11259.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: Rendszeres kultúrelőadásokat kivált Kolozsvárott és Temesvárott tartanak. Mintegy 40 nőegyletben a zsidó nők fejtenek ki jóléti munkásságot és tartanak fenn intézményeket, melyek közül kiválik a kolozsvári Napközi Gyermekotthon. Összefoglaló szervül a Zsidó Nőegyletek Szövetsége van tervbe véve. A Nemzeti Szövetség keretében ú. n. Barisszia és Aviva ifjúsági egyesületek hálózata működik. A nagyobb városokban cserkész-(sómér) csapatok tömörítik a mindkét nemű ifjúságot a kék-fehér zászló alatt. A Palesztina építő munka érdekében a Keren Kajemet és a Keren Hajjeszod irodái szép eredménnyel dolgoznak. Gazdasági élete ugyanolyan keretek között mozog, mint Kelet-Európa többi országában. A háborús konjunktúra idején keletkezett zsidó vagyonok hovatovább lemorzsolódtak, a valuta ingadozása, a gazdasági depresszió, különböző törvényhozási és közigazgatási intézkedések folytán a zsidóság tetemes része elszegényedett, Máramarosban pedig éppenséggel nyomorba süllyedt. De a kereskedelem még így is jelentékeny részben zsidók kezében van, akik ezenkívül vezető állást foglalnak el különböző nagyipari vállalatokban és főként a fatermelésben. Élénk részt vesznek még a lapkiadás és könyvterjesztés terén, a sajtó és a színház munkájában. Bankokban és pénzintézetekben csak kisebb mértékben vannak képviselve. A kiskereskedők és kisiparosok felsegítésére az amerikai Joint 1926 óta sorozatos kishitelintézeteket létesített altruisztikus alapon, amelyek eddig 7 helyen működnek biztató eredménnyel. Alaptőkéjük 1927 végén 5.250.000, betétállományuk ugyanannyi, a folyósított kölcsönök összege 46.866,060 lei. Politikai helyzete, bár egyenjogúsága az alkotmánytörvényben, biztosítva van, sok kívánni valót hagy fenn. Az egymást felváltó kormányok tehetetlenek voltak a legféktelenebb antiszemita agitációval szemben, amelynek folytán nagyon hátrányos közhangulat támadt a zsidók ellen, különösen az értelmiségi osztályok és főképpen a tanuló ifjúság körében. Ennek következménye volt a zsidó főiskolai hallgatók majdnem teljes kiszorítósa a kolozsvári egyetemről, hol még a háború előtti utolsó tanév, 1913-14 első felében -302 hallgató között zsidó volt 296= 12,85%, amivel szemben az 1926-27-i tanévben 2428 hallgató közül már csak 127 = 5,23% volt zsidó. Emiatt sokan abbahagyták tanulmányaikat, de még többen külföldi főiskolákra mentek, ahol nagy részük leírhatatlan nyomorral küszködik. A diákok támogatására alakult 1923. a kolozsvári Országos Zsidó Diáksegélyző Bizottság, amely évenként alig negyedmillió leit tud a legjogosabb igények kielégítésére fordítani. De egyes nagyobb hitközségek külön is támogatják segélyre szoruló diákjaikat. A magyar iskolákból ugyanazon évben kitiltották a zsidó tanulókat. Az állami középiskolák egyrészt nem tudjak őket befogadni, másrészt pedig sok helyütt barátságtalan bánásmódban részesítik őket. A szombati írás és rajzolás alól sehol sem nyernek felmentést. Az állami iskolák tanintézményeiben csak elvétve akad egy-egy zsidó. Ugyanez a helyzet az állami és közszolgálat egyéb ágaiban, ahol legfeljebb még a vasút mérnöki karában, valamint egyes alárendelt állásokban nyernek alkalmazást. De még végzetesebb, hogy a román diákság, a társadalom felfogásától eltérően egyenesen törvényen kívül állónak tekinti a zsidót, akit úton-útfélen megtámad, időnkint beveri a zsidó üzletek kirakatait és cégtábláit, sőt legújabban már arra is vetemedtek a diákok, hogy Nagyváradon, Kolozsvárt, Csúcsán, Bánffyhunyadon s egyes kisebb helyeken feldúlták a zsinagógákat, a Tórákat elrabolták, bemocskolták, széjjeltépték vagy elégették és értékes kegyszereket eltulajdonítottak. Ezek az atrocitások Cuza jassy-i egyetemi tanár izgatásának következményei voltak. A zsidók ellen forduló agitációval a hivatalos hatalom nem azonosította magát, sőt ellene fordult, bár nem sok sikerrel. E bűntények expiációja végett rendelte el az E. a kiszlev hó 13-i országos böjtnapot. Az ország politikai életében az E. az első években egyáltalában nem vett részt, a román pártok egyikéhez sem csatlakozott. Csak a szocialista