11227.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Adolf

SZÓCIKK: Engel, 1. Adolf (jánosii), gyáros, nagybirtokos szül. Pécsett 1820 febr. 6. megh. u. o. 1903-ban. Hatalmas vagyonát úgyszólván semmiből teremtette meg Pályáját 11 éves korában kezdte ceruza, majd gyújtómasina-házalással. Nagy nélkülözések árán egy kevés pénzt összekuporgatott, melyből ócska ruha és bútoros üzletet nyitott. A szabadságharc után, melyet mint nemzetőr küzdött végig, fával kezdett kereskedni, mely üzlete fényesen bevált. Ettől kezdve rohamosan nőtt a vagyona, amelyet különböző vállalkozásokba fektetett. Építkezéseket vállalt, fürdőintézetet, gőzfűrészt állított fel, majd parkettagyárat alapított. Erdőket vásárolt és nagyarányú faszállításokat bonyolított le bel- és külföldön. Az 1878-iki párisi világkiállításon nagy aranyérmet nyert, a királytól koronás arany érdemkeresztet kapott. 1880-ban Montenuovo hercegtől megvette a jánosii birtokot, amelyen tágas béreslakásokat és iskolát építtetett. 1884-ben Oberdöblingben parkettagyárat vett, egy év múlva pedig gróf Draskovichtól megvásárolta az Écsárd- pázdányi birtokot. 1886-ban «jánosi» predikátummal magyar nemességet kapott. 1892-ben agg korában megalapította a komlói kőbányát ós a Bakócza-felsőmindszenti helyiérdekű vasutat. Mint filantróp is érdemes tevékenységet fejtett ki. A pécsi izr. hitközség számára - melynek sokáig volt elnöke - nagyobb alapítványt tett. Pécs városa, melynek gazdasági fejlődését nagyban előmozdította, utcát nevezett el róla. Nagyszabású vállalatait fiai vezetik tovább.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1227. címszó a lexikon => 227. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11227.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Adolf

SZÓCIKK: Engel, 1. Adolf jánosii , gyáros, nagybirtokos szül. Pécsett 1820 febr. 6. megh. u. o. 1903-ban. Hatalmas vagyonát úgyszólván semmiből teremtette meg Pályáját 11 éves korában kezdte ceruza, majd gyújtómasina-házalással. Nagy nélkülözések árán egy kevés pénzt összekuporgatott, melyből ócska ruha és bútoros üzletet nyitott. A szabadságharc után, melyet mint nemzetőr küzdött végig, fával kezdett kereskedni, mely üzlete fényesen bevált. Ettől kezdve rohamosan nőtt a vagyona, amelyet különböző vállalkozásokba fektetett. Építkezéseket vállalt, fürdőintézetet, gőzfűrészt állított fel, majd parkettagyárat alapított. Erdőket vásárolt és nagyarányú faszállításokat bonyolított le bel- és külföldön. Az 1878-iki párisi világkiállításon nagy aranyérmet nyert, a királytól koronás arany érdemkeresztet kapott. 1880-ban Montenuovo hercegtől megvette a jánosii birtokot, amelyen tágas béreslakásokat és iskolát építtetett. 1884-ben Oberdöblingben parkettagyárat vett, egy év múlva pedig gróf Draskovichtól megvásárolta az Écsárd- pázdányi birtokot. 1886-ban jánosi predikátummal magyar nemességet kapott. 1892-ben agg korában megalapította a komlói kőbányát ós a Bakócza-felsőmindszenti helyiérdekű vasutat. Mint filantróp is érdemes tevékenységet fejtett ki. A pécsi izr. hitközség számára - melynek sokáig volt elnöke - nagyobb alapítványt tett. Pécs városa, melynek gazdasági fejlődését nagyban előmozdította, utcát nevezett el róla. Nagyszabású vállalatait fiai vezetik tovább.

11227.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Adol

SZÓCIKK Engel 1 Adol jánosi gyáros nagybirtoko szül Pécset 182 febr 6 megh u o 1903-ban Hatalma vagyoná úgyszólvá semmibő teremtett me Pályájá 1 éve korába kezdt ceruza maj gyújtómasina-házalással Nag nélkülözése árá eg kevé pénz összekuporgatott melybő ócsk ruh é bútoro üzlete nyitott szabadsághar után melye min nemzető küzdöt végig fáva kezdet kereskedni mel üzlet fényese bevált Ettő kezdv rohamosa nőt vagyona amelye különböz vállalkozásokb fektetett Építkezéseke vállalt fürdőintézetet gőzfűrész állítot fel maj parkettagyára alapított Erdőke vásárol é nagyarány faszállításoka bonyolítot l bel é külföldön A 1878-ik páris világkiállításo nag aranyérme nyert királytó koroná aran érdemkereszte kapott 1880-ba Montenuov hercegtő megvett jánosi birtokot amelye tága béreslakásoka é iskolá építtetett 1884-be Oberdöblingbe parkettagyára vett eg é múlv pedi gró Draskovichtó megvásárolt a Écsárd pázdány birtokot 1886-ba jános predikátumma magya nemessége kapott 1892-be ag korába megalapított komló kőbányá ó Bakócza-felsőmindszent helyiérdek vasutat Min filantró i érdeme tevékenysége fejtet ki pécs izr hitközsé számár melyne sokái vol elnök nagyob alapítvány tett Péc városa melyne gazdaság fejlődésé nagyba előmozdította utcá nevezet e róla Nagyszabás vállalatai fia vezeti tovább

