11247.htm

CÍMSZÓ: Enyedi

SZEMÉLYNÉV: Enyedi Lukács

SZÓCIKK: Enyedi Lukács, politikus és nemzetgazdasági író, szül. Szabadkán 1845. megh. Budaőesten 1906. A Dél-magyarországon nagy szerepet játszó Eisenstädter család tagja volt. Főképpen nemzetgazdasági tanulmányokkal foglalkozott. 1878-ban megalapította a Szegedi Naplót, amelynek 1888-ig szerkesztője volt. 1884-ben függetlenségi programmal bekerült az országgyűlésbe, ahol közgazdasági és pénzügyi kérdésekben való jártasságával csakhamar tekintélyre tett szert. 1892. miniszteri tanácsos lett. 1895-ben mint igazgató az Agrár bank élére került. 1896-ban visszatért az aktív politikai életbe és szabadelvű párti programmal újra képviselői mandátumhoz jutott. Lefordította az Akadémia megbízásából Sismondi Új nemzetgazdászati elvek c. kötetes művét és Adam Smith, A nemzetek vagyonosodása c nagy munkájának egyik kötetét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1247. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11247.htm

CÍMSZÓ: Enyedi

SZEMÉLYNÉV: Enyedi Lukács

SZÓCIKK: Enyedi Lukács, politikus és nemzetgazdasági író, szül. Szabadkán 1845. megh. Budaőesten 1906. A Dél-magyarországon nagy szerepet játszó Eisenstädter család tagja volt. Főképpen nemzetgazdasági tanulmányokkal foglalkozott. 1878-ban megalapította a Szegedi Naplót, amelynek 1888-ig szerkesztője volt. 1884-ben függetlenségi programmal bekerült az országgyűlésbe, ahol közgazdasági és pénzügyi kérdésekben való jártasságával csakhamar tekintélyre tett szert. 1892. miniszteri tanácsos lett. 1895-ben mint igazgató az Agrár bank élére került. 1896-ban visszatért az aktív politikai életbe és szabadelvű párti programmal újra képviselői mandátumhoz jutott. Lefordította az Akadémia megbízásából Sismondi Új nemzetgazdászati elvek c. kötetes művét és Adam Smith, A nemzetek vagyonosodása c nagy munkájának egyik kötetét.

11247.ht

CÍMSZÓ Enyed

SZEMÉLYNÉV Enyed Lukác

SZÓCIKK Enyed Lukács politiku é nemzetgazdaság író szül Szabadká 1845 megh Budaőeste 1906 Dél-magyarországo nag szerepe játsz Eisenstädte csalá tagj volt Főképpe nemzetgazdaság tanulmányokka foglalkozott 1878-ba megalapított Szeged Naplót amelyne 1888-i szerkesztőj volt 1884-be függetlenség programma bekerül a országgyűlésbe aho közgazdaság é pénzügy kérdésekbe val jártasságáva csakhama tekintélyr tet szert 1892 miniszter tanácso lett 1895-be min igazgat a Agrá ban élér került 1896-ba visszatér a aktí politika életb é szabadelv párt programma újr képviselő mandátumho jutott Lefordított a Akadémi megbízásábó Sismond Ú nemzetgazdászat elve c kötete művé é Ada Smith nemzete vagyonosodás nag munkájána egyi kötetét

11247.h

CÍMSZ Enye

SZEMÉLYNÉ Enye Luká

SZÓCIK Enye Lukác politik nemzetgazdasá ír szü Szabadk 184 meg Budaőest 190 Dél-magyarország na szerep játs Eisenstädt csal tag vol Főképp nemzetgazdasá tanulmányokk foglalkozot 1878-b megalapítot Szege Napló amelyn 1888- szerkesztő vol 1884-b függetlensé programm bekerü országgyűlésb ah közgazdasá pénzüg kérdésekb va jártasságáv csakham tekintély te szer 189 miniszte tanács let 1895-b mi igazga Agr ba élé kerül 1896-b visszaté akt politik élet szabadel pár programm új képvisel mandátumh jutot Lefordítot Akadém megbízásáb Sismon nemzetgazdásza elv kötet műv Ad Smit nemzet vagyonosodá na munkáján egy köteté

11247.

CÍMS Eny

SZEMÉLYN Eny Luk

SZÓCI Eny Luká politi nemzetgazdas í sz Szabad 18 me Budaőes 19 Dél-magyarorszá n szere ját Eisenstäd csa ta vo Főkép nemzetgazdas tanulmányok foglalkozo 1878- megalapíto Szeg Napl amely 1888 szerkeszt vo 1884- függetlens program beker országgyűlés a közgazdas pénzü kérdések v jártasságá csakha tekintél t sze 18 miniszt tanác le 1895- m igazg Ag b él kerü 1896- visszat ak politi éle szabade pá program ú képvise mandátum juto Lefordíto Akadé megbízásá Sismo nemzetgazdász el köte mű A Smi nemze vagyonosod n munkájá eg kötet

11247

CÍM En

SZEMÉLY En Lu

SZÓC En Luk polit nemzetgazda s Szaba 1 m Budaőe 1 Dél-magyarorsz szer já Eisenstä cs t v Főké nemzetgazda tanulmányo foglalkoz 1878 megalapít Sze Nap amel 188 szerkesz v 1884 független progra beke országgyűlé közgazda pénz kérdése jártasság csakh tekinté sz 1 minisz taná l 1895 igaz A é ker 1896 vissza a polit él szabad p progra képvis mandátu jut Lefordít Akad megbízás Sism nemzetgazdás e köt m Sm nemz vagyonoso munkáj e köte

1124

CÍ E

SZEMÉL E L

SZÓ E Lu poli nemzetgazd Szab Budaő Dél-magyarors sze j Eisenst c Fők nemzetgazd tanulmány foglalko 187 megalapí Sz Na ame 18 szerkes 188 függetle progr bek országgyűl közgazd pén kérdés jártassá csak tekint s minis tan 189 iga ke 189 vissz poli é szaba progr képvi mandát ju Lefordí Aka megbízá Sis nemzetgazdá kö S nem vagyonos munká köt