11177.htm

CÍMSZÓ: Eisler

SZEMÉLYNÉV: Eisler Mátyás

SZÓCIKK: "Eisler Mátyás, orientalista, Kolozsvár kongresszusi hitközségének főrabbija. Szül. Pátyon (Pestmegye) 1865 szept. 2. Teológiai tanulmányait a pesti rabbiképzőben és a berlini Hildesheimer-féle rabbiszemináriumban végezte. A pesti egyetemen bölcsészeti doktorátust szerzett. 1890- ben az Országos Izraelita Tanítóképző intézet héber tanára, 1891. a kolozsvári hitközség főrabbijává választották. Később a kolozsvári tudományegyetemen a keleti tudományok magántanára. Elnöke az Erdélyi és Bánáti Országos Rabbiegyesületnek és több jótékonysági intézménynek, közöttük a külföldön tanuló zsidó diákokat segélyző országos bizottságnak vezetője. Széleskörű és tudományos körökben megbecsült irodalmi működést fejt ki, különösen az erdélyi zsidóság története körül, amelyet alapos tanulmánnyal gazdagított. Legnevesebb művei; Az erdélyi zsidók múltjából (1901). Az Erdélyre vonatkozó kitűnő ismertetéseket ö közölte a Jewish Encyklopediában; A tenger a biblia költészetében (Budapest 1914); Az erdélyi országos főrabbik (Kolozsvár 1901); Maimuni és az Agáda (1905). Számos cikke jelent meg a Pester Lloydban, a Neues Pester Journalban, az Egyenlőségben, az Erdélyi Múzeumban, az Allgemeine Zeitung des Judentumsban, az Új Keletben és sok más újságban. E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1177. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11177.htm

CÍMSZÓ: Eisler

SZEMÉLYNÉV: Eisler Mátyás

SZÓCIKK: Eisler Mátyás, orientalista, Kolozsvár kongresszusi hitközségének főrabbija. Szül. Pátyon Pestmegye 1865 szept. 2. Teológiai tanulmányait a pesti rabbiképzőben és a berlini Hildesheimer-féle rabbiszemináriumban végezte. A pesti egyetemen bölcsészeti doktorátust szerzett. 1890- ben az Országos Izraelita Tanítóképző intézet héber tanára, 1891. a kolozsvári hitközség főrabbijává választották. Később a kolozsvári tudományegyetemen a keleti tudományok magántanára. Elnöke az Erdélyi és Bánáti Országos Rabbiegyesületnek és több jótékonysági intézménynek, közöttük a külföldön tanuló zsidó diákokat segélyző országos bizottságnak vezetője. Széleskörű és tudományos körökben megbecsült irodalmi működést fejt ki, különösen az erdélyi zsidóság története körül, amelyet alapos tanulmánnyal gazdagított. Legnevesebb művei; Az erdélyi zsidók múltjából 1901 . Az Erdélyre vonatkozó kitűnő ismertetéseket ö közölte a Jewish Encyklopediában; A tenger a biblia költészetében Budapest 1914 ; Az erdélyi országos főrabbik Kolozsvár 1901 ; Maimuni és az Agáda 1905 . Számos cikke jelent meg a Pester Lloydban, a Neues Pester Journalban, az Egyenlőségben, az Erdélyi Múzeumban, az Allgemeine Zeitung des Judentumsban, az Új Keletben és sok más újságban. E lexikon munkatársa.

11177.ht

CÍMSZÓ Eisle

SZEMÉLYNÉV Eisle Mátyá

SZÓCIKK Eisle Mátyás orientalista Kolozsvá kongresszus hitközségéne főrabbija Szül Pátyo Pestmegy 186 szept 2 Teológia tanulmányai pest rabbiképzőbe é berlin Hildesheimer-fél rabbiszemináriumba végezte pest egyeteme bölcsészet doktorátus szerzett 1890 be a Országo Izraelit Tanítóképz intéze hébe tanára 1891 kolozsvár hitközsé főrabbijáv választották Későb kolozsvár tudományegyeteme kelet tudományo magántanára Elnök a Erdély é Bánát Országo Rabbiegyesületne é töb jótékonyság intézménynek közöttü külföldö tanul zsid diákoka segélyz országo bizottságna vezetője Széleskör é tudományo körökbe megbecsül irodalm működés fej ki különöse a erdély zsidósá történet körül amelye alapo tanulmánnya gazdagított Legneveseb művei A erdély zsidó múltjábó 190 A Erdélyr vonatkoz kitűn ismertetéseke közölt Jewis Encyklopediában tenge bibli költészetébe Budapes 191 A erdély országo főrabbi Kolozsvá 190 Maimun é a Agád 190 Számo cikk jelen me Peste Lloydban Neue Peste Journalban a Egyenlőségben a Erdély Múzeumban a Allgemein Zeitun de Judentumsban a Ú Keletbe é so má újságban lexiko munkatársa