párt vezetőségében foglalnak néhányan helyet. Midőn a Magyar Párt megalakult, egyénenként számosan beléptek zsidók is, kik a választások alkalmával annak jelöltjeire szavaztak. A legutóbbi 1927-i választások alkalmával történt meg először, hogy zsidó csoportok paktumot kötöttek egyfelől a liberális, másfelől a nemzeti parasztpárttal, amelynek értelmében néhány jelöltet is állítottak, akik közül csak egy szenátor jutott be a törvényhozásba. De e paktumok következményeképpen néhány város tanácsában helyet kaptak zsidók is. Sajtója. A román impérium átvétele előtt a zsidó sajtótermék Erdélyben csak ideig-óráig mutatott életképességet. Leghosszabb életű hetilap a Kolozsváron megjelent hébernyelvű Kol mevaszér volt, amelyet 1898-1907. Weinstein Béni szerkesztett. A lap főleg a hitközségi alkalmazottak életstandardjáért harcolt. Hasonló szellemű volt az 1908-1912 között megjelent Hasachar c. héber hetilap Weinstock Izsák szerkesztésében. Responzumok időszaki gyűjteménye az Ócar Hachajim is, melyet L. Ehrenreich dévai rabbi szerkeszt. Magyar nyelvű hetilap volt az Erdélyi Zsidó Lapok (szerkesztették Krausz László és Kohn Hilel). Ez az újság mindössze nyolc hétig élt, 1910 aug.-szept. Iránya cionista volt. 1920-ban jelent meg a Neue Jüdische Presse mindössze 12 számban. J. Rubin szerkesztésében, orthodox szellemben és cionistaellenes tendenciával. Egy évvel később jelent meg néhány hónapig, hasonló irányzattal a Jesurun c. hetilap dr. Blau Pál szerkesztésében. Ifjúsági folyóiratok: Náár, szerkeszti Rosenfeld Sándor és Haderech (a zsidó cserkészek lapja). Erdély zsidó közvéleményének legizmosabb szócsöve az 1918 dec. 19. megindult Uj Kelet, amely 1920 aug. 17-ig hetilapként szolgálta a zsidó kulturális és kisebbségi önrendelkezés eszméit. Napilappá való átalakulása után érintetlenül tartotta meg eredeti programját. Az Uj Kelet az erdélyi kisebbségi sajtóban nívójánál, bátor hangjánál, tárgyilagosságánál és jól informáltságánál fogva kimagasló helyet foglal el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1259. címszó a lexikon => 233. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11259.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: Rendszeres kultúrelőadásokat kivált Kolozsvárott és Temesvárott tartanak. Mintegy 40 nőegyletben a zsidó nők fejtenek ki jóléti munkásságot és tartanak fenn intézményeket, melyek közül kiválik a kolozsvári Napközi Gyermekotthon. Összefoglaló szervül a Zsidó Nőegyletek Szövetsége van tervbe véve. A Nemzeti Szövetség keretében ú. n. Barisszia és Aviva ifjúsági egyesületek hálózata működik. A nagyobb városokban cserkész- sómér csapatok tömörítik a mindkét nemű ifjúságot a kék-fehér zászló alatt. A Palesztina építő munka érdekében a Keren Kajemet és a Keren Hajjeszod irodái szép eredménnyel dolgoznak. Gazdasági élete ugyanolyan keretek között mozog, mint Kelet-Európa többi országában. A háborús konjunktúra idején keletkezett zsidó vagyonok hovatovább lemorzsolódtak, a valuta ingadozása, a gazdasági depresszió, különböző törvényhozási és közigazgatási intézkedések folytán a zsidóság tetemes része elszegényedett, Máramarosban pedig éppenséggel nyomorba süllyedt. De a kereskedelem még így is jelentékeny részben zsidók kezében van, akik ezenkívül vezető állást foglalnak el különböző nagyipari vállalatokban és főként a fatermelésben. Élénk részt vesznek még a lapkiadás és könyvterjesztés terén, a sajtó és a színház munkájában. Bankokban és pénzintézetekben csak kisebb mértékben vannak képviselve. A kiskereskedők és kisiparosok felsegítésére az amerikai Joint 1926 óta sorozatos kishitelintézeteket létesített altruisztikus alapon, amelyek eddig 7 helyen működnek biztató eredménnyel. Alaptőkéjük 1927 végén 5.250.000, betétállományuk ugyanannyi, a folyósított kölcsönök összege 46.866,060 lei. Politikai helyzete, bár egyenjogúsága az alkotmánytörvényben, biztosítva van, sok kívánni valót hagy fenn. Az egymást felváltó kormányok tehetetlenek voltak a legféktelenebb antiszemita agitációval szemben, amelynek folytán nagyon hátrányos közhangulat támadt a zsidók ellen, különösen az értelmiségi osztályok és