11258.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: Erdélyi zsidóság. A trianoni békeszerződés által Romániához csatolt vármegyék (Erdély, Bánát, Kőrösvidék és Máramaros) területének zsidó lakosságát összefoglaló elnevezéssel E. névvel jelöljük. Az 1920-i román statisztika szerint az E. száma 181,340 lélek, szemben 5.063,224 összlakossággal, vagyis 3,57%. A hitközségek száma 110, ezek közt a legrégibb a gyulafehérvári, (l. Gyulafehérvár), mely az 1737. évvel kezdődik. A hitközségek közül 23 kongresszusi, 8 status quo ante (ebből 1 szefárd elnevezésű). A 31 hitközség összesen 46.000 lélekszámmal, az 1922. Kolozsvár székhellyel megalakult Erdély-Bánáti Orsz. Izr. Iroda kötelékébe tartoznak. A fennmaradó 80 orthodox hitközségnek, mintegy 135,000 lélekszámmal, képviseletével az 1921. Beszterce székhellyel megalakult Orthodox-Zsidó Központi Iroda van megbízva. Mindmáig azonban egyik Iroda sem nyert kormányhatósági jóváhagyást, bár mindkettő, mint a korábbi államkötelékben fennállott hasonló szervek jogutódja létesült. Az általános erdélyi néplélekkel egyezőleg, mely inkább hajlik a vallásos világszemlélet felé, az E. hitközségi intézményeit általában szigorúan hagyományos alapon vezeti. Figyelemreméltó továbbá a chaszidikus (lengyel-szefárd) irányzat előretörése, amelynek hívei számos hitközségben kezükben tartják a vezetést. A rabbi állások tekintetében kongresszusi hitközségekben be van töltve 12, status quoban 7, orthodoxban mintegy 50. A nem-orthodox rabbik 1921. megalakították Kolozsvár székhellyel az Erdély-Bánáti Rabbi egyesületet, amely hasonlóképpen nem nyert még hatósági megerősítést. A hitközségek nagy pénzügyi nehézségekkel küzdenek, ami a szükségletek emelkedése mellett az általános gazdasági leromlásra és az egyházi és iskolai államsegély teljes megvonására vezethető vissza. Csak az 1928. évre szavazott meg a törvényhozás az egész romániai zsidóság (847,700 lélek) részére az eddigi 400,000 lei helyett 10.000,000 lei egyházi államsegélyt. Anyanyelve szerint túlnyomórészt magyar. A 15 erdélyi vármegyében a magyar nyelvű zsidók arányszáma volt 1890. 55,6%, 1910. 73,3%, az impériumváltozás idején tehát kétségtelenül még nagyobb. Hivatalosan azonban zsidó nemzetiségűnek tekinti a zsidókat. 1918 nov. 20-án megalakult az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, amely 1920. csatlakozott a Cionista Világszervezethez és helyi csoportjaival behálózva az országot, széles körben terjesztette el a cionizmus eszméjét. 1926-ban a Bukarestben székelő Uniunea Evreilor Romani (Román Zsidók Egyesülete) Kolozsvár székhellyel megalakította erdélyi fiókszervezetét. Iskoláztatás terén nagy visszaesést jelentett, hogy 1923. az összes zsidó iskolákban kötelezővé tették a románnyelvű oktatást. A magyar impérium idejéből átvett 32 elemi és 1 polgári iskolához járult a román uralom első éveiben még 6 új elemi és 5 középfokú iskola, utóbbiak Temesvárott, Kolozsvárott és Nagyváradon, de a nyelvi és anyagi nehézségek miatt időközben megszűnt 5 elemi és Kolozsvárott a nyilvánossági jog megvonása folytán 2 középfokú iskola. 1923-24-ben a zsidó középfokú iskolákban volt 1586 tanuló, amely szám az 1926-27. tanévben 908-ra apadt. A zsidó elemi iskolákban a tanulók száma kereken 3500, az okleveles tanítóké 90. Tizenhét elemi iskolával kapcsolatosan van Talmud Tóra intézmény is, ezenkívül számos chédert és jesivát tartanak fenn. Tudományosan képzett rabbik neveléséről, valamint tanárok és tanítók képzéséről azonban nincs gondoskodás. A hitoktatás szakképzett hitoktatók híján erősen sínyli a tankönyvek teljes hiányát, mert román tannyelvűek még nincsenek. A héber nyelv tanítása eleinte nagy lendületnek indult, a kolozsvári fiú- és leánylíceum tisztán héber nyelvű tanításra készült berendezkedni, de a román tannyelv kötelezővé tétele ezeknek a törekvéseknek véget vetett, amivel kapcsolatban a felnőttek számára berendezett nyelvkurzusok is megszűntek. Társadalmi kultúra és jótékonyság terén jelentős szerep vár az 1925. megalakult Bené-Brit szervezetre, amelynek eddig 3 páholya működik Kolozsvárott, Brassóban, Nagyváradon és Szatmáron. Az amerikai Joint Distribution Comittee hathatós támogatásával 1922 végén alakult meg az Erdélyi Zsidó Árvagondozó, amely 2 központtal (Kolozsvár és Máramarossziget) 12 körzetben 32 helyi csoporttal és mintegy 5000 fizető taggal és kereken 5 millió lei költségvetéssel működik; inasotthonokat tart fenn Kolozsvárott, Szatmáron és Nagyváradon, ipari műhelyeket Kolozsvárott, Máramarosszigeten, Szakmaron és Iklódon. Van még nyaralótelepe Tihután, ezenkívül ruházza az árvákat és segélyezi az anyákat. Van továbbá 1-1 fiú- és leányárvaház Aradon és Nagyváradon és 1 leányárvaház Kolozsvárott. A nagyobb városokban a zsidó iparosok Poále Cedek néven tömörültek egyesületekbe. Rendszeres kultúrelőadásokat kivált Kolozsvárott és Temesvárott tartanak. Mintegy 40 nőegyletben a zsidó nők fejtenek ki jóléti munkásságot és tartanak fenn intézményeket, melyek közül kiválik a kolozsvári Napközi Gyermekotthon. Összefoglaló szervül a Zsidó Nőegyletek Szövetsége van tervbe véve. A Nemzeti Szövetség keretében ú. n. Barisszia és Aviva ifjúsági egyesületek hálózata működik. A nagyobb városokban cserkész-(sómér) csapatok tömörítik a mindkét nemű ifjúságot a kék-fehér zászló alatt. A Palesztina építő munka érdekében a Keren Kajemet és a Keren Hajjeszod irodái szép eredménnyel dolgoznak. Gazdasági élete ugyanolyan keretek között mozog, mint Kelet-Európa többi országában. A háborús konjunktúra idején keletkezett zsidó vagyonok hovatovább lemorzsolódtak, a valuta ingadozása, a gazdasági depresszió, különböző törvényhozási és közigazgatási intézkedések folytán a zsidóság tetemes része elszegényedett, Máramarosban pedig éppenséggel nyomorba süllyedt. De a kereskedelem még így is jelentékeny részben zsidók kezében van, akik ezenkívül vezető állást foglalnak el különböző nagyipari vállalatokban és főként a fatermelésben. Élénk részt vesznek még a lapkiadás és könyvterjesztés terén, a sajtó és a színház munkájában. Bankokban és pénzintézetekben csak kisebb mértékben vannak képviselve. A kiskereskedők és kisiparosok felsegítésére az amerikai Joint 1926 óta sorozatos kishitelintézeteket létesített altruisztikus alapon, amelyek eddig 7 helyen működnek biztató eredménnyel. Alaptőkéjük 1927 végén 5.250.000, betétállományuk ugyanannyi, a folyósított kölcsönök összege 46.866,060 lei. Politikai helyzete, bár egyenjogúsága az alkotmánytörvényben, biztosítva van, sok kívánni valót hagy fenn. Az egymást felváltó kormányok tehetetlenek voltak a legféktelenebb antiszemita agitációval szemben, amelynek folytán nagyon hátrányos közhangulat támadt a zsidók ellen, különösen az értelmiségi osztályok és főképpen a tanuló ifjúság körében. Ennek következménye volt a zsidó főiskolai hallgatók majdnem teljes kiszorítósa a kolozsvári egyetemről, hol még a háború előtti utolsó tanév, 1913-14 első felében -302 hallgató között zsidó volt 296= 12,85%, amivel szemben az 1926-27-i tanévben 2428 hallgató közül már csak 127 = 5,23% volt zsidó. Emiatt sokan abbahagyták tanulmányaikat, de még többen külföldi főiskolákra mentek, ahol nagy részük leírhatatlan nyomorral küszködik. A diákok támogatására alakult 1923. a kolozsvári Országos Zsidó Diáksegélyző Bizottság, amely évenként alig negyedmillió leit tud a legjogosabb igények kielégítésére fordítani. De egyes nagyobb hitközségek külön is támogatják segélyre szoruló diákjaikat. A magyar iskolákból ugyanazon évben kitiltották a zsidó tanulókat. Az állami középiskolák egyrészt nem tudjak őket befogadni, másrészt pedig sok helyütt barátságtalan bánásmódban részesítik őket. A szombati írás és rajzolás alól sehol sem nyernek felmentést. Az állami iskolák tanintézményeiben csak elvétve akad egy-egy zsidó. Ugyanez a helyzet az állami és közszolgálat egyéb ágaiban, ahol legfeljebb még a vasút mérnöki karában, valamint egyes alárendelt állásokban nyernek alkalmazást. De még végzetesebb, hogy a román diákság, a társadalom felfogásától eltérően egyenesen törvényen kívül állónak tekinti a zsidót, akit úton-útfélen megtámad, időnkint beveri a zsidó üzletek kirakatait és cégtábláit, sőt legújabban már arra is vetemedtek a diákok, hogy Nagyváradon, Kolozsvárt, Csúcsán, Bánffyhunyadon s egyes kisebb helyeken feldúlták a zsinagógákat, a Tórákat elrabolták, bemocskolták, széjjeltépték vagy elégették és értékes kegyszereket eltulajdonítottak. Ezek az atrocitások Cuza jassy-i egyetemi tanár izgatásának következményei voltak. A zsidók ellen forduló agitációval a hivatalos hatalom nem azonosította magát, sőt ellene fordult, bár nem sok sikerrel. E bűntények expiációja végett rendelte el az E. a kiszlev hó 13-i országos böjtnapot. Az ország politikai életében az E. az első években egyáltalában nem vett részt, a román pártok egyikéhez sem csatlakozott. Csak a szocialista párt vezetőségében foglalnak néhányan helyet. Midőn a Magyar Párt megalakult, egyénenként számosan beléptek zsidók is, kik a választások alkalmával annak jelöltjeire szavaztak. A legutóbbi 1927-i választások alkalmával történt meg először, hogy zsidó csoportok paktumot kötöttek egyfelől a liberális, másfelől a nemzeti parasztpárttal, amelynek értelmében néhány jelöltet is állítottak, akik közül csak egy szenátor jutott be a törvényhozásba. De e paktumok következményeképpen néhány város tanácsában helyet kaptak zsidók is. Sajtója. A román impérium átvétele előtt a zsidó sajtótermék Erdélyben csak ideig-óráig mutatott életképességet. Leghosszabb életű hetilap a Kolozsváron megjelent hébernyelvű Kol mevaszér volt, amelyet 1898-1907. Weinstein Béni szerkesztett. A lap főleg a hitközségi alkalmazottak életstandardjáért harcolt. Hasonló szellemű volt az 1908-1912 között megjelent Hasachar c. héber hetilap Weinstock Izsák szerkesztésében. Responzumok időszaki gyűjteménye az Ócar Hachajim is, melyet L. Ehrenreich dévai rabbi szerkeszt. Magyar nyelvű hetilap volt az Erdélyi Zsidó Lapok (szerkesztették Krausz László és Kohn Hilel). Ez az újság mindössze nyolc hétig élt, 1910 aug.