11176.htm

CÍMSZÓ: Eisenstatt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstatt Majer

SZÓCIKK: E. Majer, rabbi, hasonnevű jókai rabbi unokája, szül. Sasváron, megh. Ungváron 1852. Kismartonban és Pozsonyban tanult Szófer Mózesnál, akinek kedvelt tanítványaihoz tartozott. Veje volt Deutsch Dávid (l. o.) vágújhelyi rabinak, az Óhel Dávid szerzőjének. Előbb Baján, később Balassagyarmaton működött, 1833-tól Kezdve pedig Ungváron, ahol látogatott jesivát tartott fönn. Nagy tudása, jámborsága és tiszta jelleme miatt messze vidékekről felkeresték a hívek, hogy kikérjék tanácsait és imáját. Életrajzát Zichrón Jehudó és Kohn Sámuel, nagyatyjáról, Schwerin Götzről szóló monográfiájában (magyar Zsidó Szemle XV.évf.) tárgyalja. Fia és E. Menáchem rabbi adta ki halála után Imre Binó, (Ungvár 1866), Imre Jóser (u. o. 1864.) és Imre És (I-II. u. o. 1852-54.) c. talmudmagyarázatot és döntvényeket tartalmazó műveit. Másik fia E. Juda Léb szobránci rabbi volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1176. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11176.htm

CÍMSZÓ: Eisenstatt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstatt Majer

SZÓCIKK: E. Majer, rabbi, hasonnevű jókai rabbi unokája, szül. Sasváron, megh. Ungváron 1852. Kismartonban és Pozsonyban tanult Szófer Mózesnál, akinek kedvelt tanítványaihoz tartozott. Veje volt Deutsch Dávid l. o. vágújhelyi rabinak, az Óhel Dávid szerzőjének. Előbb Baján, később Balassagyarmaton működött, 1833-tól Kezdve pedig Ungváron, ahol látogatott jesivát tartott fönn. Nagy tudása, jámborsága és tiszta jelleme miatt messze vidékekről felkeresték a hívek, hogy kikérjék tanácsait és imáját. Életrajzát Zichrón Jehudó és Kohn Sámuel, nagyatyjáról, Schwerin Götzről szóló monográfiájában magyar Zsidó Szemle XV.évf. tárgyalja. Fia és E. Menáchem rabbi adta ki halála után Imre Binó, Ungvár 1866 , Imre Jóser u. o. 1864. és Imre És I-II. u. o. 1852-54. c. talmudmagyarázatot és döntvényeket tartalmazó műveit. Másik fia E. Juda Léb szobránci rabbi volt.

11176.ht

CÍMSZÓ Eisenstat

SZEMÉLYNÉV Eisenstat Maje

SZÓCIKK E Majer rabbi hasonnev jóka rabb unokája szül Sasváron megh Ungváro 1852 Kismartonba é Pozsonyba tanul Szófe Mózesnál akine kedvel tanítványaiho tartozott Vej vol Deutsc Dávi l o vágújhely rabinak a Óhe Dávi szerzőjének Előb Baján későb Balassagyarmato működött 1833-tó Kezdv pedi Ungváron aho látogatot jesivá tartot fönn Nag tudása jámborság é tiszt jellem miat messz vidékekrő felkeresté hívek hog kikérjé tanácsai é imáját Életrajzá Zichró Jehud é Koh Sámuel nagyatyjáról Schweri Götzrő szól monográfiájába magya Zsid Szeml XV.évf tárgyalja Fi é E Menáche rabb adt k halál utá Imr Binó Ungvá 186 Imr Jóse u o 1864 é Imr É I-II u o 1852-54 c talmudmagyarázato é döntvényeke tartalmaz műveit Mási fi E Jud Lé szobránc rabb volt

11176.h

CÍMSZ Eisensta

SZEMÉLYNÉ Eisensta Maj

SZÓCIK Maje rabb hasonne jók rab unokáj szü Sasváro meg Ungvár 185 Kismartonb Pozsonyb tanu Szóf Mózesná akin kedve tanítványaih tartozot Ve vo Deuts Dáv vágújhel rabina Óh Dáv szerzőjéne Elő Bajá késő Balassagyarmat működöt 1833-t Kezd ped Ungváro ah látogato jesiv tarto fön Na tudás jámborsá tisz jelle mia mess vidékekr felkerest híve ho kikérj tanácsa imájá Életrajz Zichr Jehu Ko Sámue nagyatyjáró Schwer Götzr szó monográfiájáb magy Zsi Szem XV.év tárgyalj F Menách rab ad halá ut Im Bin Ungv 18 Im Jós 186 Im I-I 1852-5 talmudmagyarázat döntvények tartalma művei Más f Ju L szobrán rab vol

11176.

CÍMS Eisenst

SZEMÉLYN Eisenst Ma

SZÓCI Maj rab hasonn jó ra unoká sz Sasvár me Ungvá 18 Kismarton Pozsony tan Szó Mózesn aki kedv tanítványai tartozo V v Deut Dá vágújhe rabin Ó Dá szerzőjén El Baj kés Balassagyarma működö 1833- Kez pe Ungvár a látogat jesi tart fö N tudá jámbors tis jell mi mes vidékek felkeres hív h kikér tanács imáj Életraj Zich Jeh K Sámu nagyatyjár Schwe Götz sz monográfiájá mag Zs Sze XV.é tárgyal Menác ra a hal u I Bi Ung 1 I Jó 18 I I- 1852- talmudmagyaráza döntvénye tartalm műve Má J szobrá ra vo

11176

CÍM Eisens

SZEMÉLY Eisens M

SZÓC Ma ra hason j r unok s Sasvá m Ungv 1 Kismarto Pozson ta Sz Mózes ak ked tanítványa tartoz Deu D vágújh rabi D szerzőjé E Ba ké Balassagyarm működ 1833 Ke p Ungvá látoga jes tar f tud jámbor ti jel m me vidéke felkere hí kiké tanác imá Életra Zic Je Sám nagyatyjá Schw Göt s monográfiáj ma Z Sz XV. tárgya Mená r ha B Un J 1 I 1852 talmudmagyaráz döntvény tartal műv M szobr r v

1117

CÍ Eisen

SZEMÉL Eisen

SZÓ M r haso uno Sasv Ung Kismart Pozso t S Móze a ke tanítvány tarto De vágúj rab szerzőj B k Balassagyar műkö 183 K Ungv látog je ta tu jámbo t je m vidék felker h kik taná im Életr Zi J Sá nagyatyj Sch Gö monográfiá m S XV tárgy Men h U 185 talmudmagyará döntvén tarta mű szob