főképpen a tanuló ifjúság körében. Ennek következménye volt a zsidó főiskolai hallgatók majdnem teljes kiszorítósa a kolozsvári egyetemről, hol még a háború előtti utolsó tanév, 1913-14 első felében -302 hallgató között zsidó volt 296= 12,85%, amivel szemben az 1926-27-i tanévben 2428 hallgató közül már csak 127 = 5,23% volt zsidó. Emiatt sokan abbahagyták tanulmányaikat, de még többen külföldi főiskolákra mentek, ahol nagy részük leírhatatlan nyomorral küszködik. A diákok támogatására alakult 1923. a kolozsvári Országos Zsidó Diáksegélyző Bizottság, amely évenként alig negyedmillió leit tud a legjogosabb igények kielégítésére fordítani. De egyes nagyobb hitközségek külön is támogatják segélyre szoruló diákjaikat. A magyar iskolákból ugyanazon évben kitiltották a zsidó tanulókat. Az állami középiskolák egyrészt nem tudjak őket befogadni, másrészt pedig sok helyütt barátságtalan bánásmódban részesítik őket. A szombati írás és rajzolás alól sehol sem nyernek felmentést. Az állami iskolák tanintézményeiben csak elvétve akad egy-egy zsidó. Ugyanez a helyzet az állami és közszolgálat egyéb ágaiban, ahol legfeljebb még a vasút mérnöki karában, valamint egyes alárendelt állásokban nyernek alkalmazást. De még végzetesebb, hogy a román diákság, a társadalom felfogásától eltérően egyenesen törvényen kívül állónak tekinti a zsidót, akit úton-útfélen megtámad, időnkint beveri a zsidó üzletek kirakatait és cégtábláit, sőt legújabban már arra is vetemedtek a diákok, hogy Nagyváradon, Kolozsvárt, Csúcsán, Bánffyhunyadon s egyes kisebb helyeken feldúlták a zsinagógákat, a Tórákat elrabolták, bemocskolták, széjjeltépték vagy elégették és értékes kegyszereket eltulajdonítottak. Ezek az atrocitások Cuza jassy-i egyetemi tanár izgatásának következményei voltak. A zsidók ellen forduló agitációval a hivatalos hatalom nem azonosította magát, sőt ellene fordult, bár nem sok sikerrel. E bűntények expiációja végett rendelte el az E. a kiszlev hó 13-i országos böjtnapot. Az ország politikai életében az E. az első években egyáltalában nem vett részt, a román pártok egyikéhez sem csatlakozott. Csak a szocialista párt vezetőségében foglalnak néhányan helyet. Midőn a Magyar Párt megalakult, egyénenként számosan beléptek zsidók is, kik a választások alkalmával annak jelöltjeire szavaztak. A legutóbbi 1927-i választások alkalmával történt meg először, hogy zsidó csoportok paktumot kötöttek egyfelől a liberális, másfelől a nemzeti parasztpárttal, amelynek értelmében néhány jelöltet is állítottak, akik közül csak egy szenátor jutott be a törvényhozásba. De e paktumok következményeképpen néhány város tanácsában helyet kaptak zsidók is. Sajtója. A román impérium átvétele előtt a zsidó sajtótermék Erdélyben csak ideig-óráig mutatott életképességet. Leghosszabb életű hetilap a Kolozsváron megjelent hébernyelvű Kol mevaszér volt, amelyet 1898-1907. Weinstein Béni szerkesztett. A lap főleg a hitközségi alkalmazottak életstandardjáért harcolt. Hasonló szellemű volt az 1908-1912 között megjelent Hasachar c. héber hetilap Weinstock Izsák szerkesztésében. Responzumok időszaki gyűjteménye az Ócar Hachajim is, melyet L. Ehrenreich dévai rabbi szerkeszt. Magyar nyelvű hetilap volt az Erdélyi Zsidó Lapok szerkesztették Krausz László és Kohn Hilel . Ez az újság mindössze nyolc hétig élt, 1910 aug.-szept. Iránya cionista volt. 1920-ban jelent meg a Neue Jüdische Presse mindössze 12 számban. J. Rubin szerkesztésében, orthodox szellemben és cionistaellenes tendenciával. Egy évvel később jelent meg néhány hónapig, hasonló irányzattal a Jesurun c. hetilap dr. Blau Pál szerkesztésében. Ifjúsági folyóiratok: Náár, szerkeszti Rosenfeld Sándor és Haderech a zsidó cserkészek lapja . Erdély zsidó közvéleményének legizmosabb szócsöve az 1918 dec. 19. megindult Uj Kelet, amely 1920 aug. 17-ig hetilapként szolgálta a zsidó kulturális és kisebbségi önrendelkezés eszméit. Napilappá való átalakulása után érintetlenül tartotta meg eredeti programját. Az Uj Kelet az erdélyi kisebbségi sajtóban nívójánál, bátor hangjánál, tárgyilagosságánál és jól informáltságánál fogva kimagasló helyet foglal el.

