11217.htm

CÍMSZÓ: Ellinger

SZEMÉLYNÉV: Ellinger József

SZÓCIKK: E. József, énekes, a Nemzeti Színház dalműénekese, szül. Budapesten 1820., megh. u. o. 1891. Atyja szegény muzsikus volt, így E. már koraifjúságában kenyérgondokkal küzdött. 1845-ben Pozsonyba kóristának szerződtették. Ugyanabban az évben a Norma, Belizár c. operákban lépett fel, amelyekben nagy sikert aratott. 1846-ban Pestre szerződött «kardalnok»-nak, 1847. Bécsbe ment, 1851. a müncheni udvari operában vendégszerepelt, ahol Lajos bajor királytól sok kitüntetést kapott. Frankfurtba, majd Grácba szerződik. 1852-53-ig Bécsben az udvari színháznál első tenorista. 1854-ben tért vissza Budapestre. Először az akkori Erzsébet-téri német színházban lépett fel, a Stradella c. operában. A nagy siker felbátorította gr. Ráday Gedeont, a Nemzeti Színház akkori intendánsát és szerződést ajánlott fel E.-nek. Hét éven keresztül volt tagja a színháznak. Hét év után differenciái támadtak az igazgatósággal és Rotterdamba költözött. Négy év múlva azonban visszatért és ismét a Nemzeti Színház tenoristája lett. Egyike volt az akkori idők legnépszerűbb énekeseinek. (V. ö. Ságh)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1217. címszó a lexikon => 221. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11217.htm

CÍMSZÓ: Ellinger

SZEMÉLYNÉV: Ellinger József

SZÓCIKK: E. József, énekes, a Nemzeti Színház dalműénekese, szül. Budapesten 1820., megh. u. o. 1891. Atyja szegény muzsikus volt, így E. már koraifjúságában kenyérgondokkal küzdött. 1845-ben Pozsonyba kóristának szerződtették. Ugyanabban az évben a Norma, Belizár c. operákban lépett fel, amelyekben nagy sikert aratott. 1846-ban Pestre szerződött kardalnok -nak, 1847. Bécsbe ment, 1851. a müncheni udvari operában vendégszerepelt, ahol Lajos bajor királytól sok kitüntetést kapott. Frankfurtba, majd Grácba szerződik. 1852-53-ig Bécsben az udvari színháznál első tenorista. 1854-ben tért vissza Budapestre. Először az akkori Erzsébet-téri német színházban lépett fel, a Stradella c. operában. A nagy siker felbátorította gr. Ráday Gedeont, a Nemzeti Színház akkori intendánsát és szerződést ajánlott fel E.-nek. Hét éven keresztül volt tagja a színháznak. Hét év után differenciái támadtak az igazgatósággal és Rotterdamba költözött. Négy év múlva azonban visszatért és ismét a Nemzeti Színház tenoristája lett. Egyike volt az akkori idők legnépszerűbb énekeseinek. V. ö. Ságh

11217.ht

CÍMSZÓ Ellinge

SZEMÉLYNÉV Ellinge Józse

SZÓCIKK E József énekes Nemzet Színhá dalműénekese szül Budapeste 1820. megh u o 1891 Atyj szegén muzsiku volt íg E má koraifjúságába kenyérgondokka küzdött 1845-be Pozsonyb kóristána szerződtették Ugyanabba a évbe Norma Belizá c operákba lépet fel amelyekbe nag siker aratott 1846-ba Pestr szerződöt kardalno -nak 1847 Bécsb ment 1851 münchen udvar operába vendégszerepelt aho Lajo bajo királytó so kitüntetés kapott Frankfurtba maj Grácb szerződik 1852-53-i Bécsbe a udvar színházná els tenorista 1854-be tér vissz Budapestre Előszö a akkor Erzsébet-tér néme színházba lépet fel Stradell c operában nag sike felbátorított gr Ráda Gedeont Nemzet Színhá akkor intendánsá é szerződés ajánlot fe E.-nek Hé éve keresztü vol tagj színháznak Hé é utá differenciá támadta a igazgatóságga é Rotterdamb költözött Nég é múlv azonba visszatér é ismé Nemzet Színhá tenoristáj lett Egyik vol a akkor idő legnépszerűb énekeseinek V ö Ság

11217.h

CÍMSZ Elling

SZEMÉLYNÉ Elling Józs

SZÓCIK Józse éneke Nemze Szính dalműénekes szü Budapest 1820 meg 189 Aty szegé muzsik vol í m koraifjúságáb kenyérgondokk küzdöt 1845-b Pozsony kóristán szerződtetté Ugyanabb évb Norm Beliz operákb lépe fe amelyekb na sike aratot 1846-b Pest szerződö kardaln -na 184 Bécs men 185 münche udva operáb vendégszerepel ah Laj baj királyt s kitünteté kapot Frankfurtb ma Grác szerződi 1852-53- Bécsb udva színházn el tenorist 1854-b té viss Budapestr Elősz akko Erzsébet-té ném színházb lépe fe Stradel operába na sik felbátorítot g Rád Gedeon Nemze Szính akko intendáns szerződé ajánlo f E.-ne H év kereszt vo tag színházna H ut differenci támadt igazgatóságg Rotterdam költözöt Né múl azonb visszaté ism Nemze Szính tenoristá let Egyi vo akko id legnépszerű énekeseine Sá

11217.

CÍMS Ellin

SZEMÉLYN Ellin Józ

SZÓCI Józs ének Nemz Szín dalműéneke sz Budapes 182 me 18 At szeg muzsi vo koraifjúságá kenyérgondok küzdö 1845- Pozson kóristá szerződtett Ugyanab év Nor Beli operák lép f amelyek n sik arato 1846- Pes szerződ kardal -n 18 Béc me 18 münch udv operá vendégszerepe a La ba király kitüntet kapo Frankfurt m Grá szerződ 1852-53 Bécs udv színház e tenoris 1854- t vis Budapest Elős akk Erzsébet-t né színház lép f Strade operáb n si felbátoríto Rá Gedeo Nemz Szín akk intendán szerződ ajánl E.-n é keresz v ta színházn u differenc támad igazgatóság Rotterda költözö N mú azon visszat is Nemz Szín tenorist le Egy v akk i legnépszer énekesein S

11217

CÍM Elli

SZEMÉLY Elli Jó

SZÓC Józ éne Nem Szí dalműének s Budape 18 m 1 A sze muzs v koraifjúság kenyérgondo küzd 1845 Pozso kórist szerződtet Ugyana é No Bel operá lé amelye si arat 1846 Pe szerző karda - 1 Bé m 1 münc ud oper vendégszerep L b királ kitünte kap Frankfur Gr szerző 1852-5 Béc ud színhá tenori 1854 vi Budapes Elő ak Erzsébet- n színhá lé Strad operá s felbátorít R Gede Nem Szí ak intendá szerző aján E.- keres t színház differen táma igazgatósá Rotterd költöz m azo vissza i Nem Szí tenoris l Eg ak legnépsze énekesei

1121

CÍ Ell

SZEMÉL Ell J

SZÓ Jó én Ne Sz dalműéne Budap 1 sz muz koraifjúsá kenyérgond küz 184 Pozs kóris szerződte Ugyan N Be oper l amely s ara 184 P szerz kard B mün u ope vendégszere kirá kitünt ka Frankfu G szerz 1852- Bé u szính tenor 185 v Budape El a Erzsébet szính l Stra oper felbátorí Ged Ne Sz a intend szerz ajá E. kere színhá differe tám igazgatós Rotter költö az vissz Ne Sz tenori E a legnépsz énekese