11242.htm

CÍMSZÓ: Enying

SZÓCIKK: Enying, nagyk. Veszprém vm. 4208 lak., Enyingen, több mint száz éve laknak zsidók, akik a balatonfőkajári anyahitközséghez tartoztak 1870-ig, amikor Balatonbozsokkal együtt önálló kongresszusi hitközségben tömörültek. A hitközség megalakulásával egyidejűleg a tagok által felvett kölcsönből felépült a templom is. Rabbit a hitközség, gyenge anyagi viszonyai miatt, nem választhatott, de egy magyarnyelvű iskolát több évtizeden keresztül fenntartott. Ez az iskola 1923. szűnt meg részint az államsegély megvonása, főleg pedig a tanköteles gyermekek csekély létszáma miatt. Most néhány tanköteles gyermek van csak, akik a református iskolát látogatják. A hitközség hitélete meglehetősen fejlett, bár a szellemi vezető hiánya érezhető. Van a hitközségnek Chevra Kadisája, 4000 pengős a költségvetése és 3000 pengőt fordít szociális célokra. Hosszabb ideig jótékonysági alapítványokat is kezelt, de ezek a korona romlása következtében teljesen elértéktelenedtek. A hitközség lélekszáma 152, a családok és adófizetők száma 48. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 13 iparos, 1 mérnök és 3 magánzó tartozik a hitközség tagjai közé. 36-an vettek részt a világháborúban, akik közül 4-en estek el. Az ellenforradalmak idején sok inzultusnak volt kitéve a hitközség s tagjai közül hárman pusztultak el. A három áldozat Sági Ede dr. ügyvéd, Bán Jenő dr. állatorvos, és Vadász Imre tanuló. A hitközség mai vezetősége: Leipniker Gyula elnök, Heumann Lipót díszelnök, Grünfeld József pénztáros, Vadász József gondnok, Heumann László jegyző, Bauer Dezső, Heumann Adolf, Kohn Mór, Polgár László dr. és Schwarc Adolf elöljárók. Schwarc Adolf egyben elnöke a Chevra Kadisá-nak is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1242. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11242.htm

CÍMSZÓ: Enying

SZÓCIKK: Enying, nagyk. Veszprém vm. 4208 lak., Enyingen, több mint száz éve laknak zsidók, akik a balatonfőkajári anyahitközséghez tartoztak 1870-ig, amikor Balatonbozsokkal együtt önálló kongresszusi hitközségben tömörültek. A hitközség megalakulásával egyidejűleg a tagok által felvett kölcsönből felépült a templom is. Rabbit a hitközség, gyenge anyagi viszonyai miatt, nem választhatott, de egy magyarnyelvű iskolát több évtizeden keresztül fenntartott. Ez az iskola 1923. szűnt meg részint az államsegély megvonása, főleg pedig a tanköteles gyermekek csekély létszáma miatt. Most néhány tanköteles gyermek van csak, akik a református iskolát látogatják. A hitközség hitélete meglehetősen fejlett, bár a szellemi vezető hiánya érezhető. Van a hitközségnek Chevra Kadisája, 4000 pengős a költségvetése és 3000 pengőt fordít szociális célokra. Hosszabb ideig jótékonysági alapítványokat is kezelt, de ezek a korona romlása következtében teljesen elértéktelenedtek. A hitközség lélekszáma 152, a családok és adófizetők száma 48. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 13 iparos, 1 mérnök és 3 magánzó tartozik a hitközség tagjai közé. 36-an vettek részt a világháborúban, akik közül 4-en estek el. Az ellenforradalmak idején sok inzultusnak volt kitéve a hitközség s tagjai közül hárman pusztultak el. A három áldozat Sági Ede dr. ügyvéd, Bán Jenő dr. állatorvos, és Vadász Imre tanuló. A hitközség mai vezetősége: Leipniker Gyula elnök, Heumann Lipót díszelnök, Grünfeld József pénztáros, Vadász József gondnok, Heumann László jegyző, Bauer Dezső, Heumann Adolf, Kohn Mór, Polgár László dr. és Schwarc Adolf elöljárók. Schwarc Adolf egyben elnöke a Chevra Kadisá-nak is.

11242.ht

CÍMSZÓ Enyin

SZÓCIKK Enying nagyk Veszpré vm 420 lak. Enyingen töb min szá év lakna zsidók aki balatonfőkajár anyahitközséghe tartozta 1870-ig amiko Balatonbozsokka együt önáll kongresszus hitközségbe tömörültek hitközsé megalakulásáva egyidejűle tago álta felvet kölcsönbő felépül templo is Rabbi hitközség gyeng anyag viszonya miatt ne választhatott d eg magyarnyelv iskolá töb évtizede keresztü fenntartott E a iskol 1923 szűn me részin a államsegél megvonása főle pedi tankötele gyermeke csekél létszám miatt Mos néhán tankötele gyerme va csak aki reformátu iskolá látogatják hitközsé hitélet meglehetőse fejlett bá szellem vezet hiány érezhető Va hitközségne Chevr Kadisája 400 pengő költségvetés é 300 pengő fordí szociáli célokra Hosszab idei jótékonyság alapítványoka i kezelt d eze koron romlás következtébe teljese elértéktelenedtek hitközsé lélekszám 152 családo é adófizető szám 48 Foglalkozá szerint gazdálkodó 2 kereskedő ügyvéd orvos magántisztviselő 1 iparos mérnö é magánz tartozi hitközsé tagja közé 36-a vette rész világháborúban aki közü 4-e este el A ellenforradalma idejé so inzultusna vol kitév hitközsé tagja közü hárma pusztulta el háro áldoza Ság Ed dr ügyvéd Bá Jen dr állatorvos é Vadás Imr tanuló hitközsé ma vezetősége Leipnike Gyul elnök Heuman Lipó díszelnök Grünfel Józse pénztáros Vadás Józse gondnok Heuman Lászl jegyző Baue Dezső Heuman Adolf Koh Mór Polgá Lászl dr é Schwar Adol elöljárók Schwar Adol egybe elnök Chevr Kadisá-na is

