11199.htm

CÍMSZÓ: Enciklopédia

SZÓCIKK: Enciklopédia. Az emberi ismeretek összefüggő összessége szótárszerű sorozatban. A zsidó vallástudomány ismereteinek alfabetikus sorrendben való összefoglalására irányuló első komoly kísérlettel már a XII. sz.-ban találkozunk. Nathan ben Jechiel írta az első héber E.-t. Áruch c. lexikonjában a Talmudban előforduló idegen szavak fordítását és magyarázatát tűzte ki céljául, valójában azonban más fogalmakat is magyaráz. A könyv a talmudkutatók nélkülözhetetlen forrásmunkájává vált. Híressé vált átdolgozása Kohut Sándor (l. o.) Áruch Completum-a. Lewy Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim-ja és Krausz Sámuel (l. o.) talmudi görög és latin szavak szótára (Lehnwörter etc.) szintén az Áruch kiegészítésének tekinthető. Későbbi korból való Lampronti Izsák (1679-1757) Pachad Jicchok c. E.-ja a talmudi ismeretekről. Modernebb igények kielégítésére kezdte Rappaport S. az ő Erech Millin c. E.-ját összeállítani, de az alef betűn túl nem folytatta (1859). A zsidóság egész tudományára kiterjedően készítette Hamburger Realencyklopaedie des Judenthums c. művét (1884). Héber nyelven Eisenstadt Juda D. jelentette meg Ocár Jiszróel c. orthodox szellemben szerkesztett E.-jat (1900 körül). Munka alatt van a magyarországi Guttmann Mihály (l. o.) nagyszabású talmudi héber E.-ja Maftéach és Clavis Talmudis c. alatt. Ez a munka még csak potroposz szóig jutottéi. Előkelő helyet foglal el a zsidó E.-irodalomban a 12 kötetes angol Jewish Encyclopaedia, amely néhány magyar tudóst is számit munkatársai közé és a kor színvonalán álló, mindenre kiterjedő cikkeket közölt. Jelenleg egy négy kötetre tervezett németnyelvű E. készül Jüdisches Lexikon c. alatt, amelynek első két kötete már megjelent. Munka alatt áll és A-Apokr. betűig már megjelent a németnyelvű nagy zsidó lexikon is (Jüdisches Lexikon és Encyclopedia Judaica). Költségeit a német és amerikai zsidóság fedezi olyan gazdagon, hogy az esetleges deficit kiegyenlítésére egymillió aranymárkát biztosítottak. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1199. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11199.htm

CÍMSZÓ: Enciklopédia

SZÓCIKK: Enciklopédia. Az emberi ismeretek összefüggő összessége szótárszerű sorozatban. A zsidó vallástudomány ismereteinek alfabetikus sorrendben való összefoglalására irányuló első komoly kísérlettel már a XII. sz.-ban találkozunk. Nathan ben Jechiel írta az első héber E.-t. Áruch c. lexikonjában a Talmudban előforduló idegen szavak fordítását és magyarázatát tűzte ki céljául, valójában azonban más fogalmakat is magyaráz. A könyv a talmudkutatók nélkülözhetetlen forrásmunkájává vált. Híressé vált átdolgozása Kohut Sándor l. o. Áruch Completum-a. Lewy Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim-ja és Krausz Sámuel l. o. talmudi görög és latin szavak szótára Lehnwörter etc. szintén az Áruch kiegészítésének tekinthető. Későbbi korból való Lampronti Izsák 1679-1757 Pachad Jicchok c. E.-ja a talmudi ismeretekről. Modernebb igények kielégítésére kezdte Rappaport S. az ő Erech Millin c. E.-ját összeállítani, de az alef betűn túl nem folytatta 1859 . A zsidóság egész tudományára kiterjedően készítette Hamburger Realencyklopaedie des Judenthums c. művét 1884 . Héber nyelven Eisenstadt Juda D. jelentette meg Ocár Jiszróel c. orthodox szellemben szerkesztett E.-jat 1900 körül . Munka alatt van a magyarországi Guttmann Mihály l. o. nagyszabású talmudi héber E.-ja Maftéach és Clavis Talmudis c. alatt. Ez a munka még csak potroposz szóig jutottéi. Előkelő helyet foglal el a zsidó E.-irodalomban a 12 kötetes angol Jewish Encyclopaedia, amely néhány magyar tudóst is számit munkatársai közé és a kor színvonalán álló, mindenre kiterjedő cikkeket közölt. Jelenleg egy négy kötetre tervezett németnyelvű E. készül Jüdisches Lexikon c. alatt, amelynek első két kötete már megjelent. Munka alatt áll és A-Apokr. betűig már megjelent a németnyelvű nagy zsidó lexikon is Jüdisches Lexikon és Encyclopedia Judaica . Költségeit a német és amerikai zsidóság fedezi olyan gazdagon, hogy az esetleges deficit kiegyenlítésére egymillió aranymárkát biztosítottak.

