11174.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Simon

SZÓCIKK: E. Simon, rabbi, szül. Wienben. Kismarton (Eisenstadt)-ban telepedett le, hol kabbalával is foglalkozott. Nyugalmát megzavarta az 1670-i kiűzetés, amiért Lengyelországba vándorolt. Fő munkája a homiletikai tartalmú Chélek Simon. Mások munkáit is kiadta. Gilgulé nesómósz c. kabbalisztikus munkája, amely a lélekvándorlásról szól, 1688. jelent meg, Prágában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1174. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11174.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Simon

SZÓCIKK: E. Simon, rabbi, szül. Wienben. Kismarton Eisenstadt -ban telepedett le, hol kabbalával is foglalkozott. Nyugalmát megzavarta az 1670-i kiűzetés, amiért Lengyelországba vándorolt. Fő munkája a homiletikai tartalmú Chélek Simon. Mások munkáit is kiadta. Gilgulé nesómósz c. kabbalisztikus munkája, amely a lélekvándorlásról szól, 1688. jelent meg, Prágában.

11174.ht

CÍMSZÓ Eisenstad

SZEMÉLYNÉV Eisenstad Simo

SZÓCIKK E Simon rabbi szül Wienben Kismarto Eisenstad -ba telepedet le ho kabbaláva i foglalkozott Nyugalmá megzavart a 1670- kiűzetés amiér Lengyelországb vándorolt F munkáj homiletika tartalm Chéle Simon Máso munkái i kiadta Gilgul nesómós c kabbalisztiku munkája amel lélekvándorlásró szól 1688 jelen meg Prágában

11174.h

CÍMSZ Eisensta

SZEMÉLYNÉ Eisensta Sim

SZÓCIK Simo rabb szü Wienbe Kismart Eisensta -b telepede l h kabbaláv foglalkozot Nyugalm megzavar 1670 kiűzeté amié Lengyelország vándorol munká homiletik tartal Chél Simo Más munká kiadt Gilgu nesómó kabbalisztik munkáj ame lélekvándorlásr szó 168 jele me Prágába

11174.

CÍMS Eisenst

SZEMÉLYN Eisenst Si

SZÓCI Sim rab sz Wienb Kismar Eisenst - teleped kabbalá foglalkozo Nyugal megzava 167 kiűzet ami Lengyelorszá vándoro munk homileti tarta Ché Sim Má munk kiad Gilg nesóm kabbaliszti munká am lélekvándorlás sz 16 jel m Prágáb

11174

CÍM Eisens

SZEMÉLY Eisens S

SZÓC Si ra s Wien Kisma Eisens telepe kabbal foglalkoz Nyuga megzav 16 kiűze am Lengyelorsz vándor mun homilet tart Ch Si M mun kia Gil nesó kabbaliszt munk a lélekvándorlá s 1 je Prágá

1117

CÍ Eisen

SZEMÉL Eisen

SZÓ S r Wie Kism Eisen telep kabba foglalko Nyug megza 1 kiűz a Lengyelors vándo mu homile tar C S mu ki Gi nes kabbalisz mun lélekvándorl j Prág