11225.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Zalán

SZÓCIKK: 4. E. Zalán, esztétikus és irodalomtörténet író szül. Vérten 1870. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak elvégzése után a magyar irodalom-történet régibb korszakainak körébe vágó tanulmányokat tett közzé. Népszerűekké váltak magyar antológiái és Tulipánkert c dalgyűjteménye. Sajtó alá rendezte Vörösmarty Mihály összes költői műveit. A nagyközönség számára írta A világ története c. ötkötetes munkáját és A magyar irodalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig c. művét. Szerkesztette Az angol és magyar nyelv szótárát is. Történeti drámái: A névtelen jegyző c. szomorújáték és a Magy. Tud. Akadémia által jutalomban részesített Ilona királynő c. történeti dráma.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1225. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11225.htm

CÍMSZÓ: Endrei

SZEMÉLYNÉV: Endrei Zalán

SZÓCIKK: 4. E. Zalán, esztétikus és irodalomtörténet író szül. Vérten 1870. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak elvégzése után a magyar irodalom-történet régibb korszakainak körébe vágó tanulmányokat tett közzé. Népszerűekké váltak magyar antológiái és Tulipánkert c dalgyűjteménye. Sajtó alá rendezte Vörösmarty Mihály összes költői műveit. A nagyközönség számára írta A világ története c. ötkötetes munkáját és A magyar irodalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig c. művét. Szerkesztette Az angol és magyar nyelv szótárát is. Történeti drámái: A névtelen jegyző c. szomorújáték és a Magy. Tud. Akadémia által jutalomban részesített Ilona királynő c. történeti dráma.

11225.ht

CÍMSZÓ Endre

SZEMÉLYNÉV Endre Zalá

SZÓCIKK 4 E Zalán esztétiku é irodalomtörténe ír szül Vérte 1870 Középiskola é egyetem tanulmányaina elvégzés utá magya irodalom-történe régib korszakaina köréb vág tanulmányoka tet közzé Népszerűekk válta magya antológiá é Tulipánker dalgyűjteménye Sajt al rendezt Vörösmart Mihál össze költő műveit nagyközönsé számár írt vilá történet c ötkötete munkájá é magya irodalo történet legrégib időktő Kisfalud Károlyi c művét Szerkesztett A ango é magya nyel szótárá is Történet drámái névtele jegyz c szomorújáté é Magy Tud Akadémi álta jutalomba részesítet Ilon királyn c történet dráma

11225.h

CÍMSZ Endr

SZEMÉLYNÉ Endr Zal

SZÓCIK Zalá esztétik irodalomtörtén í szü Vért 187 Középiskol egyete tanulmányain elvégzé ut magy irodalom-történ régi korszakain köré vá tanulmányok te közz Népszerűek vált magy antológi Tulipánke dalgyűjtemény Saj a rendez Vörösmar Mihá össz költ művei nagyközöns számá ír vil történe ötkötet munkáj magy irodal történe legrégi időkt Kisfalu Károly művé Szerkesztet ang magy nye szótár i Történe drámá névtel jegy szomorúját Mag Tu Akadém ált jutalomb részesíte Ilo király történe drám

11225.

CÍMS End

SZEMÉLYN End Za

SZÓCI Zal esztéti irodalomtörté sz Vér 18 Középisko egyet tanulmányai elvégz u mag irodalom-törté rég korszakai kör v tanulmányo t köz Népszerűe vál mag antológ Tulipánk dalgyűjtemén Sa rende Vörösma Mih öss köl műve nagyközön szám í vi történ ötköte munká mag iroda történ legrég idők Kisfal Károl műv Szerkeszte an mag ny szótá Történ drám névte jeg szomorújá Ma T Akadé ál jutalom részesít Il királ történ drá

11225

CÍM En

SZEMÉLY En Z

SZÓC Za esztét irodalomtört s Vé 1 Középisk egye tanulmánya elvég ma irodalom-tört ré korszaka kö tanulmány kö Népszerű vá ma antoló Tulipán dalgyűjtemé S rend Vörösm Mi ös kö műv nagyközö szá v törté ötköt munk ma irod törté legré idő Kisfa Káro mű Szerkeszt a ma n szót Törté drá névt je szomorúj M Akad á jutalo részesí I kirá törté dr

1122

CÍ E

SZEMÉL E

SZÓ Z eszté irodalomtör V Középis egy tanulmány elvé m irodalom-tör r korszak k tanulmán k Népszer v m antol Tulipá dalgyűjtem ren Vörös M ö k mű nagyköz sz tört ötkö mun m iro tört legr id Kisf Kár m Szerkesz m szó Tört dr név j szomorú Aka jutal részes kir tört d