11207.htm

CÍMSZÓ: Elkülönülés

SZÓCIKK: Elkülönülés. Sokszor maguk a zsidók kerestek a nemzsidó népektől való E.-t, sokszor rájuk kényszerítették a nemzsidók. Zsidó részen a létfenntartás ösztöne és az örökölt erkölcsök védelme mozgatta meg ezt a tendenciát, nemzsidó részen pedig az elfogultság, a gyűlölet és mindenekelőtt a gazdasági érdek, amely arra törekedett, hogy a lehető leghátrányosabb helyzetbe juttassa a zsidó érvényesülést. Tárgyilagosan mégis meg kell állapítani, hogy első kezdeteiben a zsidó szellem produktuma az elkülönülő irányzat és abból az aggodalomból eredt, hogy a nemzsidó népekkel való szoros érintkezés az ősi életformáktól való eltávolodásra vezethet. Már a Szentírás étkezési tilalmai, a ruházkodásra vonatkozó előírásai, a borotválkozást és öncsonkítást tiltó rendeletei, a leigázott pogány népekre vonatkozó rendszabályai és levitikus törvényei is a zsidó nép különállásnak biztosítását célozták. Nem kulturális fölényességének gőgös tudatában deklarálta «kiválasztottságát» a zsidó nép, hanem kulturális alázatosságában, amely fölismerte a nagy népek túlnyomó erejét és ki akart térni a velük való verseny elöl, hogy eredetének tisztaságában tarthass meg népi sajátosságait. Nem is kifelé, hanem befelé hirdette a kiválasztottságot, hogy ébren tartsa és elhatárolja a zsidó felelősséget. Jellemző erre a Talmudnak az a kijelentése, hogy a zsidó népet azért választotta ki az Isten, mert legkisebb, leglenézettebb volt a népek között. Az állami élet delelőjén és hanyatlása idején, a próféták korszakában, mikor a zsidó nép életében már erőteljesebben érvényesültek a különböző kultúrák kölcsönhatásai és a héber életformákat visszafejlődéssel vagy eltorzulással fenyegették, a faji gondolat vette át az ősi zsidó élet megvédését. A próféták már kevesellték a formalizmusban rejlő erőt és azzal igyekeztek megmenteni a zsidó nép ősi karakterét és misszióját, hogy a faji öntudatba ágyazták a zsidóság lelki életét és állandóan azoknak a népi sajátosságoknak megőrzésére ösztönözték, amelyek őt a nemzsidó népektől megkülönböztetik. Még az egyetemes emberiségért való szent hevülésük, az Egyisten eszméjének világeszménnyé való kitágítása, a messiási gondolat kibontása is azt a törekvést szolgálta, hogy megerősítse kiválasztottságának tudatában a zsidó népet és éppen ezzel nyerje meg az E.-i törekvéseknek. A diaszpórában, a nemzeti kötelék szétesése között már nem sok eredménnyel biztatott a profetikus elgondolás és a zsidó nép életérdekeiért küzdő vezetők ismét a vallásban rejlő erőhöz folyamodtak. Már a szétszóratás első idejében is minden törekvés arra irányult, hogy az egész zsidó szellemi élet a vallással forrjon össze, mert azt remélték, hogy így az idegen befolyást kirekeszthetik és a zsidóság népi különállását megmenthetik. Ennek a célnak szolgált az ez időben kiépített hitélet egész rendszere, amely befelé állandóan kimélyült és újabb meg újabb szigorításokkal bővült. Az ősi törvényeknek e célhoz való alkalmazását a Tóra elkerítésének mondják a talmudikus kodifikátorok. «Kerítést húztak a Tóra köré», hogy idegen életformák ne szivároghassanak a zsidó életbe. Így történt, hogy a zsidó ősiséghez való szenvedélyes ragaszkodásból bontakozott ki az E. princípiuma, amely biztosította a zsidóság megmaradását, de megnehezítette társadalmi elhelyezkedését és sok évszázadon át a nemzsidó népekkel való együttdolgozását is. Az évszázadok folyamán azonban nem mindig érvényesült egyforma erővel ez a principium, így Magyarországon sem, ahol a honfoglalást követő első századokban az ősi magyar zsidók, különösen a kozár-származásuak szoros társadalmi közösségben éltek a pogány és keresztény magyarokkal. A külön zsidó kultúrának még a nyomait is csak nagyon gyéren találjuk ebben a korszakban, sőt az együttélés hatásai sokáig még a későbbi századokban is érezhetők és talán az a meglepő jelenség is, hogy a kifejezetten zsidó tudomány művelésére csak nagyon későn adta rá magát a magyar zsidóság, az első századokban tapasztalt zsidó-magyar összeforrottságban leli magyarázatát. Az ezután következő századokban nemcsak nálunk, de másutt is a keresztény szellem segítette elő a zsidó E.-t, amely csak az új időkben enyhült részint a liberalizmus hatása alatt, részben azoknak a küzdelmeknek a nyomán, amelyeket az emancipáció érdekében maguk a zsidók indítottak és vívtak meg sikeresen. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1207. címszó a lexikon => 219. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11207.htm

