11253.htm

CÍMSZÓ: Erdei

SZEMÉLYNÉV: Erdei Viktor

SZÓCIKK: "Erdei Viktor, festő és grafikus, szül. Budaesten 1879. Tanulmányait Székely Bertalannál kezdte. 1899. kiállított szénrajzokat a Nemzeti Szalonban, 1905. a Műcsarnok téli kiállításán vett részt, (Öreg ember, szénrajz), 1907. pedig gyűjteményes kiállítást rendezett Budapesten olajfestményeiből, rajzaiból, rézkarcaiból és néhány fejszobor-kísérletéből (Női fej, Férfi fej, Leány fej, Haldokló). Részt vett a Kéve művészegyesület első kiállításain és 1915. a kórházakban beteg katonákról készült finom szénrajzait a Had-és Népegészségügyi kiállításon, 1926. a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállításán pedig egész munkásságát mutatta be (Éva kígyóval, Szentendrei házak). Művészete távol áll a mesterségbeli külső hatások érvényesülésétől, a formák belső, lényeges tartalmát keresi, a részletmegfigyelések összefoglalására törekszik. Ez a törekvése nyilvánul meg legfeltűnőbben sokszor hajszálfinomságú rajzaiban és litográfiáiban; mint Eros immaterialis c. litográfiái mappájában (1910) és Révész Béla Beethoven-Miniature kötetéhez (1918) készült litográfiáiban. A külsőségek mellőzését, az emberi lényeg kifejezését mutatják csak a fejet ábrázoló, végtelenül leegyszerűsített arcképei: Fülöp Lajos író, Sas Ede és Önarcképei. Tájképein is a legegyszerűbb motívumok érdeklik (Pesti házak, a Rózsadombról, Újpesti részlet a Margitszigetről 1920-21). Kompozícióira a belső tartalom problémái ihletnek. (Bűnbeesés, triptychon, Léda, Mars és Venus, Éva álma, Emberpár). Több munkája a Szépművészeti Múzeumban van."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1253. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11253.htm

CÍMSZÓ: Erdei

SZEMÉLYNÉV: Erdei Viktor

SZÓCIKK: Erdei Viktor, festő és grafikus, szül. Budaesten 1879. Tanulmányait Székely Bertalannál kezdte. 1899. kiállított szénrajzokat a Nemzeti Szalonban, 1905. a Műcsarnok téli kiállításán vett részt, Öreg ember, szénrajz , 1907. pedig gyűjteményes kiállítást rendezett Budapesten olajfestményeiből, rajzaiból, rézkarcaiból és néhány fejszobor-kísérletéből Női fej, Férfi fej, Leány fej, Haldokló . Részt vett a Kéve művészegyesület első kiállításain és 1915. a kórházakban beteg katonákról készült finom szénrajzait a Had-és Népegészségügyi kiállításon, 1926. a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállításán pedig egész munkásságát mutatta be Éva kígyóval, Szentendrei házak . Művészete távol áll a mesterségbeli külső hatások érvényesülésétől, a formák belső, lényeges tartalmát keresi, a részletmegfigyelések összefoglalására törekszik. Ez a törekvése nyilvánul meg legfeltűnőbben sokszor hajszálfinomságú rajzaiban és litográfiáiban; mint Eros immaterialis c. litográfiái mappájában 1910 és Révész Béla Beethoven-Miniature kötetéhez 1918 készült litográfiáiban. A külsőségek mellőzését, az emberi lényeg kifejezését mutatják csak a fejet ábrázoló, végtelenül leegyszerűsített arcképei: Fülöp Lajos író, Sas Ede és Önarcképei. Tájképein is a legegyszerűbb motívumok érdeklik Pesti házak, a Rózsadombról, Újpesti részlet a Margitszigetről 1920-21 . Kompozícióira a belső tartalom problémái ihletnek. Bűnbeesés, triptychon, Léda, Mars és Venus, Éva álma, Emberpár . Több munkája a Szépművészeti Múzeumban van.

11253.ht

CÍMSZÓ Erde

SZEMÉLYNÉV Erde Vikto

SZÓCIKK Erde Viktor fest é grafikus szül Budaeste 1879 Tanulmányai Székel Bertalanná kezdte 1899 kiállítot szénrajzoka Nemzet Szalonban 1905 Műcsarno tél kiállításá vet részt Öre ember szénraj 1907 pedi gyűjteménye kiállítás rendezet Budapeste olajfestményeiből rajzaiból rézkarcaibó é néhán fejszobor-kísérletébő Nő fej Férf fej Leán fej Haldokl Rész vet Kév művészegyesüle els kiállításai é 1915 kórházakba bete katonákró készül fino szénrajzai Had-é Népegészségügy kiállításon 1926 Nemzet Szalonba rendezet gyűjteménye kiállításá pedi egés munkásságá mutatt b Év kígyóval Szentendre háza Művészet távo ál mesterségbel küls hatáso érvényesülésétől formá belső lényege tartalmá keresi részletmegfigyelése összefoglalásár törekszik E törekvés nyilvánu me legfeltűnőbbe sokszo hajszálfinomság rajzaiba é litográfiáiban min Ero immateriali c litográfiá mappájába 191 é Révés Bél Beethoven-Miniatur kötetéhe 191 készül litográfiáiban külsősége mellőzését a ember lénye kifejezésé mutatjá csa feje ábrázoló végtelenü leegyszerűsítet arcképei Fülö Lajo író Sa Ed é Önarcképei Tájképei i legegyszerűb motívumo érdekli Pest házak Rózsadombról Újpest részle Margitszigetrő 1920-2 Kompozícióir bels tartalo problémá ihletnek Bűnbeesés triptychon Léda Mar é Venus Év álma Emberpá Töb munkáj Szépművészet Múzeumba van

