11152.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld-kódex

SZÓCIKK: Ehrenfeld-kódex, az első teljes magyar kódex, tehát a legrégibb magyar könyv. Fennmaradt kéziratát, mely Sz. Ferenc és társai viselt dolgait foglalja magában, legalább is a XV. sz. közepén írták és minthogy nyelvében a Halotti Beszéddel való egyezéseket is találunk, valószínűleg sokkal régibb eredetűnek másolata.(Szövegét v. ö. «Nyelvemléktár» VII. 1881.) A kódex Nyitrán került napfényre. Nevét megtalálója, dr. Ehrenfeld Adolf bécsi ügyvéd, a herceg Esterházy család jogtanácsosától kapta, aki mint Ehrenfeld Béni nyitrai polgár fia, Nyitrán született és ott járt gimnáziumba. Az 1850-51. tanévben, 15 éves korában a nyitrai gimnázium VI. osztályát végezte és 1851 júl. havának egy délutánon, mikor az osztályba lépett, tanulótársai régi könyvekkel dobálóztak, melyeket egyik - ma már ismeretlen nevű - osztálytársuk egy nyitrai ház padlásán talált, Ehrenfeld csodálkozva látta, hogy régi magyar nyelvű kézirattal játszanak. Roppant értéket persze nem sejthette, de a gyermek magas intelligenciájára vall, hogy felismerte azt, hogy becses, megőrzésre méltó dolog került a véletlen folytán kezébe. Csere útján megszerezte dobálódzó társától a kéziratot és így a harmadik legrégibb összefüggő magyar nyelvemléket mentette meg a biztos pusztulástól. Az B.-t a Nemzeti Múzeum mintegy 1000 font sterlingért szerezte meg dr. Ehrenfeld Adolf Bécsben élő gyermekeitől, mint kizárólagos örökösöktől. A kódex első táblájának belsejébe Ehrenfeld Adolf még gyermekkorában beírta nevét és a felfedezés évét, 1851-et. A Jókai-centenárium alkalmával az E.-nek a Jókai-kódex nevet adták.   


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1152. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11152.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld-kódex

SZÓCIKK: Ehrenfeld-kódex, az első teljes magyar kódex, tehát a legrégibb magyar könyv. Fennmaradt kéziratát, mely Sz. Ferenc és társai viselt dolgait foglalja magában, legalább is a XV. sz. közepén írták és minthogy nyelvében a Halotti Beszéddel való egyezéseket is találunk, valószínűleg sokkal régibb eredetűnek másolata. Szövegét v. ö. Nyelvemléktár VII. 1881. A kódex Nyitrán került napfényre. Nevét megtalálója, dr. Ehrenfeld Adolf bécsi ügyvéd, a herceg Esterházy család jogtanácsosától kapta, aki mint Ehrenfeld Béni nyitrai polgár fia, Nyitrán született és ott járt gimnáziumba. Az 1850-51. tanévben, 15 éves korában a nyitrai gimnázium VI. osztályát végezte és 1851 júl. havának egy délutánon, mikor az osztályba lépett, tanulótársai régi könyvekkel dobálóztak, melyeket egyik - ma már ismeretlen nevű - osztálytársuk egy nyitrai ház padlásán talált, Ehrenfeld csodálkozva látta, hogy régi magyar nyelvű kézirattal játszanak. Roppant értéket persze nem sejthette, de a gyermek magas intelligenciájára vall, hogy felismerte azt, hogy becses, megőrzésre méltó dolog került a véletlen folytán kezébe. Csere útján megszerezte dobálódzó társától a kéziratot és így a harmadik legrégibb összefüggő magyar nyelvemléket mentette meg a biztos pusztulástól. Az B.-t a Nemzeti Múzeum mintegy 1000 font sterlingért szerezte meg dr. Ehrenfeld Adolf Bécsben élő gyermekeitől, mint kizárólagos örökösöktől. A kódex első táblájának belsejébe Ehrenfeld Adolf még gyermekkorában beírta nevét és a felfedezés évét, 1851-et. A Jókai-centenárium alkalmával az E.-nek a Jókai-kódex nevet adták.

11152.ht

CÍMSZÓ Ehrenfeld-kóde

SZÓCIKK Ehrenfeld-kódex a els telje magya kódex tehá legrégib magya könyv Fennmarad kéziratát mel Sz Feren é társa visel dolgai foglalj magában legaláb i XV sz közepé írtá é minthog nyelvébe Halott Beszédde val egyezéseke i találunk valószínűle sokka régib eredetűne másolata Szövegé v ö Nyelvemléktá VII 1881 kóde Nyitrá kerül napfényre Nevé megtalálója dr Ehrenfel Adol bécs ügyvéd herce Esterház csalá jogtanácsosátó kapta ak min Ehrenfel Bén nyitra polgá fia Nyitrá születet é ot jár gimnáziumba A 1850-51 tanévben 1 éve korába nyitra gimnáziu VI osztályá végezt é 185 júl havána eg délutánon miko a osztályb lépett tanulótársa rég könyvekke dobálóztak melyeke egyi m má ismeretle nev osztálytársu eg nyitra há padlásá talált Ehrenfel csodálkozv látta hog rég magya nyelv kéziratta játszanak Roppan értéke persz ne sejthette d gyerme maga intelligenciájár vall hog felismert azt hog becses megőrzésr mélt dolo kerül véletle folytá kezébe Cser útjá megszerezt dobálódz társátó kézirato é íg harmadi legrégib összefügg magya nyelvemléke mentett me bizto pusztulástól A B.- Nemzet Múzeu minteg 100 fon sterlingér szerezt me dr Ehrenfel Adol Bécsbe él gyermekeitől min kizárólago örökösöktől kóde els táblájána belsejéb Ehrenfel Adol mé gyermekkorába beírt nevé é felfedezé évét 1851-et Jókai-centenáriu alkalmáva a E.-ne Jókai-kóde neve adták

