11186.htm

CÍMSZÓ: Elóhim

SZÓCIKK: Elóhim, (h.) Isten. A Bibliában általában istenséget jelent és különösen az Egyistent jelenti. Ez utóbbi jelentésében változik JHVH Isten névvel. A talmudi felfogás szerint van különbség a két megjelölés között: Istent (Elohim) a maga szigorú, bírói minőségében (midasz hadin), JHVH pedig könyörületes voltában (middasz horachmim) jelöli meg. A tudomány is figyelemre méltónak találta e váltakozást és azt az elméletet állította fel, hogy a Tórában egyes szakaszokban következetesen az egyik, másokban pedig következetesen a másik név szerepel és e különböző Istennevű szakaszok jellegben is különböznek egymástól. Így az E.-szakaszok rendszerint papi irányúak, a papság tizedét, jogait szabályozzák, papi jellegű étkezési, tisztasági törvényeket és szertartásokat tartalmaznak, elbeszélő részeikben is kimértek, sematikusak (p. o. a Tóra első fejezete), Izrael kiválasztottságát és elszigetelődését tanítják, míg a JHVH-szakaszok prófétai szellemet, általános emberszeretetet árasztanak, stílusuk emelkedettebb. Vannak ugyanis egyes szakaszok, melyek kétszeres alakban is vannak írva és ezekben az Isten név a jelleg után igazodik. Vannak Zsoltárok is, melyek ismétlődnek és ezek egyik változatában E.-ot találunk, másikában pedig JHVH-t, de ezekben iránykülönbséget már nem lehet fölfedezni.     


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1186. címszó a lexikon => 222. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11186.htm

CÍMSZÓ: Elóhim

SZÓCIKK: Elóhim, h. Isten. A Bibliában általában istenséget jelent és különösen az Egyistent jelenti. Ez utóbbi jelentésében változik JHVH Isten névvel. A talmudi felfogás szerint van különbség a két megjelölés között: Istent Elohim a maga szigorú, bírói minőségében midasz hadin , JHVH pedig könyörületes voltában middasz horachmim jelöli meg. A tudomány is figyelemre méltónak találta e váltakozást és azt az elméletet állította fel, hogy a Tórában egyes szakaszokban következetesen az egyik, másokban pedig következetesen a másik név szerepel és e különböző Istennevű szakaszok jellegben is különböznek egymástól. Így az E.-szakaszok rendszerint papi irányúak, a papság tizedét, jogait szabályozzák, papi jellegű étkezési, tisztasági törvényeket és szertartásokat tartalmaznak, elbeszélő részeikben is kimértek, sematikusak p. o. a Tóra első fejezete , Izrael kiválasztottságát és elszigetelődését tanítják, míg a JHVH-szakaszok prófétai szellemet, általános emberszeretetet árasztanak, stílusuk emelkedettebb. Vannak ugyanis egyes szakaszok, melyek kétszeres alakban is vannak írva és ezekben az Isten név a jelleg után igazodik. Vannak Zsoltárok is, melyek ismétlődnek és ezek egyik változatában E.-ot találunk, másikában pedig JHVH-t, de ezekben iránykülönbséget már nem lehet fölfedezni.

11186.ht

CÍMSZÓ Elóhi

SZÓCIKK Elóhim h Isten Bibliába általába istensége jelen é különöse a Egyisten jelenti E utóbb jelentésébe változi JHV Iste névvel talmud felfogá szerin va különbsé ké megjelölé között Isten Elohi mag szigorú bíró minőségébe midas hadi JHV pedi könyörülete voltába middas horachmi jelöl meg tudomán i figyelemr méltóna talált váltakozás é az a elmélete állított fel hog Tórába egye szakaszokba következetese a egyik másokba pedi következetese mási né szerepe é különböz Istennev szakaszo jellegbe i különbözne egymástól Íg a E.-szakaszo rendszerin pap irányúak papsá tizedét jogai szabályozzák pap jelleg étkezési tisztaság törvényeke é szertartásoka tartalmaznak elbeszél részeikbe i kimértek sematikusa p o Tór els fejezet Izrae kiválasztottságá é elszigetelődésé tanítják mí JHVH-szakaszo próféta szellemet általáno emberszeretete árasztanak stílusu emelkedettebb Vanna ugyani egye szakaszok melye kétszere alakba i vanna írv é ezekbe a Iste né jelle utá igazodik Vanna Zsoltáro is melye ismétlődne é eze egyi változatába E.-o találunk másikába pedi JHVH-t d ezekbe iránykülönbsége má ne lehe fölfedezni

