11146.htm

CÍMSZÓ: Eheconsens

SZÓCIKK: Eheconsens. Az abszolút kormány 1852 nov. 29. Magyarország területére is hatályba helyezte az osztrák polgári törvénykönyvet, melynek 123-136. szakaszai a zsidók házasságát szabályozzák. Eszerint zsidó jegyesek csakis a vőlegény lakóhelyének polgári hatóságától nyert engedélyével, hivatalos néven Politischer E., köthettek házasságot. Az engedély feltételei voltak: 1. A vőlegény 24., a menyasszony 18. életévének betöltött volta. 2. A rabbi vagy polgári hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány. 3. A megélhetést biztosító vagyon vagy kereset kimutatása. 4. A lakóhely polgári hatóságának beleegyezése a házasságkötéshez. Ezen feltételeket igazoló okmányok beszerzése fárasztó utánjárással járt, születési bizonyítványt pedig sokszor lehetetlen volt beszerezni, mivel a hitközségek 1851 előtt nem vezettek rendes anyakönyveket. A vőlegények születési éve a körülmetélők feljegyzései, az ú. n. móhel könyvek alapján néha meg volt állapítható. A menyasszonyok életkora azonban csak tanúvallomásokból volt igazolható, sőt némely hatósági közeg orvosi vizsgálat útján kívánta megállapíttatni a házasulók korát. Ezen nehézségek következtében mindinkább elszaporodtak a titkos házasság kötések, melyeket a hatóság nem ismert el érvényeseknek s a belőlük származott gyermekeket törvényteleneknek tekintette. Hét évig tartott e visszás helyzet, míg a kormány 1859 nov. 29. eltörölte az E. megszerzésének kényszerét. E rendelet nem csak a jövőre vonatkozott, hanem visszaható erővel kimondotta, hogy az oly zsidó házasságok, melyek ellen egyébként törvényes akadály nem forgott fenn, bárha «consens» nélkül is köttettek meg, utólag törvényeseknek ismertetnek el s az ily házasságkötés miatt kirótt bírságok elengedtetnek. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1146. címszó a lexikon => 214. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11146.htm

CÍMSZÓ: Eheconsens

SZÓCIKK: Eheconsens. Az abszolút kormány 1852 nov. 29. Magyarország területére is hatályba helyezte az osztrák polgári törvénykönyvet, melynek 123-136. szakaszai a zsidók házasságát szabályozzák. Eszerint zsidó jegyesek csakis a vőlegény lakóhelyének polgári hatóságától nyert engedélyével, hivatalos néven Politischer E., köthettek házasságot. Az engedély feltételei voltak: 1. A vőlegény 24., a menyasszony 18. életévének betöltött volta. 2. A rabbi vagy polgári hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány. 3. A megélhetést biztosító vagyon vagy kereset kimutatása. 4. A lakóhely polgári hatóságának beleegyezése a házasságkötéshez. Ezen feltételeket igazoló okmányok beszerzése fárasztó utánjárással járt, születési bizonyítványt pedig sokszor lehetetlen volt beszerezni, mivel a hitközségek 1851 előtt nem vezettek rendes anyakönyveket. A vőlegények születési éve a körülmetélők feljegyzései, az ú. n. móhel könyvek alapján néha meg volt állapítható. A menyasszonyok életkora azonban csak tanúvallomásokból volt igazolható, sőt némely hatósági közeg orvosi vizsgálat útján kívánta megállapíttatni a házasulók korát. Ezen nehézségek következtében mindinkább elszaporodtak a titkos házasság kötések, melyeket a hatóság nem ismert el érvényeseknek s a belőlük származott gyermekeket törvényteleneknek tekintette. Hét évig tartott e visszás helyzet, míg a kormány 1859 nov. 29. eltörölte az E. megszerzésének kényszerét. E rendelet nem csak a jövőre vonatkozott, hanem visszaható erővel kimondotta, hogy az oly zsidó házasságok, melyek ellen egyébként törvényes akadály nem forgott fenn, bárha consens nélkül is köttettek meg, utólag törvényeseknek ismertetnek el s az ily házasságkötés miatt kirótt bírságok elengedtetnek.

11146.ht

CÍMSZÓ Eheconsen

SZÓCIKK Eheconsens A abszolú kormán 185 nov 29 Magyarorszá területér i hatályb helyezt a osztrá polgár törvénykönyvet melyne 123-136 szakasza zsidó házasságá szabályozzák Eszerin zsid jegyese csaki vőlegén lakóhelyéne polgár hatóságátó nyer engedélyével hivatalo néve Politische E. köthette házasságot A engedél feltétele voltak 1 vőlegén 24. menyasszon 18 életévéne betöltöt volta 2 rabb vag polgár hatósá álta kiállítot erkölcs bizonyítvány 3 megélhetés biztosít vagyo vag kerese kimutatása 4 lakóhel polgár hatóságána beleegyezés házasságkötéshez Eze feltételeke igazol okmányo beszerzés fáraszt utánjárássa járt születés bizonyítvány pedi sokszo lehetetle vol beszerezni mive hitközsége 185 előt ne vezette rende anyakönyveket vőlegénye születés év körülmetélő feljegyzései a ú n móhe könyve alapjá néh me vol állapítható menyasszonyo életkor azonba csa tanúvallomásokbó vol igazolható ső némel hatóság köze orvos vizsgála útjá kívánt megállapíttatn házasuló korát Eze nehézsége következtébe mindinkáb elszaporodta titko házassá kötések melyeke hatósá ne ismer e érvényesekne belőlü származot gyermekeke törvénytelenekne tekintette Hé évi tartot visszá helyzet mí kormán 185 nov 29 eltörölt a E megszerzéséne kényszerét rendele ne csa jövőr vonatkozott hane visszahat erőve kimondotta hog a ol zsid házasságok melye elle egyébkén törvénye akadál ne forgot fenn bárh consen nélkü i köttette meg utóla törvényesekne ismertetne e a il házasságköté miat kirót bírságo elengedtetnek

