11202.htm

CÍMSZÓ: Életmentés

SZÓCIKK: Életmentés. A legfőbb emberi kötelesség a zsidó felfogás szerint és azt már a Biblia iktatta törvényrendszerébe: «Ne vesztegelj felebarátod vére mellett» (Mózes 3. 19, 16). Elmulasztásáról nincs büntető szankció a Bibliában, valószínűleg azért nem, mert az É. sok esetben az emberi akarattól független körülményeken vagy lelki diszpozíciókon múlik és éppen ezért a mulasztás mértékét nem is lehetne igazságosan megállapítani minden esetben. Egyénként ilyen büntető szankció a nemzsidó jogrendszerekben sincsen. De a Példabeszédek már utalnak a megtorlásra. «Ha vonakodnál megmenteni a halálra elfogottakat és a meggyilkolás elé tévedteket, azt mondván: nem tudunk róla, a szívek vizsgálója észreveszi és aki lelkedet őrzi, tudja azt és megfizet mindenkinek cselekedetéhez mérten» (24.11, 12). A Talmud az É.-t olyan fontos cselekedetnek minősíti, hogy érdekében még a szombati nyugalom megszegését is megengedi (Jóma 84b), Ebből a gondolatkörből fejtette ki a Talmud (Szanhedrin 19b) az árvagondozás kötelességét is, mert életmentésnek fogta fel: «Aki árvát nevel házában, olyan az a Tóra szerint, mintha életet adott volna neki (mert az életét mentette meg)».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1202. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11202.htm

CÍMSZÓ: Életmentés

SZÓCIKK: Életmentés. A legfőbb emberi kötelesség a zsidó felfogás szerint és azt már a Biblia iktatta törvényrendszerébe: Ne vesztegelj felebarátod vére mellett Mózes 3. 19, 16 . Elmulasztásáról nincs büntető szankció a Bibliában, valószínűleg azért nem, mert az É. sok esetben az emberi akarattól független körülményeken vagy lelki diszpozíciókon múlik és éppen ezért a mulasztás mértékét nem is lehetne igazságosan megállapítani minden esetben. Egyénként ilyen büntető szankció a nemzsidó jogrendszerekben sincsen. De a Példabeszédek már utalnak a megtorlásra. Ha vonakodnál megmenteni a halálra elfogottakat és a meggyilkolás elé tévedteket, azt mondván: nem tudunk róla, a szívek vizsgálója észreveszi és aki lelkedet őrzi, tudja azt és megfizet mindenkinek cselekedetéhez mérten 24.11, 12 . A Talmud az É.-t olyan fontos cselekedetnek minősíti, hogy érdekében még a szombati nyugalom megszegését is megengedi Jóma 84b , Ebből a gondolatkörből fejtette ki a Talmud Szanhedrin 19b az árvagondozás kötelességét is, mert életmentésnek fogta fel: Aki árvát nevel házában, olyan az a Tóra szerint, mintha életet adott volna neki mert az életét mentette meg .

11202.ht

CÍMSZÓ Életmenté

SZÓCIKK Életmentés legfőb ember kötelessé zsid felfogá szerin é az má Bibli iktatt törvényrendszerébe N vesztegel felebaráto vér mellet Móze 3 19 1 Elmulasztásáró ninc büntet szankci Bibliában valószínűle azér nem mer a É so esetbe a ember akarattó függetle körülményeke vag lelk diszpozícióko múli é éppe ezér mulasztá mértéké ne i lehetn igazságosa megállapítan minde esetben Egyénkén ilye büntet szankci nemzsid jogrendszerekbe sincsen D Példabeszéde má utalna megtorlásra H vonakodná megmenten halálr elfogottaka é meggyilkolá el tévedteket az mondván ne tudun róla szíve vizsgálój észrevesz é ak lelkede őrzi tudj az é megfize mindenkine cselekedetéhe mérte 24.11 1 Talmu a É.- olya fonto cselekedetne minősíti hog érdekébe mé szombat nyugalo megszegésé i megenged Jóm 84 Ebbő gondolatkörbő fejtett k Talmu Szanhedri 19 a árvagondozá kötelességé is mer életmentésne fogt fel Ak árvá neve házában olya a Tór szerint minth élete adot voln nek mer a életé mentett me

11202.h

CÍMSZ Életment

SZÓCIK Életmenté legfő embe köteless zsi felfog szeri a m Bibl iktat törvényrendszeréb vesztege felebarát vé melle Móz 1 Elmulasztásár nin bünte szankc Bibliába valószínűl azé ne me s esetb embe akaratt függetl körülmények va lel diszpozíciók múl épp ezé mulaszt mérték n lehet igazságos megállapíta mind esetbe Egyénké ily bünte szankc nemzsi jogrendszerekb sincse Példabeszéd m utaln megtorlásr vonakodn megmente halál elfogottak meggyilkol e tévedteke a mondvá n tudu ról szív vizsgáló észreves a lelked őrz tud a megfiz mindenkin cselekedetéh mért 24.1 Talm É. oly font cselekedetn minősít ho érdekéb m szomba nyugal megszegés megenge Jó 8 Ebb gondolatkörb fejtet Talm Szanhedr 1 árvagondoz kötelesség i me életmentésn fog fe A árv nev házába oly Tó szerin mint élet ado vol ne me élet mentet m

11202.

CÍMS Életmen

SZÓCI Életment legf emb köteles zs felfo szer Bib ikta törvényrendszeré veszteg felebará v mell Mó Elmulasztásá ni bünt szank Bibliáb valószínű az n m eset emb akarat függet körülménye v le diszpozíció mú ép ez mulasz mérté lehe igazságo megállapít min esetb Egyénk il bünt szank nemzs jogrendszerek sincs Példabeszé utal megtorlás vonakod megment halá elfogotta meggyilko tévedtek mondv tud ró szí vizsgál észreve lelke őr tu megfi mindenki cselekedeté mér 24. Tal É ol fon cselekedet minősí h érdeké szomb nyuga megszegé megeng J Eb gondolatkör fejte Tal Szanhed árvagondo kötelessé m életmentés fo f ár ne házáb ol T szeri min éle ad vo n m éle mente

11202

CÍM Életme

SZÓC Életmen leg em kötele z felf sze Bi ikt törvényrendszer veszte felebar mel M Elmulasztás n bün szan Bibliá valószín a ese em akara függe körülmény l diszpozíci m é e mulas mért leh igazság megállapí mi eset Egyén i bün szan nemz jogrendszere sinc Példabesz uta megtorlá vonako megmen hal elfogott meggyilk tévedte mond tu r sz vizsgá észrev lelk ő t megf mindenk cselekedet mé 24 Ta o fo cselekede minős érdek szom nyug megszeg megen E gondolatkö fejt Ta Szanhe árvagond köteless életmenté f á n házá o szer mi él a v él ment

1120

CÍ Életm

SZÓ Életme le e kötel fel sz B ik törvényrendsze veszt feleba me Elmulasztá bü sza Bibli valószí es e akar függ körülmén diszpozíc mula mér le igazsá megállap m ese Egyé bü sza nem jogrendszer sin Példabes ut megtorl vonak megme ha elfogot meggyil tévedt mon t s vizsg észre lel meg minden cselekede m 2 T f cseleked minő érde szo nyu megsze mege gondolatk fej T Szanh árvagon köteles életment ház sze m é é men