11218.htm

CÍMSZÓ: Emőd

SZEMÉLYNÉV: Emőd Tamás

SZÓCIKK: "Emőd Tamás, író és hírlapíró, szül. Berekböszörményben (Bihar vm.) 1888. Középiskoláit és a jogakadémiát Nagyváradon végezte és korán a Nagyváradi Napló belső munkatársa lett. Első versei a Holnap c. antológiában jelentek meg, majd ezt követte 1911. a Nyugat-antológiájában kiadott verssorozata, melyekben még erősen Ady hatása alatt áll. Úgy verseiben, mint egyfelvonásos színműveiben, kabaré-darabjaiban és chansonjaiban szellemes és közvetlen hangú költő. Az említett versköteteken kívül önálló alakban meg jelent művei: Ferenc Jóska ládájából (1917); Dicséret-dicsőség (versek, 1915); Pesti hegedű (u. a., 1918); A vándor katona (színmű, Karinthy Frigyessel együtt); Csipke (operett, Király Színház); Mézeskalács (u. a., u. o. 1924). Ezen kívül vannak még kisebb színművei: Julcsa, Juliette, Lotharingia, A két gránátos stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1218. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11218.htm

CÍMSZÓ: Emőd

SZEMÉLYNÉV: Emőd Tamás

SZÓCIKK: Emőd Tamás, író és hírlapíró, szül. Berekböszörményben Bihar vm. 1888. Középiskoláit és a jogakadémiát Nagyváradon végezte és korán a Nagyváradi Napló belső munkatársa lett. Első versei a Holnap c. antológiában jelentek meg, majd ezt követte 1911. a Nyugat-antológiájában kiadott verssorozata, melyekben még erősen Ady hatása alatt áll. Úgy verseiben, mint egyfelvonásos színműveiben, kabaré-darabjaiban és chansonjaiban szellemes és közvetlen hangú költő. Az említett versköteteken kívül önálló alakban meg jelent művei: Ferenc Jóska ládájából 1917 ; Dicséret-dicsőség versek, 1915 ; Pesti hegedű u. a., 1918 ; A vándor katona színmű, Karinthy Frigyessel együtt ; Csipke operett, Király Színház ; Mézeskalács u. a., u. o. 1924 . Ezen kívül vannak még kisebb színművei: Julcsa, Juliette, Lotharingia, A két gránátos stb.

11218.ht

CÍMSZÓ Emő

SZEMÉLYNÉV Emő Tamá

SZÓCIKK Emő Tamás ír é hírlapíró szül Berekböszörménybe Biha vm 1888 Középiskolái é jogakadémiá Nagyvárado végezt é korá Nagyvárad Napl bels munkatárs lett Els verse Holna c antológiába jelente meg maj ez követt 1911 Nyugat-antológiájába kiadot verssorozata melyekbe mé erőse Ad hatás alat áll Úg verseiben min egyfelvonáso színműveiben kabaré-darabjaiba é chansonjaiba szelleme é közvetle hang költő A említet versköteteke kívü önáll alakba me jelen művei Feren Jósk ládájábó 191 Dicséret-dicsősé versek 191 Pest heged u a. 191 vándo katon színmű Karinth Frigyesse együt Csipk operett Királ Színhá Mézeskalác u a. u o 192 Eze kívü vanna mé kiseb színművei Julcsa Juliette Lotharingia ké gránáto stb

11218.h

CÍMSZ Em

SZEMÉLYNÉ Em Tam

SZÓCIK Em Tamá í hírlapír szü Berekböszörményb Bih v 188 Középiskolá jogakadémi Nagyvárad végez kor Nagyvára Nap bel munkatár let El vers Holn antológiáb jelent me ma e követ 191 Nyugat-antológiájáb kiado verssorozat melyekb m erős A hatá ala ál Ú verseibe mi egyfelvonás színműveibe kabaré-darabjaib chansonjaib szellem közvetl han költ említe verskötetek kív önál alakb m jele műve Fere Jós ládájáb 19 Dicséret-dicsős verse 19 Pes hege a 19 vánd kato színm Karint Frigyess együ Csip operet Kirá Szính Mézeskalá a 19 Ez kív vann m kise színműve Julcs Juliett Lotharingi k gránát st

11218.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Ta

SZÓCI E Tam hírlapí sz Berekböszörmény Bi 18 Középiskol jogakadém Nagyvára vége ko Nagyvár Na be munkatá le E ver Hol antológiá jelen m m köve 19 Nyugat-antológiájá kiad verssoroza melyek erő hat al á verseib m egyfelvoná színműveib kabaré-darabjai chansonjai szelle közvet ha köl említ verskötete kí öná alak jel műv Fer Jó ládájá 1 Dicséret-dicső vers 1 Pe heg 1 ván kat szín Karin Frigyes egy Csi opere Kir Szín Mézeskal 1 E kí van kis színműv Julc Juliet Lotharing gráná s

11218

CÍM

SZEMÉLY T

SZÓC Ta hírlap s Berekböszörmén B 1 Középisko jogakadé Nagyvár vég k Nagyvá N b munkat l ve Ho antológi jele köv 1 Nyugat-antológiáj kia verssoroz melye er ha a versei egyfelvon színművei kabaré-darabja chansonja szell közve h kö emlí verskötet k ön ala je mű Fe J ládáj Dicséret-dics ver P he vá ka szí Kari Frigye eg Cs oper Ki Szí Mézeska k va ki színmű Jul Julie Lotharin grán

1121SZEMÉL

SZÓ T hírla Berekböszörmé Középisk jogakad Nagyvá vé Nagyv munka v H antológ jel kö Nyugat-antológiá ki verssoro mely e h verse egyfelvo színműve kabaré-darabj chansonj szel közv k eml versköte ö al j m F ládá Dicséret-dic ve h v k sz Kar Frigy e C ope K Sz Mézesk v k színm Ju Juli Lothari grá