11213.htm

CÍMSZÓ: Ellenbogen

SZEMÉLYNÉV: Ellenbogen Adolf

SZÓCIKK: Ellenbogen 1. Adolf, hegedűművész és operai zenekarmester, szül. Miskolcon 1817., megh. Budapesten. Apja, a miskolci zsidó hitközség kántora, őt is akarta kántornak nevelni, de hajlama a hegedűjátékra vonzotta. Bécsbe ment, hol egy rokona támogatásával az ottani konzervatóriumba léphetett. 1834-ben hazatérvén, a miskolci színház számára zenekart szervezett. Kitűnő hegedűs volt, híre egyre növekedett és 1836. a budai színházhoz szerződtették. 1837-ben az egész budai színház zenekarával ő is a megnyitott pesti Nemzeti Színházhoz került, hol csakhamar első hegedűs, nemsokára balletigazgató és zenekarmester lett. A múlt század 60 és 70-es éveiben tevékeny részt vett a főváros zenei életében. Sok zenei kompozíciót alkotott, ú. n. körmagyart, csárdást, keringőt és egyéb tánczenét, melyek nevét népszerűvé tették.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1213. címszó a lexikon => 220. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11213.htm

CÍMSZÓ: Ellenbogen

SZEMÉLYNÉV: Ellenbogen Adolf

SZÓCIKK: Ellenbogen 1. Adolf, hegedűművész és operai zenekarmester, szül. Miskolcon 1817., megh. Budapesten. Apja, a miskolci zsidó hitközség kántora, őt is akarta kántornak nevelni, de hajlama a hegedűjátékra vonzotta. Bécsbe ment, hol egy rokona támogatásával az ottani konzervatóriumba léphetett. 1834-ben hazatérvén, a miskolci színház számára zenekart szervezett. Kitűnő hegedűs volt, híre egyre növekedett és 1836. a budai színházhoz szerződtették. 1837-ben az egész budai színház zenekarával ő is a megnyitott pesti Nemzeti Színházhoz került, hol csakhamar első hegedűs, nemsokára balletigazgató és zenekarmester lett. A múlt század 60 és 70-es éveiben tevékeny részt vett a főváros zenei életében. Sok zenei kompozíciót alkotott, ú. n. körmagyart, csárdást, keringőt és egyéb tánczenét, melyek nevét népszerűvé tették.

11213.ht

CÍMSZÓ Ellenboge

SZEMÉLYNÉV Ellenboge Adol

SZÓCIKK Ellenboge 1 Adolf hegedűművés é opera zenekarmester szül Miskolco 1817. megh Budapesten Apja miskolc zsid hitközsé kántora ő i akart kántorna nevelni d hajlam hegedűjátékr vonzotta Bécsb ment ho eg rokon támogatásáva a ottan konzervatóriumb léphetett 1834-be hazatérvén miskolc színhá számár zenekar szervezett Kitűn hegedű volt hír egyr növekedet é 1836 buda színházho szerződtették 1837-be a egés buda színhá zenekaráva i megnyitot pest Nemzet Színházho került ho csakhama els hegedűs nemsokár balletigazgat é zenekarmeste lett múl száza 6 é 70-e éveibe tevéken rész vet főváro zene életében So zene kompozíció alkotott ú n körmagyart csárdást keringő é egyé tánczenét melye nevé népszerűv tették

11213.h

CÍMSZ Ellenbog

SZEMÉLYNÉ Ellenbog Ado

SZÓCIK Ellenbog Adol hegedűművé oper zenekarmeste szü Miskolc 1817 meg Budapeste Apj miskol zsi hitközs kántor akar kántorn neveln hajla hegedűjáték vonzott Bécs men h e roko támogatásáv otta konzervatórium léphetet 1834-b hazatérvé miskol szính számá zeneka szervezet Kitű heged vol hí egy növekede 183 bud színházh szerződtetté 1837-b egé bud szính zenekaráv megnyito pes Nemze Színházh kerül h csakham el hegedű nemsoká balletigazga zenekarmest let mú száz 70- éveib tevéke rés ve fővár zen életébe S zen kompozíci alkotot körmagyar csárdás kering egy tánczené mely nev népszerű tetté

11213.

CÍMS Ellenbo

SZEMÉLYN Ellenbo Ad

SZÓCI Ellenbo Ado hegedűműv ope zenekarmest sz Miskol 181 me Budapest Ap misko zs hitköz kánto aka kántor nevel hajl hegedűjáté vonzot Béc me rok támogatásá ott konzervatóriu léphete 1834- hazatérv misko szín szám zenek szerveze Kit hege vo h eg növeked 18 bu színház szerződtett 1837- eg bu szín zenekará megnyit pe Nemz Színház kerü csakha e heged nemsok balletigazg zenekarmes le m szá 70 évei tevék ré v fővá ze életéb ze kompozíc alkoto körmagya csárdá kerin eg tánczen mel ne népszer tett

11213

CÍM Ellenb

SZEMÉLY Ellenb A

SZÓC Ellenb Ad hegedűmű op zenekarmes s Misko 18 m Budapes A misk z hitkö kánt ak kánto neve haj hegedűját vonzo Bé m ro támogatás ot konzervatóri léphet 1834 hazatér misk szí szá zene szervez Ki heg v e növeke 1 b színhá szerződtet 1837 e b szí zenekar megnyi p Nem Színhá ker csakh hege nemso balletigaz zenekarme l sz 7 éve tevé r főv z életé z kompozí alkot körmagy csárd keri e táncze me n népsze tet

1121

CÍ Ellen

SZEMÉL Ellen

SZÓ Ellen A hegedűm o zenekarme Misk 1 Budape mis hitk kán a kánt nev ha hegedűjá vonz B r támogatá o konzervatór léphe 183 hazaté mis sz sz zen szerve K he növek szính szerződte 183 sz zeneka megny Ne Szính ke csak heg nems balletiga zenekarm s év tev fő élet kompoz alko körmag csár ker táncz m népsz te