11142.htm

CÍMSZÓ: Egyenlőség

SZÓCIKK: Egyenlőség. A Biblia szerint minden ember egyenlő. A Biblia az E.-t Istentől megszentelt és ember által el nem pusztítható, természetes jónak tartja, amelynek biztosítékai a törvényben vannak lefektetve. A bennszülött és az idegen között a törvény nem tesz semmi különbséget. Ezt a törvény előtti E.-et a Biblia többször is hangoztatta olyan időben, amikor az idegenben mindenütt csak ellenséget, az alacsonyabb születésű emberben pedig szolgaságra ítélt egyént láttak. Judeában a törvény mindenkit egyformán védett és mindenki számára nyitva volt az út, hogy a legmagasabb méltóságig emelkedhessen, vagyont szerezhessen, kereskedelemmel és iparral szabadon foglalkozhasson. A bírákat és az államhatalmat gyakorló magasabb hivatalnokokat a nép maga választotta, kizárólag az érdemek, a jellem és a tehetség tekintetbe vételével. A papok és a leviták sem élveztek semmi előnyt a törvény előtt, sőt egy szabály kifejezetten mondja is, hogy «a bűnöst még az oltártól is el kell hurcolni, hogy bűnhődhessen» (Mózes II. 12.14) A nép beosztása papokra, levitákra és izraelitákra tagozódott, amely mellett a Talmud még 7 osztályt sorol fel (papi méltóságra méltatlanok, prozeliták, szabadosok, fattyúk, gibeoniták, idegenek és találtak). Ez csupán a templomi szolgálatra, a tized szoláltatására és a házasságkötésre vonatkozott, anélkül azonban, hogy az állam polgárainak törvényelőtti B.-ét érintette volna. A Talmud később megszüntette az egyes érvényben levő kivételes törvényeket és a második zsidó állam megalakulásakor a törzsek közötti különbség is megszűnt. Az államiság megszűnte után is sűrűn hangoztatott a Talmud az E-re vonatkozó tanításokat. Rabbi Akiba mondotta: «A mű teszi az ember értékét. Vállalj el minden munkát s ne mondd, hogy: én pap vagyok, nagy ember, reám nem kötelező a munka.» Hogy az embereket egymástól mennyire csupán belső értékük szempontjából különböztették meg, arra nézve jellemző Ben Zóma híres mondása: «Ki a bölcs? Aki minden embertől tanul. Ki a hős? Aki önmagát legyőzi. Ki a gazdag? Aki kevéssel megelégszik.» v. a.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1142. címszó a lexikon => 213. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11142.htm

CÍMSZÓ: Egyenlőség

SZÓCIKK: Egyenlőség. A Biblia szerint minden ember egyenlő. A Biblia az E.-t Istentől megszentelt és ember által el nem pusztítható, természetes jónak tartja, amelynek biztosítékai a törvényben vannak lefektetve. A bennszülött és az idegen között a törvény nem tesz semmi különbséget. Ezt a törvény előtti E.-et a Biblia többször is hangoztatta olyan időben, amikor az idegenben mindenütt csak ellenséget, az alacsonyabb születésű emberben pedig szolgaságra ítélt egyént láttak. Judeában a törvény mindenkit egyformán védett és mindenki számára nyitva volt az út, hogy a legmagasabb méltóságig emelkedhessen, vagyont szerezhessen, kereskedelemmel és iparral szabadon foglalkozhasson. A bírákat és az államhatalmat gyakorló magasabb hivatalnokokat a nép maga választotta, kizárólag az érdemek, a jellem és a tehetség tekintetbe vételével. A papok és a leviták sem élveztek semmi előnyt a törvény előtt, sőt egy szabály kifejezetten mondja is, hogy a bűnöst még az oltártól is el kell hurcolni, hogy bűnhődhessen Mózes II. 12.14 A nép beosztása papokra, levitákra és izraelitákra tagozódott, amely mellett a Talmud még 7 osztályt sorol fel papi méltóságra méltatlanok, prozeliták, szabadosok, fattyúk, gibeoniták, idegenek és találtak . Ez csupán a templomi szolgálatra, a tized szoláltatására és a házasságkötésre vonatkozott, anélkül azonban, hogy az állam polgárainak törvényelőtti B.-ét érintette volna. A Talmud később megszüntette az egyes érvényben levő kivételes törvényeket és a második zsidó állam megalakulásakor a törzsek közötti különbség is megszűnt. Az államiság megszűnte után is sűrűn hangoztatott a Talmud az E-re vonatkozó tanításokat. Rabbi Akiba mondotta: A mű teszi az ember értékét. Vállalj el minden munkát s ne mondd, hogy: én pap vagyok, nagy ember, reám nem kötelező a munka. Hogy az embereket egymástól mennyire csupán belső értékük szempontjából különböztették meg, arra nézve jellemző Ben Zóma híres mondása: Ki a bölcs? Aki minden embertől tanul. Ki a hős? Aki önmagát legyőzi. Ki a gazdag? Aki kevéssel megelégszik. v. a.

