11211.htm

CÍMSZÓ: Elek

SZEMÉLYNÉV: Elek Pál

SZÓCIKK: E. Pál (malomszegi)*, közgazdász, udvari tanácsos, szül. Ondrohán (Nyitra vm.) 1856 szept 12., megh. Badenban 1914 ápr. 15. Pályáját a bankszakmában fiatalon kezdte, mint a párisi Dreyfus-cég export-import vállalatának egyik vezetője Párisban, majd Londonban. 1890-ben Baross Gábor miniszter felismerve E. tehetségét, hazahívta, s a Magyar Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának neveztette ki. E. ezt a bankot újraszervezte Magyar Bank és Keresk. Rt. néven. Nagy érdeme, hogy a fiumei gyarmatáru-behozatalt állandósította s ugyanezt tette a déligyümölcs-, a nyersbőr- és gyapjú-aukciók meghonosításával. Ezen kívül kiviteli piacokat szerzett a sótermelés részére és átszervezte a magyar államvasutak gépgyárának ügynökségét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1211. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11211.htm

CÍMSZÓ: Elek

SZEMÉLYNÉV: Elek Pál

SZÓCIKK: E. Pál malomszegi *, közgazdász, udvari tanácsos, szül. Ondrohán Nyitra vm. 1856 szept 12., megh. Badenban 1914 ápr. 15. Pályáját a bankszakmában fiatalon kezdte, mint a párisi Dreyfus-cég export-import vállalatának egyik vezetője Párisban, majd Londonban. 1890-ben Baross Gábor miniszter felismerve E. tehetségét, hazahívta, s a Magyar Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának neveztette ki. E. ezt a bankot újraszervezte Magyar Bank és Keresk. Rt. néven. Nagy érdeme, hogy a fiumei gyarmatáru-behozatalt állandósította s ugyanezt tette a déligyümölcs-, a nyersbőr- és gyapjú-aukciók meghonosításával. Ezen kívül kiviteli piacokat szerzett a sótermelés részére és átszervezte a magyar államvasutak gépgyárának ügynökségét.

11211.ht

CÍMSZÓ Ele

SZEMÉLYNÉV Ele Pá

SZÓCIKK E Pá malomszeg * közgazdász udvar tanácsos szül Ondrohá Nyitr vm 185 szep 12. megh Badenba 191 ápr 15 Pályájá bankszakmába fiatalo kezdte min páris Dreyfus-cé export-impor vállalatána egyi vezetőj Párisban maj Londonban 1890-be Baros Gábo miniszte felismerv E tehetségét hazahívta Magya Kereskedelm Rt vezérigazgatójána neveztett ki E ez banko újraszervezt Magya Ban é Keresk Rt néven Nag érdeme hog fiume gyarmatáru-behozatal állandósított ugyanez tett déligyümölcs- nyersbőr é gyapjú-aukció meghonosításával Eze kívü kivitel piacoka szerzet sótermelé részér é átszervezt magya államvasuta gépgyárána ügynökségét

11211.h

CÍMSZ El

SZEMÉLYNÉ El P

SZÓCIK P malomsze közgazdás udva tanácso szü Ondroh Nyit v 18 sze 12 meg Badenb 19 áp 1 Pályáj bankszakmáb fiatal kezdt mi pári Dreyfus-c export-impo vállalatán egy vezető Párisba ma Londonba 1890-b Baro Gáb miniszt felismer tehetségé hazahívt Magy Kereskedel R vezérigazgatóján neveztet k e bank újraszervez Magy Ba Keres R néve Na érdem ho fium gyarmatáru-behozata állandósítot ugyane tet déligyümölcs nyersbő gyapjú-aukci meghonosításáva Ez kív kivite piacok szerze sótermel részé átszervez magy államvasut gépgyárán ügynökségé

11211.

CÍMS E

SZEMÉLYN E

SZÓCI malomsz közgazdá udv tanács sz Ondro Nyi 1 sz 1 me Baden 1 á Pályá bankszakmá fiata kezd m pár Dreyfus- export-imp vállalatá eg vezet Párisb m Londonb 1890- Bar Gá minisz felisme tehetség hazahív Mag Kereskede vezérigazgatójá nevezte ban újraszerve Mag B Kere név N érde h fiu gyarmatáru-behozat állandósíto ugyan te déligyümölc nyersb gyapjú-aukc meghonosításáv E kí kivit piaco szerz sóterme rész átszerve mag államvasu gépgyárá ügynökség

11211

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC maloms közgazd ud tanác s Ondr Ny s m Bade Pály bankszakm fiat kez pá Dreyfus export-im vállalat e veze Páris London 1890 Ba G minis felism tehetsé hazahí Ma Keresked vezérigazgatój nevezt ba újraszerv Ma Ker né érd fi gyarmatáru-behoza állandósít ugya t déligyümöl nyers gyapjú-auk meghonosításá k kivi piac szer sóterm rés átszerv ma államvas gépgyár ügynöksé

1121SZEMÉL

SZÓ malom közgaz u taná Ond N Bad Pál bankszak fia ke p Dreyfu export-i vállala vez Pári Londo 189 B mini felis tehets hazah M Kereske vezérigazgató nevez b újraszer M Ke n ér f gyarmatáru-behoz állandósí ugy déligyümö nyer gyapjú-au meghonosítás kiv pia sze sóter ré átszer m államva gépgyá ügynöks