11199.ht

CÍMSZÓ Enciklopédi

SZÓCIKK Enciklopédia A ember ismerete összefügg összesség szótárszer sorozatban zsid vallástudomán ismereteine alfabetiku sorrendbe val összefoglalásár irányul els komol kísérlette má XII sz.-ba találkozunk Natha be Jechie írt a els hébe E.-t Áruc c lexikonjába Talmudba előfordul idege szava fordításá é magyarázatá tűzt k céljául valójába azonba má fogalmaka i magyaráz köny talmudkutató nélkülözhetetle forrásmunkájáv vált Híress vál átdolgozás Kohu Sándo l o Áruc Completum-a Lew Wörterbuc übe di Talmudi un Midraschim-j é Kraus Sámue l o talmud görö é lati szava szótár Lehnwörte etc szinté a Áruc kiegészítéséne tekinthető Később korbó val Lampront Izsá 1679-175 Pacha Jiccho c E.-j talmud ismeretekről Moderneb igénye kielégítésér kezdt Rappapor S a Erec Milli c E.-já összeállítani d a ale betű tú ne folytatt 185 zsidósá egés tudományár kiterjedőe készített Hamburge Realencyklopaedi de Judenthum c művé 188 Hébe nyelve Eisenstad Jud D jelentett me Ocá Jiszróe c orthodo szellembe szerkesztet E.-ja 190 körü Munk alat va magyarország Guttman Mihál l o nagyszabás talmud hébe E.-j Maftéac é Clavi Talmudi c alatt E munk mé csa potropos szói jutottéi Előkel helye fogla e zsid E.-irodalomba 1 kötete ango Jewis Encyclopaedia amel néhán magya tudós i számi munkatársa köz é ko színvonalá álló mindenr kiterjed cikkeke közölt Jelenle eg nég kötetr tervezet németnyelv E készü Jüdische Lexiko c alatt amelyne els ké kötet má megjelent Munk alat ál é A-Apokr betűi má megjelen németnyelv nag zsid lexiko i Jüdische Lexiko é Encyclopedi Judaic Költségei néme é amerika zsidósá fedez olya gazdagon hog a esetlege defici kiegyenlítésér egymilli aranymárká biztosítottak

11199.h

CÍMSZ Enciklopéd

SZÓCIK Enciklopédi embe ismeret összefüg összessé szótársze sorozatba zsi vallástudomá ismeretein alfabetik sorrendb va összefoglalásá irányu el komo kísérlett m XI sz.-b találkozun Nath b Jechi ír el héb E.- Áru lexikonjáb Talmudb előfordu ideg szav fordítás magyarázat tűz céljáu valójáb azonb m fogalmak magyará kön talmudkutat nélkülözhetetl forrásmunkájá vál Híres vá átdolgozá Koh Sánd Áru Completum- Le Wörterbu üb d Talmud u Midraschim- Krau Sámu talmu gör lat szav szótá Lehnwört et szint Áru kiegészítésén tekinthet Későb korb va Lampron Izs 1679-17 Pach Jicch E.- talmu ismeretekrő Moderne igény kielégítésé kezd Rappapo Ere Mill E.-j összeállítan al bet t n folytat 18 zsidós egé tudományá kiterjedő készítet Hamburg Realencyklopaed d Judenthu műv 18 Héb nyelv Eisensta Ju jelentet m Oc Jiszró orthod szellemb szerkeszte E.-j 19 kör Mun ala v magyarorszá Guttma Mihá nagyszabá talmu héb E.- Maftéa Clav Talmud alat mun m cs potropo szó jutotté Előke hely fogl zsi E.-irodalomb kötet ang Jewi Encyclopaedi ame néhá magy tudó szám munkatárs kö k színvonal áll minden kiterje cikkek közöl Jelenl e né kötet terveze németnyel kész Jüdisch Lexik alat amelyn el k köte m megjelen Mun ala á A-Apok betű m megjele németnyel na zsi lexik Jüdisch Lexik Encycloped Judai Költsége ném amerik zsidós fede oly gazdago ho esetleg defic kiegyenlítésé egymill aranymárk biztosította

11199.

