11252.htm

CÍMSZÓ: Ercsi

SZÓCIKK: Ercsi, nagyk., Fehér vm. 8477 lakossal. Az E.-i status quo hitközség 1882. alakult. Alapítói Deutsch Lipót, Heimann Ignác és Herman Mór gazdálkodók voltak. Az első elöljárók Weisz Joachim, Presser Ignác és Brust Simon kereskedők voltak. A hitközség egy imaházat épített saját erejéből. Egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. Tagjai közül Beck Mór és Stern József vezetnek nagyobb mintagazdaságokat. A hitközség 2400 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantróp célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Ráckeresztúr község tartozik. Lélekszáma 140, családok száma 43, adót 56-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 6 gazdálkodó, 40 kereskedő, 1 köztisztviselő, 1 orvos, 2 magántisztviselő, 4 iparos és 1 mérnök. A hitközség mai vezetősége: Roth Ede elnök, Schön Jakab alelnök, Fischer Manó gondnok, Eckstein Ármin pénztárnok, Bruszt Sándor ellenőr, Bognár Ignác jegyző, Dénes Antal, Rosenstein Ferenc, Blau Bertalan, Stern Henrik és Glaser Zsigmond dr. választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1252. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11252.htm

CÍMSZÓ: Ercsi

SZÓCIKK: Ercsi, nagyk., Fehér vm. 8477 lakossal. Az E.-i status quo hitközség 1882. alakult. Alapítói Deutsch Lipót, Heimann Ignác és Herman Mór gazdálkodók voltak. Az első elöljárók Weisz Joachim, Presser Ignác és Brust Simon kereskedők voltak. A hitközség egy imaházat épített saját erejéből. Egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. Tagjai közül Beck Mór és Stern József vezetnek nagyobb mintagazdaságokat. A hitközség 2400 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantróp célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Ráckeresztúr község tartozik. Lélekszáma 140, családok száma 43, adót 56-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 6 gazdálkodó, 40 kereskedő, 1 köztisztviselő, 1 orvos, 2 magántisztviselő, 4 iparos és 1 mérnök. A hitközség mai vezetősége: Roth Ede elnök, Schön Jakab alelnök, Fischer Manó gondnok, Eckstein Ármin pénztárnok, Bruszt Sándor ellenőr, Bognár Ignác jegyző, Dénes Antal, Rosenstein Ferenc, Blau Bertalan, Stern Henrik és Glaser Zsigmond dr. választmányi tagok.

11252.ht

CÍMSZÓ Ercs

SZÓCIKK Ercsi nagyk. Fehé vm 847 lakossal A E.- statu qu hitközsé 1882 alakult Alapító Deutsc Lipót Heiman Igná é Herma Mó gazdálkodó voltak A els elöljáró Weis Joachim Presse Igná é Brus Simo kereskedő voltak hitközsé eg imaháza építet sajá erejéből Egyetle intézmény Chevr Kadisa Tagja közü Bec Mó é Ster Józse vezetne nagyob mintagazdaságokat hitközsé 240 pengő költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantró célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Ráckeresztú közsé tartozik Lélekszám 140 családo szám 43 adó 56-a fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó 4 kereskedő köztisztviselő orvos magántisztviselő iparo é mérnök hitközsé ma vezetősége Rot Ed elnök Schö Jaka alelnök Fische Man gondnok Eckstei Ármi pénztárnok Brusz Sándo ellenőr Bogná Igná jegyző Déne Antal Rosenstei Ferenc Bla Bertalan Ster Henri é Glase Zsigmon dr választmány tagok

11252.h

CÍMSZ Erc

SZÓCIK Ercs nagyk Feh v 84 lakossa E. stat q hitközs 188 alakul Alapít Deuts Lipó Heima Ign Herm M gazdálkod volta el elöljár Wei Joachi Press Ign Bru Sim keresked volta hitközs e imaház építe saj erejébő Egyetl intézmén Chev Kadis Tagj köz Be M Ste Józs vezetn nagyo mintagazdaságoka hitközs 24 peng költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantr célok fordítj hitközs anyaköny területéh Ráckereszt közs tartozi Lélekszá 14 család szá 4 ad 56- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod keresked köztisztvisel orvo magántisztvisel ipar mérnö hitközs m vezetőség Ro E elnö Sch Jak alelnö Fisch Ma gondno Eckste Árm pénztárno Brus Sánd ellenő Bogn Ign jegyz Dén Anta Rosenste Feren Bl Bertala Ste Henr Glas Zsigmo d választmán tago

11252.

CÍMS Er

SZÓCI Erc nagy Fe 8 lakoss E sta hitköz 18 alaku Alapí Deut Lip Heim Ig Her gazdálko volt e elöljá We Joach Pres Ig Br Si kereske volt hitköz imahá épít sa erejéb Egyet intézmé Che Kadi Tag kö B St Józ vezet nagy mintagazdaságok hitköz 2 pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filant célo fordít hitköz anyakön területé Ráckeresz köz tartoz Léleksz 1 csalá sz a 56 fizetn Foglalko szeri gazdálko kereske köztisztvise orv magántisztvise ipa mérn hitköz vezetősé R eln Sc Ja aleln Fisc M gondn Eckst Ár pénztárn Bru Sán ellen Bog Ig jegy Dé Ant Rosenst Fere B Bertal St Hen Gla Zsigm választmá tag

11252

CÍM E

SZÓC Er nag F lakos st hitkö 1 alak Alap Deu Li Hei I He gazdálk vol elölj W Joac Pre I B S keresk vol hitkö imah épí s erejé Egye intézm Ch Kad Ta k S Jó veze nag mintagazdaságo hitkö pe költségveté dolgo mel ré szoci filan cél fordí hitkö anyakö terület Ráckeres kö tarto Léleks csal s 5 fizet Foglalk szer gazdálk keresk köztisztvis or magántisztvis ip mér hitkö vezetős el S J alel Fis gond Ecks Á pénztár Br Sá elle Bo I jeg D An Rosens Fer Berta S He Gl Zsig választm ta

1125SZÓ E na lako s hitk ala Ala De L He H gazdál vo elöl Joa Pr keres vo hitk ima ép erej Egy intéz C Ka T J vez na mintagazdaság hitk p költségvet dolg me r szoc fila cé ford hitk anyak terüle Ráckere k tart Lélek csa fize Foglal sze gazdál keres köztisztvi o magántisztvi i mé hitk vezető e ale Fi gon Eck pénztá B S ell B je A Rosen Fe Bert H G Zsi választ t