11177.h

CÍMSZ Eisl

SZEMÉLYNÉ Eisl Máty

SZÓCIK Eisl Mátyá orientalist Kolozsv kongresszu hitközségén főrabbij Szü Páty Pestmeg 18 szep Teológi tanulmánya pes rabbiképzőb berli Hildesheimer-fé rabbiszemináriumb végezt pes egyetem bölcsésze doktorátu szerzet 189 b Ország Izraeli Tanítókép intéz héb tanár 189 kolozsvá hitközs főrabbijá választottá Késő kolozsvá tudományegyetem kele tudomány magántanár Elnö Erdél Báná Ország Rabbiegyesületn tö jótékonysá intézményne között külföld tanu zsi diákok segély ország bizottságn vezetőj Széleskö tudomány körökb megbecsü irodal működé fe k különös erdél zsidós történe körü amely alap tanulmánny gazdagítot Legnevese műve erdél zsid múltjáb 19 Erdély vonatko kitű ismertetések közöl Jewi Encyklopediába teng bibl költészetéb Budape 19 erdél ország főrabb Kolozsv 19 Maimu Agá 19 Szám cik jele m Pest Lloydba Neu Pest Journalba Egyenlőségbe Erdél Múzeumba Allgemei Zeitu d Judentumsba Keletb s m újságba lexik munkatárs

11177.

CÍMS Eis

SZEMÉLYN Eis Mát

SZÓCI Eis Máty orientalis Kolozs kongressz hitközségé főrabbi Sz Pát Pestme 1 sze Teológ tanulmány pe rabbiképző berl Hildesheimer-f rabbiszeminárium végez pe egyete bölcsész doktorát szerze 18 Orszá Izrael Tanítóké inté hé taná 18 kolozsv hitköz főrabbij választott Kés kolozsv tudományegyete kel tudomán magántaná Eln Erdé Bán Orszá Rabbiegyesület t jótékonys intézményn közöt külföl tan zs diáko segél orszá bizottság vezető Szélesk tudomán körök megbecs iroda működ f különö erdé zsidó történ kör amel ala tanulmánn gazdagíto Legneves műv erdé zsi múltjá 1 Erdél vonatk kit ismertetése közö Jew Encyklopediáb ten bib költészeté Budap 1 erdé orszá főrab Kolozs 1 Maim Ag 1 Szá ci jel Pes Lloydb Ne Pes Journalb Egyenlőségb Erdé Múzeumb Allgeme Zeit Judentumsb Kelet újságb lexi munkatár

11177

CÍM Ei

SZEMÉLY Ei Má

SZÓC Ei Mát orientali Koloz kongress hitközség főrabb S Pá Pestm sz Teoló tanulmán p rabbiképz ber Hildesheimer- rabbiszemináriu vége p egyet bölcsés doktorá szerz 1 Orsz Izrae Tanítók int h tan 1 kolozs hitkö főrabbi választot Ké kolozs tudományegyet ke tudomá magántan El Erd Bá Orsz Rabbiegyesüle jótékony intézmény közö külfö ta z diák segé orsz bizottsá vezet Széles tudomá körö megbec irod műkö külön erd zsid törté kö ame al tanulmán gazdagít Legneve mű erd zs múltj Erdé vonat ki ismertetés köz Je Encyklopediá te bi költészet Buda erd orsz főra Koloz Mai A Sz c je Pe Lloyd N Pe Journal Egyenlőség Erd Múzeum Allgem Zei Judentums Kele újság lex munkatá

1117

CÍ E

SZEMÉL E M

SZÓ E Má oriental Kolo kongres hitközsé főrab P Pest s Teol tanulmá rabbikép be Hildesheimer rabbiszeminári vég egye bölcsé doktor szer Ors Izra Tanító in ta koloz hitk főrabb választo K koloz tudományegye k tudom magánta E Er B Ors Rabbiegyesül jótékon intézmén köz külf t diá seg ors bizotts veze Széle tudom kör megbe iro műk külö er zsi tört k am a tanulmá gazdagí Legnev m er z múlt Erd vona k ismerteté kö J Encyklopedi t b költésze Bud er ors főr Kolo Ma S j P Lloy P Journa Egyenlősé Er Múzeu Allge Ze Judentum Kel újsá le munkat