CÍMSZÓ: Elkülönülés

SZÓCIKK: Elkülönülés. Sokszor maguk a zsidók kerestek a nemzsidó népektől való E.-t, sokszor rájuk kényszerítették a nemzsidók. Zsidó részen a létfenntartás ösztöne és az örökölt erkölcsök védelme mozgatta meg ezt a tendenciát, nemzsidó részen pedig az elfogultság, a gyűlölet és mindenekelőtt a gazdasági érdek, amely arra törekedett, hogy a lehető leghátrányosabb helyzetbe juttassa a zsidó érvényesülést. Tárgyilagosan mégis meg kell állapítani, hogy első kezdeteiben a zsidó szellem produktuma az elkülönülő irányzat és abból az aggodalomból eredt, hogy a nemzsidó népekkel való szoros érintkezés az ősi életformáktól való eltávolodásra vezethet. Már a Szentírás étkezési tilalmai, a ruházkodásra vonatkozó előírásai, a borotválkozást és öncsonkítást tiltó rendeletei, a leigázott pogány népekre vonatkozó rendszabályai és levitikus törvényei is a zsidó nép különállásnak biztosítását célozták. Nem kulturális fölényességének gőgös tudatában deklarálta kiválasztottságát a zsidó nép, hanem kulturális alázatosságában, amely fölismerte a nagy népek túlnyomó erejét és ki akart térni a velük való verseny elöl, hogy eredetének tisztaságában tarthass meg népi sajátosságait. Nem is kifelé, hanem befelé hirdette a kiválasztottságot, hogy ébren tartsa és elhatárolja a zsidó felelősséget. Jellemző erre a Talmudnak az a kijelentése, hogy a zsidó népet azért választotta ki az Isten, mert legkisebb, leglenézettebb volt a népek között. Az állami élet delelőjén és hanyatlása idején, a próféták korszakában, mikor a zsidó nép életében már erőteljesebben érvényesültek a különböző kultúrák kölcsönhatásai és a héber életformákat visszafejlődéssel vagy eltorzulással fenyegették, a faji gondolat vette át az ősi zsidó élet megvédését. A próféták már kevesellték a formalizmusban rejlő erőt és azzal igyekeztek megmenteni a zsidó nép ősi karakterét és misszióját, hogy a faji öntudatba ágyazták a zsidóság lelki életét és állandóan azoknak a népi sajátosságoknak megőrzésére ösztönözték, amelyek őt a nemzsidó népektől megkülönböztetik. Még az egyetemes emberiségért való szent hevülésük, az Egyisten eszméjének világeszménnyé való kitágítása, a messiási gondolat kibontása is azt a törekvést szolgálta, hogy megerősítse kiválasztottságának tudatában a zsidó népet és éppen ezzel nyerje meg az E.-i törekvéseknek. A diaszpórában, a nemzeti kötelék szétesése között már nem sok eredménnyel biztatott a profetikus elgondolás és a zsidó nép életérdekeiért küzdő vezetők ismét a vallásban rejlő erőhöz folyamodtak. Már a szétszóratás első idejében is minden törekvés arra irányult, hogy az egész zsidó szellemi élet a vallással forrjon össze, mert azt remélték, hogy így az idegen befolyást kirekeszthetik és a zsidóság népi különállását megmenthetik. Ennek a célnak szolgált az ez időben kiépített hitélet egész rendszere, amely befelé állandóan kimélyült és újabb meg újabb szigorításokkal bővült. Az ősi törvényeknek e célhoz való alkalmazását a Tóra elkerítésének mondják a talmudikus kodifikátorok. Kerítést húztak a Tóra köré , hogy idegen életformák ne szivároghassanak a zsidó életbe. Így történt, hogy a zsidó ősiséghez való szenvedélyes ragaszkodásból bontakozott ki az E. princípiuma, amely biztosította a zsidóság megmaradását, de megnehezítette társadalmi elhelyezkedését és sok évszázadon át a nemzsidó népekkel való együttdolgozását is. Az évszázadok folyamán azonban nem mindig érvényesült egyforma erővel ez a principium, így Magyarországon sem, ahol a honfoglalást követő első századokban az ősi magyar zsidók, különösen a kozár-származásuak szoros társadalmi közösségben éltek a pogány és keresztény magyarokkal. A külön zsidó kultúrának még a nyomait is csak nagyon gyéren találjuk ebben a korszakban, sőt az együttélés hatásai sokáig még a későbbi századokban is érezhetők és talán az a meglepő jelenség is, hogy a kifejezetten zsidó tudomány művelésére csak nagyon későn adta rá magát a magyar zsidóság, az első századokban tapasztalt zsidó-magyar összeforrottságban leli magyarázatát. Az ezután következő századokban nemcsak nálunk, de másutt is a keresztény szellem segítette elő a zsidó E.-t, amely csak az új időkben enyhült részint a liberalizmus hatása alatt, részben azoknak a küzdelmeknek a nyomán, amelyeket az emancipáció érdekében maguk a zsidók indítottak és vívtak meg sikeresen.