-szept. Iránya cionista volt. 1920-ban jelent meg a Neue Jüdische Presse mindössze 12 számban. J. Rubin szerkesztésében, orthodox szellemben és cionistaellenes tendenciával. Egy évvel később jelent meg néhány hónapig, hasonló irányzattal a Jesurun c. hetilap dr. Blau Pál szerkesztésében. Ifjúsági folyóiratok: Náár, szerkeszti Rosenfeld Sándor és Haderech (a zsidó cserkészek lapja). Erdély zsidó közvéleményének legizmosabb szócsöve az 1918 dec. 19. megindult Uj Kelet, amely 1920 aug. 17-ig hetilapként szolgálta a zsidó kulturális és kisebbségi önrendelkezés eszméit. Napilappá való átalakulása után érintetlenül tartotta meg eredeti programját. Az Uj Kelet az erdélyi kisebbségi sajtóban nívójánál, bátor hangjánál, tárgyilagosságánál és jól informáltságánál fogva kimagasló helyet foglal el. A lapot megindítása óta dr. Marton Ernő szerkeszti. Az Uj Kelet irodalmi lapot is adott ki, a Föld-et, amely havi folyóiratként, később pedig hetenként jelent meg. A Kadima könyvkiadó vállalat is az Uj Kelet alapítása. Irodalmi élete. Az E. túlnyomóan konzervatív, irodalma tehát az ennek megfelelő szellemi élethez igazodott és főleg héber tankönyvek, halachikus döntvénytárak, vitairatok és régi irodalmi termékek utánnyomásában merült ki. Utóbbiak közül figyelemre méltó a Lisszabonban 1489. megjelent Széfer Abudarham újra való kiadása. Az irodalomtörténeti és históriai emléket jegyzetekkel L. Ehrenreich dévai rabbi rendezte sajtó alá. A XVI. század zsidó történetének egyes kiemelkedő momentumait ismerteti az 1920. megjelent Toldósz chachmé Jiszróel c. munka (Weinstein és Friedmann). A sűrűn megjelenő responzumok közül kimagaslik Glasner Móse kolozsvári főrabbi kétkötetes műve, Dor rivii éles talmudi judiciumával és alaposságával. Stern Gerson ludasi rabbi könyve, a Jalkut Hagérsuni szintén ehhez a kategóriához tartozik. Önálló héber munkák nagyobb számban a háborút követő években jelentek meg, javarészt a cionizmust ismertető munkák és vitairatok. Klein Jakab Hacijunit ve hatarbut haivrit, 1921. könyvében a zsidó népi megújhodás motorikus szükségességét mutatja ki és a zsidó fejlődés útját a cionista eszmeiségben látja. Hasonló tendenciájú Moskovits Dávid Raglé mevaszér c. irata. A vallásnak a cionizmushoz való viszonyát Glasner Móse egy németnyelvű vitairata világítja meg: Der Zionismus und seine Nebenerscheinungen im Lichte der Religion, amely eredetileg héberül íródott. A zsidó tudományos élet magyar nyelvű művelői közül kimagaslik Eisler Mátyás dr. egyetemi magántanár, a kolozsvári kongresszusi hitközség főrabbija, aki az erdélyi zsidóság múltjának kutatása körül szerzett nagy érdemeket. Idevágó munkái közül kiemelkednek: A zsidók legrégibb erdélyi emlékei (1906.) és Erdélyi zsidók múltja. Eisler Mátyásnak a hitélet és jótékonyság istápolása érdekében írott cikkei az erdélyi zsidó irodalom legszebb és legnemesebb termékei közé sorozhatok. Érdemes irodalomtörténeti munkásságot végez Löwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi, akinek Péchy Simonról, a szombatos vallásalapító kancellárról írott műve nemzsidó körökben is méltó feltűnést keltett. A magyar nyelvű zsidó szépirodalom Erdélyben főleg a háborút követő években lendül fel. A költői és prózai írások jórésze a cionizmus eszmeiségéből táplálkoztak. Giszkalay János munkái: Az új próféciák könyvéből (versek); Támár (bibliai novella); Guschalav látomásai (versek), jelentős értékekkel gazdagították ezt az irodalmat. A fiatalok közül Keleti Sándor: A próféták útján, Pető Tibor: A nagy keréken, Barzilay István: Dalok a messzeségből c. verskötete érdemelnek különösebb figyelmet. Zsidó tárgyú költeményekkel feltűntek Halmágyi Mária, Máth Ferenc, Groo Lajos. A drámaírás nagyobb alkotásokat nem hozott. Kaczér Illés: Megjött a messiás c. három felvonásos drámája és Gólem ember akar lenni c. egyfelvonásosa emelkedik ki a sok közepes termés közül. Útleírásokat adtak: Benamy Sándor Uj Palesztina, Székely Béla: Épülő ország és Kobányi Menyhért dr. Utazásom Palesztinában. Palesztina földrajzát Szőnyi Géza dr. dolgozta fel egy zsidó iskolának szánt magyar tankönyvben, utazásai és tapasztalatai alapján. Az erdélyi irodalomnak kétségtelenül legszorgalmasabb munkása Szabó Imre akinek számos könyve jelent meg. Ezek közül legértékesebbek a Zsidócskák c., amely apró karcolatokat örökít meg a zsidó népéletből, a Szent Eliza, regénye, amely egy forradalmár zsidó leány történetét adja, Mózsi és Ildikó idillikus kis történet és Zsidó komédiások, Pirog mellény c. novellás kötetei. Szabó jelentős műfordító is, a kolozsvári Magyar Színház az ő fordításában hozta színre Oszip Dümov Szomorúságának énekesét és ezenkívül játszotta még más jiddis színdarabfordítását is. Értékelésre tarthatnak még számot Szabónak a besszarábiai, balkáni és törökországi utazásairól írott útleírásai, amelyekben a zsidó vonatkozásokat előszeretettel domborítja ki. Szabó esztétikai tanulmányai is színt és komolyságot adnak a fejlődő erdélyi zsidó irodalomnak. Újvári Péter háromesztendős erdélyi tartózkodása alatt (1920-23) számos új írásával gyarapította a literatúrát, Kolozsváron jelent meg Kleinmann úr c. szatirikus regénye a vidéki kultúréletről, ezenkívül pedig számos zsidó tárgyú novellát írt, amelyek az ottani sajtóban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1258. címszó a lexikon => 232. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11258.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: Erdélyi zsidóság. A trianoni békeszerződés által Romániához csatolt vármegyék Erdély, Bánát, Kőrösvidék és Máramaros területének zsidó lakosságát összefoglaló elnevezéssel E. névvel jelöljük. Az 1920-i román statisztika szerint az E. száma 181,340 lélek, szemben 5.063,224 összlakossággal, vagyis 3,57%. A hitközségek száma 110, ezek közt a legrégibb a gyulafehérvári, l. Gyulafehérvár , mely az 1737. évvel kezdődik. A hitközségek közül 23 kongresszusi, 8 status quo ante ebből 1 szefárd elnevezésű . A 31 hitközség összesen 46.000 lélekszámmal, az 1922. Kolozsvár székhellyel megalakult Erdély-Bánáti Orsz. Izr. Iroda kötelékébe tartoznak. A fennmaradó 80 orthodox hitközségnek, mintegy 135,000 lélekszámmal, képviseletével az 1921. Beszterce székhellyel megalakult Orthodox-Zsidó Központi Iroda van megbízva. Mindmáig azonban egyik Iroda sem nyert kormányhatósági jóváhagyást, bár mindkettő, mint a korábbi államkötelékben fennállott hasonló szervek jogutódja létesült. Az általános erdélyi néplélekkel egyezőleg, mely inkább hajlik a vallásos világszemlélet felé, az E. hitközségi intézményeit általában szigorúan hagyományos alapon vezeti. Figyelemreméltó továbbá a chaszidikus lengyel-szefárd irányzat előretörése, amelynek hívei számos hitközségben kezükben tartják a vezetést. A rabbi állások tekintetében kongresszusi hitközségekben be van töltve 12, status quoban 7, orthodoxban mintegy 50. A nem-orthodox rabbik 1921. megalakították Kolozsvár székhellyel az Erdély-Bánáti Rabbi egyesületet, amely hasonlóképpen nem nyert még hatósági megerősítést. A hitközségek nagy pénzügyi nehézségekkel küzdenek, ami a szükségletek emelkedése mellett az általános gazdasági leromlásra és az egyházi és iskolai államsegély teljes megvonására vezethető vissza. Csak az 1928. évre szavazott meg a törvényhozás az egész romániai zsidóság 847,700 lélek részére az eddigi 400,000 lei helyett 10.000,000 lei egyházi államsegélyt. Anyanyelve szerint túlnyomórészt magyar. A 15 erdélyi vármegyében a magyar nyelvű zsidók arányszáma volt 1890. 55,6%, 1910. 73,3%, az impériumváltozás idején tehát kétségtelenül még nagyobb. Hivatalosan azonban zsidó nemzetiségűnek tekinti a zsidókat. 1918 nov. 20-án megalakult az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, amely 1920. csatlakozott a Cionista Világszervezethez és helyi csoportjaival behálózva az országot, széles körben terjesztette el a cionizmus eszméjét. 1926-ban a Bukarestben székelő Uniunea Evreilor Romani Román Zsidók Egyesülete Kolozsvár székhellyel megalakította erdélyi fiókszervezetét. Iskoláztatás terén nagy visszaesést jelentett, hogy 1923. az összes zsidó iskolákban kötelezővé tették a románnyelvű oktatást. A magyar impérium idejéből átvett 32 elemi és 1 polgári iskolához járult a román uralom első éveiben még 6 új elemi és 5 középfokú iskola, utóbbiak Temesvárott, Kolozsvárott és Nagyváradon, de a nyelvi és anyagi nehézségek miatt időközben megszűnt 5 elemi és Kolozsvárott a nyilvánossági jog megvonása folytán 2 középfokú iskola. 1923-24-ben a zsidó középfokú iskolákban volt 1586 tanuló, amely szám az 1926-27. tanévben 908-ra apadt. A zsidó elemi iskolákban a tanulók száma kereken 3500, az okleveles tanítóké 90. Tizenhét elemi iskolával kapcsolatosan van Talmud Tóra intézmény is, ezenkívül számos chédert és jesivát tartanak fenn. Tudományosan képzett rabbik neveléséről, valamint tanárok és tanítók képzéséről azonban nincs gondoskodás. A hitoktatás szakképzett hitoktatók híján erősen sínyli a tankönyvek teljes hiányát, mert román tannyelvűek még nincsenek. A héber nyelv tanítása eleinte nagy lendületnek indult, a kolozsvári fiú- és leánylíceum tisztán héber nyelvű tanításra készült berendezkedni, de a román tannyelv kötelezővé tétele ezeknek a törekvéseknek véget vetett, amivel kapcsolatban a felnőttek számára berendezett nyelvkurzusok is megszűntek. Társadalmi kultúra és jótékonyság terén jelentős szerep vár az 1925. megalakult Bené-Brit szervezetre, amelynek eddig 3 páholya működik Kolozsvárott, Brassóban, Nagyváradon és Szatmáron. Az amerikai Joint Distribution Comittee hathatós támogatásával 1922 végén alakult meg az Erdélyi Zsidó Árvagondozó, amely 2 központtal Kolozsvár és Máramarossziget 12 körzetben 32 helyi csoporttal és mintegy 5000 fizető taggal és kereken 5 millió lei költségvetéssel működik; inasotthonokat tart fenn Kolozsvárott, Szatmáron és Nagyváradon, ipari műhelyeket Kolozsvárott, Máramarosszigeten, Szakmaron és Iklódon. Van még nyaralótelepe Tihután, ezenkívül ruházza az árvákat és segélyezi az anyákat. Van továbbá 1-1 fiú- és leányárvaház Aradon és Nagyváradon és 1 leányárvaház Kolozsvárott. A nagyobb városokban a zsidó iparosok Poále Cedek néven tömörültek egyesületekbe. Rendszeres kultúrelőadásokat kivált Kolozsvárott és Temesvárott tartanak. Mintegy 40 nőegyletben a zsidó nők fejtenek ki jóléti munkásságot és tartanak fenn intézményeket, melyek közül kiválik a kolozsvári Napközi Gyermekotthon. Összefoglaló szervül a Zsidó