11253.h

CÍMSZ Erd

SZEMÉLYNÉ Erd Vikt

SZÓCIK Erd Vikto fes grafiku szü Budaest 187 Tanulmánya Széke Bertalann kezdt 189 kiállíto szénrajzok Nemze Szalonba 190 Műcsarn té kiállítás ve rész Ör embe szénra 190 ped gyűjtemény kiállítá rendeze Budapest olajfestményeibő rajzaibó rézkarcaib néhá fejszobor-kísérletéb N fe Fér fe Leá fe Haldok Rés ve Ké művészegyesül el kiállítása 191 kórházakb bet katonákr készü fin szénrajza Had- Népegészségüg kiállításo 192 Nemze Szalonb rendeze gyűjtemény kiállítás ped egé munkásság mutat É kígyóva Szentendr ház Művésze táv á mesterségbe kül hatás érvényesülésétő form bels lényeg tartalm keres részletmegfigyelés összefoglalásá törekszi törekvé nyilván m legfeltűnőbb soksz hajszálfinomsá rajzaib litográfiáiba mi Er immaterial litográfi mappájáb 19 Révé Bé Beethoven-Miniatu kötetéh 19 készü litográfiáiba külsőség mellőzésé embe lény kifejezés mutatj cs fej ábrázol végtelen leegyszerűsíte arcképe Fül Laj ír S E Önarcképe Tájképe legegyszerű motívum érdekl Pes háza Rózsadombró Újpes részl Margitszigetr 1920- Kompozíciói bel tartal problém ihletne Bűnbeesé triptycho Léd Ma Venu É álm Emberp Tö munká Szépművésze Múzeumb va

11253.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er Vik

SZÓCI Er Vikt fe grafik sz Budaes 18 Tanulmány Szék Bertalan kezd 18 kiállít szénrajzo Nemz Szalonb 19 Műcsar t kiállítá v rés Ö emb szénr 19 pe gyűjtemén kiállít rendez Budapes olajfestményeib rajzaib rézkarcai néh fejszobor-kísérleté f Fé f Le f Haldo Ré v K művészegyesü e kiállítás 19 kórházak be katonák kész fi szénrajz Had Népegészségü kiállítás 19 Nemz Szalon rendez gyűjtemén kiállítá pe eg munkássá muta kígyóv Szentend há Művész tá mesterségb kü hatá érvényesülését for bel lénye tartal kere részletmegfigyelé összefoglalás töreksz törekv nyilvá legfeltűnőb soks hajszálfinoms rajzai litográfiáib m E immateria litográf mappájá 1 Rév B Beethoven-Miniat köteté 1 kész litográfiáib külsősé mellőzés emb lén kifejezé mutat c fe ábrázo végtele leegyszerűsít arckép Fü La í Önarckép Tájkép legegyszer motívu érdek Pe ház Rózsadombr Újpe rész Margitsziget 1920 Kompozíció be tarta problé ihletn Bűnbees triptych Lé M Ven ál Ember T munk Szépművész Múzeum v

11253

CÍM E

SZEMÉLY E Vi

SZÓC E Vik f grafi s Budae 1 Tanulmán Szé Bertala kez 1 kiállí szénrajz Nem Szalon 1 Műcsa kiállít ré em szén 1 p gyűjtemé kiállí rende Budape olajfestményei rajzai rézkarca né fejszobor-kísérlet F L Hald R művészegyes kiállítá 1 kórháza b katoná kés f szénraj Ha Népegészség kiállítá 1 Nem Szalo rende gyűjtemé kiállít p e munkáss mut kígyó Szenten h Művés t mesterség k hat érvényesülésé fo be lény tarta ker részletmegfigyel összefoglalá töreks törek nyilv legfeltűnő sok hajszálfinom rajza litográfiái immateri litográ mappáj Ré Beethoven-Minia kötet kés litográfiái külsős mellőzé em lé kifejez muta f ábráz végtel leegyszerűsí arcké F L Önarcké Tájké legegysze motív érde P há Rózsadomb Újp rés Margitszige 192 Kompozíci b tart probl ihlet Bűnbee triptyc L Ve á Embe mun Szépművés Múzeu

1125SZEMÉL V

SZÓ Vi graf Buda Tanulmá Sz Bertal ke kiáll szénraj Ne Szalo Műcs kiállí r e szé gyűjtem kiáll rend Budap olajfestménye rajza rézkarc n fejszobor-kísérle Hal művészegye kiállít kórház katon ké szénra H Népegészsé kiállít Ne Szal rend gyűjtem kiállí munkás mu kígy Szente Művé mestersé ha érvényesülés f b lén tart ke részletmegfigye összefoglal törek töre nyil legfeltűn so hajszálfino rajz litográfiá immater litogr mappá R Beethoven-Mini köte ké litográfiá külső mellőz e l kifeje mut ábrá végte leegyszerűs arck Önarck Tájk legegysz motí érd h Rózsadom Új ré Margitszig 19 Kompozíc tar prob ihle Bűnbe tripty V Emb mu Szépművé Múze