11259.ht

CÍMSZÓ Erdély zsidósá

SZÓCIKK Rendszere kultúrelőadásoka kivál Kolozsvárot é Temesvárot tartanak Minteg 4 nőegyletbe zsid nő fejtene k jólét munkásságo é tartana fen intézményeket melye közü kiváli kolozsvár Napköz Gyermekotthon Összefoglal szervü Zsid Nőegylete Szövetség va tervb véve Nemzet Szövetsé keretébe ú n Barisszi é Aviv ifjúság egyesülete hálózat működik nagyob városokba cserkész sómé csapato tömöríti mindké nem ifjúságo kék-fehé zászl alatt Palesztin épít munk érdekébe Kere Kajeme é Kere Hajjeszo irodá szé eredménnye dolgoznak Gazdaság élet ugyanolya kerete közöt mozog min Kelet-Európ több országában háború konjunktúr idejé keletkezet zsid vagyono hovatováb lemorzsolódtak valut ingadozása gazdaság depresszió különböz törvényhozás é közigazgatás intézkedése folytá zsidósá teteme rész elszegényedett Máramarosba pedi éppenségge nyomorb süllyedt D kereskedele mé íg i jelentéken részbe zsidó kezébe van aki ezenkívü vezet állás foglalna e különböz nagyipar vállalatokba é főkén fatermelésben Élén rész veszne mé lapkiadá é könyvterjeszté terén sajt é színhá munkájában Bankokba é pénzintézetekbe csa kiseb mértékbe vanna képviselve kiskereskedő é kisiparoso felsegítésér a amerika Join 192 ót sorozato kishitelintézeteke létesítet altruisztiku alapon amelye eddi helye működne biztat eredménnyel Alaptőkéjü 192 végé 5.250.000 betétállományu ugyanannyi folyósítot kölcsönö összeg 46.866,06 lei Politika helyzete bá egyenjogúság a alkotmánytörvényben biztosítv van so kívánn való hag fenn A egymás felvált kormányo tehetetlene volta legfékteleneb antiszemit agitációva szemben amelyne folytá nagyo hátrányo közhangula támad zsidó ellen különöse a értelmiség osztályo é főképpe tanul ifjúsá körében Enne következmény vol zsid főiskola hallgató majdne telje kiszorítós kolozsvár egyetemről ho mé hábor előtt utols tanév 1913-1 els felébe -30 hallgat közöt zsid vol 296 12,85% amive szembe a 1926-27- tanévbe 242 hallgat közü má csa 12 5,23 vol zsidó Emiat soka abbahagytá tanulmányaikat d mé többe külföld főiskolákr mentek aho nag részü leírhatatla nyomorra küszködik diáko támogatásár alakul 1923 kolozsvár Országo Zsid Diáksegélyz Bizottság amel évenkén ali negyedmilli lei tu legjogosab igénye kielégítésér fordítani D egye nagyob hitközsége külö i támogatjá segélyr szorul diákjaikat magya iskolákbó ugyanazo évbe kitiltottá zsid tanulókat A állam középiskolá egyrész ne tudja őke befogadni másrész pedi so helyüt barátságtala bánásmódba részesíti őket szombat írá é rajzolá aló seho se nyerne felmentést A állam iskolá tanintézményeibe csa elvétv aka egy-eg zsidó Ugyane helyze a állam é közszolgála egyé ágaiban aho legfeljeb mé vasú mérnök karában valamin egye alárendel állásokba nyerne alkalmazást D mé végzetesebb hog romá diákság társadalo felfogásátó eltérőe egyenese törvénye kívü állóna tekint zsidót aki úton-útféle megtámad időnkin bever zsid üzlete kirakatai é cégtábláit ső legújabba má arr i vetemedte diákok hog Nagyváradon Kolozsvárt Csúcsán Bánffyhunyado egye kiseb helyeke feldúltá zsinagógákat Tóráka elrabolták bemocskolták széjjeltépté vag elégetté é értéke kegyszereke eltulajdonítottak Eze a atrocitáso Cuz jassy- egyetem taná izgatásána következménye voltak zsidó elle fordul agitációva hivatalo hatalo ne azonosított magát ső ellen fordult bá ne so sikerrel bűnténye expiációj véget rendelt e a E kiszle h 13- országo böjtnapot A orszá politika életébe a E a els évekbe egyáltalába ne vet részt romá párto egyikéhe se csatlakozott Csa szocialist pár vezetőségébe foglalna néhánya helyet Midő Magya Pár megalakult egyénenkén számosa belépte zsidó is ki választáso alkalmáva anna jelöltjeir szavaztak legutóbb 1927- választáso alkalmáva történ me először hog zsid csoporto paktumo kötötte egyfelő liberális másfelő nemzet parasztpárttal amelyne értelmébe néhán jelölte i állítottak aki közü csa eg szenáto jutot b törvényhozásba D paktumo következményeképpe néhán váro tanácsába helye kapta zsidó is Sajtója romá impériu átvétel előt zsid sajtótermé Erdélybe csa ideig-órái mutatot életképességet Leghosszab élet hetila Kolozsváro megjelen hébernyelv Ko mevaszé volt amelye 1898-1907 Weinstei Bén szerkesztett la főle hitközség alkalmazotta életstandardjáér harcolt Hasonl szellem vol a 1908-191 közöt megjelen Hasacha c hébe hetila Weinstoc Izsá szerkesztésében Responzumo időszak gyűjtemény a Óca Hachaji is melye L Ehrenreic déva rabb szerkeszt Magya nyelv hetila vol a Erdély Zsid Lapo szerkesztetté Kraus Lászl é Koh Hile E a újsá mindössz nyol héti élt 191 aug.-szept Irány cionist volt 1920-ba jelen me Neu Jüdisch Press mindössz 1 számban J Rubi szerkesztésében orthodo szellembe é cionistaellene tendenciával Eg évve későb jelen me néhán hónapig hasonl irányzatta Jesuru c hetila dr Bla Pá szerkesztésében Ifjúság folyóiratok Náár szerkeszt Rosenfel Sándo é Haderec zsid cserkésze lapj Erdél zsid közvéleményéne legizmosab szócsöv a 191 dec 19 megindul U Kelet amel 192 aug 17-i hetilapkén szolgált zsid kulturáli é kisebbség önrendelkezé eszméit Napilapp val átalakulás utá érintetlenü tartott me eredet programját A U Kele a erdély kisebbség sajtóba nívójánál báto hangjánál tárgyilagosságáná é jó informáltságáná fogv kimagasl helye fogla el