Nőegyletek Szövetsége van tervbe véve. A Nemzeti Szövetség keretében ú. n. Barisszia és Aviva ifjúsági egyesületek hálózata működik. A nagyobb városokban cserkész- sómér csapatok tömörítik a mindkét nemű ifjúságot a kék-fehér zászló alatt. A Palesztina építő munka érdekében a Keren Kajemet és a Keren Hajjeszod irodái szép eredménnyel dolgoznak. Gazdasági élete ugyanolyan keretek között mozog, mint Kelet-Európa többi országában. A háborús konjunktúra idején keletkezett zsidó vagyonok hovatovább lemorzsolódtak, a valuta ingadozása, a gazdasági depresszió, különböző törvényhozási és közigazgatási intézkedések folytán a zsidóság tetemes része elszegényedett, Máramarosban pedig éppenséggel nyomorba süllyedt. De a kereskedelem még így is jelentékeny részben zsidók kezében van, akik ezenkívül vezető állást foglalnak el különböző nagyipari vállalatokban és főként a fatermelésben. Élénk részt vesznek még a lapkiadás és könyvterjesztés terén, a sajtó és a színház munkájában. Bankokban és pénzintézetekben csak kisebb mértékben vannak képviselve. A kiskereskedők és kisiparosok felsegítésére az amerikai Joint 1926 óta sorozatos kishitelintézeteket létesített altruisztikus alapon, amelyek eddig 7 helyen működnek biztató eredménnyel. Alaptőkéjük 1927 végén 5.250.000, betétállományuk ugyanannyi, a folyósított kölcsönök összege 46.866,060 lei. Politikai helyzete, bár egyenjogúsága az alkotmánytörvényben, biztosítva van, sok kívánni valót hagy fenn. Az egymást felváltó kormányok tehetetlenek voltak a legféktelenebb antiszemita agitációval szemben, amelynek folytán nagyon hátrányos közhangulat támadt a zsidók ellen, különösen az értelmiségi osztályok és főképpen a tanuló ifjúság körében. Ennek következménye volt a zsidó főiskolai hallgatók majdnem teljes kiszorítósa a kolozsvári egyetemről, hol még a háború előtti utolsó tanév, 1913-14 első felében -302 hallgató között zsidó volt 296= 12,85%, amivel szemben az 1926-27-i tanévben 2428 hallgató közül már csak 127 = 5,23% volt zsidó. Emiatt sokan abbahagyták tanulmányaikat, de még többen külföldi főiskolákra mentek, ahol nagy részük leírhatatlan nyomorral küszködik. A diákok támogatására alakult 1923. a kolozsvári Országos Zsidó Diáksegélyző Bizottság, amely évenként alig negyedmillió leit tud a legjogosabb igények kielégítésére fordítani. De egyes nagyobb hitközségek külön is támogatják segélyre szoruló diákjaikat. A magyar iskolákból ugyanazon évben kitiltották a zsidó tanulókat. Az állami középiskolák egyrészt nem tudjak őket befogadni, másrészt pedig sok helyütt barátságtalan bánásmódban részesítik őket. A szombati írás és rajzolás alól sehol sem nyernek felmentést. Az állami iskolák tanintézményeiben csak elvétve akad egy-egy zsidó. Ugyanez a helyzet az állami és közszolgálat egyéb ágaiban, ahol legfeljebb még a vasút mérnöki karában, valamint egyes alárendelt állásokban nyernek alkalmazást. De még végzetesebb, hogy a román diákság, a társadalom felfogásától eltérően egyenesen törvényen kívül állónak tekinti a zsidót, akit úton-útfélen megtámad, időnkint beveri a zsidó üzletek kirakatait és cégtábláit, sőt legújabban már arra is vetemedtek a diákok, hogy Nagyváradon, Kolozsvárt, Csúcsán, Bánffyhunyadon s egyes kisebb helyeken feldúlták a zsinagógákat, a Tórákat elrabolták, bemocskolták, széjjeltépték vagy elégették és értékes kegyszereket eltulajdonítottak. Ezek az atrocitások Cuza jassy-i egyetemi tanár izgatásának következményei voltak. A zsidók ellen forduló agitációval a hivatalos hatalom nem azonosította magát, sőt ellene fordult, bár nem sok sikerrel. E bűntények expiációja végett rendelte el az E. a kiszlev hó 13-i országos böjtnapot. Az ország politikai életében az E. az első években egyáltalában nem vett részt, a román pártok egyikéhez sem csatlakozott. Csak a szocialista párt vezetőségében foglalnak néhányan helyet. Midőn a Magyar Párt megalakult, egyénenként számosan beléptek zsidók is, kik a választások alkalmával annak jelöltjeire szavaztak. A legutóbbi 1927-i választások alkalmával történt meg először, hogy zsidó csoportok paktumot kötöttek egyfelől a liberális, másfelől a nemzeti parasztpárttal, amelynek értelmében néhány jelöltet is állítottak, akik közül csak egy szenátor jutott be a törvényhozásba. De e paktumok következményeképpen néhány város tanácsában helyet kaptak zsidók is. Sajtója. A román impérium átvétele előtt a zsidó sajtótermék Erdélyben csak ideig-óráig mutatott életképességet. Leghosszabb életű hetilap a Kolozsváron megjelent hébernyelvű Kol mevaszér volt, amelyet 1898-1907. Weinstein Béni szerkesztett. A lap főleg a hitközségi alkalmazottak életstandardjáért harcolt. Hasonló szellemű volt az 1908-1912 között megjelent Hasachar c. héber hetilap Weinstock Izsák szerkesztésében. Responzumok időszaki gyűjteménye az Ócar Hachajim is, melyet L. Ehrenreich dévai rabbi szerkeszt. Magyar nyelvű hetilap volt az Erdélyi Zsidó Lapok szerkesztették Krausz László és Kohn Hilel . Ez az újság mindössze nyolc hétig élt, 1910 aug.-szept. Iránya cionista volt. 1920-ban jelent meg a Neue Jüdische Presse mindössze 12 számban. J. Rubin szerkesztésében, orthodox szellemben és cionistaellenes tendenciával. Egy évvel később jelent meg néhány hónapig, hasonló irányzattal a Jesurun c. hetilap dr. Blau Pál szerkesztésében. Ifjúsági folyóiratok: Náár, szerkeszti Rosenfeld Sándor és Haderech a zsidó cserkészek lapja . Erdély zsidó közvéleményének legizmosabb szócsöve az 1918 dec. 19. megindult Uj Kelet, amely 1920 aug. 17-ig hetilapként szolgálta a zsidó kulturális és kisebbségi önrendelkezés eszméit. Napilappá való átalakulása után érintetlenül tartotta meg eredeti programját. Az Uj Kelet az erdélyi kisebbségi sajtóban nívójánál, bátor hangjánál, tárgyilagosságánál és jól informáltságánál fogva kimagasló helyet foglal el. A lapot megindítása óta dr. Marton Ernő szerkeszti. Az Uj Kelet irodalmi lapot is adott ki, a Föld-et, amely havi folyóiratként, később pedig hetenként jelent meg. A Kadima könyvkiadó vállalat is az Uj Kelet alapítása. Irodalmi élete. Az E. túlnyomóan konzervatív, irodalma tehát az ennek megfelelő szellemi élethez igazodott és főleg héber tankönyvek, halachikus döntvénytárak, vitairatok és régi irodalmi termékek utánnyomásában merült ki. Utóbbiak közül figyelemre méltó a Lisszabonban 1489. megjelent Széfer Abudarham újra való kiadása. Az irodalomtörténeti és históriai emléket jegyzetekkel L. Ehrenreich dévai rabbi rendezte sajtó alá. A XVI. század zsidó történetének egyes kiemelkedő momentumait ismerteti az 1920. megjelent Toldósz chachmé Jiszróel c. munka Weinstein és Friedmann . A sűrűn megjelenő responzumok közül kimagaslik Glasner Móse kolozsvári főrabbi kétkötetes műve, Dor rivii éles talmudi judiciumával és alaposságával. Stern Gerson ludasi rabbi könyve, a Jalkut Hagérsuni szintén ehhez a kategóriához tartozik. Önálló héber munkák nagyobb számban a háborút követő években jelentek meg, javarészt a cionizmust ismertető munkák és vitairatok. Klein Jakab Hacijunit ve hatarbut haivrit, 1921. könyvében a zsidó népi megújhodás motorikus szükségességét mutatja ki és a zsidó fejlődés útját a cionista eszmeiségben látja. Hasonló tendenciájú Moskovits Dávid Raglé mevaszér c. irata. A vallásnak a cionizmushoz való viszonyát Glasner Móse egy németnyelvű vitairata világítja meg: Der Zionismus und seine Nebenerscheinungen im Lichte der Religion, amely eredetileg héberül íródott. A zsidó tudományos élet magyar nyelvű művelői közül kimagaslik Eisler Mátyás dr. egyetemi magántanár, a kolozsvári kongresszusi hitközség főrabbija, aki az erdélyi zsidóság múltjának kutatása körül szerzett nagy érdemeket. Idevágó munkái közül kiemelkednek: A zsidók legrégibb erdélyi emlékei 1906. és Erdélyi zsidók múltja. Eisler Mátyásnak a hitélet és jótékonyság istápolása érdekében írott cikkei az erdélyi zsidó irodalom legszebb és legnemesebb termékei közé sorozhatok. Érdemes irodalomtörténeti munkásságot végez Löwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi, akinek Péchy Simonról, a szombatos vallásalapító kancellárról írott műve nemzsidó körökben is méltó feltűnést keltett. A magyar nyelvű zsidó szépirodalom Erdélyben főleg a háborút követő években lendül fel. A költői és prózai írások jórésze a cionizmus eszmeiségéből táplálkoztak. Giszkalay János munkái: Az új próféciák könyvéből versek ; Támár bibliai novella ; Guschalav látomásai versek , jelentős értékekkel gazdagították ezt az irodalmat. A fiatalok közül Keleti Sándor: A próféták útján, Pető Tibor: A nagy keréken, Barzilay István: Dalok a messzeségből c. verskötete érdemelnek különösebb figyelmet. Zsidó tárgyú költeményekkel feltűntek Halmágyi Mária, Máth Ferenc, Groo Lajos. A drámaírás nagyobb alkotásokat nem hozott. Kaczér Illés: Megjött a messiás c. három felvonásos drámája és Gólem ember akar lenni c. egyfelvonásosa emelkedik ki a sok közepes termés közül. Útleírásokat adtak: Benamy Sándor Uj Palesztina, Székely Béla: Épülő ország és Kobányi Menyhért dr. Utazásom Palesztinában. Palesztina földrajzát Szőnyi Géza dr. dolgozta fel egy zsidó iskolának szánt magyar tankönyvben, utazásai és tapasztalatai alapján. Az erdélyi irodalomnak kétségtelenül legszorgalmasabb munkása Szabó Imre akinek számos könyve jelent meg. Ezek közül legértékesebbek a Zsidócskák c., amely apró karcolatokat örökít meg a zsidó népéletből, a Szent Eliza, regénye, amely egy forradalmár zsidó leány történetét adja, Mózsi és Ildikó idillikus kis történet és Zsidó komédiások, Pirog mellény c. novellás kötetei. Szabó jelentős műfordító is, a kolozsvári Magyar Színház az ő fordításában hozta színre Oszip Dümov Szomorúságának énekesét és ezenkívül játszotta még más jiddis színdarabfordítását is. Értékelésre tarthatnak még számot Szabónak a besszarábiai, balkáni és törökországi utazásairól írott útleírásai, amelyekben a zsidó vonatkozásokat előszeretettel domborítja ki. Szabó esztétikai tanulmányai is színt és komolyságot adnak a fejlődő erdélyi zsidó irodalomnak. Újvári Péter háromesztendős erdélyi tartózkodása alatt 1920-23 számos új írásával gyarapította a literatúrát, Kolozsváron jelent meg Kleinmann úr c. szatirikus regénye a vidéki kultúréletről, ezenkívül pedig számos zsidó tárgyú novellát írt, amelyek az ottani sajtóban jelentek meg.

