11264.htm

CÍMSZÓ: Erdőd

SZÓCIKK: Erdőd (Arded, R.), nagyk. Szatmár vm. 3588 lak. Az e.-i (orthodox) hitközség kb. 100 évvel ezelőtt alakult. Kezdetben Szakaszon volt a rabbinátus és az anyakönyvvezetés, később lett azután E. önálló hitközséggé. Az alapítók neve ismeretlen, egyáltalán a hitközség múltját nem okiratok, csak kevéssé ellenőrizhető hagyományok tartják számon. Első rabbija Klein Mihály volt, aki Talmud Tórát létesített. A nagykiterjedésű hitközségnek tíz kisebb-nagyobb temploma van. A hitközségből számosan kerültek ki olyanok, akik lateiner pályákon helyezkedtek el. Nem nagy, mindössze 100,000 leies költségvetéssel dolgozik a hitközség. Anyakönyvi területéhez 31 község tartozik. A hitközség lélekszáma 2000, a családoké 200, adót fizetnek 180-an. A hitközség tagjai közül sokan vettek részt a világháborúban, az elesettek száma 10-re tehető. A jelenlegi főrabbi Joel Katz, messze földön híres talmudtudós, akinek sok hébernyelvű teológiai munkája jelent meg. A hitközség elnöke Jakobovits Leopold, elöljárók Ferenc Antal, Wohlner Jónás, Weisz Dávid, Marton Ignác, Grosz Izsák, Weisz Mózes, Rosner Géza és Weinberger Jakab.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1264. címszó a lexikon => 236. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11264.htm

CÍMSZÓ: Erdőd

SZÓCIKK: Erdőd Arded, R. , nagyk. Szatmár vm. 3588 lak. Az e.-i orthodox hitközség kb. 100 évvel ezelőtt alakult. Kezdetben Szakaszon volt a rabbinátus és az anyakönyvvezetés, később lett azután E. önálló hitközséggé. Az alapítók neve ismeretlen, egyáltalán a hitközség múltját nem okiratok, csak kevéssé ellenőrizhető hagyományok tartják számon. Első rabbija Klein Mihály volt, aki Talmud Tórát létesített. A nagykiterjedésű hitközségnek tíz kisebb-nagyobb temploma van. A hitközségből számosan kerültek ki olyanok, akik lateiner pályákon helyezkedtek el. Nem nagy, mindössze 100,000 leies költségvetéssel dolgozik a hitközség. Anyakönyvi területéhez 31 község tartozik. A hitközség lélekszáma 2000, a családoké 200, adót fizetnek 180-an. A hitközség tagjai közül sokan vettek részt a világháborúban, az elesettek száma 10-re tehető. A jelenlegi főrabbi Joel Katz, messze földön híres talmudtudós, akinek sok hébernyelvű teológiai munkája jelent meg. A hitközség elnöke Jakobovits Leopold, elöljárók Ferenc Antal, Wohlner Jónás, Weisz Dávid, Marton Ignác, Grosz Izsák, Weisz Mózes, Rosner Géza és Weinberger Jakab.

11264.ht

CÍMSZÓ Erdő

SZÓCIKK Erdő Arded R nagyk Szatmá vm 358 lak A e.- orthodo hitközsé kb 10 évve ezelőt alakult Kezdetbe Szakaszo vol rabbinátu é a anyakönyvvezetés későb let azutá E önáll hitközséggé A alapító nev ismeretlen egyáltalá hitközsé múltjá ne okiratok csa kevéss ellenőrizhet hagyományo tartjá számon Els rabbij Klei Mihál volt ak Talmu Tórá létesített nagykiterjedés hitközségne tí kisebb-nagyob templom van hitközségbő számosa kerülte k olyanok aki lateine pályáko helyezkedte el Ne nagy mindössz 100,00 leie költségvetésse dolgozi hitközség Anyakönyv területéhe 3 közsé tartozik hitközsé lélekszám 2000 családok 200 adó fizetne 180-an hitközsé tagja közü soka vette rész világháborúban a elesette szám 10-r tehető jelenleg főrabb Joe Katz messz földö híre talmudtudós akine so hébernyelv teológia munkáj jelen meg hitközsé elnök Jakobovit Leopold elöljáró Feren Antal Wohlne Jónás Weis Dávid Marto Ignác Gros Izsák Weis Mózes Rosne Géz é Weinberge Jakab

