11200.htm

CÍMSZÓ: Életfilozófia

SZÓCIKK: Életfilozófia. A zsidóság életfilozófiáját a következő szentenciában fejezi ki a Pirké Ábót: Dá meájin bószó, ulon ató hóléch, velifnémi atő ószid litén din vechesbon. Meajin bószó? Mitipó szeruchó. Ulon ató holéch? Limkom ófor rimó vesztoléó. Velifné mi ató ószid litén din vechesbon? Lifné melech malché hamlochim hakodós boruch hú. Gondold meg, honnan eredsz, hová mégy és kicsoda előtt kell majd számot adnod? Honnan eredsz? Undorító anyagból. Hová mégy? Olyan helyre, ahol por, féreg és kukac van. És ki előtt kell majd számot adnod? A Királyok Királya előtt, a Legszentebb előtt. Az élet öncélúsága elveszti fontosságát ebben a felfogásban, mert nem csak az eredete, de a vége is undorító. De mégis nemessé alakulhat és elviselni is érdemes, ha olyan tartalmat kap, amely az Isten felé törekszik. A végső leszámolás bizonyossága pedig felébreszti az emberben a felelősségtudatot, amely az emberi életet az állati élet fölé emeli. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1200. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11200.htm

CÍMSZÓ: Életfilozófia

SZÓCIKK: Életfilozófia. A zsidóság életfilozófiáját a következő szentenciában fejezi ki a Pirké Ábót: Dá meájin bószó, ulon ató hóléch, velifnémi atő ószid litén din vechesbon. Meajin bószó? Mitipó szeruchó. Ulon ató holéch? Limkom ófor rimó vesztoléó. Velifné mi ató ószid litén din vechesbon? Lifné melech malché hamlochim hakodós boruch hú. Gondold meg, honnan eredsz, hová mégy és kicsoda előtt kell majd számot adnod? Honnan eredsz? Undorító anyagból. Hová mégy? Olyan helyre, ahol por, féreg és kukac van. És ki előtt kell majd számot adnod? A Királyok Királya előtt, a Legszentebb előtt. Az élet öncélúsága elveszti fontosságát ebben a felfogásban, mert nem csak az eredete, de a vége is undorító. De mégis nemessé alakulhat és elviselni is érdemes, ha olyan tartalmat kap, amely az Isten felé törekszik. A végső leszámolás bizonyossága pedig felébreszti az emberben a felelősségtudatot, amely az emberi életet az állati élet fölé emeli.

11200.ht

CÍMSZÓ Életfilozófi

SZÓCIKK Életfilozófia zsidósá életfilozófiájá következ szentenciába fejez k Pirk Ábót D meáji bószó ulo at hóléch velifném at ószi lité di vechesbon Meaji bószó Mitip szeruchó Ulo at holéch Limko ófo rim vesztoléó Velifn m at ószi lité di vechesbon Lifn melec malch hamlochi hakodó boruc hú Gondol meg honna eredsz hov még é kicsod előt kel maj számo adnod Honna eredsz Undorít anyagból Hov mégy Olya helyre aho por fére é kuka van É k előt kel maj számo adnod Királyo Király előtt Legszenteb előtt A éle öncélúság elveszt fontosságá ebbe felfogásban mer ne csa a eredete d vég i undorító D mégi nemess alakulha é elviseln i érdemes h olya tartalma kap amel a Iste fel törekszik végs leszámolá bizonyosság pedi felébreszt a emberbe felelősségtudatot amel a ember élete a állat éle föl emeli

11200.h

CÍMSZ Életfilozóf

SZÓCIK Életfilozófi zsidós életfilozófiáj követke szentenciáb feje Pir Ábó meáj bósz ul a hóléc velifné a ósz lit d vechesbo Meaj bósz Miti szeruch Ul a holéc Limk óf ri vesztolé Velif a ósz lit d vechesbo Lif mele malc hamloch hakod boru h Gondo me honn ereds ho mé kicso elő ke ma szám adno Honn ereds Undorí anyagbó Ho még Oly helyr ah po fér kuk va elő ke ma szám adno Király Királ előt Legszente előt él öncélúsá elvesz fontosság ebb felfogásba me n cs eredet vé undorít még nemes alakulh elvisel érdeme oly tartalm ka ame Ist fe törekszi vég leszámol bizonyossá ped felébresz emberb felelősségtudato ame embe élet álla él fö emel

11200.

CÍMS Életfilozó

SZÓCI Életfilozóf zsidó életfilozófiá követk szentenciá fej Pi Áb meá bós u hólé velifn ós li vechesb Mea bós Mit szeruc U holé Lim ó r vesztol Veli ós li vechesb Li mel mal hamloc hako bor Gond m hon ered h m kics el k m szá adn Hon ered Undor anyagb H mé Ol hely a p fé ku v el k m szá adn Királ Kirá elő Legszent elő é öncélús elves fontossá eb felfogásb m c erede v undorí mé neme alakul elvise érdem ol tartal k am Is f töreksz vé leszámo bizonyoss pe felébres ember felelősségtudat am emb éle áll é f eme

11200

CÍM Életfiloz

SZÓC Életfilozó zsid életfilozófi követ szentenci fe P Á me bó hól velif ó l veches Me bó Mi szeru hol Li veszto Vel ó l veches L me ma hamlo hak bo Gon ho ere kic e sz ad Ho ere Undo anyag m O hel f k e sz ad Kirá Kir el Legszen el öncélú elve fontoss e felfogás ered undor m nem alaku elvis érde o tarta a I töreks v leszám bizonyos p felébre embe felelősségtuda a em él ál em

1120

CÍ Életfilo

SZÓ Életfiloz zsi életfilozóf köve szentenc f m b hó veli veche M b M szer ho L veszt Ve veche m m haml ha b Go h er ki s a H er Und anya he s a Kir Ki e Legsze e öncél elv fontos felfogá ere undo ne alak elvi érd tart törek leszá bizonyo felébr emb felelősségtud e é á e