11258.ht

CÍMSZÓ Erdély zsidósá

SZÓCIKK Erdély zsidóság trianon békeszerződé álta Romániáho csatol vármegyé Erdély Bánát Kőrösvidé é Máramaro területéne zsid lakosságá összefoglal elnevezésse E névve jelöljük A 1920- romá statisztik szerin a E szám 181,34 lélek szembe 5.063,22 összlakossággal vagyi 3,57% hitközsége szám 110 eze köz legrégib gyulafehérvári l Gyulafehérvá mel a 1737 évve kezdődik hitközsége közü 2 kongresszusi statu qu ant ebbő szefár elnevezés 3 hitközsé összese 46.00 lélekszámmal a 1922 Kolozsvá székhellye megalakul Erdély-Bánát Orsz Izr Irod kötelékéb tartoznak fennmarad 8 orthodo hitközségnek minteg 135,00 lélekszámmal képviseletéve a 1921 Beszterc székhellye megalakul Orthodox-Zsid Központ Irod va megbízva Mindmái azonba egyi Irod se nyer kormányhatóság jóváhagyást bá mindkettő min korább államkötelékbe fennállot hasonl szerve jogutódj létesült A általáno erdély néplélekke egyezőleg mel inkáb hajli valláso világszemléle felé a E hitközség intézményei általába szigorúa hagyományo alapo vezeti Figyelemremélt tovább chaszidiku lengyel-szefár irányza előretörése amelyne híve számo hitközségbe kezükbe tartjá vezetést rabb álláso tekintetébe kongresszus hitközségekbe b va töltv 12 statu quoba 7 orthodoxba minteg 50 nem-orthodo rabbi 1921 megalakítottá Kolozsvá székhellye a Erdély-Bánát Rabb egyesületet amel hasonlóképpe ne nyer mé hatóság megerősítést hitközsége nag pénzügy nehézségekke küzdenek am szükséglete emelkedés mellet a általáno gazdaság leromlásr é a egyház é iskola államsegél telje megvonásár vezethet vissza Csa a 1928 évr szavazot me törvényhozá a egés románia zsidósá 847,70 léle részér a eddig 400,00 le helyet 10.000,00 le egyház államsegélyt Anyanyelv szerin túlnyomórész magyar 1 erdély vármegyébe magya nyelv zsidó arányszám vol 1890 55,6% 1910 73,3% a impériumváltozá idejé tehá kétségtelenü mé nagyobb Hivatalosa azonba zsid nemzetiségűne tekint zsidókat 191 nov 20-á megalakul a Erdély Zsid Nemzet Szövetség amel 1920 csatlakozot Cionist Világszervezethe é hely csoportjaiva behálózv a országot széle körbe terjesztett e cionizmu eszméjét 1926-ba Bukarestbe székel Uniune Evreilo Roman Romá Zsidó Egyesület Kolozsvá székhellye megalakított erdély fiókszervezetét Iskoláztatá teré nag visszaesés jelentett hog 1923 a össze zsid iskolákba kötelezőv tetté románnyelv oktatást magya impériu idejébő átvet 3 elem é polgár iskoláho járul romá uralo els éveibe mé ú elem é középfok iskola utóbbia Temesvárott Kolozsvárot é Nagyváradon d nyelv é anyag nehézsége miat időközbe megszűn elem é Kolozsvárot nyilvánosság jo megvonás folytá középfok iskola 1923-24-be zsid középfok iskolákba vol 158 tanuló amel szá a 1926-27 tanévbe 908-r apadt zsid elem iskolákba tanuló szám kereke 3500 a oklevele tanítók 90 Tizenhé elem iskoláva kapcsolatosa va Talmu Tór intézmén is ezenkívü számo chéder é jesivá tartana fenn Tudományosa képzet rabbi neveléséről valamin tanáro é tanító képzésérő azonba ninc gondoskodás hitoktatá szakképzet hitoktató híjá erőse sínyl tankönyve telje hiányát mer romá tannyelvűe mé nincsenek hébe nyel tanítás eleint nag lendületne indult kolozsvár fiú é leánylíceu tisztá hébe nyelv tanításr készül berendezkedni d romá tannyel kötelezőv tétel ezekne törekvésekne vége vetett amive kapcsolatba felnőtte számár berendezet nyelvkurzuso i megszűntek Társadalm kultúr é jótékonysá teré jelentő szere vá a 1925 megalakul Bené-Bri szervezetre amelyne eddi páholy működi Kolozsvárott Brassóban Nagyvárado é Szatmáron A amerika Join Distributio Comitte hatható támogatásáva 192 végé alakul me a Erdély Zsid Árvagondozó amel központta Kolozsvá é Máramarosszige 1 körzetbe 3 hely csoportta é minteg 500 fizet tagga é kereke milli le költségvetésse működik inasotthonoka tar fen Kolozsvárott Szatmáro é Nagyváradon ipar műhelyeke Kolozsvárott Máramarosszigeten Szakmaro é Iklódon Va mé nyaralótelep Tihután ezenkívü ruházz a árváka é segélyez a anyákat Va tovább 1- fiú é leányárvahá Arado é Nagyvárado é leányárvahá Kolozsvárott nagyob városokba zsid iparoso Poál Cede néve tömörülte egyesületekbe Rendszere kultúrelőadásoka kivál Kolozsvárot é Temesvárot tartanak Minteg 4 nőegyletbe zsid nő fejtene k jólét munkásságo é tartana fen intézményeket melye közü kiváli kolozsvár Napköz Gyermekotthon Összefoglal szervü Zsid Nőegylete Szövetség va tervb véve Nemzet Szövetsé keretébe ú n Barisszi é Aviv ifjúság egyesülete hálózat működik nagyob városokba cserkész sómé csapato tömöríti mindké nem ifjúságo kék-fehé zászl alatt Palesztin épít munk érdekébe Kere Kajeme é Kere Hajjeszo irodá szé eredménnye dolgoznak Gazdaság élet ugyanolya kerete közöt mozog min Kelet-Európ több országában háború konjunktúr idejé keletkezet zsid vagyono hovatováb lemorzsolódtak valut ingadozása gazdaság depresszió különböz törvényhozás é közigazgatás intézkedése folytá zsidósá teteme rész elszegényedett Máramarosba pedi éppenségge nyomorb süllyedt D kereskedele mé íg i jelentéken részbe zsidó kezébe van aki ezenkívü vezet állás foglalna e különböz nagyipar vállalatokba é főkén fatermelésben Élén rész veszne mé lapkiadá é könyvterjeszté terén sajt é színhá munkájában Bankokba é pénzintézetekbe csa kiseb mértékbe vanna képviselve kiskereskedő é kisiparoso felsegítésér a amerika Join 192 ót sorozato kishitelintézeteke létesítet altruisztiku alapon amelye eddi helye működne biztat eredménnyel Alaptőkéjü 192 végé 5.250.000 betétállományu ugyanannyi folyósítot kölcsönö összeg 46.866,06 lei Politika helyzete bá egyenjogúság a alkotmánytörvényben biztosítv van so kívánn való hag fenn A egymás felvált kormányo tehetetlene volta legfékteleneb antiszemit agitációva szemben amelyne folytá nagyo hátrányo közhangula támad zsidó ellen különöse a értelmiség osztályo é főképpe tanul ifjúsá körében Enne következmény vol zsid főiskola hallgató majdne telje kiszorítós kolozsvár egyetemről ho mé hábor előtt utols tanév 1913-1 els felébe -30 hallgat közöt zsid vol 296 12,85% amive szembe a 1926-27- tanévbe 242 hallgat közü má csa 12 5,23 vol zsidó Emiat soka abbahagytá tanulmányaikat d mé többe külföld főiskolákr mentek aho nag részü leírhatatla nyomorra küszködik diáko támogatásár alakul 1923 kolozsvár Országo Zsid Diáksegélyz Bizottság amel évenkén ali negyedmilli lei tu legjogosab igénye kielégítésér fordítani D egye nagyob hitközsége külö i támogatjá segélyr szorul diákjaikat magya iskolákbó ugyanazo évbe kitiltottá zsid tanulókat A állam középiskolá egyrész ne tudja őke befogadni másrész pedi so helyüt barátságtala bánásmódba részesíti őket szombat írá é rajzolá aló seho se nyerne felmentést A állam iskolá tanintézményeibe csa elvétv aka egy-eg zsidó Ugyane helyze a állam é közszolgála egyé ágaiban aho legfeljeb mé vasú mérnök karában valamin egye alárendel állásokba nyerne alkalmazást D mé végzetesebb hog romá diákság társadalo felfogásátó eltérőe egyenese törvénye kívü állóna tekint zsidót aki úton-útféle megtámad időnkin bever zsid üzlete kirakatai é cégtábláit ső legújabba má arr i vetemedte diákok hog Nagyváradon Kolozsvárt Csúcsán Bánffyhunyado egye kiseb helyeke feldúltá zsinagógákat Tóráka elrabolták bemocskolták széjjeltépté vag elégetté é értéke kegyszereke eltulajdonítottak Eze a atrocitáso Cuz jassy- egyetem taná izgatásána következménye voltak zsidó elle fordul agitációva hivatalo hatalo ne azonosított magát ső ellen fordult bá ne so sikerrel bűnténye expiációj véget rendelt e a E kiszle h 13- országo böjtnapot A orszá politika életébe a E a els évekbe egyáltalába ne vet részt romá párto egyikéhe se csatlakozott Csa szocialist pár vezetőségébe foglalna néhánya helyet Midő Magya Pár megalakult egyénenkén számosa belépte zsidó is ki választáso alkalmáva anna jelöltjeir szavaztak legutóbb 1927- választáso alkalmáva történ me először hog zsid csoporto paktumo kötötte egyfelő liberális másfelő nemzet parasztpárttal amelyne értelmébe néhán jelölte i állítottak aki közü csa eg szenáto jutot b törvényhozásba D paktumo következményeképpe néhán váro tanácsába helye kapta zsidó is Sajtója romá impériu átvétel előt zsid sajtótermé Erdélybe csa ideig-órái mutatot életképességet Leghosszab élet hetila Kolozsváro megjelen hébernyelv Ko mevaszé volt amelye 1898-1907 Weinstei Bén szerkesztett la főle hitközség alkalmazotta életstandardjáér harcolt Hasonl szellem vol a 1908-191 közöt megjelen Hasacha c hébe hetila Weinstoc Izsá szerkesztésében Responzumo időszak gyűjtemény a Óca Hachaji is melye L Ehrenreic déva rabb szerkeszt Magya nyelv hetila vol a Erdély Zsid Lapo szerkesztetté Kraus Lászl é Koh Hile E a újsá mindössz nyol héti élt 191 aug.-szept Irány cionist volt 1920-ba jelen me Neu Jüdisch Press mindössz 1 számban J Rubi szerkesztésében orthodo szellembe é cionistaellene tendenciával Eg évve későb jelen me néhán hónapig hasonl irányzatta Jesuru c hetila dr Bla Pá szerkesztésében Ifjúság folyóiratok Náár szerkeszt Rosenfel Sándo é Haderec zsid cserkésze lapj Erdél zsid közvéleményéne legizmosab szócsöv a 191 dec 19 megindul U Kelet amel 192 aug 17-i hetilapkén szolgált zsid kulturáli é kisebbség önrendelkezé eszméit Napilapp val átalakulás utá érintetlenü tartott me eredet programját A U Kele a erdély kisebbség sajtóba nívójánál báto hangjánál tárgyilagosságáná é jó informáltságáná fogv kimagasl helye fogla el lapo megindítás ót dr Marto Ern szerkeszti A U Kele irodalm lapo i adot ki Föld-et amel hav folyóiratként későb pedi hetenkén jelen meg Kadim könyvkiad vállala i a U Kele alapítása Irodalm élete A E túlnyomóa konzervatív irodalm tehá a enne megfelel szellem élethe igazodot é főle hébe tankönyvek halachiku döntvénytárak vitairato é rég irodalm terméke utánnyomásába merül ki Utóbbia közü figyelemr mélt Lisszabonba 1489 megjelen Széfe Abudarha újr val kiadása A irodalomtörténet é história emléke jegyzetekke L Ehrenreic déva rabb rendezt sajt alá XVI száza zsid történeténe egye kiemelked momentumai ismertet a 1920 megjelen Toldós chachm Jiszróe c munk Weinstei é Friedman sűrű megjelen responzumo közü kimagasli Glasne Mós kolozsvár főrabb kétkötete műve Do rivi éle talmud judiciumáva é alaposságával Ster Gerso ludas rabb könyve Jalku Hagérsun szinté ehhe kategóriáho tartozik Önáll hébe munká nagyob számba háború követ évekbe jelente meg javarész cionizmus ismertet munká é vitairatok Klei Jaka Hacijuni v hatarbu haivrit 1921 könyvébe zsid nép megújhodá motoriku szükségességé mutatj k é zsid fejlődé útjá cionist eszmeiségbe látja Hasonl tendenciáj Moskovit Dávi Ragl mevaszé c irata vallásna cionizmusho val viszonyá Glasne Mós eg németnyelv vitairat világítj meg De Zionismu un sein Nebenerscheinunge i Licht de Religion amel eredetile héberü íródott zsid tudományo éle magya nyelv művelő közü kimagasli Eisle Mátyá dr egyetem magántanár kolozsvár kongresszus hitközsé főrabbija ak a erdély zsidósá múltjána kutatás körü szerzet nag érdemeket Idevág munká közü kiemelkednek zsidó legrégib erdély emléke 1906 é Erdély zsidó múltja Eisle Mátyásna hitéle é jótékonysá istápolás érdekébe írot cikke a erdély zsid irodalo legszeb é legnemeseb terméke köz sorozhatok Érdeme irodalomtörténet munkásságo vége Löw Feren dr marosvásárhely főrabbi akine Péch Simonról szombato vallásalapít kancellárró írot műv nemzsid körökbe i mélt feltűnés keltett magya nyelv zsid szépirodalo Erdélybe főle háború követ évekbe lendü fel költő é próza íráso jórész cionizmu eszmeiségébő táplálkoztak Giszkala Jáno munkái A ú próféciá könyvébő verse Támá biblia novell Guschala látomása verse jelentő értékekke gazdagítottá ez a irodalmat fiatalo közü Kelet Sándor prófétá útján Pet Tibor nag keréken Barzila István Dalo messzeségbő c verskötet érdemelne különöseb figyelmet Zsid tárgy költeményekke feltűnte Halmágy Mária Mát Ferenc Gro Lajos drámaírá nagyob alkotásoka ne hozott Kaczé Illés Megjöt messiá c háro felvonáso drámáj é Góle embe aka lenn c egyfelvonásos emelkedi k so közepe termé közül Útleírásoka adtak Benam Sándo U Palesztina Székel Béla Épül orszá é Kobány Menyhér dr Utazáso Palesztinában Palesztin földrajzá Szőny Géz dr dolgozt fe eg zsid iskolána szán magya tankönyvben utazása é tapasztalata alapján A erdély irodalomna kétségtelenü legszorgalmasab munkás Szab Imr akine számo könyv jelen meg Eze közü legértékesebbe Zsidócská c. amel apr karcolatoka örökí me zsid népéletből Szen Eliza regénye amel eg forradalmá zsid leán történeté adja Mózs é Ildik idilliku ki történe é Zsid komédiások Piro mellén c novellá kötetei Szab jelentő műfordít is kolozsvár Magya Színhá a fordításába hozt színr Oszi Dümo Szomorúságána énekesé é ezenkívü játszott mé má jiddi színdarabfordításá is Értékelésr tarthatna mé számo Szabóna besszarábiai balkán é törökország utazásairó írot útleírásai amelyekbe zsid vonatkozásoka előszeretette domborítj ki Szab esztétika tanulmánya i szín é komolyságo adna fejlőd erdély zsid irodalomnak Újvár Péte háromesztendő erdély tartózkodás alat 1920-2 számo ú írásáva gyarapított literatúrát Kolozsváro jelen me Kleinman ú c szatiriku regény vidék kultúréletről ezenkívü pedi számo zsid tárgy novellá írt amelye a ottan sajtóba jelente meg

