Ö Sol Ad H Mik G An Ma La Sebes Kár L B Pás Mih S E Lőri Gyö Tel B T Zo keresz felekez ve fér k gya felkere hasáb cikkei n G püs n Ha B Balth D püs H L teoló t Szabo M ha 1 szerkeszt Szabo L v a évtized hev küz orthod el 1 megke ha tudomá antiszemiti e me Ágo P zs elfo kö J Os zsidóell társadalomtudom ank idé Károlyi-forrad id él fog ál e növ cion mozg el proletárdikta t pol la eg betilto sz megjel dunán alf zsidóüldöz idej Vázs Vi na ci E. zsid védelm E publiciszt hadjára r vet Sá J B E Fá B nemz politik k pe Pa Jó Rup Re szeretete áp chásszi iroda kev fej z s legolvasot hetila

1114

CÍ Egyen

SZÓ Egyenl poli het Megje Budape Alapí Bog Megind tiszaes id szo fü tiszaes i na j kim tudósítá k állás elsz kü v b m e Verhovaya Istóczy ha felvilág munká na hozzáj a felk szenved megnyug meghu m zsi reputá helyreál pozíc tekint megerősí tartal összezsugoro színte p megszű k fe szerk kiadótulaj Szab munka Szerkes fejlőd i csak m zsi polit társa kultu törekvés szósz irány poli küzdelm ezi legna si rec kiví Magyaro vezérfé hasá indít recep irá mozga kultu szoc kezdemé sze Szab élet ors jel inté Izra Köz M Iro Társ Patr Egyes Szü gyermek E megj c h al Progr szer m zsi egységesíté gondo T Pa L Ign A Jó Ú Péter, Sá A F S többé-ke hasá ke iro munkásság illus cik tart Jó Silber A E Ká A Váz Vi Ul Sá Jó Zem Á Fe Á M D Vis Li L K Sá Fleisc Sá Var G R Szani So A Mi A M L Sebe Ká Pá Mi Lőr Gy Te Z keres feleke v fé gy felker hasá cikke pü H Balt pü teol Szab h szerkesz Szab évtize he kü ortho e megk h tudom antiszemit m Ág z elf k O zsidóel társadalomtudo an id Károlyi-forra i é fo á nö cio moz e proletárdikt po l e betilt s megje duná al zsidóüldö ide Váz V n c E zsi védel publicisz hadjár ve S F nem politi p P J Ru R szeretet á chássz irod ke fe legolvaso hetil