11142.ht

CÍMSZÓ Egyenlősé

SZÓCIKK Egyenlőség Bibli szerin minde embe egyenlő Bibli a E.- Istentő megszentel é embe álta e ne pusztítható természete jóna tartja amelyne biztosítéka törvénybe vanna lefektetve bennszülöt é a idege közöt törvén ne tes semm különbséget Ez törvén előtt E.-e Bibli többszö i hangoztatt olya időben amiko a idegenbe mindenüt csa ellenséget a alacsonyab születés emberbe pedi szolgaságr ítél egyén láttak Judeába törvén mindenki egyformá védet é mindenk számár nyitv vol a út hog legmagasab méltósági emelkedhessen vagyon szerezhessen kereskedelemme é iparra szabado foglalkozhasson bíráka é a államhatalma gyakorl magasab hivatalnokoka né mag választotta kizáróla a érdemek jelle é tehetsé tekintetb vételével papo é levitá se élvezte semm előny törvén előtt ső eg szabál kifejezette mondj is hog bűnös mé a oltártó i e kel hurcolni hog bűnhődhesse Móze II 12.1 né beosztás papokra levitákr é izraelitákr tagozódott amel mellet Talmu mé osztály soro fe pap méltóságr méltatlanok prozeliták szabadosok fattyúk gibeoniták idegene é találta E csupá templom szolgálatra tize szoláltatásár é házasságkötésr vonatkozott anélkü azonban hog a álla polgáraina törvényelőtt B.-é érintett volna Talmu későb megszüntett a egye érvénybe lev kivétele törvényeke é másodi zsid álla megalakulásako törzse között különbsé i megszűnt A államisá megszűnt utá i sűrű hangoztatot Talmu a E-r vonatkoz tanításokat Rabb Akib mondotta m tesz a embe értékét Vállal e minde munká n mondd hogy é pa vagyok nag ember reá ne kötelez munka Hog a embereke egymástó mennyir csupá bels értékü szempontjábó különböztetté meg arr nézv jellemz Be Zóm híre mondása K bölcs Ak minde embertő tanul K hős Ak önmagá legyőzi K gazdag Ak kevésse megelégszik v a

11142.h

CÍMSZ Egyenlős

SZÓCIK Egyenlősé Bibl szeri mind emb egyenl Bibl E. Istent megszente emb ált n pusztíthat természet jón tartj amelyn biztosíték törvényb vann lefektetv bennszülö ideg közö törvé n te sem különbsége E törvé előt E.- Bibl többsz hangoztat oly időbe amik idegenb mindenü cs ellensége alacsonya születé emberb ped szolgaság íté egyé látta Judeáb törvé mindenk egyform véde minden számá nyit vo ú ho legmagasa méltóság emelkedhesse vagyo szerezhesse kereskedelemm iparr szabad foglalkozhasso bírák államhatalm gyakor magasa hivatalnokok n ma választott kizáról érdeme jell tehets tekintet vételéve pap levit s élvezt sem előn törvé előt s e szabá kifejezett mond i ho bűnö m oltárt ke hurcoln ho bűnhődhess Móz I 12. n beosztá papokr leviták izraeliták tagozódot ame melle Talm m osztál sor f pa méltóság méltatlano prozelitá szabadoso fattyú gibeonitá idegen talált csup templo szolgálatr tiz szoláltatásá házasságkötés vonatkozot anélk azonba ho áll polgárain törvényelőt B.- érintet voln Talm késő megszüntet egy érvényb le kivétel törvények másod zsi áll megalakulásak törzs közöt különbs megszűn államis megszűn ut sűr hangoztato Talm E- vonatko tanításoka Rab Aki mondott tes emb értéké Válla mind munk mond hog p vagyo na embe re n kötele munk Ho emberek egymást mennyi csup bel érték szempontjáb különböztett me ar néz jellem B Zó hír mondás bölc A mind embert tanu hő A önmag legyőz gazda A kevéss megelégszi

11142.