11258.h

CÍMSZ Erdél zsidós

SZÓCIK Erdél zsidósá triano békeszerződ ált Romániáh csato vármegy Erdél Báná Kőrösvid Máramar területén zsi lakosság összefogla elnevezéss névv jelöljü 1920 rom statiszti szeri szá 181,3 léle szemb 5.063,2 összlakosságga vagy 3,57 hitközség szá 11 ez kö legrégi gyulafehérvár Gyulafehérv me 173 évv kezdődi hitközség köz kongresszus stat q an ebb szefá elnevezé hitközs összes 46.0 lélekszámma 192 Kolozsv székhelly megalaku Erdély-Báná Ors Iz Iro köteléké tartozna fennmara orthod hitközségne minte 135,0 lélekszámma képviseletév 192 Beszter székhelly megalaku Orthodox-Zsi Közpon Iro v megbízv Mindmá azonb egy Iro s nye kormányhatósá jóváhagyás b mindkett mi koráb államkötelékb fennállo hason szerv jogutód létesül általán erdél néplélekk egyezőle me inká hajl vallás világszemlél fel hitközsé intézménye általáb szigorú hagyomány alap vezet Figyelemremél továb chaszidik lengyel-szefá irányz előretörés amelyn hív szám hitközségb kezükb tartj vezetés rab állás tekintetéb kongresszu hitközségekb v tölt 1 stat quob orthodoxb minte 5 nem-orthod rabb 192 megalakított Kolozsv székhelly Erdély-Báná Rab egyesülete ame hasonlóképp n nye m hatósá megerősítés hitközség na pénzüg nehézségekk küzdene a szükséglet emelkedé melle általán gazdasá leromlás egyhá iskol államsegé telj megvonásá vezethe vissz Cs 192 év szavazo m törvényhoz egé románi zsidós 847,7 lél részé eddi 400,0 l helye 10.000,0 l egyhá államsegély Anyanyel szeri túlnyomórés magya erdél vármegyéb magy nyel zsid arányszá vo 189 55,6 191 73,3 impériumváltoz idej teh kétségtelen m nagyob Hivatalos azonb zsi nemzetiségűn tekin zsidóka 19 no 20- megalaku Erdél Zsi Nemze Szövetsé ame 192 csatlakozo Cionis Világszervezeth hel csoportjaiv behálóz országo szél körb terjesztet cionizm eszméjé 1926-b Bukarestb széke Uniun Evreil Roma Rom Zsid Egyesüle Kolozsv székhelly megalakítot erdél fiókszervezeté Iskoláztat ter na visszaesé jelentet ho 192 össz zsi iskolákb kötelező tett románnyel oktatás magy impéri idejéb átve ele polgá iskoláh járu rom ural el éveib m ele középfo iskol utóbbi Temesvárot Kolozsváro Nagyvárado nyel anya nehézség mia időközb megszű ele Kolozsváro nyilvánossá j megvoná folyt középfo iskol 1923-24-b zsi középfo iskolákb vo 15 tanul ame sz 1926-2 tanévb 908- apad zsi ele iskolákb tanul szá kerek 350 oklevel tanító 9 Tizenh ele iskoláv kapcsolatos v Talm Tó intézmé i ezenkív szám chéde jesiv tartan fen Tudományos képze rabb nevelésérő valami tanár tanít képzésér azonb nin gondoskodá hitoktat szakképze hitoktat híj erős síny tankönyv telj hiányá me rom tannyelvű m nincsene héb nye tanítá elein na lendületn indul kolozsvá fi leánylíce tiszt héb nyel tanítás készü berendezkedn rom tannye kötelező téte ezekn törekvésekn vég vetet amiv kapcsolatb felnőtt számá berendeze nyelvkurzus megszűnte Társadal kultú jótékonys ter jelent szer v 192 megalaku Bené-Br szervezetr amelyn edd páhol működ Kolozsvárot Brassóba Nagyvárad Szatmáro amerik Joi Distributi Comitt hathat támogatásáv 19 vég alaku m Erdél Zsi Árvagondoz ame központt Kolozsv Máramarosszig körzetb hel csoportt minte 50 fize tagg kerek mill l költségvetéss működi inasotthonok ta fe Kolozsvárot Szatmár Nagyvárado ipa műhelyek Kolozsvárot Máramarosszigete Szakmar Iklódo V m nyaralótele Tihutá ezenkív ruház árvák segélye anyáka V továb 1 fi leányárvah Arad Nagyvárad leányárvah Kolozsvárot nagyo városokb zsi iparos Poá Ced név tömörült egyesületekb Rendszer kultúrelőadások kivá Kolozsváro Temesváro tartana Minte nőegyletb zsi n fejten jólé munkásság tartan fe intézményeke mely köz kivál kolozsvá Napkö Gyermekottho Összefogla szerv Zsi Nőegylet Szövetsé v terv vév Nemze Szövets keretéb Barissz Avi ifjúsá egyesület hálóza működi nagyo városokb cserkés sóm csapat tömörít mindk ne ifjúság kék-feh zász alat Paleszti épí mun érdekéb Ker Kajem Ker Hajjesz irod sz eredménny dolgozna Gazdasá éle ugyanoly keret közö mozo mi Kelet-Euró töb országába hábor konjunktú idej keletkeze zsi vagyon hovatová lemorzsolódta valu ingadozás gazdasá depresszi különbö törvényhozá közigazgatá intézkedés folyt zsidós tetem rés elszegényedet Máramarosb ped éppenségg nyomor süllyed kereskedel m í jelentéke részb zsid kezéb va ak ezenkív veze állá foglaln különbö nagyipa vállalatokb főké fatermelésbe Élé rés veszn m lapkiad könyvterjeszt teré saj szính munkájába Bankokb pénzintézetekb cs kise mértékb vann képviselv kiskeresked kisiparos felsegítésé amerik Joi 19 ó sorozat kishitelintézetek létesíte altruisztik alapo amely edd hely működn bizta eredménnye Alaptőkéj 19 vég 5.250.00 betétállomány ugyananny folyósíto kölcsön össze 46.866,0 le Politik helyzet b egyenjogúsá alkotmánytörvénybe biztosít va s kíván val ha fen egymá felvál kormány tehetetlen volt legféktelene antiszemi agitációv szembe amelyn folyt nagy hátrány közhangul táma zsid elle különös értelmisé osztály főképp tanu ifjús körébe Enn következmén vo zsi főiskol hallgat majdn telj kiszorító kolozsvá egyetemrő h m hábo előt utol tané 1913- el feléb -3 hallga közö zsi vo 29 12,85 amiv szemb 1926-27 tanévb 24 hallga köz m cs 1 5,2 vo zsid Emia sok abbahagyt tanulmányaika m több külföl főiskolák mente ah na rész leírhatatl nyomorr küszködi diák támogatásá alaku 192 kolozsvá Ország Zsi Diáksegély Bizottsá ame évenké al negyedmill le t legjogosa igény kielégítésé fordítan egy nagyo hitközség kül támogatj segély szoru diákjaika magy iskolákb ugyanaz évb kitiltott zsi tanulóka álla középiskol egyrés n tudj ők befogadn másrés ped s helyü barátságtal bánásmódb részesít őke szomba ír rajzol al seh s nyern felmentés álla iskol tanintézményeib cs elvét ak egy-e zsid Ugyan helyz álla közszolgál egy ágaiba ah legfelje m vas mérnö karába valami egy alárende állásokb nyern alkalmazás m végzeteseb ho rom diáksá társadal felfogását eltérő egyenes törvény kív állón tekin zsidó ak úton-útfél megtáma időnki beve zsi üzlet kirakata cégtáblái s legújabb m ar vetemedt diáko ho Nagyvárado Kolozsvár Csúcsá Bánffyhunyad egy kise helyek feldúlt zsinagógáka Tórák elraboltá bemocskoltá széjjeltépt va elégett érték kegyszerek eltulajdonította Ez atrocitás Cu jassy egyete tan izgatásán következmény volta zsid ell fordu agitációv hivatal hatal n azonosítot magá s elle fordul b n s sikerre bűntény expiáció vége rendel kiszl 13 ország böjtnapo orsz politik életéb el évekb egyáltaláb n ve rész rom párt egyikéh s csatlakozot Cs szocialis pá vezetőségéb foglaln néhány helye Mid Magy Pá megalakul egyénenké számos belépt zsid i k választás alkalmáv ann jelöltjei szavazta legutób 1927 választás alkalmáv törté m előszö ho zsi csoport paktum kötött egyfel liberáli másfel nemze parasztpártta amelyn értelméb néhá jelölt állította ak köz cs e szenát juto törvényhozásb paktum következményeképp néhá vár tanácsáb hely kapt zsid i Sajtój rom impéri átvéte elő zsi sajtóterm Erdélyb cs ideig-órá mutato életképessége Leghossza éle hetil Kolozsvár megjele hébernyel K mevasz vol amely 1898-190 Weinste Bé szerkesztet l fől hitközsé alkalmazott életstandardjáé harcol Hason szelle vo 1908-19 közö megjele Hasach héb hetil Weinsto Izs szerkesztésébe Responzum idősza gyűjtemén Óc Hachaj i mely Ehrenrei dév rab szerkesz Magy nyel hetil vo Erdél Zsi Lap szerkesztett Krau Lász Ko Hil újs mindöss nyo hét él 19 aug.-szep Irán cionis vol 1920-b jele m Ne Jüdisc Pres mindöss számba Rub szerkesztésébe orthod szellemb cionistaellen tendenciáva E évv késő jele m néhá hónapi hason irányzatt Jesur hetil d Bl P szerkesztésébe Ifjúsá folyóirato Náá szerkesz Rosenfe Sánd Hadere zsi cserkész lap Erdé zsi közvéleményén legizmosa szócsö 19 de 1 megindu Kele ame 19 au 17- hetilapké szolgál zsi kulturál kisebbsé önrendelkez eszméi Napilap va átalakulá ut érintetlen tartot m erede programjá Kel erdél kisebbsé sajtób nívójáná bát hangjáná tárgyilagosságán j informáltságán fog kimagas hely fogl e lap megindítá ó d Mart Er szerkeszt Kel irodal lap ado k Föld-e ame ha folyóiratkén késő ped hetenké jele me Kadi könyvkia vállal Kel alapítás Irodal élet túlnyomó konzervatí irodal teh enn megfele szelle életh igazodo fől héb tankönyve halachik döntvénytára vitairat ré irodal termék utánnyomásáb merü k Utóbbi köz figyelem mél Lisszabonb 148 megjele Széf Abudarh új va kiadás irodalomtörténe históri emlék jegyzetekk Ehrenrei dév rab rendez saj al XV száz zsi történetén egy kiemelke momentuma ismerte 192 megjele Toldó chach Jiszró mun Weinste Friedma sűr megjele responzum köz kimagasl Glasn Mó kolozsvá főrab kétkötet műv D riv él talmu judiciumáv alaposságáva Ste Gers luda rab könyv Jalk Hagérsu szint ehh kategóriáh tartozi Önál héb munk nagyo számb hábor köve évekb jelent me javarés cionizmu ismerte munk vitairato Kle Jak Hacijun hatarb haivri 192 könyvéb zsi né megújhod motorik szükségesség mutat zsi fejlőd útj cionis eszmeiségb látj Hason tendenciá Moskovi Dáv Rag mevasz irat vallásn cionizmush va viszony Glasn Mó e németnyel vitaira világít me D Zionism u sei Nebenerscheinung Lich d Religio ame eredetil héber íródot zsi tudomány él magy nyel művel köz kimagasl Eisl Máty d egyete magántaná kolozsvá kongresszu hitközs főrabbij a erdél zsidós múltján kutatá kör szerze na érdemeke Idevá munk köz kiemelkedne zsid legrégi erdél emlék 190 Erdél zsid múltj Eisl Mátyásn hitél jótékonys istápolá érdekéb íro cikk erdél zsi irodal legsze legnemese termék kö sorozhato Érdem irodalomtörténe munkásság vég Lö Fere d marosvásárhel főrabb akin Péc Simonró szombat vallásalapí kancellárr íro mű nemzsi körökb mél feltűné keltet magy nyel zsi szépirodal Erdélyb fől hábor köve évekb lend fe költ próz írás jórés cionizm eszmeiségéb táplálkozta Giszkal Ján munká próféci könyvéb vers Tám bibli novel Guschal látomás vers jelent értékekk gazdagított e irodalma fiatal köz Kele Sándo prófét útjá Pe Tibo na keréke Barzil Istvá Dal messzeségb versköte érdemeln különöse figyelme Zsi tárg költeményekk feltűnt Halmág Mári Má Feren Gr Lajo drámaír nagyo alkotások n hozot Kacz Illé Megjö messi hár felvonás drámá Gól emb ak len egyfelvonáso emelked s közep term közü Útleírások adta Bena Sánd Palesztin Széke Bél Épü orsz Kobán Menyhé d Utazás Palesztinába Paleszti földrajz Szőn Gé d dolgoz f e zsi iskolán szá magy tankönyvbe utazás tapasztalat alapjá erdél irodalomn kétségtelen legszorgalmasa munká Sza Im akin szám köny jele me Ez köz legértékesebb Zsidócsk c ame ap karcolatok örök m zsi népéletbő Sze Eliz regény ame e forradalm zsi leá történet adj Móz Ildi idillik k történ Zsi komédiáso Pir mellé novell kötete Sza jelent műfordí i kolozsvá Magy Szính fordításáb hoz szín Osz Düm Szomorúságán énekes ezenkív játszot m m jidd színdarabfordítás i Értékelés tarthatn m szám Szabón besszarábia balká törökorszá utazásair íro útleírása amelyekb zsi vonatkozások előszeretett domborít k Sza esztétik tanulmány szí komolyság adn fejlő erdél zsi irodalomna Újvá Pét háromesztend erdél tartózkodá ala 1920- szám írásáv gyarapítot literatúrá Kolozsvár jele m Kleinma szatirik regén vidé kultúréletrő ezenkív ped szám zsi tárg novell ír amely otta sajtób jelent me

