11178.htm

CÍMSZÓ: Ékev

SZÓCIKK: "Ékev hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 7. fejezetének 12. versétől a 11. fejezet 25. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A törvénytartás jutalma. Intelem az elbizakodottság ellen. Az aranyborjú. Mózes könyörgése. Az új kőtáblák. Intés Isten törvényeinek hűséges megtartására. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 49. fejezetének 14. versétől az 51. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakasz mindig a vigaszhetekben av hó 9. és ros hasónó között olvastatik fel, így lett e vigasztaló beszédet tartalmazó fejezet a kijelölt prófétai szakasz. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1178. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11178.htm

CÍMSZÓ: Ékev

SZÓCIKK: Ékev hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 7. fejezetének 12. versétől a 11. fejezet 25. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A törvénytartás jutalma. Intelem az elbizakodottság ellen. Az aranyborjú. Mózes könyörgése. Az új kőtáblák. Intés Isten törvényeinek hűséges megtartására. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 49. fejezetének 14. versétől az 51. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakasz mindig a vigaszhetekben av hó 9. és ros hasónó között olvastatik fel, így lett e vigasztaló beszédet tartalmazó fejezet a kijelölt prófétai szakasz.

11178.ht

CÍMSZÓ Éke

SZÓCIKK Éke hetiszakasz mel Móze 5 könyv 7 fejezeténe 12 versétő 11 fejeze 25 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma törvénytartá jutalma Intele a elbizakodottsá ellen A aranyborjú Móze könyörgése A ú kőtáblák Inté Iste törvényeine hűsége megtartására hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 49 fejezeténe 14 versétő a 51 fejeze 3 verséi terjed tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgiá berendezkedé szerin hetiszakas mindi vigaszhetekbe a h 9 é ro hasón közöt olvastati fel íg let vigasztal beszéde tartalmaz fejeze kijelöl próféta szakasz

11178.h

CÍMSZ Ék

SZÓCIK Ék hetiszakas me Móz köny fejezetén 1 versét 1 fejez 2 versé terje rés foglal magába Röv tartalm törvénytart jutalm Intel elbizakodotts elle aranyborj Móz könyörgés kőtáblá Int Ist törvényein hűség megtartásár hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 4 fejezetén 1 versét 5 fejez versé terje tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszaka mind vigaszhetekb r hasó közö olvastat fe í le vigaszta beszéd tartalma fejez kijelö prófét szakas

11178.

CÍMS É

SZÓCI É hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal törvénytar jutal Inte elbizakodott ell aranybor Mó könyörgé kőtábl In Is törvényei hűsé megtartásá hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszak min vigaszhetek has köz olvasta f l vigaszt beszé tartalm feje kijel prófé szaka

11178

CÍM

SZÓC hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta törvényta juta Int elbizakodot el aranybo M könyörg kőtáb I I törvénye hűs megtartás hetiszakas tar próf Je kö fejezet vers fej ver ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetisza mi vigaszhete ha kö olvast vigasz besz tartal fej kije próf szak

1117SZÓ hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart törvényt jut In elbizakodo e aranyb könyör kőtá törvény hű megtartá hetiszaka ta pró J k fejeze ver fe ve te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisz m vigaszhet h k olvas vigas bes tarta fe kij pró sza