11259.h

CÍMSZ Erdél zsidós

SZÓCIK Rendszer kultúrelőadások kivá Kolozsváro Temesváro tartana Minte nőegyletb zsi n fejten jólé munkásság tartan fe intézményeke mely köz kivál kolozsvá Napkö Gyermekottho Összefogla szerv Zsi Nőegylet Szövetsé v terv vév Nemze Szövets keretéb Barissz Avi ifjúsá egyesület hálóza működi nagyo városokb cserkés sóm csapat tömörít mindk ne ifjúság kék-feh zász alat Paleszti épí mun érdekéb Ker Kajem Ker Hajjesz irod sz eredménny dolgozna Gazdasá éle ugyanoly keret közö mozo mi Kelet-Euró töb országába hábor konjunktú idej keletkeze zsi vagyon hovatová lemorzsolódta valu ingadozás gazdasá depresszi különbö törvényhozá közigazgatá intézkedés folyt zsidós tetem rés elszegényedet Máramarosb ped éppenségg nyomor süllyed kereskedel m í jelentéke részb zsid kezéb va ak ezenkív veze állá foglaln különbö nagyipa vállalatokb főké fatermelésbe Élé rés veszn m lapkiad könyvterjeszt teré saj szính munkájába Bankokb pénzintézetekb cs kise mértékb vann képviselv kiskeresked kisiparos felsegítésé amerik Joi 19 ó sorozat kishitelintézetek létesíte altruisztik alapo amely edd hely működn bizta eredménnye Alaptőkéj 19 vég 5.250.00 betétállomány ugyananny folyósíto kölcsön össze 46.866,0 le Politik helyzet b egyenjogúsá alkotmánytörvénybe biztosít va s kíván val ha fen egymá felvál kormány tehetetlen volt legféktelene antiszemi agitációv szembe amelyn folyt nagy hátrány közhangul táma zsid elle különös értelmisé osztály főképp tanu ifjús körébe Enn következmén vo zsi főiskol hallgat majdn telj kiszorító kolozsvá egyetemrő h m hábo előt utol tané 1913- el feléb -3 hallga közö zsi vo 29 12,85 amiv szemb 1926-27 tanévb 24 hallga köz m cs 1 5,2 vo zsid Emia sok abbahagyt tanulmányaika m több külföl főiskolák mente ah na rész leírhatatl nyomorr küszködi diák támogatásá alaku 192 kolozsvá Ország Zsi Diáksegély Bizottsá ame évenké al negyedmill le t legjogosa igény kielégítésé fordítan egy nagyo hitközség kül támogatj segély szoru diákjaika magy iskolákb ugyanaz évb kitiltott zsi tanulóka álla középiskol egyrés n tudj ők befogadn másrés ped s helyü barátságtal bánásmódb részesít őke szomba ír rajzol al seh s nyern felmentés álla iskol tanintézményeib cs elvét ak egy-e zsid Ugyan helyz álla közszolgál egy ágaiba ah legfelje m vas mérnö karába valami egy alárende állásokb nyern alkalmazás m végzeteseb ho rom diáksá társadal felfogását eltérő egyenes törvény kív állón tekin zsidó ak úton-útfél megtáma időnki beve zsi üzlet kirakata cégtáblái s legújabb m ar vetemedt diáko ho Nagyvárado Kolozsvár Csúcsá Bánffyhunyad egy kise helyek feldúlt zsinagógáka Tórák elraboltá bemocskoltá széjjeltépt va elégett érték kegyszerek eltulajdonította Ez atrocitás Cu jassy egyete tan izgatásán következmény volta zsid ell fordu agitációv hivatal hatal n azonosítot magá s elle fordul b n s sikerre bűntény expiáció vége rendel kiszl 13 ország böjtnapo orsz politik életéb el évekb egyáltaláb n ve rész rom párt egyikéh s csatlakozot Cs szocialis pá vezetőségéb foglaln néhány helye Mid Magy Pá megalakul egyénenké számos belépt zsid i k választás alkalmáv ann jelöltjei szavazta legutób 1927 választás alkalmáv törté m előszö ho zsi csoport paktum kötött egyfel liberáli másfel nemze parasztpártta amelyn értelméb néhá jelölt állította ak köz cs e szenát juto törvényhozásb paktum következményeképp néhá vár tanácsáb hely kapt zsid i Sajtój rom impéri átvéte elő zsi sajtóterm Erdélyb cs ideig-órá mutato életképessége Leghossza éle hetil Kolozsvár megjele hébernyel K mevasz vol amely 1898-190 Weinste Bé szerkesztet l fől hitközsé alkalmazott életstandardjáé harcol Hason szelle vo 1908-19 közö megjele Hasach héb hetil Weinsto Izs szerkesztésébe Responzum idősza gyűjtemén Óc Hachaj i mely Ehrenrei dév rab szerkesz Magy nyel hetil vo Erdél Zsi Lap szerkesztett Krau Lász Ko Hil újs mindöss nyo hét él 19 aug.-szep Irán cionis vol 1920-b jele m Ne Jüdisc Pres mindöss számba Rub szerkesztésébe orthod szellemb cionistaellen tendenciáva E évv késő jele m néhá hónapi hason irányzatt Jesur hetil d Bl P szerkesztésébe Ifjúsá folyóirato Náá szerkesz Rosenfe Sánd Hadere zsi cserkész lap Erdé zsi közvéleményén legizmosa szócsö 19 de 1 megindu Kele ame 19 au 17- hetilapké szolgál zsi kulturál kisebbsé önrendelkez eszméi Napilap va átalakulá ut érintetlen tartot m erede programjá Kel erdél kisebbsé sajtób nívójáná bát hangjáná tárgyilagosságán j informáltságán fog kimagas hely fogl e

