11205.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu serlege

SZÓCIKK: "Elíjóhu serlege. Borral töltött serleg Elijóhu próféta számára a széderestén. Elnevezésének alapja a következő. A Tóra egyazon versben 4 párhuzamos szót használ a megváltásra és erre alapítja a Talmud a 4 serleg bor ürítését a széderestre. Mivel azonban folytatólag még egy 5-ik kifejezése van, kétessé vált, nem kell-e ennek megfelelően öt serleget üríteni. A kétességnek szokásos körülírása a Talmudban: «függőben marad, míg Elijóhu nem jön». Elijóhu t. i. a Biblia szavaiból kivehetőleg a mennybe szállt, életben maradt tehát és visszavárható, mint a Messiás előhírnöke (Maleachi 3. f.). Eljövetelekor az a tisztség vár rá, hogy a vallás kétséges kérdéseit ő döntse el véglegesen. E tehát a. m. Élijahu döntésére váró serleg; az elnevezés nem mutatható ki a XV. század előtti irodalomban. E serleget a széderesti lakoma végén töltik meg és akkor szokás az ajtót is kinyitni Elijóhunak, mint láthatatlan vendégnek fogadására, f.m."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1205. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11205.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu serlege

SZÓCIKK: Elíjóhu serlege. Borral töltött serleg Elijóhu próféta számára a széderestén. Elnevezésének alapja a következő. A Tóra egyazon versben 4 párhuzamos szót használ a megváltásra és erre alapítja a Talmud a 4 serleg bor ürítését a széderestre. Mivel azonban folytatólag még egy 5-ik kifejezése van, kétessé vált, nem kell-e ennek megfelelően öt serleget üríteni. A kétességnek szokásos körülírása a Talmudban: függőben marad, míg Elijóhu nem jön . Elijóhu t. i. a Biblia szavaiból kivehetőleg a mennybe szállt, életben maradt tehát és visszavárható, mint a Messiás előhírnöke Maleachi 3. f. . Eljövetelekor az a tisztség vár rá, hogy a vallás kétséges kérdéseit ő döntse el véglegesen. E tehát a. m. Élijahu döntésére váró serleg; az elnevezés nem mutatható ki a XV. század előtti irodalomban. E serleget a széderesti lakoma végén töltik meg és akkor szokás az ajtót is kinyitni Elijóhunak, mint láthatatlan vendégnek fogadására, f.m.

11205.ht

CÍMSZÓ Élijóh serleg

SZÓCIKK Elíjóh serlege Borra töltöt serle Elijóh prófét számár széderestén Elnevezéséne alapj következő Tór egyazo versbe párhuzamo szó haszná megváltásr é err alapítj Talmu serle bo ürítésé széderestre Mive azonba folytatóla mé eg 5-i kifejezés van kétess vált ne kell- enne megfelelőe ö serlege üríteni kétességne szokáso körülírás Talmudban függőbe marad mí Elijóh ne jö Elijóh t i Bibli szavaibó kivehetőle mennyb szállt életbe marad tehá é visszavárható min Messiá előhírnök Maleach 3 f Eljöveteleko a tisztsé vá rá hog vallá kétsége kérdései dönts e véglegesen tehá a m Élijah döntésér vár serleg a elnevezé ne mutathat k XV száza előtt irodalomban serlege széderest lakom végé tölti me é akko szoká a ajtó i kinyitn Elijóhunak min láthatatla vendégne fogadására f.m

11205.h

CÍMSZ Élijó serle

SZÓCIK Elíjó serleg Borr töltö serl Elijó prófé számá széderesté Elnevezésén alap következ Tó egyaz versb párhuzam sz haszn megváltás er alapít Talm serl b ürítés széderestr Miv azonb folytatól m e 5- kifejezé va kétes vál n kell enn megfelelő serleg üríten kétességn szokás körülírá Talmudba függőb mara m Elijó n j Elijó Bibl szavaib kivehetől menny száll életb mara teh visszavárhat mi Messi előhírnö Maleac Eljövetelek tiszts v r ho vall kétség kérdése dönt véglegese teh Élija döntésé vá serle elnevez n mutatha X száz előt irodalomba serleg széderes lako vég tölt m akk szok ajt kinyit Elijóhuna mi láthatatl vendégn fogadásár f.

11205.

CÍMS Élij serl

SZÓCI Elíj serle Bor tölt ser Elij próf szám széderest Elnevezésé ala követke T egya vers párhuza s hasz megváltá e alapí Tal ser üríté széderest Mi azon folytató 5 kifejez v kéte vá kel en megfelel serle üríte kétesség szoká körülír Talmudb függő mar Elij Elij Bib szavai kivehető menn szál élet mar te visszavárha m Mess előhírn Malea Eljövetele tiszt h val kétsé kérdés dön végleges te Élij döntés v serl elneve mutath szá elő irodalomb serle szédere lak vé töl ak szo aj kinyi Elijóhun m láthatat vendég fogadásá f

11205

CÍM Éli ser

SZÓC Elí serl Bo töl se Eli pró szá széderes Elnevezés al követk egy ver párhuz has megvált alap Ta se ürít széderes M azo folytat kifeje két v ke e megfele serl ürít kétessé szok körülí Talmud függ ma Eli Eli Bi szava kivehet men szá éle ma t visszavárh Mes előhír Male Eljövetel tisz va kéts kérdé dö véglege t Éli dönté ser elnev mutat sz el irodalom serl széder la v tö a sz a kiny Elijóhu láthata vendé fogadás

1120

CÍ Él se

SZÓ El ser B tö s El pr sz szédere Elnevezé a követ eg ve párhu ha megvál ala T s ürí szédere az folyta kifej ké k megfel ser ürí kétess szo körül Talmu füg m El El B szav kivehe me sz él m visszavár Me előhí Mal Eljövete tis v két kérd d végleg Él dönt se elne muta s e irodalo ser széde l t s kin Elijóh láthat vend fogadá