11224.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Simon Henrik

SZÓCIKK: 3.  E. Simon Henrik, a Pesti Chevra Kadisa igazgató főtitkára, szül. Adán (Bács-Bodrog vm.) 1879 aug. 25. A budapesti egyetemen szerezte meg ügyvédi oklevelét. Egész fiatalon került az Orsz. Izr. Irodába, ahol fogalmazó, majd irodavezető lett. 1906-ban meghívást Kapott a Pesti Chevra Kadisához. Előbb ügyész volt, 1922. főtitkárrá nevezték ki. 1927 óta pedig az intézet igazgató-főtitkára. Nagy érdemei vannak a Chevra fejlesztése körül. A felekezeti életben vezető szerepet játszik. Számos felekezeti és társadalmi vonatkozású cikke jelent meg a különböző felekezeti lapokban. Könyve: A Pesti Chevra Kadisa története az 1916-26 években.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1224. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11224.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Simon Henrik

SZÓCIKK: 3. E. Simon Henrik, a Pesti Chevra Kadisa igazgató főtitkára, szül. Adán Bács-Bodrog vm. 1879 aug. 25. A budapesti egyetemen szerezte meg ügyvédi oklevelét. Egész fiatalon került az Orsz. Izr. Irodába, ahol fogalmazó, majd irodavezető lett. 1906-ban meghívást Kapott a Pesti Chevra Kadisához. Előbb ügyész volt, 1922. főtitkárrá nevezték ki. 1927 óta pedig az intézet igazgató-főtitkára. Nagy érdemei vannak a Chevra fejlesztése körül. A felekezeti életben vezető szerepet játszik. Számos felekezeti és társadalmi vonatkozású cikke jelent meg a különböző felekezeti lapokban. Könyve: A Pesti Chevra Kadisa története az 1916-26 években.

11224.ht

CÍMSZÓ Endre

SZEMÉLYNÉV Endre Simo Henri

SZÓCIKK 3 E Simo Henrik Pest Chevr Kadis igazgat főtitkára szül Adá Bács-Bodro vm 187 aug 25 budapest egyeteme szerezt me ügyvéd oklevelét Egés fiatalo kerül a Orsz Izr Irodába aho fogalmazó maj irodavezet lett 1906-ba meghívás Kapot Pest Chevr Kadisához Előb ügyés volt 1922 főtitkárr nevezté ki 192 ót pedi a intéze igazgató-főtitkára Nag érdeme vanna Chevr fejlesztés körül felekezet életbe vezet szerepe játszik Számo felekezet é társadalm vonatkozás cikk jelen me különböz felekezet lapokban Könyve Pest Chevr Kadis történet a 1916-2 években

11224.h

CÍMSZ Endr

SZEMÉLYNÉ Endr Sim Henr

SZÓCIK Sim Henri Pes Chev Kadi igazga főtitkár szü Ad Bács-Bodr v 18 au 2 budapes egyetem szerez m ügyvé oklevelé Egé fiatal kerü Ors Iz Irodáb ah fogalmaz ma irodaveze let 1906-b meghívá Kapo Pes Chev Kadisáho Elő ügyé vol 192 főtitkár nevezt k 19 ó ped intéz igazgató-főtitkár Na érdem vann Chev fejleszté körü felekeze életb veze szerep játszi Szám felekeze társadal vonatkozá cik jele m különbö felekeze lapokba Könyv Pes Chev Kadi történe 1916- évekbe

11224.

CÍMS End

SZEMÉLYN End Si Hen

SZÓCI Si Henr Pe Che Kad igazg főtitká sz A Bács-Bod 1 a budape egyete szere ügyv oklevel Eg fiata ker Or I Irodá a fogalma m irodavez le 1906- meghív Kap Pe Che Kadisáh El ügy vo 19 főtitká nevez 1 pe inté igazgató-főtitká N érde van Che fejleszt kör felekez élet vez szere játsz Szá felekez társada vonatkoz ci jel különb felekez lapokb Köny Pe Che Kad történ 1916 évekb

11224

CÍM En

SZEMÉLY En S He

SZÓC S Hen P Ch Ka igaz főtitk s Bács-Bo budap egyet szer ügy okleve E fiat ke O Irod fogalm irodave l 1906 meghí Ka P Ch Kadisá E üg v 1 főtitk neve p int igazgató-főtitk érd va Ch fejlesz kö feleke éle ve szer játs Sz feleke társad vonatko c je külön feleke lapok Kön P Ch Ka törté 191 évek

1122

CÍ E

SZEMÉL E H

SZÓ He C K iga főtit Bács-B buda egye sze üg oklev fia k Iro fogal irodav 190 megh K C Kadis ü főtit nev in igazgató-főtit ér v C fejles k felek él v sze ját S felek társa vonatk j külö felek lapo Kö C K tört 19 éve