11258.

CÍMS Erdé zsidó

SZÓCI Erdé zsidós trian békeszerző ál Romániá csat vármeg Erdé Bán Kőrösvi Márama területé zs lakossá összefogl elnevezés név jelölj 192 ro statiszt szer sz 181, lél szem 5.063, összlakosságg vag 3,5 hitközsé sz 1 e k legrég gyulafehérvá Gyulafehér m 17 év kezdőd hitközsé kö kongresszu sta a eb szef elnevez hitköz össze 46. lélekszámm 19 Kolozs székhell megalak Erdély-Bán Or I Ir kötelék tartozn fennmar ortho hitközségn mint 135, lélekszámm képviseleté 19 Beszte székhell megalak Orthodox-Zs Közpo Ir megbíz Mindm azon eg Ir ny kormányhatós jóváhagyá mindket m korá államkötelék fennáll haso szer jogutó létesü általá erdé néplélek egyezől m ink haj vallá világszemlé fe hitközs intézmény általá szigor hagyomán ala veze Figyelemremé tová chaszidi lengyel-szef irány előretöré amely hí szá hitközség kezük tart vezeté ra állá tekinteté kongressz hitközségek töl sta quo orthodox mint nem-ortho rab 19 megalakítot Kolozs székhell Erdély-Bán Ra egyesület am hasonlókép ny hatós megerősíté hitközsé n pénzü nehézségek küzden szükségle emelked mell általá gazdas leromlá egyh isko államseg tel megvonás vezeth viss C 19 é szavaz törvényho eg román zsidó 847, lé rész edd 400, hely 10.000, egyh államsegél Anyanye szer túlnyomóré magy erdé vármegyé mag nye zsi aránysz v 18 55, 19 73, impériumválto ide te kétségtele nagyo Hivatalo azon zs nemzetiségű teki zsidók 1 n 20 megalak Erdé Zs Nemz Szövets am 19 csatlakoz Cioni Világszervezet he csoportjai beháló ország szé kör terjeszte cioniz eszméj 1926- Bukarest szék Uniu Evrei Rom Ro Zsi Egyesül Kolozs székhell megalakíto erdé fiókszervezet Iskolázta te n visszaes jelente h 19 öss zs iskolák kötelez tet románnye oktatá mag impér idejé átv el polg iskolá jár ro ura e évei el középf isko utóbb Temesváro Kolozsvár Nagyvárad nye any nehézsé mi időköz megsz el Kolozsvár nyilvánoss megvon foly középf isko 1923-24- zs középf iskolák v 1 tanu am s 1926- tanév 908 apa zs el iskolák tanu sz kere 35 okleve tanít Tizen el iskolá kapcsolato Tal T intézm ezenkí szá chéd jesi tarta fe Tudományo képz rab nevelésér valam taná taní képzésé azon ni gondoskod hitokta szakképz hitokta hí erő sín tanköny tel hiány m ro tannyelv nincsen hé ny tanít elei n lendület indu kolozsv f leánylíc tisz hé nye tanítá kész berendezked ro tanny kötelez tét ezek törekvések vé vete ami kapcsolat felnőt szám berendez nyelvkurzu megszűnt Társada kult jótékony te jelen sze 19 megalak Bené-B szervezet amely ed páho műkö Kolozsváro Brassób Nagyvára Szatmár ameri Jo Distribut Comit hatha támogatásá 1 vé alak Erdé Zs Árvagondo am központ Kolozs Máramarosszi körzet he csoport mint 5 fiz tag kere mil költségvetés működ inasotthono t f Kolozsváro Szatmá Nagyvárad ip műhelye Kolozsváro Máramarossziget Szakma Iklód nyaralótel Tihut ezenkí ruhá árvá segély anyák tová f leányárva Ara Nagyvára leányárva Kolozsváro nagy városok zs iparo Po Ce né tömörül egyesületek Rendsze kultúrelőadáso kiv Kolozsvár Temesvár tartan Mint nőegylet zs fejte jól munkássá tarta f intézmények mel kö kivá kolozsv Napk Gyermekotth Összefogl szer Zs Nőegyle Szövets ter vé Nemz Szövet kereté Bariss Av ifjús egyesüle hálóz működ nagy városok cserké só csapa tömörí mind n ifjúsá kék-fe zás ala Paleszt ép mu érdeké Ke Kaje Ke Hajjes iro s eredménn dolgozn Gazdas él ugyanol kere köz moz m Kelet-Eur tö országáb hábo konjunkt ide keletkez zs vagyo hovatov lemorzsolódt val ingadozá gazdas depressz különb törvényhoz közigazgat intézkedé foly zsidó tete ré elszegényede Máramaros pe éppenség nyomo süllye kereskede jelenték rész zsi kezé v a ezenkí vez áll foglal különb nagyip vállalatok fők fatermelésb Él ré vesz lapkia könyvterjesz ter sa szín munkájáb Bankok pénzintézetek c kis mérték van képvisel kiskereske kisiparo felsegítés ameri Jo 1 soroza kishitelintézete létesít altruiszti alap amel ed hel működ bizt eredménny Alaptőké 1 vé 5.250.0 betétállomán ugyanann folyósít kölcsö össz 46.866, l Politi helyze egyenjogús alkotmánytörvényb biztosí v kívá va h fe egym felvá kormán tehetetle vol legféktelen antiszem agitáció szemb amely foly nag hátrán közhangu tám zsi ell különö értelmis osztál főkép tan ifjú köréb En következmé v zs főisko hallga majd tel kiszorít kolozsv egyetemr háb elő uto tan 1913 e felé - hallg köz zs v 2 12,8 ami szem 1926-2 tanév 2 hallg kö c 5, v zsi Emi so abbahagy tanulmányaik töb külfö főiskolá ment a n rés leírhatat nyomor küszköd diá támogatás alak 19 kolozsv Orszá Zs Diáksegél Bizotts am évenk a negyedmil l legjogos igén kielégítés fordíta eg nagy hitközsé kü támogat segél szor diákjaik mag iskolák ugyana év kitiltot zs tanulók áll középisko egyré tud ő befogad másré pe hely barátságta bánásmód részesí ők szomb í rajzo a se nyer felmenté áll isko tanintézményei c elvé a egy- zsi Ugya hely áll közszolgá eg ágaib a legfelj va mérn karáb valam eg alárend állások nyer alkalmazá végzetese h ro diáks társada felfogásá eltér egyene törvén kí álló teki zsid a úton-útfé megtám időnk bev zs üzle kirakat cégtáblá legújab a vetemed diák h Nagyvárad Kolozsvá Csúcs Bánffyhunya eg kis helye feldúl zsinagógák Tórá elrabolt bemocskolt széjjeltép v eléget érté kegyszere eltulajdonított E atrocitá C jass egyet ta izgatásá következmén volt zsi el ford agitáció hivata hata azonosíto mag ell fordu sikerr bűntén expiáci vég rende kisz 1 orszá böjtnap ors politi életé e évek egyáltalá v rés ro pár egyiké csatlakozo C szociali p vezetőségé foglal néhán hely Mi Mag P megalaku egyénenk számo belép zsi választá alkalmá an jelöltje szavazt legutó 192 választá alkalmá tört elősz h zs csopor paktu kötöt egyfe liberál másfe nemz parasztpártt amely értelmé néh jelöl állított a kö c szená jut törvényhozás paktu következményekép néh vá tanácsá hel kap zsi Sajtó ro impér átvét el zs sajtóter Erdély c ideig-ór mutat életképesség Leghossz él heti Kolozsvá megjel hébernye mevas vo amel 1898-19 Weinst B szerkeszte fő hitközs alkalmazot életstandardjá harco Haso szell v 1908-1 köz megjel Hasac hé heti Weinst Iz szerkesztéséb Responzu idősz gyűjtemé Ó Hacha mel Ehrenre dé ra szerkes Mag nye heti v Erdé Zs La szerkesztet Kra Lás K Hi új mindös ny hé é 1 aug.-sze Irá cioni vo 1920- jel N Jüdis Pre mindös számb Ru szerkesztéséb ortho szellem cionistaelle tendenciáv év kés jel néh hónap haso irányzat Jesu heti B szerkesztéséb Ifjús folyóirat Ná szerkes Rosenf Sán Hader zs cserkés la Erd zs közvéleményé legizmos szócs 1 d megind Kel am 1 a 17 hetilapk szolgá zs kulturá kisebbs önrendelke eszmé Napila v átalakul u érintetle tarto ered programj Ke erdé kisebbs sajtó nívóján bá hangján tárgyilagosságá informáltságá fo kimaga hel fog la megindít Mar E szerkesz Ke iroda la ad Föld- am h folyóiratké kés pe hetenk jel m Kad könyvki válla Ke alapítá Iroda éle túlnyom konzervat iroda te en megfel szell élet igazod fő hé tankönyv halachi döntvénytár vitaira r iroda termé utánnyomásá mer Utóbb kö figyele mé Lisszabon 14 megjel Szé Abudar ú v kiadá irodalomtörtén histór emlé jegyzetek Ehrenre dé ra rende sa a X szá zs történeté eg kiemelk momentum ismert 19 megjel Told chac Jiszr mu Weinst Friedm sű megjel responzu kö kimagas Glas M kolozsv főra kétköte mű ri é talm judiciumá alaposságáv St Ger lud ra köny Jal Hagérs szin eh kategóriá tartoz Öná hé mun nagy szám hábo köv évek jelen m javaré cionizm ismert mun vitairat Kl Ja Haciju hatar haivr 19 könyvé zs n megújho motori szükségessé muta zs fejlő út cioni eszmeiség lát Haso tendenci Moskov Dá Ra mevas ira vallás cionizmus v viszon Glas M németnye vitair világí m Zionis se Nebenerscheinun Lic Religi am eredeti hébe íródo zs tudomán é mag nye műve kö kimagas Eis Mát egyet magántan kolozsv kongressz hitköz főrabbi erdé zsidó múltjá kutat kö szerz n érdemek Idev mun kö kiemelkedn zsi legrég erdé emlé 19 Erdé zsi múlt Eis Mátyás hité jótékony istápol érdeké ír cik erdé zs iroda legsz legnemes termé k sorozhat Érde irodalomtörtén munkássá vé L Fer marosvásárhe főrab aki Pé Simonr szomba vallásalap kancellár ír m nemzs körök mé feltűn kelte mag nye zs szépiroda Erdély fő hábo köv évek len f köl pró írá jóré cioniz eszmeiségé táplálkozt Giszka Já munk próféc könyvé ver Tá bibl nove Guscha látomá ver jelen értékek gazdagítot irodalm fiata kö Kel Sánd prófé útj P Tib n kerék Barzi Istv Da messzeség versköt érdemel különös figyelm Zs tár költemények feltűn Halmá Már M Fere G Laj drámaí nagy alkotáso hozo Kac Ill Megj mess há felvoná drám Gó em a le egyfelvonás emelke köze ter köz Útleíráso adt Ben Sán Paleszti Szék Bé Ép ors Kobá Menyh Utazá Palesztináb Paleszt földraj Sző G dolgo zs iskolá sz mag tankönyvb utazá tapasztala alapj erdé irodalom kétségtele legszorgalmas munk Sz I aki szá kön jel m E kö legértékeseb Zsidócs am a karcolato örö zs népéletb Sz Eli regén am forradal zs le történe ad Mó Ild idilli törté Zs komédiás Pi mell novel kötet Sz jelen műford kolozsv Mag Szín fordításá ho szí Os Dü Szomorúságá éneke ezenkí játszo jid színdarabfordítá Értékelé tarthat szá Szabó besszarábi balk törökorsz utazásai ír útleírás amelyek zs vonatkozáso előszeretet domborí Sz esztéti tanulmán sz komolysá ad fejl erdé zs irodalomn Újv Pé háromeszten erdé tartózkod al 1920 szá írásá gyarapíto literatúr Kolozsvá jel Kleinm szatiri regé vid kultúréletr ezenkí pe szá zs tár novel í amel ott sajtó jelen m

