11171.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Méir ben Izsák

SZÓCIKK: "Eisenstadt, 1. Méir ben Izsák kismartoni rabbi és híres talmudjogász, szül. Litvániában, 1670., megh. Kismartonban 1744. jún. 6. A Sach oldalági leszármazottja. Előbb egy poseni községben, majd a radorni kormányzóságban, később Wormsban lett rabbi, ahol Wertheimer Sámson ajánlatára a Bész ha-Midrason Talmudot tanított. Midőn 1701. Wormsot a franciák megszállták, Prossnitzba, Morvaországba ment rabbinak. Itt szintén híres jesivát tartott s tanítványai közül való volt Eibenschütz Jonáthán. 1711-ben ismét visszament a poseni Szydloviecbe rabbinak, de 1714. elfogadta a hitközség meghívását Kismartonba. Ekkor vette fel az Eisenstadt nevet. Az irodalomban Meir As néven is szerepel Eisenstadt (Kismarton) után, amelynek As kezdőbetűs rövidítése. Valamely okból azonban rövidesen el kellett hagynia Kismartont, bár hívei nagyrabecsülték. Három évig volt távol s ezalatt fia helyettesítette, azután visszatért s élete végéig ott működött, mint messze földön elismert tudós, aki főleg a talmudi jog terén volt nagy tekintély. Döntéseiért Németország legtávolabbi helyeiről csakúgy felkeresték, mint Törökországból és Olaszországból. Művei: Or-ha-ganuz, jogi munka, mely a Ketubót traktátust és a Sulchan-Áruch-ot magyarázza (Fürthben jelent meg 1766.); Pónim Meirósz, responsumok és megjegyzések különböző talmudtraktátusokhoz (4 részben, Amsterdam 1716-1739); Kosznósz-Or, homiletikus kommentárok a Pentateuchhoz, mely unokájának, Eleazar Kalirnak (l. o.) Or Chódos c. munkájával együtt Meóré És c. jelent meg 1766. Fürthben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1171. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11171.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Méir ben Izsák

SZÓCIKK: Eisenstadt, 1. Méir ben Izsák kismartoni rabbi és híres talmudjogász, szül. Litvániában, 1670., megh. Kismartonban 1744. jún. 6. A Sach oldalági leszármazottja. Előbb egy poseni községben, majd a radorni kormányzóságban, később Wormsban lett rabbi, ahol Wertheimer Sámson ajánlatára a Bész ha-Midrason Talmudot tanított. Midőn 1701. Wormsot a franciák megszállták, Prossnitzba, Morvaországba ment rabbinak. Itt szintén híres jesivát tartott s tanítványai közül való volt Eibenschütz Jonáthán. 1711-ben ismét visszament a poseni Szydloviecbe rabbinak, de 1714. elfogadta a hitközség meghívását Kismartonba. Ekkor vette fel az Eisenstadt nevet. Az irodalomban Meir As néven is szerepel Eisenstadt Kismarton után, amelynek As kezdőbetűs rövidítése. Valamely okból azonban rövidesen el kellett hagynia Kismartont, bár hívei nagyrabecsülték. Három évig volt távol s ezalatt fia helyettesítette, azután visszatért s élete végéig ott működött, mint messze földön elismert tudós, aki főleg a talmudi jog terén volt nagy tekintély. Döntéseiért Németország legtávolabbi helyeiről csakúgy felkeresték, mint Törökországból és Olaszországból. Művei: Or-ha-ganuz, jogi munka, mely a Ketubót traktátust és a Sulchan-Áruch-ot magyarázza Fürthben jelent meg 1766. ; Pónim Meirósz, responsumok és megjegyzések különböző talmudtraktátusokhoz 4 részben, Amsterdam 1716-1739 ; Kosznósz-Or, homiletikus kommentárok a Pentateuchhoz, mely unokájának, Eleazar Kalirnak l. o. Or Chódos c. munkájával együtt Meóré És c. jelent meg 1766. Fürthben.

11171.ht

CÍMSZÓ Eisenstad

SZEMÉLYNÉV Eisenstad Méi be Izsá

SZÓCIKK Eisenstadt 1 Méi be Izsá kismarton rabb é híre talmudjogász szül Litvániában 1670. megh Kismartonba 1744 jún 6 Sac oldalág leszármazottja Előb eg posen községben maj radorn kormányzóságban későb Wormsba let rabbi aho Wertheime Sámso ajánlatár Bés ha-Midraso Talmudo tanított Midő 1701 Wormso franciá megszállták Prossnitzba Morvaországb men rabbinak It szinté híre jesivá tartot tanítványa közü val vol Eibenschüt Jonáthán 1711-be ismé visszamen posen Szydloviecb rabbinak d 1714 elfogadt hitközsé meghívásá Kismartonba Ekko vett fe a Eisenstad nevet A irodalomba Mei A néve i szerepe Eisenstad Kismarto után amelyne A kezdőbetű rövidítése Valamel okbó azonba rövidese e kellet hagyni Kismartont bá híve nagyrabecsülték Háro évi vol távo ezalat fi helyettesítette azutá visszatér élet végéi ot működött min messz földö elismer tudós ak főle talmud jo teré vol nag tekintély Döntéseiér Németorszá legtávolabb helyeirő csakúg felkeresték min Törökországbó é Olaszországból Művei Or-ha-ganuz jog munka mel Ketubó traktátus é Sulchan-Áruch-o magyarázz Fürthbe jelen me 1766 Póni Meirósz responsumo é megjegyzése különböz talmudtraktátusokho részben Amsterda 1716-173 Kosznósz-Or homiletiku kommentáro Pentateuchhoz mel unokájának Eleaza Kalirna l o O Chódo c munkájáva együt Meór É c jelen me 1766 Fürthben

