11157.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Sándor Ádám

SZÓCIKK: E. Sándor Ádám*, réz- és acélmetsző, szül. Pesten 1791., megh. Bécsben 1844. Apjától tanulta a vésnöki művészetet. 1803-ban Bécsbe ment és az ottani Képzőművészeti Akadémián tanult, hol 1806. a rajzban az első díjat nyerte. Ezután rézmetszéssel foglalkozott és Budán telepedett le. Több műve által, különösen Canova arcképével magára vonta a műértők figyelmét és számosan bízták meg őt arcképük metszésével. Így ő metszette V. Ferdinánd király, valamint Mária Anna Karolina királynő arcképét, továbbá gr. Barkóczy Ferenc prímásnak, b. Wesselényi Miklósnak, Ürményi József országbírónak és sok más előkelőségnek arcképét. 1823-ban belefogott egy nagyobb munkába, az Icones Principium, Procerum ac praeter hos illustrium Virorum Matronariumque veteris et praesentis aevi, qu bus Hungaria et Transsylvania clarent c. arcképtár elkészítése, melyből 1835-ig 95 lap jelent meg. 1825-ben Bécsbe költözött, hol ezt a művét folytatta. A Perger Bildergallerie des Belveder c. gyűjteményében is található néhány kitűnő metszete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1157. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11157.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Sándor Ádám

SZÓCIKK: E. Sándor Ádám*, réz- és acélmetsző, szül. Pesten 1791., megh. Bécsben 1844. Apjától tanulta a vésnöki művészetet. 1803-ban Bécsbe ment és az ottani Képzőművészeti Akadémián tanult, hol 1806. a rajzban az első díjat nyerte. Ezután rézmetszéssel foglalkozott és Budán telepedett le. Több műve által, különösen Canova arcképével magára vonta a műértők figyelmét és számosan bízták meg őt arcképük metszésével. Így ő metszette V. Ferdinánd király, valamint Mária Anna Karolina királynő arcképét, továbbá gr. Barkóczy Ferenc prímásnak, b. Wesselényi Miklósnak, Ürményi József országbírónak és sok más előkelőségnek arcképét. 1823-ban belefogott egy nagyobb munkába, az Icones Principium, Procerum ac praeter hos illustrium Virorum Matronariumque veteris et praesentis aevi, qu bus Hungaria et Transsylvania clarent c. arcképtár elkészítése, melyből 1835-ig 95 lap jelent meg. 1825-ben Bécsbe költözött, hol ezt a művét folytatta. A Perger Bildergallerie des Belveder c. gyűjteményében is található néhány kitűnő metszete.

11157.ht

CÍMSZÓ Ehrenreic

SZEMÉLYNÉV Ehrenreic Sándo Ádá

SZÓCIKK E Sándo Ádám* réz é acélmetsző szül Peste 1791. megh Bécsbe 1844 Apjátó tanult vésnök művészetet 1803-ba Bécsb men é a ottan Képzőművészet Akadémiá tanult ho 1806 rajzba a els díja nyerte Ezutá rézmetszésse foglalkozot é Budá telepedet le Töb műv által különöse Canov arcképéve magár vont műértő figyelmé é számosa bíztá me ő arcképü metszésével Íg metszett V Ferdinán király valamin Mári Ann Karolin királyn arcképét tovább gr Barkócz Feren prímásnak b Wesselény Miklósnak Ürmény Józse országbíróna é so má előkelőségne arcképét 1823-ba belefogot eg nagyob munkába a Icone Principium Proceru a praete ho illustriu Viroru Matronariumqu veteri e praesenti aevi q bu Hungari e Transsylvani claren c arcképtá elkészítése melybő 1835-i 9 la jelen meg 1825-be Bécsb költözött ho ez művé folytatta Perge Bildergalleri de Belvede c gyűjteményébe i találhat néhán kitűn metszete

11157.h

CÍMSZ Ehrenrei

SZEMÉLYNÉ Ehrenrei Sánd Ád

SZÓCIK Sánd Ádám ré acélmetsz szü Pest 1791 meg Bécsb 184 Apját tanul vésnö művészete 1803-b Bécs me otta Képzőművésze Akadémi tanul h 180 rajzb el díj nyert Ezut rézmetszéss foglalkozo Bud telepede l Tö mű álta különös Cano arcképév magá von műért figyelm számos bízt m arckép metszéséve Í metszet Ferdiná királ valami Már An Karoli király arcképé továb g Barkóc Fere prímásna Wesselén Miklósna Ürmén Józs országbírón s m előkelőségn arcképé 1823-b belefogo e nagyo munkáb Icon Principiu Procer praet h illustri Viror Matronariumq veter praesent aev b Hungar Transsylvan clare arcképt elkészítés melyb 1835- l jele me 1825-b Bécs költözöt h e műv folytatt Perg Bildergaller d Belved gyűjteményéb találha néhá kitű metszet

11157.

CÍMS Ehrenre

SZEMÉLYN Ehrenre Sán Á

SZÓCI Sán Ádá r acélmets sz Pes 179 me Bécs 18 Apjá tanu vésn művészet 1803- Béc m ott Képzőművész Akadém tanu 18 rajz e dí nyer Ezu rézmetszés foglalkoz Bu teleped T m ált különö Can arcképé mag vo műér figyel számo bíz arcké metszésév metsze Ferdin kirá valam Má A Karol királ arckép tová Barkó Fer prímásn Wesselé Miklósn Ürmé Józ országbíró előkelőség arckép 1823- belefog nagy munká Ico Principi Proce prae illustr Viro Matronarium vete praesen ae Hunga Transsylva clar arckép elkészíté mely 1835 jel m 1825- Béc költözö mű folytat Per Bildergalle Belve gyűjteményé találh néh kit metsze

11157

CÍM Ehrenr

SZEMÉLY Ehrenr Sá

SZÓC Sá Ád acélmet s Pe 17 m Béc 1 Apj tan vés művésze 1803 Bé ot Képzőművés Akadé tan 1 raj d nye Ez rézmetszé foglalko B telepe ál külön Ca arckép ma v műé figye szám bí arck metszésé metsz Ferdi kir vala M Karo kirá arcké tov Bark Fe prímás Wessel Miklós Ürm Jó országbír előkelősé arcké 1823 belefo nag munk Ic Princip Proc pra illust Vir Matronariu vet praese a Hung Transsylv cla arcké elkészít mel 183 je 1825 Bé költöz m folyta Pe Bildergall Belv gyűjtemény talál né ki metsz

1115

CÍ Ehren

SZEMÉL Ehren S

SZÓ S Á acélme P 1 Bé Ap ta vé művész 180 B o Képzőművé Akad ta ra ny E rézmetsz foglalk telep á külö C arcké m mű figy szá b arc metszés mets Ferd ki val Kar kir arck to Bar F prímá Wesse Mikló Ür J országbí előkelős arck 182 belef na mun I Princi Pro pr illus Vi Matronari ve praes Hun Transsyl cl arck elkészí me 18 j 182 B költö folyt P Bildergal Bel gyűjtemén talá n k mets