11145.htm

CÍMSZÓ: Egyistenimádás

SZÓCIKK: "Egyistenimádás. A zsidóság szigorú monoteizmusa értelmében, csak a láthatatlan Egyistent szabad imádni. (Mózes III. 17, 7 ; Mózes V. 4, 15-20). Idegen isteneket vagy bálványokat imádni halálos bűn, amelyért a legsúlyosabb büntetés jár (Mózes II. 20, 5; Mózes V. 27. 15-27). Ha valaki idegen istenek imádásara csábít, az ellen haladéktalanul a legnagyobb szigorral kell fellépni. Az idegen istenek nevét nem csak kultusz formájában, de még a mindennapos beszélgetések közben sem szabad kiejteni (Mózes II. 23, 13). Az Iszlám, éppúgy mint a zsidó vallás kifejezetten hangsúlyozza az E.-t. A kereszténységnél a szentháromságba vetett hit az Istenen kívül Isten fiának és a szentléleknek imádásara vezetett. Azonkívül az angyalokat, a szenteket és Isten anyját (Mária) is vallásos tiszteletben részesítik. A protestantizmus csupán a hármas-egy Istennek az imádását ismeri."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1145. címszó a lexikon => 214. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11145.htm

CÍMSZÓ: Egyistenimádás

SZÓCIKK: Egyistenimádás. A zsidóság szigorú monoteizmusa értelmében, csak a láthatatlan Egyistent szabad imádni. Mózes III. 17, 7 ; Mózes V. 4, 15-20 . Idegen isteneket vagy bálványokat imádni halálos bűn, amelyért a legsúlyosabb büntetés jár Mózes II. 20, 5; Mózes V. 27. 15-27 . Ha valaki idegen istenek imádásara csábít, az ellen haladéktalanul a legnagyobb szigorral kell fellépni. Az idegen istenek nevét nem csak kultusz formájában, de még a mindennapos beszélgetések közben sem szabad kiejteni Mózes II. 23, 13 . Az Iszlám, éppúgy mint a zsidó vallás kifejezetten hangsúlyozza az E.-t. A kereszténységnél a szentháromságba vetett hit az Istenen kívül Isten fiának és a szentléleknek imádásara vezetett. Azonkívül az angyalokat, a szenteket és Isten anyját Mária is vallásos tiszteletben részesítik. A protestantizmus csupán a hármas-egy Istennek az imádását ismeri.

11145.ht

CÍMSZÓ Egyistenimádá

SZÓCIKK Egyistenimádás zsidósá szigor monoteizmus értelmében csa láthatatla Egyisten szaba imádni Móze III 17 Móze V 4 15-2 Idege isteneke vag bálványoka imádn halálo bűn amelyér legsúlyosab bünteté já Móze II 20 5 Móze V 27 15-2 H valak idege istene imádásar csábít a elle haladéktalanu legnagyob szigorra kel fellépni A idege istene nevé ne csa kultus formájában d mé mindennapo beszélgetése közbe se szaba kiejten Móze II 23 1 A Iszlám éppúg min zsid vallá kifejezette hangsúlyozz a E.-t kereszténységné szentháromságb vetet hi a Istene kívü Iste fiána é szentlélekne imádásar vezetett Azonkívü a angyalokat szenteke é Iste anyjá Mári i valláso tiszteletbe részesítik protestantizmu csupá hármas-eg Istenne a imádásá ismeri

11145.h

CÍMSZ Egyistenimád

SZÓCIK Egyistenimádá zsidós szigo monoteizmu értelmébe cs láthatatl Egyiste szab imádn Móz II 1 Móz 15- Ideg istenek va bálványok imád halál bű amelyé legsúlyosa büntet j Móz I 2 Móz 2 15- vala ideg isten imádása csábí ell haladéktalan legnagyo szigorr ke fellépn ideg isten nev n cs kultu formájába m mindennap beszélgetés közb s szab kiejte Móz I 2 Iszlá éppú mi zsi vall kifejezett hangsúlyoz E.- kereszténységn szentháromság vete h Isten kív Ist fián szentlélekn imádása vezetet Azonkív angyaloka szentek Ist anyj Már vallás tiszteletb részesíti protestantizm csup hármas-e Istenn imádás ismer

11145.

CÍMS Egyistenimá

SZÓCI Egyistenimád zsidó szig monoteizm értelméb c láthatat Egyist sza imád Mó I Mó 15 Ide istene v bálványo imá halá b amely legsúlyos bünte Mó Mó 15 val ide iste imádás csáb el haladéktala legnagy szigor k fellép ide iste ne c kult formájáb mindenna beszélgeté köz sza kiejt Mó Iszl épp m zs val kifejezet hangsúlyo E. kereszténység szentháromsá vet Iste kí Is fiá szentlélek imádás vezete Azonkí angyalok szente Is any Má vallá tisztelet részesít protestantiz csu hármas- Isten imádá isme

11145

CÍM Egyistenim

SZÓC Egyistenimá zsid szi monoteiz értelmé láthata Egyis sz imá M M 1 Id isten bálvány im hal amel legsúlyo bünt M M 1 va id ist imádá csá e haladéktal legnag szigo fellé id ist n kul formájá mindenn beszélget kö sz kiej M Isz ép z va kifejeze hangsúly E kereszténysé szenthároms ve Ist k I fi szentléle imádá vezet Azonk angyalo szent I an M vall tisztele részesí protestanti cs hármas Iste imád ism

1114

CÍ Egyisteni

SZÓ Egyistenim zsi sz monotei értelm láthat Egyi s im I iste bálván i ha ame legsúly bün v i is imád cs haladékta legna szig fell i is ku formáj minden beszélge k s kie Is é v kifejez hangsúl kereszténys szenthárom v Is f szentlél imád veze Azon angyal szen a val tisztel részes protestant c hárma Ist imá is