11207.ht

CÍMSZÓ Elkülönülé

SZÓCIKK Elkülönülés Sokszo magu zsidó kereste nemzsid népektő val E.-t sokszo ráju kényszerítetté nemzsidók Zsid része létfenntartá ösztön é a örököl erkölcsö védelm mozgatt me ez tendenciát nemzsid része pedi a elfogultság gyűlöle é mindenekelőt gazdaság érdek amel arr törekedett hog lehet leghátrányosab helyzetb juttass zsid érvényesülést Tárgyilagosa mégi me kel állapítani hog els kezdeteibe zsid szelle produktum a elkülönül irányza é abbó a aggodalombó eredt hog nemzsid népekke val szoro érintkezé a ős életformáktó val eltávolodásr vezethet Má Szentírá étkezés tilalmai ruházkodásr vonatkoz előírásai borotválkozás é öncsonkítás tilt rendeletei leigázot pogán népekr vonatkoz rendszabálya é levitiku törvénye i zsid né különállásna biztosításá célozták Ne kulturáli fölényességéne gőgö tudatába deklarált kiválasztottságá zsid nép hane kulturáli alázatosságában amel fölismert nag népe túlnyom erejé é k akar térn velü val versen elöl hog eredeténe tisztaságába tarthas me nép sajátosságait Ne i kifelé hane befel hirdett kiválasztottságot hog ébre tarts é elhatárolj zsid felelősséget Jellemz err Talmudna a kijelentése hog zsid népe azér választott k a Isten mer legkisebb leglenézetteb vol népe között A állam éle delelőjé é hanyatlás idején prófétá korszakában miko zsid né életébe má erőteljesebbe érvényesülte különböz kultúrá kölcsönhatása é hébe életformáka visszafejlődésse vag eltorzulássa fenyegették faj gondola vett á a ős zsid éle megvédését prófétá má kevesellté formalizmusba rejl erő é azza igyekezte megmenten zsid né ős karakteré é misszióját hog faj öntudatb ágyaztá zsidósá lelk életé é állandóa azokna nép sajátosságokna megőrzésér ösztönözték amelye ő nemzsid népektő megkülönböztetik Mé a egyeteme emberiségér val szen hevülésük a Egyiste eszméjéne világeszménny val kitágítása messiás gondola kibontás i az törekvés szolgálta hog megerősíts kiválasztottságána tudatába zsid népe é éppe ezze nyerj me a E.- törekvéseknek diaszpórában nemzet kötelé szétesés közöt má ne so eredménnye biztatot profetiku elgondolá é zsid né életérdekeiér küzd vezető ismé vallásba rejl erőhö folyamodtak Má szétszóratá els idejébe i minde törekvé arr irányult hog a egés zsid szellem éle vallássa forrjo össze mer az remélték hog íg a idege befolyás kirekesztheti é zsidósá nép különállásá megmenthetik Enne célna szolgál a e időbe kiépítet hitéle egés rendszere amel befel állandóa kimélyül é újab me újab szigorításokka bővült A ős törvényekne célho val alkalmazásá Tór elkerítéséne mondjá talmudiku kodifikátorok Kerítés húzta Tór kör hog idege életformá n szivároghassana zsid életbe Íg történt hog zsid ősiséghe val szenvedélye ragaszkodásbó bontakozot k a E princípiuma amel biztosított zsidósá megmaradását d megnehezített társadalm elhelyezkedésé é so évszázado á nemzsid népekke val együttdolgozásá is A évszázado folyamá azonba ne mindi érvényesül egyform erőve e principium íg Magyarországo sem aho honfoglalás követ els századokba a ős magya zsidók különöse kozár-származásua szoro társadalm közösségbe élte pogán é keresztén magyarokkal külö zsid kultúrána mé nyomai i csa nagyo gyére találju ebbe korszakban ső a együttélé hatása sokái mé később századokba i érezhető é talá a meglep jelensé is hog kifejezette zsid tudomán művelésér csa nagyo késő adt r magá magya zsidóság a els századokba tapasztal zsidó-magya összeforrottságba lel magyarázatát A ezutá következ századokba nemcsa nálunk d másut i keresztén szelle segített el zsid E.-t amel csa a ú időkbe enyhül részin liberalizmu hatás alatt részbe azokna küzdelmekne nyomán amelyeke a emancipáci érdekébe magu zsidó indította é vívta me sikeresen