11186.h

CÍMSZ Elóh

SZÓCIK Elóhi Iste Bibliáb általáb istenség jele különös Egyiste jelent utób jelentéséb változ JH Ist névve talmu felfog szeri v különbs k megjelöl közöt Iste Eloh ma szigor bír minőségéb mida had JH ped könyörület voltáb midda horachm jelö me tudomá figyelem méltón talál váltakozá a elmélet állítot fe ho Tóráb egy szakaszokb következetes egyi másokb ped következetes más n szerep különbö Istenne szakasz jellegb különbözn egymástó Í E.-szakasz rendszeri pa irányúa paps tizedé joga szabályozzá pa jelle étkezés tisztasá törvények szertartások tartalmazna elbeszé részeikb kimérte sematikus Tó el fejeze Izra kiválasztottság elszigetelődés tanítjá m JHVH-szakasz prófét szelleme általán emberszeretet árasztana stílus emelkedetteb Vann ugyan egy szakaszo mely kétszer alakb vann ír ezekb Ist n jell ut igazodi Vann Zsoltár i mely ismétlődn ez egy változatáb E.- találun másikáb ped JHVH- ezekb iránykülönbség m n leh fölfedezn

11186.

CÍMS Eló

SZÓCI Elóh Ist Bibliá általá istensé jel különö Egyist jelen utó jelentésé válto J Is névv talm felfo szer különb megjelö közö Ist Elo m szigo bí minőségé mid ha J pe könyörüle voltá midd horach jel m tudom figyele méltó talá váltakoz elméle állíto f h Tórá eg szakaszok következete egy mások pe következete má szere különb Istenn szakas jelleg különböz egymást E.-szakas rendszer p irányú pap tized jog szabályozz p jell étkezé tisztas törvénye szertartáso tartalmazn elbesz részeik kimért sematiku T e fejez Izr kiválasztottsá elszigetelődé tanítj JHVH-szakas prófé szellem általá emberszerete árasztan stílu emelkedette Van ugya eg szakasz mel kétsze alak van í ezek Is jel u igazod Van Zsoltá mel ismétlőd e eg változatá E. találu másiká pe JHVH ezek iránykülönbsé le fölfedez

11186

CÍM El

SZÓC Eló Is Bibli által istens je külön Egyis jele ut jelentés vált I név tal felf sze külön megjel köz Is El szig b minőség mi h p könyörül volt mid horac je tudo figyel mélt tal váltako elmél állít Tór e szakaszo következet eg máso p következet m szer külön Isten szaka jelle különbö egymás E.-szaka rendsze irány pa tize jo szabályoz jel étkez tiszta törvény szertartás tartalmaz elbes részei kimér sematik feje Iz kiválasztotts elszigetelőd tanít JHVH-szaka próf szelle által emberszeret áraszta stíl emelkedett Va ugy e szakas me kétsz ala va eze I je igazo Va Zsolt me ismétlő e változat E talál másik p JHV eze iránykülönbs l fölfede

1118

CÍ E

SZÓ El I Bibl álta isten j külö Egyi jel u jelenté vál né ta fel sz külö megje kö I E szi minősé m könyörü vol mi hora j tud figye mél ta váltak elmé állí Tó szakasz következe e más következe sze külö Iste szak jell különb egymá E.-szak rendsz irán p tiz j szabályo je étke tiszt törvén szertartá tartalma elbe része kimé semati fej I kiválasztott elszigetelő taní JHVH-szak pró szell álta emberszere áraszt stí emelkedet V ug szaka m kéts al v ez j igaz V Zsol m ismétl változa talá mási JH ez iránykülönb fölfed