11201.htm

CÍMSZÓ: Életkor

SZÓCIKK: Életkor. A zsidók életkorára nézve a háború előtti időkben érdekes statisztikák készültek a világ minden részén, amely adatokból következtetni lehet a zsidók átlagos élettartamára. 1897-ben Oroszországban a zsidólakosság 52,3%-a, míg Németországban csak 28,2% volt a 1-19-es korosztályban. Ez a két szám világosan mutatja a keleti és a nyugati zsidóság szaporodási arányait s a kettő között mutatkozó nagy különbséget. Dániában, ahol meglehetősen nagy a zsidó bevándorlás 1901. a 21-60 évig terjedő korosztályokra az ország összlakosságának 4-6, míg a zsidólakosság 58% esett. Dániában különben is a legkedvezőbbek a zsidóság É-i viszonyai. Az össz-zsidóságnak a 12,80%-a éri el a 60 évet, 80 évig él 5-33% és a 80 évet is a lakosságnak majdnem 3% éli túl. Oroszországban - ahol a legnehezebbek a zsidóság életviszonyai - ezek az arányszámok jóval kedvezőtlenebbek. 60 évig már csak 6,07%, 80 évig l,40%, míg 80% éves túl csak 0,84% élt a háború előtt. Azóta rosszabbodott a helyzet. Általában azt lehet mondani, hogy a nyugati országokban a zsidók aránylag magasabb életkort érnek el, mint Keleten, ami természetesen szociális és gazdasági helyzetükkel függ össze. Az is bizonyos, hogy a világháború után a gazdasági viszonyok leromlása következtében a zsidók É-határa szűkült, mint másoknál általában, úgy náluk is csökkent a születések és megnövekedett a halálozások száma. A zsidók É.-ának tárgyköret kimerítően dolgozta fel Löw Lipót Die Lebensalter in der jüdischen Litteratur c. könyvében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1201. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11201.htm

CÍMSZÓ: Életkor

SZÓCIKK: Életkor. A zsidók életkorára nézve a háború előtti időkben érdekes statisztikák készültek a világ minden részén, amely adatokból következtetni lehet a zsidók átlagos élettartamára. 1897-ben Oroszországban a zsidólakosság 52,3%-a, míg Németországban csak 28,2% volt a 1-19-es korosztályban. Ez a két szám világosan mutatja a keleti és a nyugati zsidóság szaporodási arányait s a kettő között mutatkozó nagy különbséget. Dániában, ahol meglehetősen nagy a zsidó bevándorlás 1901. a 21-60 évig terjedő korosztályokra az ország összlakosságának 4-6, míg a zsidólakosság 58% esett. Dániában különben is a legkedvezőbbek a zsidóság É-i viszonyai. Az össz-zsidóságnak a 12,80%-a éri el a 60 évet, 80 évig él 5-33% és a 80 évet is a lakosságnak majdnem 3% éli túl. Oroszországban - ahol a legnehezebbek a zsidóság életviszonyai - ezek az arányszámok jóval kedvezőtlenebbek. 60 évig már csak 6,07%, 80 évig l,40%, míg 80% éves túl csak 0,84% élt a háború előtt. Azóta rosszabbodott a helyzet. Általában azt lehet mondani, hogy a nyugati országokban a zsidók aránylag magasabb életkort érnek el, mint Keleten, ami természetesen szociális és gazdasági helyzetükkel függ össze. Az is bizonyos, hogy a világháború után a gazdasági viszonyok leromlása következtében a zsidók É-határa szűkült, mint másoknál általában, úgy náluk is csökkent a születések és megnövekedett a halálozások száma. A zsidók É.-ának tárgyköret kimerítően dolgozta fel Löw Lipót Die Lebensalter in der jüdischen Litteratur c. könyvében.

11201.ht

CÍMSZÓ Életko

SZÓCIKK Életkor zsidó életkorár nézv hábor előtt időkbe érdeke statisztiká készülte vilá minde részén amel adatokbó következtetn lehe zsidó átlago élettartamára 1897-be Oroszországba zsidólakossá 52,3%-a mí Németországba csa 28,2 vol 1-19-e korosztályban E ké szá világosa mutatj kelet é nyugat zsidósá szaporodás arányai kett közöt mutatkoz nag különbséget Dániában aho meglehetőse nag zsid bevándorlá 1901 21-6 évi terjed korosztályokr a orszá összlakosságána 4-6 mí zsidólakossá 58 esett Dániába különbe i legkedvezőbbe zsidósá É- viszonyai A össz-zsidóságna 12,80%- ér e 6 évet 8 évi é 5-33 é 8 éve i lakosságna majdne 3 él túl Oroszországba aho legnehezebbe zsidósá életviszonya eze a arányszámo jóva kedvezőtlenebbek 6 évi má csa 6,07% 8 évi l,40% mí 80 éve tú csa 0,84 él hábor előtt Azót rosszabbodot helyzet Általába az lehe mondani hog nyugat országokba zsidó arányla magasab életkor érne el min Keleten am természetese szociáli é gazdaság helyzetükke füg össze A i bizonyos hog világhábor utá gazdaság viszonyo leromlás következtébe zsidó É-határ szűkült min másokná általában úg nálu i csökken születése é megnövekedet halálozáso száma zsidó É.-ána tárgyköre kimerítőe dolgozt fe Lö Lipó Di Lebensalte i de jüdische Litteratu c könyvében