CÍMS Enciklopé

SZÓCI Enciklopéd emb ismere összefü összess szótársz sorozatb zs vallástudom ismeretei alfabeti sorrend v összefoglalás irány e kom kísérlet X sz.- találkozu Nat Jech í e hé E. Ár lexikonjá Talmud előford ide sza fordítá magyaráza tű céljá valójá azon fogalma magyar kö talmudkuta nélkülözhetet forrásmunkáj vá Híre v átdolgoz Ko Sán Ár Completum L Wörterb ü Talmu Midraschim Kra Sám talm gö la sza szót Lehnwör e szin Ár kiegészítésé tekinthe Késő kor v Lampro Iz 1679-1 Pac Jicc E. talm ismeretekr Modern igén kielégítés kez Rappap Er Mil E.- összeállíta a be folyta 1 zsidó eg tudomány kiterjed készíte Hambur Realencyklopae Judenth mű 1 Hé nyel Eisenst J jelente O Jiszr ortho szellem szerkeszt E.- 1 kö Mu al magyarorsz Guttm Mih nagyszab talm hé E. Mafté Cla Talmu ala mu c potrop sz jutott Elők hel fog zs E.-irodalom köte an Jew Encyclopaed am néh mag tud szá munkatár k színvona ál minde kiterj cikke közö Jelen n köte tervez németnye kés Jüdisc Lexi ala amely e köt megjele Mu al A-Apo bet megjel németnye n zs lexi Jüdisc Lexi Encyclope Juda Költség né ameri zsidó fed ol gazdag h esetle defi kiegyenlítés egymil aranymár biztosított

11199

CÍM Enciklop

SZÓC Enciklopé em ismer összef összes szótárs sorozat z vallástudo ismerete alfabet sorren összefoglalá irán ko kísérle sz. találkoz Na Jec h E Á lexikonj Talmu előfor id sz fordít magyaráz t célj valój azo fogalm magya k talmudkut nélkülözhete forrásmunká v Hír átdolgo K Sá Á Completu Wörter Talm Midraschi Kr Sá tal g l sz szó Lehnwö szi Á kiegészítés tekinth Kés ko Lampr I 1679- Pa Jic E tal ismeretek Moder igé kielégíté ke Rappa E Mi E. összeállít b folyt zsid e tudomán kiterje készít Hambu Realencyklopa Judent m H nye Eisens jelent Jisz orth szelle szerkesz E. k M a magyarors Gutt Mi nagysza tal h E Maft Cl Talm al m potro s jutot Elő he fo z E.-irodalo köt a Je Encyclopae a né ma tu sz munkatá színvon á mind kiter cikk köz Jele köt terve németny ké Jüdis Lex al amel kö megjel M a A-Ap be megje németny z lex Jüdis Lex Encyclop Jud Költsé n amer zsid fe o gazda esetl def kiegyenlíté egymi aranymá biztosítot

1119

CÍ Enciklo

SZÓ Enciklop e isme össze össze szótár soroza vallástud ismeret alfabe sorre összefoglal irá k kísérl sz találko N Je lexikon Talm előfo i s fordí magyará cél való az fogal magy talmudku nélkülözhet forrásmunk Hí átdolg S Complet Wörte Tal Midrasch K S ta s sz Lehnw sz kiegészíté tekint Ké k Lamp 1679 P Ji ta ismerete Mode ig kielégít k Rapp M E összeállí foly zsi tudomá kiterj készí Hamb Realencyklop Juden ny Eisen jelen Jis ort szell szerkes E magyaror Gut M nagysz ta Maf C Tal a potr juto El h f E.-irodal kö J Encyclopa n m t s munkat színvo min kite cik kö Jel kö terv németn k Jüdi Le a ame k megje A-A b megj németn le Jüdi Le Encyclo Ju Költs ame zsi f gazd eset de kiegyenlít egym aranym biztosíto