11232.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel József

SZÓCIKK: "E. József (jánosi), nagyiparos, szül. Pécsett 1851 nov. 16. E. Adolf fia. A kereskedelmi képzettség megszerzése után magasabb zenei tanfolyamot is végzett. Nagy érdemei vannak a dél-magyarországi erdők kihasználása, a faanyag gyári feldolgozása, parkettek, bútorok és mindennemű műtárgyak előállítása terén. Később ehhez járult a kőszénbánya megnyitása és a helyiérdekű vasút létesítése, amely szintén az ő érdeme. Egyik birtokán saját költségén katolikus iskolát létesített és számtalan jelét adta emberszeretetének és hazafiasságának. Végrehajtó-bizottsági tagja a Filharmonikusoknak és a Patronage-egyesületnek. A zsidóság érdekeit is önfeláldozóan ápolta. Nemcsak minden jótékonysági mozgalomból vette ki bőven vezető részét, hanem, amikor Wagner Richárd 1876. Das Judentum in der Musik c. röpiratát megírta, R. Wagners Judentum in der Musik. Eine Abwehr c. ellenröpiratot írt alapos készültséggel s lelkes hangon, kimutatva Wagner elfogultságát és frontváltoztatását. E. kritikáját a szakirodalom is méltányolta és elismerte. Egyéb művei: Die Marrannen ; Im Beichtstuhl; Der Kabbalist; Der Kaufmann von Venedig. Minden művét a stílus szépsége jellemzi. E. volt az, akihez Galimberti pápai nuncius e szavakat intézte: «Egyházunk semmiképp se viseltetik ellenséges indulattal az Ön hitével szemben, hisz abból származott és számos közös vonásuk van, minők a Szentirás, Próféták, Zsoltárok és egyebek… Biztosítsa hitsorsosait őszinte rokonszenvemről.» E. elnöke is volt a pécsi hitközségnek, most a községkerület elnöke."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1232. címszó a lexikon => 228. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11232.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel József

SZÓCIKK: E. József jánosi , nagyiparos, szül. Pécsett 1851 nov. 16. E. Adolf fia. A kereskedelmi képzettség megszerzése után magasabb zenei tanfolyamot is végzett. Nagy érdemei vannak a dél-magyarországi erdők kihasználása, a faanyag gyári feldolgozása, parkettek, bútorok és mindennemű műtárgyak előállítása terén. Később ehhez járult a kőszénbánya megnyitása és a helyiérdekű vasút létesítése, amely szintén az ő érdeme. Egyik birtokán saját költségén katolikus iskolát létesített és számtalan jelét adta emberszeretetének és hazafiasságának. Végrehajtó-bizottsági tagja a Filharmonikusoknak és a Patronage-egyesületnek. A zsidóság érdekeit is önfeláldozóan ápolta. Nemcsak minden jótékonysági mozgalomból vette ki bőven vezető részét, hanem, amikor Wagner Richárd 1876. Das Judentum in der Musik c. röpiratát megírta, R. Wagners Judentum in der Musik. Eine Abwehr c. ellenröpiratot írt alapos készültséggel s lelkes hangon, kimutatva Wagner elfogultságát és frontváltoztatását. E. kritikáját a szakirodalom is méltányolta és elismerte. Egyéb művei: Die Marrannen ; Im Beichtstuhl; Der Kabbalist; Der Kaufmann von Venedig. Minden művét a stílus szépsége jellemzi. E. volt az, akihez Galimberti pápai nuncius e szavakat intézte: Egyházunk semmiképp se viseltetik ellenséges indulattal az Ön hitével szemben, hisz abból származott és számos közös vonásuk van, minők a Szentirás, Próféták, Zsoltárok és egyebek… Biztosítsa hitsorsosait őszinte rokonszenvemről. E. elnöke is volt a pécsi hitközségnek, most a községkerület elnöke.

11232.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Józse

SZÓCIKK E Józse jános nagyiparos szül Pécset 185 nov 16 E Adol fia kereskedelm képzettsé megszerzés utá magasab zene tanfolyamo i végzett Nag érdeme vanna dél-magyarország erdő kihasználása faanya gyár feldolgozása parkettek bútoro é mindennem műtárgya előállítás terén Későb ehhe járul kőszénbány megnyitás é helyiérdek vasú létesítése amel szinté a érdeme Egyi birtoká sajá költségé katoliku iskolá létesítet é számtala jelé adt emberszereteténe é hazafiasságának Végrehajtó-bizottság tagj Filharmonikusokna é Patronage-egyesületnek zsidósá érdekei i önfeláldozóa ápolta Nemcsa minde jótékonyság mozgalombó vett k bőve vezet részét hanem amiko Wagne Richár 1876 Da Judentu i de Musi c röpiratá megírta R Wagner Judentu i de Musik Ein Abweh c ellenröpirato ír alapo készültségge lelke hangon kimutatv Wagne elfogultságá é frontváltoztatását E kritikájá szakirodalo i méltányolt é elismerte Egyé művei Di Marranne I Beichtstuhl De Kabbalist De Kaufman vo Venedig Minde művé stílu szépség jellemzi E vol az akihe Galimbert pápa nunciu szavaka intézte Egyházun semmikép s viselteti ellensége indulatta a Ö hitéve szemben his abbó származot é számo közö vonásu van minő Szentirás Próféták Zsoltáro é egyebek Biztosíts hitsorsosai őszint rokonszenvemről E elnök i vol pécs hitközségnek mos községkerüle elnöke