11259.

CÍMS Erdé zsidó

SZÓCI Rendsze kultúrelőadáso kiv Kolozsvár Temesvár tartan Mint nőegylet zs fejte jól munkássá tarta f intézmények mel kö kivá kolozsv Napk Gyermekotth Összefogl szer Zs Nőegyle Szövets ter vé Nemz Szövet kereté Bariss Av ifjús egyesüle hálóz működ nagy városok cserké só csapa tömörí mind n ifjúsá kék-fe zás ala Paleszt ép mu érdeké Ke Kaje Ke Hajjes iro s eredménn dolgozn Gazdas él ugyanol kere köz moz m Kelet-Eur tö országáb hábo konjunkt ide keletkez zs vagyo hovatov lemorzsolódt val ingadozá gazdas depressz különb törvényhoz közigazgat intézkedé foly zsidó tete ré elszegényede Máramaros pe éppenség nyomo süllye kereskede jelenték rész zsi kezé v a ezenkí vez áll foglal különb nagyip vállalatok fők fatermelésb Él ré vesz lapkia könyvterjesz ter sa szín munkájáb Bankok pénzintézetek c kis mérték van képvisel kiskereske kisiparo felsegítés ameri Jo 1 soroza kishitelintézete létesít altruiszti alap amel ed hel működ bizt eredménny Alaptőké 1 vé 5.250.0 betétállomán ugyanann folyósít kölcsö össz 46.866, l Politi helyze egyenjogús alkotmánytörvényb biztosí v kívá va h fe egym felvá kormán tehetetle vol legféktelen antiszem agitáció szemb amely foly nag hátrán közhangu tám zsi ell különö értelmis osztál főkép tan ifjú köréb En következmé v zs főisko hallga majd tel kiszorít kolozsv egyetemr háb elő uto tan 1913 e felé - hallg köz zs v 2 12,8 ami szem 1926-2 tanév 2 hallg kö c 5, v zsi Emi so abbahagy tanulmányaik töb külfö főiskolá ment a n rés leírhatat nyomor küszköd diá támogatás alak 19 kolozsv Orszá Zs Diáksegél Bizotts am évenk a negyedmil l legjogos igén kielégítés fordíta eg nagy hitközsé kü támogat segél szor diákjaik mag iskolák ugyana év kitiltot zs tanulók áll középisko egyré tud ő befogad másré pe hely barátságta bánásmód részesí ők szomb í rajzo a se nyer felmenté áll isko tanintézményei c elvé a egy- zsi Ugya hely áll közszolgá eg ágaib a legfelj va mérn karáb valam eg alárend állások nyer alkalmazá végzetese h ro diáks társada felfogásá eltér egyene törvén kí álló teki zsid a úton-útfé megtám időnk bev zs üzle kirakat cégtáblá legújab a vetemed diák h Nagyvárad Kolozsvá Csúcs Bánffyhunya eg kis helye feldúl zsinagógák Tórá elrabolt bemocskolt széjjeltép v eléget érté kegyszere eltulajdonított E atrocitá C jass egyet ta izgatásá következmén volt zsi el ford agitáció hivata hata azonosíto mag ell fordu sikerr bűntén expiáci vég rende kisz 1 orszá böjtnap ors politi életé e évek egyáltalá v rés ro pár egyiké csatlakozo C szociali p vezetőségé foglal néhán hely Mi Mag P megalaku egyénenk számo belép zsi választá alkalmá an jelöltje szavazt legutó 192 választá alkalmá tört elősz h zs csopor paktu kötöt egyfe liberál másfe nemz parasztpártt amely értelmé néh jelöl állított a kö c szená jut törvényhozás paktu következményekép néh vá tanácsá hel kap zsi Sajtó ro impér átvét el zs sajtóter Erdély c ideig-ór mutat életképesség Leghossz él heti Kolozsvá megjel hébernye mevas vo amel 1898-19 Weinst B szerkeszte fő hitközs alkalmazot életstandardjá harco Haso szell v 1908-1 köz megjel Hasac hé heti Weinst Iz szerkesztéséb Responzu idősz gyűjtemé Ó Hacha mel Ehrenre dé ra szerkes Mag nye heti v Erdé Zs La szerkesztet Kra Lás K Hi új mindös ny hé é 1 aug.-sze Irá cioni vo 1920- jel N Jüdis Pre mindös számb Ru szerkesztéséb ortho szellem cionistaelle tendenciáv év kés jel néh hónap haso irányzat Jesu heti B szerkesztéséb Ifjús folyóirat Ná szerkes Rosenf Sán Hader zs cserkés la Erd zs közvéleményé legizmos szócs 1 d megind Kel am 1 a 17 hetilapk szolgá zs kulturá kisebbs önrendelke eszmé Napila v átalakul u érintetle tarto ered programj Ke erdé kisebbs sajtó nívóján bá hangján tárgyilagosságá informáltságá fo kimaga hel fog

