11228.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Alexander

SZÓCIKK: "E. Alexander, író, szül. Turócnecpálon 1869 ápr. 10. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése után Bécsbe került és itt a Wiener Tagblatt szerkesztőségében dolgozott. Később a lap szerkesztője lett. 1895 óta színpadi író. Művei: Eva in der Grossstadt; Das Recht auf Thorheit; Die Liebe kommt: Hochzeitsreisen kis regények), Das Buch der Eva (aforizmák); Nimbus (regény). Színművei: Das liebe Geld; Treppenwitz. Ernst Gettkevel együtt írta az lm Fegefeuer c. darabot, amely a Raimund-Preisverteilung díját nyerte. Nagy sikert aratott Coulissenzauber, Der Schutzengel és Der Storch c. vígjátékaival. Operettjének Rhodote a címe. Hugó Félix írta hozzá a zenét. Ernst Gettke társaságában német színpadra dolgozta át Herczeg Ferenc egyik darabját, amelyet Sprechen Sie mit Mama címmel adtak elő nagy sikerrel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1228. címszó a lexikon => 227. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11228.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Alexander

SZÓCIKK: E. Alexander, író, szül. Turócnecpálon 1869 ápr. 10. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése után Bécsbe került és itt a Wiener Tagblatt szerkesztőségében dolgozott. Később a lap szerkesztője lett. 1895 óta színpadi író. Művei: Eva in der Grossstadt; Das Recht auf Thorheit; Die Liebe kommt: Hochzeitsreisen kis regények , Das Buch der Eva aforizmák ; Nimbus regény . Színművei: Das liebe Geld; Treppenwitz. Ernst Gettkevel együtt írta az lm Fegefeuer c. darabot, amely a Raimund-Preisverteilung díját nyerte. Nagy sikert aratott Coulissenzauber, Der Schutzengel és Der Storch c. vígjátékaival. Operettjének Rhodote a címe. Hugó Félix írta hozzá a zenét. Ernst Gettke társaságában német színpadra dolgozta át Herczeg Ferenc egyik darabját, amelyet Sprechen Sie mit Mama címmel adtak elő nagy sikerrel.

11228.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Alexande

SZÓCIKK E Alexander író szül Turócnecpálo 186 ápr 10 Gimnázium tanulmánya elvégzés utá Bécsb kerül é it Wiene Tagblat szerkesztőségébe dolgozott Későb la szerkesztőj lett 189 ót színpad író Művei Ev i de Grossstadt Da Rech au Thorheit Di Lieb kommt Hochzeitsreise ki regénye Da Buc de Ev aforizmá Nimbu regén Színművei Da lieb Geld Treppenwitz Erns Gettkeve együt írt a l Fegefeue c darabot amel Raimund-Preisverteilun díjá nyerte Nag siker aratot Coulissenzauber De Schutzenge é De Storc c vígjátékaival Operettjéne Rhodot címe Hug Féli írt hozz zenét Erns Gettk társaságába néme színpadr dolgozt á Hercze Feren egyi darabját amelye Spreche Si mi Mam címme adta el nag sikerrel

11228.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Alexand

SZÓCIK Alexande ír szü Turócnecpál 18 áp 1 Gimnáziu tanulmány elvégzé ut Bécs kerü i Wien Tagbla szerkesztőségéb dolgozot Késő l szerkesztő let 18 ó színpa ír Műve E d Grossstad D Rec a Thorhei D Lie komm Hochzeitsreis k regény D Bu d E aforizm Nimb regé Színműve D lie Gel Treppenwit Ern Gettkev együ ír Fegefeu darabo ame Raimund-Preisverteilu díj nyert Na sike arato Coulissenzaube D Schutzeng D Stor vígjátékaiva Operettjén Rhodo cím Hu Fél ír hoz zené Ern Gett társaságáb ném színpad dolgoz Hercz Fere egy darabjá amely Sprech S m Ma címm adt e na sikerre

11228.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Alexan

SZÓCI Alexand í sz Turócnecpá 1 á Gimnázi tanulmán elvégz u Béc ker Wie Tagbl szerkesztőségé dolgozo Kés szerkeszt le 1 színp í Műv Grosssta Re Thorhe Li kom Hochzeitsrei regén B aforiz Nim reg Színműv li Ge Treppenwi Er Gettke egy í Fegefe darab am Raimund-Preisverteil dí nyer N sik arat Coulissenzaub Schutzen Sto vígjátékaiv Operettjé Rhod cí H Fé í ho zen Er Get társaságá né színpa dolgo Herc Fer eg darabj amel Sprec M cím ad n sikerr

11228

CÍM E

SZEMÉLY E Alexa

SZÓC Alexan s Turócnecp Gimnáz tanulmá elvég Bé ke Wi Tagb szerkesztőség dolgoz Ké szerkesz l szín Mű Grossst R Thorh L ko Hochzeitsre regé afori Ni re Színmű l G Treppenw E Gettk eg Fegef dara a Raimund-Preisvertei d nye si ara Coulissenzau Schutze St vígjátékai Operettj Rho c F h ze E Ge társaság n színp dolg Her Fe e darab ame Spre cí a siker

1122SZEMÉL Alex

SZÓ Alexa Turócnec Gimná tanulm elvé B k W Tag szerkesztősé dolgo K szerkes szí M Grosss Thor k Hochzeitsr reg afor N r Színm Treppen Gett e Fege dar Raimund-Preisverte ny s ar Coulissenza Schutz S vígjátéka Operett Rh z G társasá szín dol He F dara am Spr c sike