11210.htm

CÍMSZÓ: Elek

SZEMÉLYNÉV: Elek Artúr

SZÓCIKK: "Elek, 1. Artúr*, író, szül. Budapesten 1876. Az egyetemen a bölcsészeti fakultást u. o. végezte, írói pályáját 1895. kezdte el, mint több fővárosi lap munkatársa. Később Az Újság napilap szerkesztőségébe lépett. Szerkesztette a Műbarát c. aesthetikai folyóiratot. A magyar kritika méltán elismert művelője. 1915-19 közt az Orsz. Magyar Iparművészeti Főiskolán volt a művelődéstörténet tanára. Lefordította Carducci, A.Graf De Amicis, Daudet, Stendhal és G. Keller fontosabb műveit. Az összes magyar legújabb költőkből anthológiát állított össze Újabb magyar költők címen (1911). Egyéb művei: Poe Edgár (1910); Álarcosmenet (elbeszélések, 1912); Nagy Balogh János élete és művészete (1922)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1210. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11210.htm

CÍMSZÓ: Elek

SZEMÉLYNÉV: Elek Artúr

SZÓCIKK: Elek, 1. Artúr*, író, szül. Budapesten 1876. Az egyetemen a bölcsészeti fakultást u. o. végezte, írói pályáját 1895. kezdte el, mint több fővárosi lap munkatársa. Később Az Újság napilap szerkesztőségébe lépett. Szerkesztette a Műbarát c. aesthetikai folyóiratot. A magyar kritika méltán elismert művelője. 1915-19 közt az Orsz. Magyar Iparművészeti Főiskolán volt a művelődéstörténet tanára. Lefordította Carducci, A.Graf De Amicis, Daudet, Stendhal és G. Keller fontosabb műveit. Az összes magyar legújabb költőkből anthológiát állított össze Újabb magyar költők címen 1911 . Egyéb művei: Poe Edgár 1910 ; Álarcosmenet elbeszélések, 1912 ; Nagy Balogh János élete és művészete 1922 .

11210.ht

CÍMSZÓ Ele

SZEMÉLYNÉV Ele Artú

SZÓCIKK Elek 1 Artúr* író szül Budapeste 1876 A egyeteme bölcsészet fakultás u o végezte író pályájá 1895 kezdt el min töb főváros la munkatársa Későb A Újsá napila szerkesztőségéb lépett Szerkesztett Műbará c aesthetika folyóiratot magya kritik méltá elismer művelője 1915-1 köz a Orsz Magya Iparművészet Főiskolá vol művelődéstörténe tanára Lefordított Carducci A.Gra D Amicis Daudet Stendha é G Kelle fontosab műveit A össze magya legújab költőkbő anthológiá állítot össz Újab magya költő címe 191 Egyé művei Po Edgá 191 Álarcosmene elbeszélések 191 Nag Balog Jáno élet é művészet 192

11210.h

CÍMSZ El

SZEMÉLYNÉ El Art

SZÓCIK Ele Artúr ír szü Budapest 187 egyetem bölcsésze fakultá végezt ír pályáj 189 kezd e mi tö főváro l munkatárs Késő Újs napil szerkesztőségé lépet Szerkesztet Műbar aesthetik folyóirato magy kriti mélt elisme művelőj 1915- kö Ors Magy Iparművésze Főiskol vo művelődéstörtén tanár Lefordítot Carducc A.Gr Amici Daude Stendh Kell fontosa művei össz magy legúja költőkb anthológi állíto öss Úja magy költ cím 19 Egy műve P Edg 19 Álarcosmen elbeszélése 19 Na Balo Ján éle művésze 19

11210.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Ar

SZÓCI El Artú í sz Budapes 18 egyete bölcsész fakult végez í pályá 18 kez m t fővár munkatár Kés Új napi szerkesztőség lépe Szerkeszte Műba aestheti folyóirat mag krit mél elism művelő 1915 k Or Mag Iparművész Főisko v művelődéstörté taná Lefordíto Carduc A.G Amic Daud Stend Kel fontos műve öss mag legúj költők anthológ állít ös Új mag köl cí 1 Eg műv Ed 1 Álarcosme elbeszélés 1 N Bal Já él művész 1

11210

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC E Art s Budape 1 egyet bölcsés fakul vége pály 1 ke fővá munkatá Ké Ú nap szerkesztősé lép Szerkeszt Műb aesthet folyóira ma kri mé elis művel 191 O Ma Iparművés Főisk művelődéstört tan Lefordít Cardu A. Ami Dau Sten Ke fonto műv ös ma legú költő antholó állí ö Ú ma kö c E mű E Álarcosm elbeszélé Ba J é művés

1121SZEMÉL

SZÓ Ar Budap egye bölcsé faku vég pál k főv munkat K na szerkesztős lé Szerkesz Mű aesthe folyóir m kr m eli műve 19 M Iparművé Főis művelődéstör ta Lefordí Card A Am Da Ste K font mű ö m leg költ anthol áll m k m Álarcos elbeszél B művé