11264.h

CÍMSZ Erd

SZÓCIK Erd Arde nagy Szatm v 35 la e. orthod hitközs k 1 évv ezelő alakul Kezdetb Szakasz vo rabbinát anyakönyvvezeté késő le azut önál hitközségg alapít ne ismeretle egyáltal hitközs múltj n okirato cs kevés ellenőrizhe hagyomány tartj számo El rabbi Kle Mihá vol a Talm Tór létesítet nagykiterjedé hitközségn t kisebb-nagyo templo va hitközségb számos került olyano ak latein pályák helyezkedt e N nag mindöss 100,0 lei költségvetéss dolgoz hitközsé Anyaköny területéh közs tartozi hitközs lélekszá 200 családo 20 ad fizetn 180-a hitközs tagj köz sok vett rés világháborúba elesett szá 10- tehet jelenle főrab Jo Kat mess föld hír talmudtudó akin s hébernyel teológi munká jele me hitközs elnö Jakobovi Leopol elöljár Fere Anta Wohln Jóná Wei Dávi Mart Igná Gro Izsá Wei Móze Rosn Gé Weinberg Jaka

11264.

CÍMS Er

SZÓCI Er Ard nag Szat 3 l e ortho hitköz év ezel alaku Kezdet Szakas v rabbiná anyakönyvvezet kés l azu öná hitközség alapí n ismeretl egyálta hitköz múlt okirat c kevé ellenőrizh hagyomán tart szám E rabb Kl Mih vo Tal Tó létesíte nagykiterjed hitközség kisebb-nagy templ v hitközség számo kerül olyan a latei pályá helyezked na mindös 100, le költségvetés dolgo hitközs Anyakön területé köz tartoz hitköz léleksz 20 család 2 a fizet 180- hitköz tag kö so vet ré világháborúb eleset sz 10 tehe jelenl főra J Ka mes föl hí talmudtud aki hébernye teológ munk jel m hitköz eln Jakobov Leopo elöljá Fer Ant Wohl Jón We Dáv Mar Ign Gr Izs We Móz Ros G Weinber Jak

11264

CÍM E

SZÓC E Ar na Sza orth hitkö é eze alak Kezde Szaka rabbin anyakönyvveze ké az ön hitközsé alap ismeret egyált hitkö múl okira kev ellenőriz hagyomá tar szá rab K Mi v Ta T létesít nagykiterje hitközsé kisebb-nag temp hitközsé szám kerü olya late pály helyezke n mindö 100 l költségveté dolg hitköz Anyakö terület kö tarto hitkö léleks 2 csalá fize 180 hitkö ta k s ve r világháború elese s 1 teh jelen főr K me fö h talmudtu ak héberny teoló mun je hitkö el Jakobo Leop elölj Fe An Woh Jó W Dá Ma Ig G Iz W Mó Ro Weinbe Ja

1126SZÓ A n Sz ort hitk ez ala Kezd Szak rabbi anyakönyvvez k a ö hitközs ala ismere egyál hitk mú okir ke ellenőri hagyom ta sz ra M T létesí nagykiterj hitközs kisebb-na tem hitközs szá ker oly lat pál helyezk mind 10 költségvet dol hitkö Anyak terüle k tart hitk lélek csal fiz 18 hitk t v világhábor eles te jele fő m f talmudt a hébern teol mu j hitk e Jakob Leo elöl F A Wo J D M I I M R Weinb J