11152.h

CÍMSZ Ehrenfeld-kód

SZÓCIK Ehrenfeld-kóde el telj magy kóde teh legrégi magy köny Fennmara kéziratá me S Fere társ vise dolga foglal magába legalá X s közep írt mintho nyelvéb Halot Beszédd va egyezések találun valószínűl sokk régi eredetűn másolat Szöveg Nyelvemlékt VI 188 kód Nyitr kerü napfényr Nev megtalálój d Ehrenfe Ado béc ügyvé herc Esterhá csal jogtanácsosát kapt a mi Ehrenfe Bé nyitr polg fi Nyitr születe o já gimnáziumb 1850-5 tanévbe év koráb nyitr gimnázi V osztály végez 18 jú haván e délutáno mik osztály lépet tanulótárs ré könyvekk dobálózta melyek egy m ismeretl ne osztálytárs e nyitr h padlás talál Ehrenfe csodálkoz látt ho ré magy nyel kéziratt játszana Roppa érték pers n sejthett gyerm mag intelligenciájá val ho felismer az ho becse megőrzés mél dol kerü véletl folyt kezéb Cse útj megszerez dobálód társát kézirat í harmad legrégi összefüg magy nyelvemlék mentet m bizt pusztulástó B. Nemze Múze minte 10 fo sterlingé szerez m d Ehrenfe Ado Bécsb é gyermekeitő mi kizárólag örökösöktő kód el tábláján belsejé Ehrenfe Ado m gyermekkoráb beír nev felfedez évé 1851-e Jókai-centenári alkalmáv E.-n Jókai-kód nev adtá

11152.

CÍMS Ehrenfeld-kó

SZÓCI Ehrenfeld-kód e tel mag kód te legrég mag kön Fennmar kézirat m Fer tár vis dolg fogla magáb legal köze ír minth nyelvé Halo Beszéd v egyezése találu valószínű sok rég eredetű másola Szöve Nyelvemlék V 18 kó Nyit ker napfény Ne megtaláló Ehrenf Ad bé ügyv her Esterh csa jogtanácsosá kap m Ehrenf B nyit pol f Nyit szület j gimnázium 1850- tanévb é korá nyit gimnáz osztál vége 1 j havá délután mi osztál lépe tanulótár r könyvek dobálózt melye eg ismeret n osztálytár nyit padlá talá Ehrenf csodálko lát h r mag nye kézirat játszan Ropp érté per sejthet gyer ma intelligenciáj va h felisme a h becs megőrzé mé do ker vélet foly kezé Cs út megszere dobáló társá kézira harma legrég összefü mag nyelvemlé mente biz pusztulást B Nemz Múz mint 1 f sterling szere Ehrenf Ad Bécs gyermekeit m kizáróla örökösökt kó e táblájá belsej Ehrenf Ad gyermekkorá beí ne felfede év 1851- Jókai-centenár alkalmá E.- Jókai-kó ne adt

11152

CÍM Ehrenfeld-k

SZÓC Ehrenfeld-kó te ma kó t legré ma kö Fennma kézira Fe tá vi dol fogl magá lega köz í mint nyelv Hal Beszé egyezés talál valószín so ré eredet másol Szöv Nyelvemlé 1 k Nyi ke napfén N megtalál Ehren A b ügy he Ester cs jogtanácsos ka Ehren nyi po Nyi szüle gimnáziu 1850 tanév kor nyi gimná osztá vég hav délutá m osztá lép tanulótá könyve dobálóz mely e ismere osztálytá nyi padl tal Ehren csodálk lá ma ny kézira játsza Rop ért pe sejthe gye m intelligenciá v felism bec megőrz m d ke véle fol kez C ú megszer dobál társ kézir harm legré összef ma nyelveml ment bi pusztulás Nem Mú min sterlin szer Ehren A Béc gyermekei kizáról örökösök k tábláj belse Ehren A gyermekkor be n felfed é 1851 Jókai-centená alkalm E. Jókai-k n ad

1115

CÍ Ehrenfeld-

SZÓ Ehrenfeld-k t m k legr m k Fennm kézir F t v do fog mag leg kö min nyel Ha Besz egyezé talá valószí s r erede máso Szö Nyelveml Ny k napfé megtalá Ehre üg h Este c jogtanácso k Ehre ny p Ny szül gimnázi 185 tané ko ny gimn oszt vé ha délut oszt lé tanulót könyv dobáló mel ismer osztályt ny pad ta Ehre csodál l m n kézir játsz Ro ér p sejth gy intelligenci felis be megőr k vél fo ke megsze dobá tár kézi har legr össze m nyelvem men b pusztulá Ne M mi sterli sze Ehre Bé gyermeke kizáró örökösö táblá bels Ehre gyermekko b felfe 185 Jókai-centen alkal E Jókai- a