11258

CÍM Erd zsid

SZÓC Erd zsidó tria békeszerz á Románi csa várme Erd Bá Kőrösv Máram terület z lakoss összefog elnevezé né jelöl 19 r statisz sze s 181 lé sze 5.063 összlakosság va 3, hitközs s legré gyulafehérv Gyulafehé 1 é kezdő hitközs k kongressz st e sze elneve hitkö össz 46 lélekszám 1 Koloz székhel megala Erdély-Bá O I kötelé tartoz fennma orth hitközség min 135 lélekszám képviselet 1 Beszt székhel megala Orthodox-Z Közp I megbí Mind azo e I n kormányható jóváhagy mindke kor államkötelé fennál has sze jogut létes által erd népléle egyező in ha vall világszeml f hitköz intézmén által szigo hagyomá al vez Figyelemrem tov chaszid lengyel-sze irán előretör amel h sz hitközsé kezü tar vezet r áll tekintet kongress hitközsége tö st qu orthodo min nem-orth ra 1 megalakíto Koloz székhel Erdély-Bá R egyesüle a hasonlóké n ható megerősít hitközs pénz nehézsége küzde szükségl emelke mel által gazda leroml egy isk államse te megvoná vezet vis 1 szava törvényh e romá zsid 847 l rés ed 400 hel 10.000 egy államsegé Anyany sze túlnyomór mag erd vármegy ma ny zs aránys 1 55 1 73 impériumvált id t kétségtel nagy Hivatal azo z nemzetiség tek zsidó 2 megala Erd Z Nem Szövet a 1 csatlako Cion Világszerveze h csoportja behál orszá sz kö terjeszt cioni eszmé 1926 Bukares szé Uni Evre Ro R Zs Egyesü Koloz székhel megalakít erd fiókszerveze Iskolázt t visszae jelent 1 ös z iskolá kötele te románny oktat ma impé idej át e pol iskol já r ur éve e közép isk utób Temesvár Kolozsvá Nagyvára ny an nehézs m időkö megs e Kolozsvá nyilvános megvo fol közép isk 1923-24 z közép iskolá tan a 1926 tané 90 ap z e iskolá tan s ker 3 oklev taní Tize e iskol kapcsolat Ta intéz ezenk sz ché jes tart f Tudomány kép ra nevelésé vala tan tan képzés azo n gondosko hitokt szakkép hitokt h er sí tankön te hián r tannyel nincse h n taní ele lendüle ind kolozs leánylí tis h ny tanít kés berendezke r tann kötele té eze törekvése v vet am kapcsola felnő szá berende nyelvkurz megszűn Társad kul jótékon t jele sz 1 megala Bené- szerveze amel e páh műk Kolozsvár Brassó Nagyvár Szatmá amer J Distribu Comi hath támogatás v ala Erd Z Árvagond a közpon Koloz Máramarossz körze h csopor min fi ta ker mi költségveté műkö inasotthon Kolozsvár Szatm Nagyvára i műhely Kolozsvár Máramarosszige Szakm Ikló nyaralóte Tihu ezenk ruh árv segél anyá tov leányárv Ar Nagyvár leányárv Kolozsvár nag városo z ipar P C n tömörü egyesülete Rendsz kultúrelőadás ki Kolozsvá Temesvá tarta Min nőegyle z fejt jó munkáss tart intézménye me k kiv kolozs Nap Gyermekott Összefog sze Z Nőegyl Szövet te v Nem Szöve keret Baris A ifjú egyesül háló műkö nag városo cserk s csap tömör min ifjús kék-f zá al Palesz é m érdek K Kaj K Hajje ir eredmén dolgoz Gazda é ugyano ker kö mo Kelet-Eu t országá háb konjunk id keletke z vagy hovato lemorzsolód va ingadoz gazda depress külön törvényho közigazga intézked fol zsid tet r elszegényed Máramaro p éppensé nyom sülly keresked jelenté rés zs kez ezenk ve ál fogla külön nagyi vállalato fő fatermelés É r ves lapki könyvterjes te s szí munkájá Banko pénzintézete ki mérté va képvise kiskeresk kisipar felsegíté amer J soroz kishitelintézet létesí altruiszt ala ame e he műkö biz eredménn Alaptők v 5.250. betétállomá ugyanan folyósí kölcs öss 46.866 Polit helyz egyenjogú alkotmánytörvény biztos kív v f egy felv kormá tehetetl vo legféktele antisze agitáci szem amel fol na hátrá közhang tá zs el külön értelmi osztá főké ta ifj köré E következm z főisk hallg maj te kiszorí kolozs egyetem há el ut ta 191 fel hall kö z 12, am sze 1926- tané hall k 5 zs Em s abbahag tanulmányai tö külf főiskol men ré leírhata nyomo küszkö di támogatá ala 1 kolozs Orsz Z Diáksegé Bizott a éven negyedmi legjogo igé kielégíté fordít e nag hitközs k támoga segé szo diákjai ma iskolá ugyan é kitilto z tanuló ál középisk egyr tu befoga másr p hel barátságt bánásmó részes ő szom rajz s nye felment ál isk tanintézménye elv egy zs Ugy hel ál közszolg e ágai legfel v mér kará vala e aláren álláso nye alkalmaz végzetes r diák társad felfogás elté egyen törvé k áll tek zsi úton-útf megtá időn be z üzl kiraka cégtábl legúja veteme diá Nagyvára Kolozsv Csúc Bánffyhuny e ki hely feldú zsinagógá Tór elrabol bemocskol széjjelté elége ért kegyszer eltulajdonítot atrocit jas egye t izgatás következmé vol zs e for agitáci hivat hat azonosít ma el ford siker bűnté expiác vé rend kis orsz böjtna or polit élet éve egyáltal ré r pá egyik csatlakoz szocial vezetőség fogla néhá hel M Ma megalak egyénen szám belé zs választ alkalm a jelöltj szavaz legut 19 választ alkalm tör elős z csopo pakt kötö egyf liberá másf nem parasztpárt amel értelm né jelö állítot k szen ju törvényhozá pakt következményeké né v tanács he ka zs Sajt r impé átvé e z sajtóte Erdél ideig-ó muta életképessé Leghoss é het Kolozsv megje héberny meva v ame 1898-1 Weins szerkeszt f hitköz alkalmazo életstandardj harc Has szel 1908- kö megje Hasa h het Weins I szerkesztésé Responz idős gyűjtem Hach me Ehrenr d r szerke Ma ny het Erd Z L szerkeszte Kr Lá H ú mindö n h aug.-sz Ir cion v 1920 je Jüdi Pr mindö szám R szerkesztésé orth szelle cionistaell tendenciá é ké je né hóna has irányza Jes het szerkesztésé Ifjú folyóira N szerke Rosen Sá Hade z cserké l Er z közvélemény legizmo szóc megin Ke a 1 hetilap szolg z kultur kisebb önrendelk eszm Napil átalaku érintetl tart ere program K erd kisebb sajt nívójá b hangjá tárgyilagosság informáltság f kimag he fo l megindí Ma szerkes K irod l a Föld a folyóiratk ké p heten je Ka könyvk váll K alapít Irod él túlnyo konzerva irod t e megfe szel éle igazo f h tanköny halach döntvénytá vitair irod term utánnyomás me Utób k figyel m Lisszabo 1 megje Sz Abuda kiad irodalomtörté histó eml jegyzete Ehrenr d r rend s sz z történet e kiemel momentu ismer 1 megje Tol cha Jisz m Weins Fried s megje responz k kimaga Gla kolozs főr kétköt m r tal judicium alaposságá S Ge lu r kön Ja Hagér szi e kategóri tarto Ön h mu nag szá háb kö éve jele javar cioniz ismer mu vitaira K J Hacij hata haiv 1 könyv z megújh motor szükségess mut z fejl ú cion eszmeisé lá Has tendenc Mosko D R meva ir vallá cionizmu viszo Gla németny vitai világ Zioni s Nebenerscheinu Li Relig a eredet héb íród z tudomá ma ny műv k kimaga Ei Má egye magánta kolozs kongress hitkö főrabb erd zsid múltj kuta k szer érdeme Ide mu k kiemelked zs legré erd eml 1 Erd zs múl Ei Mátyá hit jótékon istápo érdek í ci erd z irod legs legneme term sorozha Érd irodalomtörté munkáss v Fe marosvásárh főra ak P Simon szomb vallásala kancellá í nemz körö m feltű kelt ma ny z szépirod Erdél f háb kö éve le kö pr ír jór cioni eszmeiség táplálkoz Giszk J mun prófé könyv ve T bib nov Gusch látom ve jele értéke gazdagíto irodal fiat k Ke Sán próf út Ti keré Barz Ist D messzesé verskö érdeme különö figyel Z tá költeménye feltű Halm Má Fer La dráma nag alkotás hoz Ka Il Meg mes h felvon drá G e l egyfelvoná emelk köz te kö Útleírás ad Be Sá Paleszt Szé B É or Kob Meny Utaz Palesztiná Palesz földra Sz dolg z iskol s ma tankönyv utaz tapasztal alap erd irodalo kétségtel legszorgalma mun S ak sz kö je k legértékese Zsidóc a karcolat ör z népélet S El regé a forrada z l történ a M Il idill tört Z komédiá P mel nove köte S jele műfor kolozs Ma Szí fordítás h sz O D Szomorúság ének ezenk játsz ji színdarabfordít Értékel tartha sz Szab besszaráb bal törökors utazása í útleírá amelye z vonatkozás előszerete dombor S esztét tanulmá s komolys a fej erd z irodalom Új P háromeszte erd tartózko a 192 sz írás gyarapít literatú Kolozsv je Klein szatir reg vi kultúrélet ezenk p sz z tá nove ame ot sajt jele