11171.h

CÍMSZ Eisensta

SZEMÉLYNÉ Eisensta Mé b Izs

SZÓCIK Eisenstad Mé b Izs kismarto rab hír talmudjogás szü Litvániába 1670 meg Kismartonb 174 jú Sa oldalá leszármazottj Elő e pose községbe ma rador kormányzóságba késő Wormsb le rabb ah Wertheim Sáms ajánlatá Bé ha-Midras Talmud tanítot Mid 170 Worms franci megszálltá Prossnitzb Morvaország me rabbina I szint hír jesiv tarto tanítvány köz va vo Eibenschü Jonáthá 1711-b ism visszame pose Szydloviec rabbina 171 elfogad hitközs meghívás Kismartonb Ekk vet f Eisensta neve irodalomb Me név szerep Eisensta Kismart utá amelyn kezdőbet rövidítés Valame okb azonb rövides kelle hagyn Kismarton b hív nagyrabecsülté Hár év vo táv ezala f helyettesített azut visszaté éle végé o működöt mi mess föld elisme tudó a fől talmu j ter vo na tekintél Döntéseié Németorsz legtávolab helyeir csakú felkeresté mi Törökországb Olaszországbó Műve Or-ha-ganu jo munk me Ketub traktátu Sulchan-Áruch- magyaráz Fürthb jele m 176 Pón Meirós responsum megjegyzés különbö talmudtraktátusokh részbe Amsterd 1716-17 Kosznósz-O homiletik kommentár Pentateuchho me unokájána Eleaz Kalirn Chód munkájáv együ Meó jele m 176 Fürthbe

11171.

CÍMS Eisenst

SZEMÉLYN Eisenst M Iz

SZÓCI Eisensta M Iz kismart ra hí talmudjogá sz Litvániáb 167 me Kismarton 17 j S oldal leszármazott El pos községb m rado kormányzóságb kés Worms l rab a Werthei Sám ajánlat B ha-Midra Talmu taníto Mi 17 Worm franc megszállt Prossnitz Morvaorszá m rabbin szin hí jesi tart tanítván kö v v Eibensch Jonáth 1711- is visszam pos Szydlovie rabbin 17 elfoga hitköz meghívá Kismarton Ek ve Eisenst nev irodalom M né szere Eisenst Kismar ut amely kezdőbe rövidíté Valam ok azon rövide kell hagy Kismarto hí nagyrabecsült Há é v tá ezal helyettesítet azu visszat él vég működö m mes föl elism tud fő talm te v n tekinté Döntései Németors legtávola helyei csak felkerest m Törökország Olaszországb Műv Or-ha-gan j mun m Ketu traktát Sulchan-Áruch magyará Fürth jel 17 Pó Meiró responsu megjegyzé különb talmudtraktátusok részb Amster 1716-1 Kosznósz- homileti kommentá Pentateuchh m unokáján Elea Kalir Chó munkájá egy Me jel 17 Fürthb

11171

CÍM Eisens

SZEMÉLY Eisens I

SZÓC Eisenst I kismar r h talmudjog s Litvániá 16 m Kismarto 1 olda leszármazot E po község rad kormányzóság ké Worm ra Werthe Sá ajánla ha-Midr Talm tanít M 1 Wor fran megszáll Prossnit Morvaorsz rabbi szi h jes tar tanítvá k Eibensc Jonát 1711 i vissza po Szydlovi rabbi 1 elfog hitkö meghív Kismarto E v Eisens ne irodalo n szer Eisens Kisma u amel kezdőb rövidít Vala o azo rövid kel hag Kismart h nagyrabecsül H t eza helyettesíte az vissza é vé működ me fö elis tu f tal t tekint Döntése Németor legtávol helye csa felkeres Törökorszá Olaszország Mű Or-ha-ga mu Ket traktá Sulchan-Áruc magyar Fürt je 1 P Meir respons megjegyz külön talmudtraktátuso rész Amste 1716- Kosznósz homilet komment Pentateuch unokájá Ele Kali Ch munkáj eg M je 1 Fürth

1117

CÍ Eisen

SZEMÉL Eisen

SZÓ Eisens kisma talmudjo Litváni 1 Kismart old leszármazo p közsé ra kormányzósá k Wor r Werth S ajánl ha-Mid Tal taní Wo fra megszál Prossni Morvaors rabb sz je ta tanítv Eibens Joná 171 vissz p Szydlov rabb elfo hitk meghí Kismart Eisen n irodal sze Eisen Kism ame kezdő rövidí Val az rövi ke ha Kismar nagyrabecsü ez helyettesít a vissz v műkö m f eli t ta tekin Döntés Németo legtávo hely cs felkere Törökorsz Olaszorszá M Or-ha-g m Ke trakt Sulchan-Áru magya Für j Mei respon megjegy külö talmudtraktátus rés Amst 1716 Kosznós homile kommen Pentateuc unokáj El Kal C munká e j Fürt