11248.htm

CÍMSZÓ: Eppler

SZEMÉLYNÉV: Eppler Sándor

SZÓCIKK: Eppler Sándor, a Pesti Izr. hitközség főtitkárhelyettese, szül. Budapesten 1890. A kereskedelmi akadémia elvégzése után a Pesti Izr. Hitközség szolgálatába állott, mint tisztviselő. Szorgalmával, hozzáértésével egyre jelentősebb szerephez jutott a hitközségi életben. 1920-ban a hitközség adófelügyelője, majd 1922. pénzügyi főtanácsosa lett. 1924-ben pedig főtitkárhelyettessé nevezték ki, egyidejűleg az Izraelita Siketnémák Országos Irodájának titkára is lett. A hitközség életében eltöltött működéséhez jelentős eredmények fűződnek, többek között ő hajtotta keresztül a hitközségi adó- és pénzügyi reformot és ezzel nagyban hozzájárult a hitközség anyagi regenerálódásához. E. fia E. Mórnak, aki 50 éven át a Budapesti Talmudegylet titkára és bibliai előadója volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1248. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11248.htm

CÍMSZÓ: Eppler

SZEMÉLYNÉV: Eppler Sándor

SZÓCIKK: Eppler Sándor, a Pesti Izr. hitközség főtitkárhelyettese, szül. Budapesten 1890. A kereskedelmi akadémia elvégzése után a Pesti Izr. Hitközség szolgálatába állott, mint tisztviselő. Szorgalmával, hozzáértésével egyre jelentősebb szerephez jutott a hitközségi életben. 1920-ban a hitközség adófelügyelője, majd 1922. pénzügyi főtanácsosa lett. 1924-ben pedig főtitkárhelyettessé nevezték ki, egyidejűleg az Izraelita Siketnémák Országos Irodájának titkára is lett. A hitközség életében eltöltött működéséhez jelentős eredmények fűződnek, többek között ő hajtotta keresztül a hitközségi adó- és pénzügyi reformot és ezzel nagyban hozzájárult a hitközség anyagi regenerálódásához. E. fia E. Mórnak, aki 50 éven át a Budapesti Talmudegylet titkára és bibliai előadója volt.

11248.ht

CÍMSZÓ Epple

SZEMÉLYNÉV Epple Sándo

SZÓCIKK Epple Sándor Pest Izr hitközsé főtitkárhelyettese szül Budapeste 1890 kereskedelm akadémi elvégzés utá Pest Izr Hitközsé szolgálatáb állott min tisztviselő Szorgalmával hozzáértéséve egyr jelentőseb szerephe jutot hitközség életben 1920-ba hitközsé adófelügyelője maj 1922 pénzügy főtanácsos lett 1924-be pedi főtitkárhelyettess nevezté ki egyidejűle a Izraelit Siketnémá Országo Irodájána titkár i lett hitközsé életébe eltöltöt működéséhe jelentő eredménye fűződnek többe közöt hajtott keresztü hitközség adó é pénzügy reformo é ezze nagyba hozzájárul hitközsé anyag regenerálódásához E fi E Mórnak ak 5 éve á Budapest Talmudegyle titkár é biblia előadój volt

11248.h

CÍMSZ Eppl

SZEMÉLYNÉ Eppl Sánd

SZÓCIK Eppl Sándo Pes Iz hitközs főtitkárhelyettes szü Budapest 189 kereskedel akadém elvégzé ut Pes Iz Hitközs szolgálatá állot mi tisztvisel Szorgalmáva hozzáértésév egy jelentőse szereph juto hitközsé életbe 1920-b hitközs adófelügyelőj ma 192 pénzüg főtanácso let 1924-b ped főtitkárhelyettes nevezt k egyidejűl Izraeli Siketném Ország Irodáján titká let hitközs életéb eltöltö működéséh jelent eredmény fűződne több közö hajtot kereszt hitközsé ad pénzüg reform ezz nagyb hozzájáru hitközs anya regenerálódásáho f Mórna a év Budapes Talmudegyl titká bibli előadó vol

11248.

CÍMS Epp

SZEMÉLYN Epp Sán

SZÓCI Epp Sánd Pe I hitköz főtitkárhelyette sz Budapes 18 kereskede akadé elvégz u Pe I Hitköz szolgálat állo m tisztvise Szorgalmáv hozzáértésé eg jelentős szerep jut hitközs életb 1920- hitköz adófelügyelő m 19 pénzü főtanács le 1924- pe főtitkárhelyette nevez egyidejű Izrael Siketné Orszá Irodájá titk le hitköz életé eltölt működésé jelen eredmén fűződn töb köz hajto keresz hitközs a pénzü refor ez nagy hozzájár hitköz any regenerálódásáh Mórn é Budape Talmudegy titk bibl előad vo

11248

CÍM Ep

SZEMÉLY Ep Sá

SZÓC Ep Sán P hitkö főtitkárhelyett s Budape 1 keresked akad elvég P Hitkö szolgála áll tisztvis Szorgalmá hozzáértés e jelentő szere ju hitköz élet 1920 hitkö adófelügyel 1 pénz főtanác l 1924 p főtitkárhelyett neve egyidej Izrae Siketn Orsz Irodáj tit l hitkö élet eltöl működés jele eredmé fűződ tö kö hajt keres hitköz pénz refo e nag hozzájá hitkö an regenerálódásá Mór Budap Talmudeg tit bib előa v

1124

CÍ E

SZEMÉL E S

SZÓ E Sá hitk főtitkárhelyet Budap kereske aka elvé Hitk szolgál ál tisztvi Szorgalm hozzáérté jelent szer j hitkö éle 192 hitk adófelügye pén főtaná 192 főtitkárhelyet nev egyide Izra Siket Ors Irodá ti hitk éle eltö működé jel eredm fűző t k haj kere hitkö pén ref na hozzáj hitk a regenerálódás Mó Buda Talmude ti bi elő