11164.htm

CÍMSZÓ: Eibenschütz

SZEMÉLYNÉV: Eibenschütz Mordechai

SZÓCIKK: "Eibenschütz, 1. Mordechai (Márkus), rabbi, E. Jonatán altonai főrabbi fia, a pozsonyi Theben Ábrahámnak (l. o.) veje. Nagy talmudtudós és művelt férfi volt. Az atyja ellen folytatott hajsza ő ellene is megnyilvánult (E. Jonatánt azzal vádolták, hogy Sabbattai Cevi követője volt) Pozsonyban, melynek közvéleménye az egész európai zsidóságot feldúló áldatlan harcban egy ideig az E.-ök mellett küzdött. Később Leidesdorf Zanvilnak mégis sikerült a hangulatot az E.-ök ellen irányítani. Az ő hajszája folytán 1761. peszach hetedik ünnepnapján a hitközség B.-t a börtönbe vetette. Leidesdorf maga bevallja egy levélben, hogy E. ártatlan volt. E. Stomfába menekült Arholz rabbi barátjához. Panaszt emelt Mária Teréziánál a hitközség ellen. Később öccsével, a híres E. Wolffal együtt Drezdába ment. Ott zsinagógát alapítottak. Viharos életét ott is fejezte be. (V. ö. Emden, Hitabchut; Löw Lipót Gesam. Schriften; Ungarl. Jüd. Zeitung, Markus Eibenschütz (1910-1914); Eibenschütz, Pléthi előszó; Herzog, A stomfai zsidók története)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1164. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11164.htm

CÍMSZÓ: Eibenschütz

SZEMÉLYNÉV: Eibenschütz Mordechai

SZÓCIKK: Eibenschütz, 1. Mordechai Márkus , rabbi, E. Jonatán altonai főrabbi fia, a pozsonyi Theben Ábrahámnak l. o. veje. Nagy talmudtudós és művelt férfi volt. Az atyja ellen folytatott hajsza ő ellene is megnyilvánult E. Jonatánt azzal vádolták, hogy Sabbattai Cevi követője volt Pozsonyban, melynek közvéleménye az egész európai zsidóságot feldúló áldatlan harcban egy ideig az E.-ök mellett küzdött. Később Leidesdorf Zanvilnak mégis sikerült a hangulatot az E.-ök ellen irányítani. Az ő hajszája folytán 1761. peszach hetedik ünnepnapján a hitközség B.-t a börtönbe vetette. Leidesdorf maga bevallja egy levélben, hogy E. ártatlan volt. E. Stomfába menekült Arholz rabbi barátjához. Panaszt emelt Mária Teréziánál a hitközség ellen. Később öccsével, a híres E. Wolffal együtt Drezdába ment. Ott zsinagógát alapítottak. Viharos életét ott is fejezte be. V. ö. Emden, Hitabchut; Löw Lipót Gesam. Schriften; Ungarl. Jüd. Zeitung, Markus Eibenschütz 1910-1914 ; Eibenschütz, Pléthi előszó; Herzog, A stomfai zsidók története .

11164.ht

CÍMSZÓ Eibenschüt

SZEMÉLYNÉV Eibenschüt Mordecha

SZÓCIKK Eibenschütz 1 Mordecha Márku rabbi E Jonatá altona főrabb fia pozsony Thebe Ábrahámna l o veje Nag talmudtudó é művel férf volt A atyj elle folytatot hajsz ellen i megnyilvánul E Jonatán azza vádolták hog Sabbatta Cev követőj vol Pozsonyban melyne közvélemény a egés európa zsidóságo feldúl áldatla harcba eg idei a E.-ö mellet küzdött Későb Leidesdor Zanvilna mégi sikerül hangulato a E.-ö elle irányítani A hajszáj folytá 1761 peszac hetedi ünnepnapjá hitközsé B.- börtönb vetette Leidesdor mag bevallj eg levélben hog E ártatla volt E Stomfáb menekül Arhol rabb barátjához Panasz emel Mári Teréziáná hitközsé ellen Későb öccsével híre E Wolffa együt Drezdáb ment Ot zsinagógá alapítottak Viharo életé ot i fejezt be V ö Emden Hitabchut Lö Lipó Gesam Schriften Ungarl Jüd Zeitung Marku Eibenschüt 1910-191 Eibenschütz Pléth előszó Herzog stomfa zsidó történet

11164.h

CÍMSZ Eibenschü

SZEMÉLYNÉ Eibenschü Mordech

SZÓCIK Eibenschüt Mordech Márk rabb Jonat alton főrab fi pozson Theb Ábrahámn vej Na talmudtud műve fér vol aty ell folytato hajs elle megnyilvánu Jonatá azz vádoltá ho Sabbatt Ce követő vo Pozsonyba melyn közvélemén egé európ zsidóság feldú áldatl harcb e ide E.- melle küzdöt Késő Leidesdo Zanviln még sikerü hangulat E.- ell irányítan hajszá folyt 176 pesza heted ünnepnapj hitközs B. börtön vetett Leidesdo ma bevall e levélbe ho ártatl vol Stomfá menekü Arho rab barátjáho Panas eme Már Terézián hitközs elle Késő öccséve hír Wolff együ Drezdá men O zsinagóg alapította Vihar élet o fejez b Emde Hitabchu L Lip Gesa Schrifte Ungar Jü Zeitun Mark Eibenschü 1910-19 Eibenschüt Plét elősz Herzo stomf zsid történe

11164.

CÍMS Eibensch

SZEMÉLYN Eibensch Mordec

SZÓCI Eibenschü Mordec Már rab Jona alto főra f pozso The Ábrahám ve N talmudtu műv fé vo at el folytat haj ell megnyilván Jonat az vádolt h Sabbat C követ v Pozsonyb mely közvélemé eg euró zsidósá feld áldat harc id E. mell küzdö Kés Leidesd Zanvil mé siker hangula E. el irányíta hajsz foly 17 pesz hete ünnepnap hitköz B börtö vetet Leidesd m beval levélb h ártat vo Stomf menek Arh ra barátjáh Pana em Má Teréziá hitköz ell Kés öccsév hí Wolf egy Drezd me zsinagó alapított Viha éle feje Emd Hitabch Li Ges Schrift Unga J Zeitu Mar Eibensch 1910-1 Eibenschü Plé elős Herz stom zsi történ

11164

CÍM Eibensc

SZEMÉLY Eibensc Morde

SZÓC Eibensch Morde Má ra Jon alt főr pozs Th Ábrahá v talmudt mű f v a e folyta ha el megnyilvá Jona a vádol Sabba köve Pozsony mel közvélem e eur zsidós fel álda har i E mel küzd Ké Leides Zanvi m sike hangul E e irányít hajs fol 1 pes het ünnepna hitkö bört vete Leides beva levél árta v Stom mene Ar r barátjá Pan e M Terézi hitkö el Ké öccsé h Wol eg Drez m zsinag alapítot Vih él fej Em Hitabc L Ge Schrif Ung Zeit Ma Eibensc 1910- Eibensch Pl elő Her sto zs törté

1116

CÍ Eibens

SZEMÉL Eibens Mord

SZÓ Eibensc Mord M r Jo al fő poz T Ábrah talmud m folyt h e megnyilv Jon vádo Sabb köv Pozson me közvéle eu zsidó fe áld ha me küz K Leide Zanv sik hangu irányí haj fo pe he ünnepn hitk bör vet Leide bev levé árt Sto men A barátj Pa Teréz hitk e K öccs Wo e Dre zsina alapíto Vi é fe E Hitab G Schri Un Zei M Eibens 1910 Eibensc P el He st z tört