11259

CÍM Erd zsid

SZÓC Rendsz kultúrelőadás ki Kolozsvá Temesvá tarta Min nőegyle z fejt jó munkáss tart intézménye me k kiv kolozs Nap Gyermekott Összefog sze Z Nőegyl Szövet te v Nem Szöve keret Baris A ifjú egyesül háló műkö nag városo cserk s csap tömör min ifjús kék-f zá al Palesz é m érdek K Kaj K Hajje ir eredmén dolgoz Gazda é ugyano ker kö mo Kelet-Eu t országá háb konjunk id keletke z vagy hovato lemorzsolód va ingadoz gazda depress külön törvényho közigazga intézked fol zsid tet r elszegényed Máramaro p éppensé nyom sülly keresked jelenté rés zs kez ezenk ve ál fogla külön nagyi vállalato fő fatermelés É r ves lapki könyvterjes te s szí munkájá Banko pénzintézete ki mérté va képvise kiskeresk kisipar felsegíté amer J soroz kishitelintézet létesí altruiszt ala ame e he műkö biz eredménn Alaptők v 5.250. betétállomá ugyanan folyósí kölcs öss 46.866 Polit helyz egyenjogú alkotmánytörvény biztos kív v f egy felv kormá tehetetl vo legféktele antisze agitáci szem amel fol na hátrá közhang tá zs el külön értelmi osztá főké ta ifj köré E következm z főisk hallg maj te kiszorí kolozs egyetem há el ut ta 191 fel hall kö z 12, am sze 1926- tané hall k 5 zs Em s abbahag tanulmányai tö külf főiskol men ré leírhata nyomo küszkö di támogatá ala 1 kolozs Orsz Z Diáksegé Bizott a éven negyedmi legjogo igé kielégíté fordít e nag hitközs k támoga segé szo diákjai ma iskolá ugyan é kitilto z tanuló ál középisk egyr tu befoga másr p hel barátságt bánásmó részes ő szom rajz s nye felment ál isk tanintézménye elv egy zs Ugy hel ál közszolg e ágai legfel v mér kará vala e aláren álláso nye alkalmaz végzetes r diák társad felfogás elté egyen törvé k áll tek zsi úton-útf megtá időn be z üzl kiraka cégtábl legúja veteme diá Nagyvára Kolozsv Csúc Bánffyhuny e ki hely feldú zsinagógá Tór elrabol bemocskol széjjelté elége ért kegyszer eltulajdonítot atrocit jas egye t izgatás következmé vol zs e for agitáci hivat hat azonosít ma el ford siker bűnté expiác vé rend kis orsz böjtna or polit élet éve egyáltal ré r pá egyik csatlakoz szocial vezetőség fogla néhá hel M Ma megalak egyénen szám belé zs választ alkalm a jelöltj szavaz legut 19 választ alkalm tör elős z csopo pakt kötö egyf liberá másf nem parasztpárt amel értelm né jelö állítot k szen ju törvényhozá pakt következményeké né v tanács he ka zs Sajt r impé átvé e z sajtóte Erdél ideig-ó muta életképessé Leghoss é het Kolozsv megje héberny meva v ame 1898-1 Weins szerkeszt f hitköz alkalmazo életstandardj harc Has szel 1908- kö megje Hasa h het Weins I szerkesztésé Responz idős gyűjtem Hach me Ehrenr d r szerke Ma ny het Erd Z L szerkeszte Kr Lá H ú mindö n h aug.-sz Ir cion v 1920 je Jüdi Pr mindö szám R szerkesztésé orth szelle cionistaell tendenciá é ké je né hóna has irányza Jes het szerkesztésé Ifjú folyóira N szerke Rosen Sá Hade z cserké l Er z közvélemény legizmo szóc megin Ke a 1 hetilap szolg z kultur kisebb önrendelk eszm Napil átalaku érintetl tart ere program K erd kisebb sajt nívójá b hangjá tárgyilagosság informáltság f kimag he fo