1125

CÍ Er zsi

SZÓ Er zsid tri békeszer Román cs várm Er B Kőrös Mára terüle lakos összefo elnevez n jelö 1 statis sz 18 l sz 5.06 összlakossá v 3 hitköz legr gyulafehér Gyulafeh kezd hitköz kongress s sz elnev hitk öss 4 lélekszá Kolo székhe megal Erdély-B kötel tarto fennm ort hitközsé mi 13 lélekszá képvisele Besz székhe megal Orthodox- Köz megb Min az kormányhat jóváhag mindk ko államkötel fenná ha sz jogu léte álta er néplél egyez i h val világszem hitkö intézmé álta szig hagyom a ve Figyelemre to chaszi lengyel-sz irá előretö ame s hitközs kez ta veze ál tekinte kongres hitközség t s q orthod mi nem-ort r megalakít Kolo székhe Erdély-B egyesül hasonlók hat megerősí hitköz pén nehézség küzd szükség emelk me álta gazd lerom eg is állams t megvon veze vi szav törvény rom zsi 84 ré e 40 he 10.00 eg államseg Anyan sz túlnyomó ma er vármeg m n z arány 5 7 impériumvál i kétségte nag Hivata az nemzetisé te zsid megal Er Ne Szöve csatlak Cio Világszervez csoportj behá orsz s k terjesz cion eszm 192 Bukare sz Un Evr R Z Egyes Kolo székhe megalakí er fiókszervez Iskoláz vissza jelen ö iskol kötel t románn okta m imp ide á po isko j u év közé is utó Temesvá Kolozsv Nagyvár n a nehéz idők meg Kolozsv nyilváno megv fo közé is 1923-2 közé iskol ta 192 tan 9 a iskol ta ke okle tan Tiz isko kapcsola T inté ezen s ch je tar Tudomán ké r nevelés val ta ta képzé az gondosk hitok szakké hitok e s tankö t hiá tannye nincs tan el lendül in koloz leányl ti n taní ké berendezk tan kötel t ez törekvés ve a kapcsol feln sz berend nyelvkur megszű Társa ku jótéko jel s megal Bené szervez ame pá mű Kolozsvá Brass Nagyvá Szatm ame Distrib Com hat támogatá al Er Árvagon közpo Kolo Máramaross körz csopo mi f t ke m költségvet műk inasottho Kolozsvá Szat Nagyvár műhel Kolozsvá Máramarosszig Szak Ikl nyaralót Tih ezen ru ár segé any to leányár A Nagyvá leányár Kolozsvá na város ipa tömör egyesület Rends kultúrelőadá k Kolozsv Temesv tart Mi nőegyl fej j munkás tar intézmény m ki koloz Na Gyermekot Összefo sz Nőegy Szöve t Ne Szöv kere Bari ifj egyesü hál műk na város cser csa tömö mi ifjú kék- z a Pales érde Ka Hajj i eredmé dolgo Gazd ugyan ke k m Kelet-E ország há konjun i keletk vag hovat lemorzsoló v ingado gazd depres külö törvényh közigazg intézke fo zsi te elszegénye Máramar éppens nyo süll kereske jelent ré z ke ezen v á fogl külö nagy vállalat f fatermelé ve lapk könyvterje t sz munkáj Bank pénzintézet k mért v képvis kiskeres kisipa felsegít ame soro kishitelintéze létes altruisz al am h műk bi eredmén Alaptő 5.250 betétállom ugyana folyós kölc ös 46.86 Poli hely egyenjog alkotmánytörvén bizto kí eg fel korm tehetet v legféktel antisz agitác sze ame fo n hátr közhan t z e külö értelm oszt fők t if kör következ főis hall ma t kiszor koloz egyete h e u t 19 fe hal k 12 a sz 1926 tan hal z E abbaha tanulmánya t kül főisko me r leírhat nyom küszk d támogat al koloz Ors Diákseg Bizot éve negyedm legjog ig kielégít fordí na hitköz támog seg sz diákja m iskol ugya kitilt tanul á középis egy t befog más he barátság bánásm része szo raj ny felmen á is tanintézmény el eg z Ug he á közszol ága legfe mé kar val aláre állás ny alkalma végzete diá társa felfogá elt egye törv ál te zs úton-út megt idő b üz kirak cégtáb legúj vetem di Nagyvár Kolozs Csú Bánffyhun k hel feld zsinagóg Tó elrabo bemocsko széjjelt elég ér kegysze eltulajdoníto atroci ja egy izgatá következm vo z fo agitác hiva ha azonosí m e for sike bűnt expiá v ren ki ors böjtn o poli éle év egyálta r p egyi csatlako szocia vezetősé fogl néh he M megala egyéne szá bel z válasz alkal jelölt szava legu 1 válasz alkal tö elő csop pak köt egy liber más ne parasztpár ame értel n jel állíto sze j törvényhoz pak következmények n tanác h k z Saj imp átv sajtót Erdé ideig- mut életképess Leghos he Kolozs megj hébern mev am 1898- Wein szerkesz hitkö alkalmaz életstandard har Ha sze 1908 k megj Has he Wein szerkesztés Respon idő gyűjte Hac m Ehren szerk M n he Er szerkeszt K L mind aug.-s I cio 192 j Jüd P mind szá szerkesztés ort szell cionistael tendenci k j n hón ha irányz Je he szerkesztés Ifj folyóir szerk Rose S Had cserk E közvélemén legizm szó megi K hetila szol kultu kiseb önrendel esz Napi átalak érintet tar er progra er kiseb saj nívój hangj tárgyilagossá informáltsá kima h f megind M szerke iro Föl folyóirat k hete j K könyv vál alapí Iro é túlny konzerv iro megf sze él igaz tankön halac döntvényt vitai iro ter utánnyomá m Utó figye Lisszab megj S Abud kia irodalomtört hist em jegyzet Ehren ren s történe kieme moment isme megj To ch Jis Wein Frie megj respon kimag Gl koloz fő kétkö ta judiciu alaposság G l kö J Hagé sz kategór tart Ö m na sz há k év jel java cioni isme m vitair Haci hat hai köny megúj moto szükséges mu fej cio eszmeis l Ha tenden Mosk mev i vall cionizm visz Gl németn vita vilá Zion Nebenerschein L Reli erede hé író tudom m n mű kimag E M egy magánt koloz kongres hitk főrab er zsi múlt kut sze érdem Id m kiemelke z legr er em Er z mú E Máty hi jótéko istáp érde c er iro leg legnem ter sorozh Ér irodalomtört munkás F marosvásár főr a Simo szom vallásal kancell nem kör felt kel m n szépiro Erdé há k év l k p í jó cion eszmeisé táplálko Gisz mu próf köny v bi no Gusc láto v jel érték gazdagít iroda fia K Sá pró ú T ker Bar Is messzes versk érdem külön figye t költemény felt Hal M Fe L drám na alkotá ho K I Me me felvo dr egyfelvon emel kö t k Útleírá a B S Palesz Sz o Ko Men Uta Palesztin Pales földr S dol isko m tanköny uta tapaszta ala er irodal kétségte legszorgalm mu a s k j legértékes Zsidó karcola ö népéle E reg forrad törté I idil tör komédi me nov köt jel műfo koloz M Sz fordítá s Szomorúsá éne ezen játs j színdarabfordí Értéke tarth s Sza besszará ba törökor utazás útleír amely vonatkozá előszeret dombo eszté tanulm komoly fe er irodalo Ú háromeszt er tartózk 19 s írá gyarapí literat Kolozs j Klei szati re v kultúréle ezen s t nov am o saj jel