CÍMS Egyenlő

SZÓCI Egyenlős Bib szer min em egyen Bib E Isten megszent em ál pusztítha természe jó tart amely biztosíté törvény van lefektet bennszül ide köz törv t se különbség törv elő E. Bib többs hangozta ol időb ami idegen minden c ellenség alacsony szület ember pe szolgasá ít egy látt Judeá törv minden egyfor véd minde szám nyi v h legmagas méltósá emelkedhess vagy szerezhess kereskedelem ipar szaba foglalkozhass bírá államhatal gyako magas hivatalnoko m választot kizáró érdem jel tehet tekinte vételév pa levi élvez se elő törv elő szab kifejezet mon h bűn oltár k hurcol h bűnhődhes Mó 12 beoszt papok levitá izraelitá tagozódo am mell Tal osztá so p méltósá méltatlan prozelit szabados fatty gibeonit idege talál csu templ szolgálat ti szoláltatás házasságköté vonatkozo anél azonb h ál polgárai törvényelő B. érinte vol Tal kés megszünte eg érvény l kivéte törvénye máso zs ál megalakulása törz közö különb megszű állami megszű u sű hangoztat Tal E vonatk tanítások Ra Ak mondot te em érték Váll min mun mon ho vagy n emb r kötel mun H embere egymás menny csu be érté szempontjá különböztet m a né jelle Z hí mondá böl min ember tan h önma legyő gazd kevés megelégsz

11142

CÍM Egyenl

SZÓC Egyenlő Bi sze mi e egye Bi Iste megszen e á pusztíth termész j tar amel biztosít törvén va lefekte bennszü id kö tör s különbsé tör el E Bi több hangozt o idő am idege minde ellensé alacson szüle embe p szolgas í eg lát Jude tör minde egyfo vé mind szá ny legmaga méltós emelkedhes vag szerezhes kereskedele ipa szab foglalkozhas bír államhata gyak maga hivatalnok választo kizár érde je tehe tekint vételé p lev élve s el tör el sza kifejeze mo bű oltá hurco bűnhődhe M 1 beosz papo levit izraelit tagozód a mel Ta oszt s méltós méltatla prozeli szabado fatt gibeoni ideg talá cs temp szolgála t szoláltatá házasságköt vonatkoz ané azon á polgára törvényel B érint vo Ta ké megszünt e érvén kivét törvény más z á megalakulás tör köz külön megsz állam megsz s hangozta Ta vonat tanításo R A mondo t e érté Vál mi mu mo h vag em köte mu ember egymá menn cs b ért szempontj különbözte n jell h mond bö mi embe ta önm legy gaz kevé megelégs

1114

CÍ Egyen

SZÓ Egyenl B sz m egy B Ist megsze pusztít termés ta ame biztosí törvé v lefekt bennsz i k tö különbs tö e B töb hangoz id a ideg mind ellens alacso szül emb szolga e lá Jud tö mind egyf v min sz n legmag méltó emelkedhe va szerezhe kereskedel ip sza foglalkozha bí államhat gya mag hivatalno választ kizá érd j teh tekin vétel le élv e tö e sz kifejez m b olt hurc bűnhődh beos pap levi izraeli tagozó me T osz méltó méltatl prozel szabad fat gibeon ide tal c tem szolgál szoláltat házasságkö vonatko an azo polgár törvénye érin v T k megszün érvé kivé törvén má megalakulá tö kö külö megs álla megs hangozt T vona tanítás mond ért Vá m m m va e köt m embe egym men c ér szempont különbözt jel mon b m emb t ön leg ga kev megelég