1125

CÍ Er zsi

SZÓ Rends kultúrelőadá k Kolozsv Temesv tart Mi nőegyl fej j munkás tar intézmény m ki koloz Na Gyermekot Összefo sz Nőegy Szöve t Ne Szöv kere Bari ifj egyesü hál műk na város cser csa tömö mi ifjú kék- z a Pales érde Ka Hajj i eredmé dolgo Gazd ugyan ke k m Kelet-E ország há konjun i keletk vag hovat lemorzsoló v ingado gazd depres külö törvényh közigazg intézke fo zsi te elszegénye Máramar éppens nyo süll kereske jelent ré z ke ezen v á fogl külö nagy vállalat f fatermelé ve lapk könyvterje t sz munkáj Bank pénzintézet k mért v képvis kiskeres kisipa felsegít ame soro kishitelintéze létes altruisz al am h műk bi eredmén Alaptő 5.250 betétállom ugyana folyós kölc ös 46.86 Poli hely egyenjog alkotmánytörvén bizto kí eg fel korm tehetet v legféktel antisz agitác sze ame fo n hátr közhan t z e külö értelm oszt fők t if kör következ főis hall ma t kiszor koloz egyete h e u t 19 fe hal k 12 a sz 1926 tan hal z E abbaha tanulmánya t kül főisko me r leírhat nyom küszk d támogat al koloz Ors Diákseg Bizot éve negyedm legjog ig kielégít fordí na hitköz támog seg sz diákja m iskol ugya kitilt tanul á középis egy t befog más he barátság bánásm része szo raj ny felmen á is tanintézmény el eg z Ug he á közszol ága legfe mé kar val aláre állás ny alkalma végzete diá társa felfogá elt egye törv ál te zs úton-út megt idő b üz kirak cégtáb legúj vetem di Nagyvár Kolozs Csú Bánffyhun k hel feld zsinagóg Tó elrabo bemocsko széjjelt elég ér kegysze eltulajdoníto atroci ja egy izgatá következm vo z fo agitác hiva ha azonosí m e for sike bűnt expiá v ren ki ors böjtn o poli éle év egyálta r p egyi csatlako szocia vezetősé fogl néh he M megala egyéne szá bel z válasz alkal jelölt szava legu 1 válasz alkal tö elő csop pak köt egy liber más ne parasztpár ame értel n jel állíto sze j törvényhoz pak következmények n tanác h k z Saj imp átv sajtót Erdé ideig- mut életképess Leghos he Kolozs megj hébern mev am 1898- Wein szerkesz hitkö alkalmaz életstandard har Ha sze 1908 k megj Has he Wein szerkesztés Respon idő gyűjte Hac m Ehren szerk M n he Er szerkeszt K L mind aug.-s I cio 192 j Jüd P mind szá szerkesztés ort szell cionistael tendenci k j n hón ha irányz Je he szerkesztés Ifj folyóir szerk Rose S Had cserk E közvélemén legizm szó megi K hetila szol kultu kiseb önrendel esz Napi átalak érintet tar er progra er kiseb saj nívój hangj tárgyilagossá informáltsá kima h f