11232.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Józs

SZÓCIK Józs jáno nagyiparo szü Pécse 18 no 1 Ado fi kereskedel képzetts megszerzé ut magasa zen tanfolyam végzet Na érdem vann dél-magyarorszá erd kihasználás faany gyá feldolgozás parkette bútor mindenne műtárgy előállítá teré Késő ehh járu kőszénbán megnyitá helyiérde vas létesítés ame szint érdem Egy birtok saj költség katolik iskol létesíte számtal jel ad emberszeretetén hazafiasságána Végrehajtó-bizottsá tag Filharmonikusokn Patronage-egyesületne zsidós érdeke önfeláldozó ápolt Nemcs mind jótékonysá mozgalomb vet bőv veze részé hane amik Wagn Richá 187 D Judent d Mus röpirat megírt Wagne Judent d Musi Ei Abwe ellenröpirat í alap készültségg lelk hango kimutat Wagn elfogultság frontváltoztatásá kritikáj szakirodal méltányol elismert Egy műve D Marrann Beichtstuh D Kabbalis D Kaufma v Venedi Mind műv stíl szépsé jellemz vo a akih Galimber páp nunci szavak intézt Egyházu semmiké viseltet ellenség indulatt hitév szembe hi abb származo szám köz vonás va min Szentirá Prófétá Zsoltár egyebe Biztosít hitsorsosa őszin rokonszenvemrő elnö vo péc hitközségne mo községkerül elnök

11232.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Józ

SZÓCI Józ ján nagyipar sz Pécs 1 n Ad f kereskede képzett megszerz u magas ze tanfolya végze N érde van dél-magyarorsz er kihasználá faan gy feldolgozá parkett búto mindenn műtárg előállít ter Kés eh jár kőszénbá megnyit helyiérd va létesíté am szin érde Eg birto sa költsé katoli isko létesít számta je a emberszereteté hazafiasságán Végrehajtó-bizotts ta Filharmonikusok Patronage-egyesületn zsidó érdek önfeláldoz ápol Nemc min jótékonys mozgalom ve bő vez rész han ami Wag Rich 18 Juden Mu röpira megír Wagn Juden Mus E Abw ellenröpira ala készültség lel hang kimuta Wag elfogultsá frontváltoztatás kritiká szakiroda méltányo elismer Eg műv Marran Beichtstu Kabbali Kaufm Vened Min mű stí széps jellem v aki Galimbe pá nunc szava intéz Egyház semmik viselte ellensé indulat hité szemb h ab származ szá kö voná v mi Szentir Prófét Zsoltá egyeb Biztosí hitsorsos őszi rokonszenvemr eln v pé hitközségn m községkerü elnö

11232

CÍM E

SZEMÉLY E Jó

SZÓC Jó já nagyipa s Péc A keresked képzet megszer maga z tanfoly végz érd va dél-magyarors e kihasznál faa g feldolgoz parket bút minden műtár előállí te Ké e já kőszénb megnyi helyiér v létesít a szi érd E birt s költs katol isk létesí számt j emberszeretet hazafiasságá Végrehajtó-bizott t Filharmonikuso Patronage-egyesület zsid érde önfeláldo ápo Nem mi jótékony mozgalo v b ve rés ha am Wa Ric 1 Jude M röpir megí Wag Jude Mu Ab ellenröpir al készültsé le han kimut Wa elfogults frontváltoztatá kritik szakirod méltány elisme E mű Marra Beichtst Kabbal Kauf Vene Mi m st szép jelle ak Galimb p nun szav inté Egyhá semmi viselt ellens indula hit szem a szárma sz k von m Szenti Prófé Zsolt egye Biztos hitsorso ősz rokonszenvem el p hitközség községker eln

1123SZEMÉL J

SZÓ J j nagyip Pé kereske képze megsze mag tanfol vég ér v dél-magyaror kihaszná fa feldolgo parke bú minde műtá előáll t K j kőszén megny helyié létesí sz ér bir költ kato is létes szám emberszerete hazafiasság Végrehajtó-bizot Filharmonikus Patronage-egyesüle zsi érd önfeláld áp Ne m jótékon mozgal v ré h a W Ri Jud röpi meg Wa Jud M A ellenröpi a készülts l ha kimu W elfogult frontváltoztat kriti szakiro méltán elism m Marr Beichts Kabba Kau Ven M s szé jell a Galim nu sza int Egyh semm visel ellen indul hi sze szárm s vo Szent Próf Zsol egy Bizto hitsors ős rokonszenve e hitközsé községke el