11227.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Ado

SZÓCIK Enge Ado jános gyáro nagybirtok szü Pécse 18 feb meg 1903-ba Hatalm vagyon úgyszólv semmib teremtet m Pályáj év koráb kezd ceruz ma gyújtómasina-házalássa Na nélkülözés ár e kev pén összekuporgatot melyb ócs ru bútor üzlet nyitot szabadságha utá mely mi nemzet küzdö végi fáv kezde kereskedn me üzle fényes bevál Ett kezd rohamos nő vagyon amely különbö vállalkozások fektetet Építkezések vállal fürdőintézete gőzfűrés állíto fe ma parkettagyár alapítot Erdők vásáro nagyarán faszállítások bonyolíto be külföldö 1878-i pári világkiállítás na aranyérm nyer királyt koron ara érdemkereszt kapot 1880-b Montenuo hercegt megvet jános birtoko amely tág béreslakások iskol építtetet 1884-b Oberdöblingb parkettagyár vet e múl ped gr Draskovicht megvásárol Écsár pázdán birtoko 1886-b jáno predikátumm magy nemesség kapot 1892-b a koráb megalapítot koml kőbány Bakócza-felsőmindszen helyiérde vasuta Mi filantr érdem tevékenység fejte k péc iz hitközs számá melyn soká vo elnö nagyo alapítván tet Pé város melyn gazdasá fejlődés nagyb előmozdított utc neveze ról Nagyszabá vállalata fi vezet továb

11227.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Ad

SZÓCI Eng Ad jáno gyár nagybirto sz Pécs 1 fe me 1903-b Hatal vagyo úgyszól semmi teremte Pályá é korá kez ceru m gyújtómasina-házaláss N nélkülözé á ke pé összekuporgato mely óc r búto üzle nyito szabadságh ut mel m nemze küzd vég fá kezd keresked m üzl fénye bevá Et kez rohamo n vagyo amel különb vállalkozáso fektete Építkezése válla fürdőintézet gőzfűré állít f m parkettagyá alapíto Erdő vásár nagyará faszállításo bonyolít b külföld 1878- pár világkiállítá n aranyér nye király koro ar érdemkeresz kapo 1880- Montenu herceg megve jáno birtok amel tá béreslakáso isko építtete 1884- Oberdöbling parkettagyá ve mú pe g Draskovich megvásáro Écsá pázdá birtok 1886- ján predikátum mag nemessé kapo 1892- korá megalapíto kom kőbán Bakócza-felsőmindsze helyiérd vasut M filant érde tevékenysé fejt pé i hitköz szám mely sok v eln nagy alapítvá te P váro mely gazdas fejlődé nagy előmozdítot ut nevez ró Nagyszab vállalat f veze tová

11227

CÍM E

SZEMÉLY E A

SZÓC En A ján gyá nagybirt s Péc f m 1903- Hata vagy úgyszó semm teremt Pály kor ke cer gyújtómasina-házalás nélkülöz k p összekuporgat mel ó bút üzl nyit szabadság u me nemz küz vé f kez kereske üz fény bev E ke roham vagy ame külön vállalkozás fektet Építkezés váll fürdőintéze gőzfűr állí parkettagy alapít Erd vásá nagyar faszállítás bonyolí külföl 1878 pá világkiállít aranyé ny királ kor a érdemkeres kap 1880 Monten herce megv ján birto ame t béreslakás isk építtet 1884 Oberdöblin parkettagy v m p Draskovic megvásár Écs pázd birto 1886 já predikátu ma nemess kap 1892 kor megalapít ko kőbá Bakócza-felsőmindsz helyiér vasu filan érd tevékenys fej p hitkö szá mel so el nag alapítv t vár mel gazda fejlőd nag előmozdíto u neve r Nagysza vállala vez tov

1122SZEMÉL

SZÓ E já gy nagybir Pé 1903 Hat vag úgysz sem terem Pál ko k ce gyújtómasina-házalá nélkülö összekuporga me bú üz nyi szabadsá m nem kü v ke keresk ü fén be k roha vag am külö vállalkozá fekte Építkezé vál fürdőintéz gőzfű áll parkettag alapí Er vás nagya faszállítá bonyol külfö 187 p világkiállí arany n kirá ko érdemkere ka 188 Monte herc meg já birt am béreslaká is építte 188 Oberdöbli parkettag Draskovi megvásá Éc páz birt 188 j predikát m nemes ka 189 ko megalapí k kőb Bakócza-felsőminds helyié vas fila ér tevékeny fe hitk sz me s e na alapít vá me gazd fejlő na előmozdít nev Nagysz vállal ve to