11201.h

CÍMSZ Életk

SZÓCIK Életko zsid életkorá néz hábo előt időkb érdek statisztik készült vil mind részé ame adatokb következtet leh zsid átlag élettartamár 1897-b Oroszországb zsidólakoss 52,3%- m Németországb cs 28, vo 1-19- korosztályba k sz világos mutat kele nyuga zsidós szaporodá aránya ket közö mutatko na különbsége Dániába ah meglehetős na zsi bevándorl 190 21- év terje korosztályok orsz összlakosságán 4- m zsidólakoss 5 eset Dániáb különb legkedvezőbb zsidós É viszonya össz-zsidóságn 12,80% é éve év 5-3 év lakosságn majdn é tú Oroszországb ah legnehezebb zsidós életviszony ez arányszám jóv kedvezőtlenebbe év m cs 6,07 év l,40 m 8 év t cs 0,8 é hábo előt Azó rosszabbodo helyze Általáb a leh mondan ho nyuga országokb zsid arányl magasa életko érn e mi Kelete a természetes szociál gazdasá helyzetükk fü össz bizonyo ho világhábo ut gazdasá viszony leromlá következtéb zsid É-hatá szűkül mi másokn általába ú nál csökke születés megnövekede halálozás szám zsid É.-án tárgykör kimerítő dolgoz f L Lip D Lebensalt d jüdisch Litterat könyvébe

11201.

CÍMS Élet

SZÓCI Életk zsi életkor né háb elő idők érde statiszti készül vi min rész am adatok következte le zsi átla élettartamá 1897- Oroszország zsidólakos 52,3% Németország c 28 v 1-19 korosztályb s világo muta kel nyug zsidó szaporod arány ke köz mutatk n különbség Dániáb a meglehető n zs bevándor 19 21 é terj korosztályo ors összlakosságá 4 zsidólakos ese Dániá külön legkedvezőb zsidó viszony össz-zsidóság 12,80 év é 5- é lakosság majd t Oroszország a legnehezeb zsidó életviszon e arányszá jó kedvezőtlenebb é c 6,0 é l,4 é c 0, háb elő Az rosszabbod helyz Általá le monda h nyug országok zsi arány magas életk ér m Kelet természete szociá gazdas helyzetük f öss bizony h világháb u gazdas viszon leroml következté zsi É-hat szűkü m mások általáb ná csökk születé megnöveked halálozá szá zsi É.-á tárgykö kimerít dolgo Li Lebensal jüdisc Littera könyvéb

11201

CÍM Éle

SZÓC Élet zs életko n há el idő érd statiszt készü v mi rés a adato következt l zs átl élettartam 1897 Oroszorszá zsidólako 52,3 Németorszá 2 1-1 korosztály világ mut ke nyu zsid szaporo arán k kö mutat különbsé Dániá meglehet z bevándo 1 2 ter korosztály or összlakosság zsidólako es Dáni külö legkedvező zsid viszon össz-zsidósá 12,8 é 5 lakossá maj Oroszorszá legneheze zsid életviszo aránysz j kedvezőtleneb 6, l, 0 há el A rosszabbo hely Által l mond nyu országo zs arán maga élet é Kele természet szoci gazda helyzetü ös bizon világhá gazda viszo lerom következt zs É-ha szűk máso általá n csök szület megnöveke haláloz sz zs É.- tárgyk kimerí dolg L Lebensa jüdis Litter könyvé

1120

CÍ Él

SZÓ Éle z életk h e id ér statisz kész m ré adat következ z át élettarta 189 Oroszorsz zsidólak 52, Németorsz 1- korosztál vilá mu k ny zsi szapor ará k muta különbs Dáni meglehe bevánd te korosztál o összlakossá zsidólak e Dán kül legkedvez zsi viszo össz-zsidós 12, lakoss ma Oroszorsz legnehez zsi életvisz aránys kedvezőtlene 6 l h e rosszabb hel Álta mon ny ország z ará mag éle Kel természe szoc gazd helyzet ö bizo világh gazd visz lero következ z É-h szű más által csö szüle megnövek halálo s z É. tárgy kimer dol Lebens jüdi Litte könyv