11207.h

CÍMSZ Elkülönül

SZÓCIK Elkülönülé Soksz mag zsid kerest nemzsi népekt va E.- soksz ráj kényszerített nemzsidó Zsi rész létfenntart ösztö örökö erkölcs védel mozgat m e tendenciá nemzsi rész ped elfogultsá gyűlöl mindenekelő gazdasá érde ame ar törekedet ho lehe leghátrányosa helyzet juttas zsi érvényesülés Tárgyilagos még m ke állapítan ho el kezdeteib zsi szell produktu elkülönü irányz abb aggodalomb ered ho nemzsi népekk va szor érintkez ő életformákt va eltávolodás vezethe M Szentír étkezé tilalma ruházkodás vonatko előírása borotválkozá öncsonkítá til rendelete leigázo pogá népek vonatko rendszabály levitik törvény zsi n különállásn biztosítás céloztá N kulturál fölényességén gőg tudatáb deklarál kiválasztottság zsi né han kulturál alázatosságába ame fölismer na nép túlnyo erej aka tér vel va verse elö ho eredetén tisztaságáb tartha m né sajátosságai N kifel han befe hirdet kiválasztottságo ho ébr tart elhatárol zsi felelőssége Jellem er Talmudn kijelentés ho zsi nép azé választot Iste me legkiseb leglenézette vo nép közöt álla él delelőj hanyatlá idejé prófét korszakába mik zsi n életéb m erőteljesebb érvényesült különbö kultúr kölcsönhatás héb életformák visszafejlődéss va eltorzuláss fenyegetté fa gondol vet ő zsi él megvédésé prófét m kevesellt formalizmusb rej er azz igyekezt megmente zsi n ő karakter missziójá ho fa öntudat ágyazt zsidós lel élet állandó azokn né sajátosságokn megőrzésé ösztönözté amely nemzsi népekt megkülönbözteti M egyetem emberiségé va sze hevülésü Egyist eszméjén világeszménn va kitágítás messiá gondol kibontá a törekvé szolgált ho megerősít kiválasztottságán tudatáb zsi nép épp ezz nyer m E. törekvésekne diaszpórába nemze kötel szétesé közö m n s eredménny biztato profetik elgondol zsi n életérdekeié küz vezet ism vallásb rej erőh folyamodta M szétszórat el idejéb mind törekv ar irányul ho egé zsi szelle él valláss forrj össz me a remélté ho í ideg befolyá kirekeszthet zsidós né különállás megmentheti Enn céln szolgá időb kiépíte hitél egé rendszer ame befe állandó kimélyü úja m úja szigorításokk bővül ő törvényekn célh va alkalmazás Tó elkerítésén mondj talmudik kodifikátoro Keríté húzt Tó kö ho ideg életform szivároghassan zsi életb Í történ ho zsi ősiségh va szenvedély ragaszkodásb bontakozo princípium ame biztosítot zsidós megmaradásá megnehezítet társadal elhelyezkedés s évszázad nemzsi népekk va együttdolgozás i évszázad folyam azonb n mind érvényesü egyfor erőv principiu í Magyarország se ah honfoglalá köve el századokb ő magy zsidó különös kozár-származásu szor társadal közösségb élt pogá kereszté magyarokka kül zsi kultúrán m nyoma cs nagy gyér találj ebb korszakba s együttél hatás soká m későb századokb érezhet tal megle jelens i ho kifejezett zsi tudomá művelésé cs nagy kés ad mag magy zsidósá el századokb tapaszta zsidó-magy összeforrottságb le magyarázatá ezut követke századokb nemcs nálun másu kereszté szell segítet e zsi E.- ame cs időkb enyhü részi liberalizm hatá alat részb azokn küzdelmekn nyomá amelyek emancipác érdekéb mag zsid indított vívt m sikerese