11242.h

CÍMSZ Enyi

SZÓCIK Enyin nagy Veszpr v 42 lak Enyinge tö mi sz é lakn zsidó ak balatonfőkajá anyahitközségh tartozt 1870-i amik Balatonbozsokk együ önál kongresszu hitközségb tömörülte hitközs megalakulásáv egyidejűl tag ált felve kölcsönb felépü templ i Rabb hitközsé gyen anya viszony miat n választhatot e magyarnyel iskol tö évtized kereszt fenntartot isko 192 szű m részi államsegé megvonás fől ped tankötel gyermek cseké létszá miat Mo néhá tankötel gyerm v csa ak reformát iskol látogatjá hitközs hitéle meglehetős fejlet b szelle veze hián érezhet V hitközségn Chev Kadisáj 40 peng költségveté 30 peng ford szociál célokr Hossza ide jótékonysá alapítványok kezel ez koro romlá következtéb teljes elértéktelenedte hitközs lélekszá 15 család adófizet szá 4 Foglalkoz szerin gazdálkod keresked ügyvé orvo magántisztvisel iparo mérn magán tartoz hitközs tagj köz 36- vett rés világháborúba ak köz 4- est e ellenforradalm idej s inzultusn vo kité hitközs tagj köz hárm pusztult e hár áldoz Sá E d ügyvé B Je d állatorvo Vadá Im tanul hitközs m vezetőség Leipnik Gyu elnö Heuma Lip díszelnö Grünfe Józs pénztáro Vadá Józs gondno Heuma Lász jegyz Bau Dezs Heuma Adol Ko Mó Polg Lász d Schwa Ado elöljáró Schwa Ado egyb elnö Chev Kadisá-n i

11242.

CÍMS Eny

SZÓCI Enyi nag Veszp 4 la Enying t m s lak zsid a balatonfőkaj anyahitközség tartoz 1870- ami Balatonbozsok egy öná kongressz hitközség tömörült hitköz megalakulásá egyidejű ta ál felv kölcsön felép temp Rab hitközs gye any viszon mia választhato magyarnye isko t évtize keresz fenntarto isk 19 sz rész államseg megvoná fő pe tanköte gyerme csek létsz mia M néh tanköte gyer cs a reformá isko látogatj hitköz hitél meglehető fejle szell vez hiá érezhe hitközség Che Kadisá 4 pen költségvet 3 pen for szociá célok Hossz id jótékonys alapítványo keze e kor roml következté telje elértéktelenedt hitköz léleksz 1 csalá adófize sz Foglalko szeri gazdálko kereske ügyv orv magántisztvise ipar mér magá tarto hitköz tag kö 36 vet ré világháborúb a kö 4 es ellenforradal ide inzultus v kit hitköz tag kö hár pusztul há áldo S ügyv J állatorv Vad I tanu hitköz vezetősé Leipni Gy eln Heum Li díszeln Grünf Józ pénztár Vad Józ gondn Heum Lás jegy Ba Dez Heum Ado K M Pol Lás Schw Ad elöljár Schw Ad egy eln Che Kadisá-

11242

CÍM En

SZÓC Eny na Vesz l Enyin la zsi balatonfőka anyahitközsé tarto 1870 am Balatonbozso eg ön kongress hitközsé tömörül hitkö megalakulás egyidej t á fel kölcsö felé tem Ra hitköz gy an viszo mi választhat magyarny isk évtiz keres fenntart is 1 s rés államse megvon f p tanköt gyerm cse léts mi né tanköt gye c reform isk látogat hitkö hité meglehet fejl szel ve hi érezh hitközsé Ch Kadis pe költségve pe fo szoci célo Hoss i jótékony alapítvány kez ko rom következt telj elértéktelened hitkö léleks csal adófiz s Foglalk szer gazdálk keresk ügy or magántisztvis ipa mé mag tart hitkö ta k 3 ve r világháború k e ellenforrada id inzultu ki hitkö ta k há pusztu h áld ügy állator Va tan hitkö vezetős Leipn G el Heu L díszel Grün Jó pénztá Va Jó gond Heu Lá jeg B De Heu Ad Po Lá Sch A elöljá Sch A eg el Ch Kadisá

1124

CÍ E

SZÓ En n Ves Enyi l zs balatonfők anyahitközs tart 187 a Balatonbozs e ö kongres hitközs tömörü hitk megalakulá egyide fe kölcs fel te R hitkö g a visz m választha magyarn is évti kere fenntar i ré állams megvo tankö gyer cs lét m n tankö gy refor is látoga hitk hit meglehe fej sze v h érez hitközs C Kadi p költségv p f szoc cél Hos jótékon alapítván ke k ro következ tel elértéktelene hitk lélek csa adófi Foglal sze gazdál keres üg o magántisztvi ip m ma tar hitk t v világhábor ellenforrad i inzult k hitk t h puszt ál üg állato V ta hitk vezető Leip e He dísze Grü J pénzt V J gon He L je D He A P L Sc elölj Sc e e C Kadis