11161.htm

CÍMSZÓ: Ehrlich

SZEMÉLYNÉV: Ehrlich G. Gusztáv

SZÓCIKK: Ehrlich, 1. G. Gusztáv, várospolitikus, szül. Iglauban (Morvaország) 1849 márc. 4. Fiatalon került Budapestre, ahol kitanulta a vasszakmát s önállósította magát. Később vas-, majd szénnagykereskedő lett. A 80-as években került be a főváros törvényhatósági bizottságába, ahol csakhamar vezető szerephez jutott. Pártot alakított, az úgynevezett E.-féle liberális pártot, amely évtizedeken át döntően irányította a főváros politikáját. Megalapította az Erzsébetvárosi Kört, amelynek sokáig elnöke volt, jelenleg pedig tb. örökös elnöke. A hitközségi életben állandóan tevékeny szerepet játszott. Sokáig volt a Pesti Izr. Hitközség pénzügyi elöljárója, majd elnökhelyettese. Az 1928-iki hitközségi választásokon pártja kisebbségben maradt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1161. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11161.htm

CÍMSZÓ: Ehrlich

SZEMÉLYNÉV: Ehrlich G. Gusztáv

SZÓCIKK: Ehrlich, 1. G. Gusztáv, várospolitikus, szül. Iglauban Morvaország 1849 márc. 4. Fiatalon került Budapestre, ahol kitanulta a vasszakmát s önállósította magát. Később vas-, majd szénnagykereskedő lett. A 80-as években került be a főváros törvényhatósági bizottságába, ahol csakhamar vezető szerephez jutott. Pártot alakított, az úgynevezett E.-féle liberális pártot, amely évtizedeken át döntően irányította a főváros politikáját. Megalapította az Erzsébetvárosi Kört, amelynek sokáig elnöke volt, jelenleg pedig tb. örökös elnöke. A hitközségi életben állandóan tevékeny szerepet játszott. Sokáig volt a Pesti Izr. Hitközség pénzügyi elöljárója, majd elnökhelyettese. Az 1928-iki hitközségi választásokon pártja kisebbségben maradt.

11161.ht

CÍMSZÓ Ehrlic

SZEMÉLYNÉV Ehrlic G Gusztá

SZÓCIKK Ehrlich 1 G Gusztáv várospolitikus szül Iglauba Morvaorszá 184 márc 4 Fiatalo kerül Budapestre aho kitanult vasszakmá önállósított magát Későb vas- maj szénnagykeresked lett 80-a évekbe kerül b főváro törvényhatóság bizottságába aho csakhama vezet szerephe jutott Párto alakított a úgynevezet E.-fél liberáli pártot amel évtizedeke á döntőe irányított főváro politikáját Megalapított a Erzsébetváros Kört amelyne sokái elnök volt jelenle pedi tb örökö elnöke hitközség életbe állandóa tevéken szerepe játszott Sokái vol Pest Izr Hitközsé pénzügy elöljárója maj elnökhelyettese A 1928-ik hitközség választásoko pártj kisebbségbe maradt

11161.h

CÍMSZ Ehrli

SZEMÉLYNÉ Ehrli Guszt

SZÓCIK Ehrlic Gusztá várospolitiku szü Iglaub Morvaorsz 18 már Fiatal kerü Budapestr ah kitanul vasszakm önállósítot magá Késő vas ma szénnagykereske let 80- évekb kerü fővár törvényhatósá bizottságáb ah csakham veze szereph jutot Párt alakítot úgyneveze E.-fé liberál párto ame évtizedek döntő irányítot fővár politikájá Megalapítot Erzsébetváro Kör amelyn soká elnö vol jelenl ped t örök elnök hitközsé életb állandó tevéke szerep játszot Soká vo Pes Iz Hitközs pénzüg elöljárój ma elnökhelyettes 1928-i hitközsé választások párt kisebbségb marad

11161.

CÍMS Ehrl

SZEMÉLYN Ehrl Gusz

SZÓCI Ehrli Guszt várospolitik sz Iglau Morvaors 1 má Fiata ker Budapest a kitanu vasszak önállósíto mag Kés va m szénnagykeresk le 80 évek ker fővá törvényhatós bizottságá a csakha vez szerep juto Pár alakíto úgynevez E.-f liberá párt am évtizede dönt irányíto fővá politikáj Megalapíto Erzsébetvár Kö amely sok eln vo jelen pe örö elnö hitközs élet álland tevék szere játszo Sok v Pe I Hitköz pénzü elöljáró m elnökhelyette 1928- hitközs választáso pár kisebbség mara

11161

CÍM Ehr

SZEMÉLY Ehr Gus

SZÓC Ehrl Gusz várospoliti s Igla Morvaor m Fiat ke Budapes kitan vassza önállósít ma Ké v szénnagykeres l 8 éve ke főv törvényható bizottság csakh ve szere jut Pá alakít úgyneve E.- liber pár a évtized dön irányít főv politiká Megalapít Erzsébetvá K amel so el v jele p ör eln hitköz éle állan tevé szer játsz So P Hitkö pénz elöljár elnökhelyett 1928 hitköz választás pá kisebbsé mar

1116

CÍ Eh

SZEMÉL Eh Gu

SZÓ Ehr Gus várospolit Igl Morvao Fia k Budape kita vassz önállósí m K szénnagykere év k fő törvényhat bizottsá csak v szer ju P alakí úgynev E. libe pá évtize dö irányí fő politik Megalapí Erzsébetv ame s e jel ö el hitkö él álla tev sze játs S Hitk pén elöljá elnökhelyet 192 hitkö választá p kisebbs ma