11207.

CÍMS Elkülönü

SZÓCI Elkülönül Soks ma zsi keres nemzs népek v E. soks rá kényszerítet nemzsid Zs rés létfenntar öszt örök erkölc véde mozga tendenci nemzs rés pe elfogults gyűlö mindenekel gazdas érd am a törekede h leh leghátrányos helyze jutta zs érvényesülé Tárgyilago mé k állapíta h e kezdetei zs szel produkt elkülön irány ab aggodalom ere h nemzs népek v szo érintke életformák v eltávolodá vezeth Szentí étkez tilalm ruházkodá vonatk előírás borotválkoz öncsonkít ti rendelet leigáz pog népe vonatk rendszabál leviti törvén zs különállás biztosítá célozt kulturá fölényességé gő tudatá deklará kiválasztottsá zs n ha kulturá alázatosságáb am fölisme n né túlny ere ak té ve v vers el h eredeté tisztaságá tarth n sajátossága kife ha bef hirde kiválasztottság h éb tar elhatáro zs felelősség Jelle e Talmud kijelenté h zs né az választo Ist m legkise leglenézett v né közö áll é delelő hanyatl idej prófé korszakáb mi zs életé erőteljeseb érvényesül különb kultú kölcsönhatá hé életformá visszafejlődés v eltorzulás fenyegett f gondo ve zs é megvédés prófé kevesell formalizmus re e az igyekez megment zs karakte missziój h f öntuda ágyaz zsidó le éle álland azok n sajátosságok megőrzés ösztönözt amel nemzs népek megkülönböztet egyete emberiség v sz hevülés Egyis eszméjé világeszmén v kitágítá messi gondo kibont törekv szolgál h megerősí kiválasztottságá tudatá zs né ép ez nye E törekvésekn diaszpóráb nemz köte szétes köz eredménn biztat profeti elgondo zs életérdekei kü veze is vallás re erő folyamodt szétszóra e idejé min törek a irányu h eg zs szell é vallás forr öss m remélt h ide befoly kirekeszthe zsidó n különállá megmenthet En cél szolg idő kiépít hité eg rendsze am bef álland kimély új új szigorítások bővü törvények cél v alkalmazá T elkerítésé mond talmudi kodifikátor Kerít húz T k h ide életfor szivároghassa zs élet törté h zs ősiség v szenvedél ragaszkodás bontakoz princípiu am biztosíto zsidó megmaradás megnehezíte társada elhelyezkedé évszáza nemzs népek v együttdolgozá évszáza folya azon min érvényes egyfo erő principi Magyarorszá s a honfoglal köv e századok mag zsid különö kozár-származás szo társada közösség él pog kereszt magyarokk kü zs kultúrá nyom c nag gyé talál eb korszakb együtté hatá sok késő századok érezhe ta megl jelen h kifejezet zs tudom művelés c nag ké a ma mag zsidós e századok tapaszt zsidó-mag összeforrottság l magyarázat ezu követk századok nemc nálu más kereszt szel segíte zs E. am c idők enyh rész liberaliz hat ala rész azok küzdelmek nyom amelye emancipá érdeké ma zsi indítot vív sikeres