11146.h

CÍMSZ Eheconse

SZÓCIK Eheconsen abszol kormá 18 no 2 Magyarorsz területé hatály helyez osztr polgá törvénykönyve melyn 123-13 szakasz zsid házasság szabályozzá Eszeri zsi jegyes csak vőlegé lakóhelyén polgá hatóságát nye engedélyéve hivatal név Politisch E köthett házasságo engedé feltétel volta vőlegé 24 menyasszo 1 életévén betöltö volt rab va polgá hatós ált kiállíto erkölc bizonyítván megélheté biztosí vagy va keres kimutatás lakóhe polgá hatóságán beleegyezé házasságkötéshe Ez feltételek igazo okmány beszerzé fárasz utánjáráss jár születé bizonyítván ped soksz lehetetl vo beszerezn miv hitközség 18 elő n vezett rend anyakönyveke vőlegény születé é körülmetél feljegyzése móh könyv alapj né m vo állapíthat menyasszony életko azonb cs tanúvallomásokb vo igazolhat s néme hatósá köz orvo vizsgál útj kíván megállapíttat házasul korá Ez nehézség következtéb mindinká elszaporodt titk házass kötése melyek hatós n isme érvényesekn belől származo gyermekek törvénytelenekn tekintett H év tarto vissz helyze m kormá 18 no 2 eltöröl megszerzésén kényszeré rendel n cs jövő vonatkozot han visszaha erőv kimondott ho o zsi házasságo mely ell egyébké törvény akadá n forgo fen bár conse nélk köttett me utól törvényesekn ismertetn i házasságköt mia kiró bírság elengedtetne

11146.

CÍMS Ehecons

SZÓCI Eheconse abszo korm 1 n Magyarors terület hatál helye oszt polg törvénykönyv mely 123-1 szakas zsi házassá szabályozz Eszer zs jegye csa vőleg lakóhelyé polg hatóságá ny engedélyév hivata né Politisc köthet házasság enged feltéte volt vőleg 2 menyassz életévé betölt vol ra v polg ható ál kiállít erköl bizonyítvá megélhet biztos vag v kere kimutatá lakóh polg hatóságá beleegyez házasságkötésh E feltétele igaz okmán beszerz fáras utánjárás já szület bizonyítvá pe soks lehetet v beszerez mi hitközsé 1 el vezet ren anyakönyvek vőlegén szület körülmeté feljegyzés mó köny alap n v állapítha menyasszon életk azon c tanúvallomások v igazolha ném hatós kö orv vizsgá út kívá megállapítta házasu kor E nehézsé következté mindink elszaporod tit házas kötés melye ható ism érvényesek belő származ gyermeke törvénytelenek tekintet é tart viss helyz korm 1 n eltörö megszerzésé kényszer rende c jöv vonatkozo ha visszah erő kimondot h zs házasság mel el egyébk törvén akad forg fe bá cons nél köttet m utó törvényesek ismertet házasságkö mi kir bírsá elengedtetn

11146

CÍM Ehecon

SZÓC Ehecons absz kor Magyaror terüle hatá hely osz pol törvényköny mel 123- szaka zs házass szabályoz Esze z jegy cs vőle lakóhely pol hatóság n engedélyé hivat n Politis köthe házassá enge feltét vol vőle menyass életév betöl vo r pol hat á kiállí erkö bizonyítv megélhe bizto va ker kimutat lakó pol hatóság beleegye házasságkötés feltétel iga okmá beszer fára utánjárá j szüle bizonyítv p sok lehete beszere m hitközs e veze re anyakönyve vőlegé szüle körülmet feljegyzé m kön ala állapíth menyasszo élet azo tanúvallomáso igazolh né ható k or vizsg ú kív megállapítt házas ko nehézs következt mindin elszaporo ti háza köté mely hat is érvényese bel szárma gyermek törvénytelene tekinte tar vis hely kor eltör megszerzés kénysze rend jö vonatkoz h vissza er kimondo z házassá me e egyéb törvé aka for f b con né kötte ut törvényese ismerte házasságk m ki bírs elengedtet

1114

CÍ Eheco

SZÓ Ehecon abs ko Magyaro terül hat hel os po törvénykön me 123 szak z házas szabályo Esz jeg c vől lakóhel po hatósá engedély hiva Politi köth házass eng felté vo vől menyas életé betö v po ha kiáll erk bizonyít megélh bizt v ke kimuta lak po hatósá beleegy házasságköté feltéte ig okm besze fár utánjár szül bizonyít so lehet beszer hitköz vez r anyakönyv vőleg szül körülme feljegyz kö al állapít menyassz éle az tanúvallomás igazol n hat o vizs kí megállapít háza k nehéz következ mindi elszapor t ház köt mel ha i érvényes be szárm gyerme törvénytelen tekint ta vi hel ko eltö megszerzé kénysz ren j vonatko vissz e kimond házass m egyé törv ak fo co n kött u törvényes ismert házasság k bír elengedte