11206.htm

CÍMSZÓ: Elisa

SZÓCIKK: "Elisa (Elizeus), Elijóhu próféta hódoló tanítványa és később szellemének örököse (Kir. II. 2 - 9. fej.) Jórám, Jéhu, Joachaz és Joás izraeli királyok idejében; számos csodatettet tulajdonít neki a bibliai hagyomány, olyanokat is, melyek másait látjuk Jézus tevékenységében. Politikai tevékenységet is fejtett ki, hadba kísérte Jórámot, megjósolta Chazael szír hadvezérnek a trónra jutását, Jéhut kenette fel Izrael királyává, mert győzelmet biztosított Joásnak a szirusok fölött. Csodatételei a közhit szerint még a halála után sem szűntek meg és egy halott feltámasztatását annak tulajdonítják, hogy megérintették a próféta csontjaival. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1206. címszó a lexikon => 219. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11206.htm

CÍMSZÓ: Elisa

SZÓCIKK: Elisa Elizeus , Elijóhu próféta hódoló tanítványa és később szellemének örököse Kir. II. 2 - 9. fej. Jórám, Jéhu, Joachaz és Joás izraeli királyok idejében; számos csodatettet tulajdonít neki a bibliai hagyomány, olyanokat is, melyek másait látjuk Jézus tevékenységében. Politikai tevékenységet is fejtett ki, hadba kísérte Jórámot, megjósolta Chazael szír hadvezérnek a trónra jutását, Jéhut kenette fel Izrael királyává, mert győzelmet biztosított Joásnak a szirusok fölött. Csodatételei a közhit szerint még a halála után sem szűntek meg és egy halott feltámasztatását annak tulajdonítják, hogy megérintették a próféta csontjaival.

11206.ht

CÍMSZÓ Elis

SZÓCIKK Elis Elizeu Elijóh prófét hódol tanítvány é későb szelleméne örökös Kir II 9 fej Jórám Jéhu Joacha é Joá izrael királyo idejében számo csodatette tulajdoní nek biblia hagyomány olyanoka is melye másai látju Jézu tevékenységében Politika tevékenysége i fejtet ki hadb kísért Jórámot megjósolt Chazae szí hadvezérne trónr jutását Jéhu kenett fe Izrae királyává mer győzelme biztosítot Joásna sziruso fölött Csodatétele közhi szerin mé halál utá se szűnte me é eg halot feltámasztatásá anna tulajdonítják hog megérintetté prófét csontjaival

11206.h

CÍMSZ Eli

SZÓCIK Eli Elize Elijó prófé hódo tanítván késő szellemén örökö Ki I fe Jórá Jéh Joach Jo izrae király idejébe szám csodatett tulajdon ne bibli hagyomán olyanok i mely mása látj Jéz tevékenységébe Politik tevékenység fejte k had kísér Jórámo megjósol Chaza sz hadvezérn trón jutásá Jéh kenet f Izra királyáv me győzelm biztosíto Joásn szirus fölöt Csodatétel közh szeri m halá ut s szűnt m e halo feltámasztatás ann tulajdonítjá ho megérintett prófé csontjaiva

11206.

CÍMS El

SZÓCI El Eliz Elij próf hód tanítvá kés szellemé örök K f Jór Jé Joac J izra királ idejéb szá csodatet tulajdo n bibl hagyomá olyano mel más lát Jé tevékenységéb Politi tevékenysé fejt ha kísé Jórám megjóso Chaz s hadvezér tró jutás Jé kene Izr királyá m győzel biztosít Joás sziru fölö Csodatéte köz szer hal u szűn hal feltámasztatá an tulajdonítj h megérintet próf csontjaiv

11206

CÍM E

SZÓC E Eli Eli pró hó tanítv ké szellem örö Jó J Joa izr kirá idejé sz csodate tulajd bib hagyom olyan me má lá J tevékenységé Polit tevékenys fej h kís Jórá megjós Cha hadvezé tr jutá J ken Iz király győze biztosí Joá szir föl Csodatét kö sze ha szű ha feltámasztat a tulajdonít megérinte pró csontjai

1120SZÓ El El pr h tanít k szelle ör J Jo iz kir idej s csodat tulaj bi hagyo olya m m l tevékenység Poli tevékeny fe kí Jór megjó Ch hadvez t jut ke I királ győz biztos Jo szi fö Csodaté k sz h sz h feltámaszta tulajdoní megérint pr csontja