11207

CÍM Elkülön

SZÓC Elkülönü Sok m zs kere nemz népe E sok r kényszeríte nemzsi Z ré létfennta ösz örö erköl véd mozg tendenc nemz ré p elfogult gyűl mindeneke gazda ér a töreked le leghátrányo helyz jutt z érvényesül Tárgyilag m állapít kezdete z sze produk elkülö irán a aggodalo er nemz népe sz érintk életformá eltávolod vezet Szent étke tilal ruházkod vonat előírá borotválko öncsonkí t rendele leigá po nép vonat rendszabá levit törvé z különállá biztosít céloz kultur fölényesség g tudat deklar kiválasztotts z h kultur alázatosságá a fölism n túln er a t v ver e eredet tisztaság tart sajátosság kif h be hird kiválasztottsá é ta elhatár z felelőssé Jell Talmu kijelent z n a választ Is legkis leglenézet n köz ál delel hanyat ide próf korszaká m z élet erőteljese érvényesü külön kult kölcsönhat h életform visszafejlődé eltorzulá fenyeget gond v z megvédé próf kevesel formalizmu r a igyeke megmen z karakt misszió öntud ágya zsid l él állan azo sajátosságo megőrzé ösztönöz ame nemz népe megkülönbözte egyet emberisé s hevülé Egyi eszméj világeszmé kitágít mess gond kibon törek szolgá megerős kiválasztottság tudat z n é e ny törekvések diaszpórá nem köt széte kö eredmén bizta profet elgond z életérdeke k vez i vallá r er folyamod szétszór idej mi töre irány e z szel vallá for ös remél id befol kirekeszth zsid különáll megmenthe E cé szol id kiépí hit e rendsz a be állan kimél ú ú szigorításo bőv törvénye cé alkalmaz elkerítés mon talmud kodifikáto Kerí hú id életfo szivároghass z éle tört z ősisé szenvedé ragaszkodá bontako princípi a biztosít zsid megmaradá megnehezít társad elhelyezked évszáz nemz népe együttdolgoz évszáz foly azo mi érvénye egyf er princip Magyarorsz honfogla kö százado ma zsi külön kozár-származá sz társad közössé é po keresz magyarok k z kultúr nyo na gy talá e korszak együtt hat so kés százado érezh t meg jele kifejeze z tudo művelé na k m ma zsidó százado tapasz zsidó-ma összeforrottsá magyaráza ez követ százado nem nál má keresz sze segít z E a idő eny rés liberali ha al rés azo küzdelme nyo amely emancip érdek m zs indíto ví sikere

1120

CÍ Elkülö

SZÓ Elkülön So z ker nem nép so kényszerít nemzs r létfennt ös ör erkö vé moz tenden nem r elfogul gyű mindenek gazd é töreke l leghátrány hely jut érvényesü Tárgyila állapí kezdet sz produ elkül irá aggodal e nem nép s érint életform eltávolo veze Szen étk tila ruházko vona előír borotválk öncsonk rendel leig p né vona rendszab levi törv különáll biztosí célo kultu fölényessé tuda dekla kiválasztott kultu alázatosság fölis túl e ve erede tisztasá tar sajátossá ki b hir kiválasztotts t elhatá felelőss Jel Talm kijelen válasz I legki leglenéze kö á dele hanya id pró korszak éle erőteljes érvényes külö kul kölcsönha életfor visszafejlőd eltorzul fenyege gon megvéd pró kevese formalizm igyek megme karak misszi öntu ágy zsi é álla az sajátosság megőrz ösztönö am nem nép megkülönbözt egye emberis hevül Egy eszmé világeszm kitágí mes gon kibo töre szolg megerő kiválasztottsá tuda n törekvése diaszpór ne kö szét k eredmé bizt profe elgon életérdek ve vall e folyamo szétszó ide m tör irán sze vall fo ö remé i befo kirekeszt zsi különál megmenth c szo i kiép hi rends b álla kimé szigorítás bő törvény c alkalma elkeríté mo talmu kodifikát Ker h i életf szivároghas él tör ősis szenved ragaszkod bontak princíp biztosí zsi megmarad megnehezí társa elhelyezke évszá nem nép együttdolgo évszá fol az m érvény egy e princi Magyarors honfogl k század m zs külö kozár-származ s társa közöss p keres magyaro kultú ny n g tal korsza együt ha s ké század érez me jel kifejez tud művel n m zsid század tapas zsidó-m összeforrotts magyaráz e köve század ne ná m keres sz segí id en ré liberal h a ré az küzdelm ny amel emanci érde z indít v siker