11223.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Gerzson

SZÓCIKK: "E. Gerzson, tanár, szül. Derecskén (Bihar vm.) 1873 máj. 3. A Rabbiképző Intézetben tanult, majd tanári pályára lépett, doktorátust és klasszika-filológiából oklevelet szerzett. Több iskolánál működött, jelenleg a budapesti Kölcsey-reálgimnázium tanára. Választmányi tagja az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek és a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Élénk irodalmi működést fejt ki. Filológiai, pedagógiai és archeológiái cikkei magyar és külföldi tudományos folyóiratokban jelentek meg. Nagyobb munkái: Adalékok az emberi beszédmód elvéhez a szentírás-magyarázat történetében (1898); A papiruszok világából (1912); Szemelvények a Koránból (1915)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1223. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11223.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Gerzson

SZÓCIKK: E. Gerzson, tanár, szül. Derecskén Bihar vm. 1873 máj. 3. A Rabbiképző Intézetben tanult, majd tanári pályára lépett, doktorátust és klasszika-filológiából oklevelet szerzett. Több iskolánál működött, jelenleg a budapesti Kölcsey-reálgimnázium tanára. Választmányi tagja az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek és a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Élénk irodalmi működést fejt ki. Filológiai, pedagógiai és archeológiái cikkei magyar és külföldi tudományos folyóiratokban jelentek meg. Nagyobb munkái: Adalékok az emberi beszédmód elvéhez a szentírás-magyarázat történetében 1898 ; A papiruszok világából 1912 ; Szemelvények a Koránból 1915

11223.ht

CÍMSZÓ Endre

SZEMÉLYNÉV Endre Gerzso

SZÓCIKK E Gerzson tanár szül Derecské Biha vm 187 máj 3 Rabbiképz Intézetbe tanult maj tanár pályár lépett doktorátus é klasszika-filológiábó oklevele szerzett Töb iskoláná működött jelenle budapest Kölcsey-reálgimnáziu tanára Választmány tagj a Orsz Középisk Tanáregyesületne é Magya Pedagógia Társaságnak Élén irodalm működés fej ki Filológiai pedagógia é archeológiá cikke magya é külföld tudományo folyóiratokba jelente meg Nagyob munkái Adaléko a ember beszédmó elvéhe szentírás-magyaráza történetébe 189 papiruszo világábó 191 Szemelvénye Koránbó 191

11223.h

CÍMSZ Endr

SZEMÉLYNÉ Endr Gerzs

SZÓCIK Gerzso taná szü Derecsk Bih v 18 má Rabbikép Intézetb tanul ma taná pályá lépet doktorátu klasszika-filológiáb oklevel szerzet Tö iskolán működöt jelenl budapes Kölcsey-reálgimnázi tanár Választmán tag Ors Középis Tanáregyesületn Magy Pedagógi Társaságna Élé irodal működé fe k Filológia pedagógi archeológi cikk magy külföl tudomány folyóiratokb jelent me Nagyo munká Adalék embe beszédm elvéh szentírás-magyaráz történetéb 18 papirusz világáb 19 Szemelvény Koránb 19

11223.

CÍMS End

SZEMÉLYN End Gerz

SZÓCI Gerzs tan sz Derecs Bi 1 m Rabbiké Intézet tanu m tan pály lépe doktorát klasszika-filológiá okleve szerze T iskolá működö jelen budape Kölcsey-reálgimnáz taná Választmá ta Or Középi Tanáregyesület Mag Pedagóg Társaságn Él iroda működ f Filológi pedagóg archeológ cik mag külfö tudomán folyóiratok jelen m Nagy munk Adalé emb beszéd elvé szentírás-magyará történeté 1 papirus világá 1 Szemelvén Korán 1

11223

CÍM En

SZEMÉLY En Ger

SZÓC Gerz ta s Derec B Rabbik Intéze tan ta pál lép doktorá klasszika-filológi oklev szerz iskol működ jele budap Kölcsey-reálgimná tan Választm t O Közép Tanáregyesüle Ma Pedagó Társaság É irod műkö Filológ pedagó archeoló ci ma külf tudomá folyóirato jele Nag mun Adal em beszé elv szentírás-magyar történet papiru világ Szemelvé Korá

1122

CÍ E

SZEMÉL E Ge

SZÓ Ger t Dere Rabbi Intéz ta t pá lé doktor klasszika-filológ okle szer isko műkö jel buda Kölcsey-reálgimn ta Választ Közé Tanáregyesül M Pedag Társasá iro műk Filoló pedag archeol c m kül tudom folyóirat jel Na mu Ada e besz el szentírás-magya történe papir vilá Szemelv Kor